Jouw zoekopdracht heeft 297 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-02

Filters

Publicatiedatum
1915297

Het Vlaamsche nieuws

feofldag 7 Februan 1915. Eerste Jaarg. Nr 25 EXE^X" Prijs: 5 Centiemen door geheel België Vlaamsche Nieuws H et best irtgelicht en meest versoreid Nieuwsblad van België. • Verschijnt 7 maal per week •• «A ^11 ABONNEMENTSPRUZEN : L. «eeit ■ 0.35 1 Per 3 raaar.den , . i.OQ KgMtiiid ... 1.50 Per 6 maanden , . 7.50 Per jaar . . , ^ . ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

27 Februari 1915 Nr 9 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IN8CHRIJVING8PRIJS Yoor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden. . » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland * 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 t blad verschijnt ...

La semaine: feuille d'annonces et revue des cantons de Stavelot et de...

LA SEMAINE JOURNAL D'ANNONCES ET D'INFORMATIONS COMMERCIALES Administration : 53, Eue de la Madeleine, 55, BRUXELLES TARIF des Petites Annonces 2.5 Gmes LA LIGNE1 15 Gnies A PARTIR DE LA 4e|_IGNE LA SEMAINE PARAIT LE JEUDI LA SEMAINE EST AFFICHÉE PARTOUT LA SEMAINE ! EST DISTRIBUÉE GRATUITEMENT AU = Comptoir Commercial = 53, RUE DE LA MADELEINE, ...

De Belgische standaard

lste Jaar. — N° 14 Vijf centiemen het nummer Woensdag 17 en Donderdag 18 Februari 1^15. . V- De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : VILLA MA COQUILLE, ZEEDIJK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. We leven voor den koning! ...

Le messager de Bruxelles

LE MESSAGER DE BRUXELLES JOURNAL QUOTIDIEN, ÉCONOMIQUE & FINANCIER A-bonnements : Pendant la durée de la gnerre 3 francs par mois (Bruxelles et faubourgs) AVIS. — Adresser toute sorrespondance à la direction du MESSAGER DE BRUXELLES Aucune quittance ne sera valable el elle ne porte la signature du directeur du Journal, Rédaction et ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

4ére Annee i^riza. 6 cents (lo centimes) Lundi 33 février 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait la Force. Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdan Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent Être adressées au bureau de rédaction : N.Z. VOORBUROWAL 234-240. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. ( Charles ...

Het volk: christen werkmansblad

Vljf-PB-T wlBtfgste Jaar Pi. il Cadsdlenst — Haispzln — Eigeîiâom Woeasdag, 17 Fekaari 1915. Aile briefwisselingen vracht-vrij te zenden aan Aug. Vaa ïscghem, uitgever voor de naaml. ruaatsch. « Drukkerij Het Volk», 'Heersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VJaanderen: Gaston Bossuyt, Gilde der Àm-fcachten Kortrijk. Tolefoon 523. Bureel ...

Het volk: christen werkmansblad

rJÊà-rt* » ■■ riw. ■ n . •- Vijf-fB-TwlntlBste Jaar, N. 38 BûMshsî — Hsisgezla — Eigenta HÉW t>4t n «lafr»-! uant'p. ummv^sam» i ■ mm n ■,—cmlu.^iu laandag, 8 Febraari 1915. AHfl briefwlsseltogen vracht-itrij ta zenden aan Aug. Vaa Isegliem, uitgever voor de naaml ma&tsch. « Drnkkerij Het Volk t, îleersteeg, n° ...

Le courrier de l'armée

11 Février 1915 Niiméro 6S T a 3E0 wwmw COURRIER DE L'ARMEE paraissant les Mardi, Jeudi eî samedi Ce journal est destiné AUX SOLDATS ; chaque compagnie, escadron ou batterie reçoit dix exemplaires français et dix exemplaires flamands. » , ■v-.«v»rr -~rr- r.— Le Triple Blocus Des symptômes frappants se manifestent en Allemagne : Il ...

Pagina's