Jouw zoekopdracht heeft 939 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-01

Filters

Publicatiedatum
1914939

Pourquoi pas?

Quatrième Année — N° 197 JEUDI 22 JANVIER 1914 Pourquoi Pas? qazette hebdomadaire paraissant le jeudi soir L. DUMONT-WILDEN — Q. GARNIR — L. SOUQUENET ADMINISTRATION : 4, rue de Berlaimont, 4 BRUXELLES Les abonnements pour la quatrième année partent du 17 avril 1913 et vont jusqu'au 10 avril 1914. ABONNEMENTS : Belgique. . . fr. 7.50 ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

«Xi-t<L>7 X3 (irilWTEFi 1914 L'UWlQiM DANS LACTIQ^ VITJTSTIEIÏIE ADTSEC - T»°0 1 ABONNEMENTS Pour toato la Belgique -In an. fr. 9.00 &x mois .«•••«• 4.«8 Trois mois 2.88 Cr.- Duché de iuxomb. 20.00 JnioD postale. • . ■ • 30.00 directeur : Fernand NEURAY Edition (6 h. soir) Edition 10 h. soir) Edition if- (minuit) LE ...

Het nieuws van den dag

Dertigste jaargang Nr 23 2 centiemen per nummer Dinsdag 27 Januari 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementen i LauileD 4 terni * Pibjaa* 8 franl. jKir Balisai * • 11 — rtir da andere landen rua het posUerbond » .80 — BESTUUR EN OPSTEL s Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door «Tan HXTYQ-HE BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

î Vaor Beigii 5 ceaiièmen, voor Merland 5 cent kt auamer i VIJFTIENDE JAAR WoenscSag- 7 Januari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN 1 jaar 6 maand J m Belgii* vraehtvry fr. 14,00 7,50 4,00 Nederland, > » 20,0/) 10,80 5,50 Andere landen > 52,00 46,00 8.00 Men kan mschrijven op aile postkantoren 2>* inschrijvert voor een ...

Het nieuws van den dag

Derti^ste jaargang Mr 23 2 centiemen per nurnmer Woensdag 28 Januari 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementens ! .BBaanden 4 frant —— Vsajaar. 8 franï. • » - ,tor de aottere landen ran het postverbond » .20 - BESTUUR EN OPSTEL î Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Qestieht door Jan HTJYGHB BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

tonsdao 2i januari 1914 Frijs per nirnmer : S oentienien 45e jaar, Nam. 17 Teleiooa «»« FONDSENBLAD Telefoen «»« Voor le aaakondigingen vende men aich ten btireele ▼an net blad. KSTELVESV, Nam. te, te CENT. VLÀAMSCH LAND JEIandel, NijVerhe?d4, Taal en Oodsdieïist VERSCHIJNENDE ALLE WERKDAGEN VOOROP BETAAUSAAFr; PeT<aar. <r. ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Der £jaupt«Itar tn bcr Stiftsfird;e 311 Sîoœicj itad; ber fiinnalîinc îmrdj 6ic Deutfdîcn. Maître-autel de l'église votive de Lowlcz, après l'occupation par les Allemands. Het hoofdaltaar In de stiftskerk te Lowicz na de inneming door de Duitschers. Mr. 18 5 centimes ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

HET TWINTIGSTE DRIEJAARLIJKSCH VERSLAG OVER ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS. (1909-1910-1911). Onze heeren volksvertegenwoordigers nebben deze dagen een vrij ontzagelijken peperkoek, in den vorm van bovengenoemd verslag, mogen voegen bij de talrijke kilogram papier, welke de questuur hun jaarlijks ter hand stelt. Ik vrees dat weinigen dit document — ...

Journal de Liège et de la province: feuille politique, commerciale et...

Jeudi 8 Janvier 1914 UN NUMERO CINQ CENTIMES Jeudi S Janvier 1S14 Franco en Belgique Un an : 15 w* » » 6 mois : 8 fr. » » 3 mois : 4 fr„ Franco en Hollande Un an : 22 "<r, » Union postale » 32 ir» On s'abonne au bureau du Journal et dans tous les bureaux de poste, ADMINISTRATION TÉLÉPHONE 56"/ JOURNAL DE LIÉGE FEUriLE ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Zaler- sn £ondag 31 jfanuarï-l Februari 1914 frîjs per niinimar : 5 epilf mn 45e jaar, Num. 26 Teleiooa 694 FONDSENBLAD Voot ail* a3*kwiûigto£«n we»d» num Jich ten bu'rteîe ran net blail. KCTELVEST, Num. 16, te GENT. VLAÀMSCH LÂND Handel, ÎSTijv-erlieid, Taal en Oo de dienst VERSCHIJ NEN DE ALLE WERKDAGEN 1MMMI WJVMCMj IMM i* -■* ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

DFflTi AT3CHE 11 JAMViER 1914- L.*UN8QN DANS L'ACTION VINGTIEME ANNEE — N° 11 "i ABONNEMENTS Pour toute la Belgique Un an. . • « •- • .il. 9.66 Six mois ..••••• 4LS® Trois mois , , . « . • 2kâS Gr.-Dnchô do Loxemb. 2&J29 tfaioa postale S9.S9 Directeur : FernancJ ÈNîEURÂY Edition (6 h. soir) Edition jjMjt (iÛ ...

La Flandre libérale

40* Année — Jeudi 29 Janvier 1914 QUOTIDIEN. - 10 CENT. H. 29 — Jeudi 29 Janvier 1914 LA FLANDRE LIBERALE ABONNEMENTS 1 mois. t mois. i mol*. 1 an. BELGIQUE % Fr. 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE i Fr. 3.75 9.00 18.00 36.00 On s'abonne su bureau du Journal et dans tous les bureaux d« poste RÉDACTION, ADMINISTRATION ET IMPRIMERIE OAND, 3, ...

Pagina's