Jouw zoekopdracht heeft 444 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-01

Filters

Publicatiedatum
1916444

L' illustration

L'ILLUSTRATION Prix du Numéro : Un Franc. SAMEDI 15 JANVIER 1916 74' Annie. — N° 3802. GÉNÉRAL MAHON LE ROI PIERRE DE SERBIE GÉNÉRAL SARRAIL LES ALLIES A SALONIQUE Visite des généraux commandant les forcesMrançaises et britanniques au vieux souverain serbe, qui porte la Croix de Guerre que lui fit récemment remettre à Vallona, en ...

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

L'ANNÉE NOUVELLE Le bronze résonne, écoutez: c'est minuit. L'année expirante au sépulcre s'enfuit... Buveurs, folle troupe, Videz votre coupe A celle qui naît et s'avance sans bruit. Fr. RUCKERT. L'année 1915 expire lentement. Peu à peu son souffle faiblit. La mort, inexorable pour tous, s'approche d'elle pas à pas. Désabusée du monde ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1501 Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens., Wet- en Ycrorden^ngsblad voor de bezctte streken van België. Bulletin officiel des Lois el Arrêtés pour le territoire belge occupé, Uitgegeven door de politieke afdeelingii) den Generaalgou-verneur iniBelgie. Gedrukt In de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, ...

Belgisch dagblad

le Jaai*gang. ZATERDAG 33 JANUARI 1910. No. 109. ABONNlSmjBKXJiiJN. IPer 8 maanden voor Holland f Ô.50 frtmoc m P°®k ïummerej Voor Holland 0 cent foor Bnitenland 7* «ait. DenHaag. Prtaseçracht 69, Telef. Ited. Adm. 7488. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. » Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. y ADVERTENTIEfft Van ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Beheer en Opstelraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 Brussel ABONNEMENTSPRIJS : Per Jaar Fr. 6.50 PRIJ5 : 15 CENTIEMEN VIAAHSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch -Geillustreerd weekbi.ad inhoud Twee goede vrienden : De Roode Kruis-ver' pleger met zijn hond (plaat) 209 Hoe staat het met den Oorlog ? Wekelijksch overzicht der politieke en krijgsgebeur- tenissen, ...

Het Vlaamsche nieuws

Vrijdag 7 Januari 2916. Tweede Jaarg. Mr 7 Prys: 5 Gentlemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best mgelicht en meest verspreid b ieuwsblad van België, - Verschijnt 7 maal per week AANKONDIGINGEN: Psr week 0.36 Per 3 maanden 3.75 Pfcr maand 1.25 Far 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Zondag 2 Januari 1916 5 CBITTIEMEIT Tweede Jaargang Nr 7 QEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLAND 30, Antwerpen Abonnement : 2.50 fr. het Jaar F -A. IMI I L I E B L jA 3D ▼ 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Finaneieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg. 1.00 Begrafenisbericht 5.00 Dit immmer bestaat iiitlES BLADZUDEN ^ ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Zondag 2 Januari 1916 5 OrEHSTTXIEIMITElSr Tweede Jaargan: y N' 7 QEILLUSÏREERDE ZONDAGSGAZET .Bureel : HOPLAND 30, Antwei-pen Abonnement : 2.50 fr. het jaar F AMILIEBL AD AankondiginQ-©n : 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d.reg.l.C Recrafenisbericht 5.00 Dit nummei* bestaat uit ZES ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

2 DE VRIJE STEM. Waarom durft de opstelraad van dit onbeschaamd blad niet in de « Antwerpsche Courant » melden, dat deze ook dààr gedrukt wordt. U noemt die laatste een afgietsel; ja, dat is het, en een afgietsel dat zijnen oorsprong niet durft bekennen. Neem een nummer van beide gàzetten : zelfde artikels, zelîde letterfouten, zelfde ...

L'indépendance belge

$7èm& année. No. 22 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UN! : ONE PENNY IW C*1D àjéi LJ «ii %M Mil» CONTINENT: 15 OENTiMES (HOLLANDE : 6 CENTS.) ADMINISTRAVION ET REDACTION: BUREAU A PARIS: CtTDOR HOUSE. TUDOR ST., LONDOS. E.C. u- PLACjJ DE LA BOURSE. , TELEPHONE: CITV 3960. TELEPH.: > f 33"!| LONDRES, MERCREDI 26 JANVIER 1916. ,3 MOIS, 9 ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

38e JAAB MiSâg BB en Maastfag £4 Janoarl 1916 N- 20 DEGENTENAAR DELANDWACHT J*rlfs pe? aamms? S1 ceniieraien» DE KLEIWE PATRÎOT Buree! « î-. 3enf RP 13 lieÉsSvosi Ons Mendelwerk. « Een edel geslachi » is heden te eindc. Velen onzei l?/,ers, sie er in «Je: foeginr^ met gehee' k'aar in zasren, tengc Wolgedc, menigvu'dipre personagies die e ...

De stem uit België

SDe Stem tut JSeïgte fJ£cbo 6e Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement s îs. 6d, voor drie maanden. Subscription : is, 6d, for three months. 2de Jaargang.—Nr. 19. VRIJDAG, JANUARI 28, 1916. Abonnement voor de Vereenigde Staten, 40 ets. ; Tarira 1 A voor Helland, 1 fl. ; voor Frankrijk, 2 fr. -Lll» WAT GEBEURT ER IN HET ...

Pagina's