Jouw zoekopdracht heeft 336 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-01

Filters

Publicatiedatum
1915336

Het Vlaamsche nieuws

Maandag 18 Januan 1915. Eerste Jaarg. Nr 5 Priis ; s Centiemen door sreheel Belerië ■ "T* T Ttt 18 ■ Vlaamsche Nieuws Het best inselicht en meest versoreid Nieuwsbiad vari België. - Verschijnt 1 maal per week VOORNAAMSTE MEDEWERKBRS : Lode Baekelmans. — Jan Bruyiants. — Mr Arth. Cornette. — Vict. De Meyere. — Ant. Moortgat. — ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is YOOR DE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien Fransche en tien Nederlandsche exemplaren. 1 sisan n antlra Toon ssn Hoort gij ze no g, die krijgsfanfaren die 's Keizers legers zoo roemvol cils blïksemsnel naar den zege gingen voeren ? Vijf ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

3'Januari 1915. Nr 7 ' GB.Î ujjMnmm 5 Centiemen ZONDAGSGAZET BUREEL ■ LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEW OAGELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. Onze Nieuwjaarswenschea Bij den aanvang van het jaar 1915, houden wij er aan onze lezers en leze-ressen onze beste wenschen loe te sturen, wenschen van geluk, voo'spoed en voor-namelijk wenschen van vrede. Aan de ...

Het volk: christen werkmansblad

'à* ' " '* **vv • ï jjg »,- -"" 15^j Vljf-en-Twintigste Jaar, N. 2 Godsdieasi — Msgszia — Etadoia Zaterdag 2 en Zemlag, 5 Jaimari Oî5, —«v,* '* - ,>-* >#———»1— I' IHII I 1^ AU» briefwîsselîngen vrachfc-»rij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naanaL maatsch. « Drukkerij Het Volk », ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drukstcr-U itgecfster •am: Maatschappij HET LICJi? bestunrder» ». DE VSSCH. Ledeberg-Ocnt . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT, 29. GENT VOORUIT Qrgaande? Belgische Werkliedenpartij. — Verschjjnende aie cfaaen. ABGNNEMENTSPRIJS BELGIE - Orie maanden. . , , , fr. 3.25 Zes maande? » , , , . fr. 6.50 Een jaar. t s « . . . fr. 12.50 M en ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

3 7 * JAAR Woenstfag 6 Januari 1915 K'4 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PATR'iCT Bureelen te Genf nr 16 Ketelvest Voor de Fers. Van 7 Hezer roaand zijn biantn he-t Eta} pîn-gebied slechts nog die Belgische dasbla/en tôt verkoop en verspreiding toegelaten, die Hier geeensuieerd worden. Het burgerlijk b'dieer, von KEUDELL. mm ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

DE GOEDENDAG 22ste JAARGANG 1915 -1916 N' 3 MAANDSCHR1FT voor VLÀAMSCHE STUDENTEN il - - UITGEGEVEN DOOE JONG VLAANDEREN - - ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Mercredi 13 janvier Ii)I3 ±o centimes le numéro S9rne année - N° 13 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : i 5 fr. par an ; T-50 fr. pour six mois ; \ fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : 3, RUE IDE FLANDRE, 3, GA.3STE TÉLÉPHONE 665 ANNONCES : Voir le tarif au bas de la dernière page du ...

L'indépendance belge

E INDEPENDANCE BKI.GR ANGLETERRE: ONE PENNY. CONTINENT : 15 CENTIMES I Administration et Rédaction, Tudor House, Tudor Street, E.C. londres t UNm , TANVIER 1915 begistebed at the g.p.o. Conservation par le Progrès. TELEPHONE: CITY 3960. UKiiJs, LUINIin 4 JA.NVIIiK j.yj.0. AS A NEWSpApEE. (LA GUERRE ET LA SOCIA1 DEMOCRATIE. D'où vient que la ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA METROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 22ME ANNÉE. SAMEDI 30 JANVIER 1915. N°- 80. COMMUNIQUES OFFICIELS FRANÇAIS. JOURNEE CALME. PROGRES DANS LES DUNES. PARIS, 29 janvier.—Communiqué officiel de ! 15 heures :— La) journée d'hier n'a."été marquée que par des nptinna locales qui nous ont été favorables. En Be ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

...

De legerbode

aan. 23 J&nttafri 1915 Numrn�f* U(� BB* �_. - -v.- � tferi Dinsdags Donderdag eti Zaterdag verschijnende �� jKK T ri ii de Engelsche gasthuizen, waar er merkelijke belgische soldaten verpleegd w�r- den, komt men onder denzelfden indruk � Een enkele gedachte, �erugk��ren naar het front, bezielt hen en ze zijn �r ...

Pagina's