Flemish policy, activism and nationalism

Flemish policy, activism and nationalism

During The First World War, Germany acted according to the divide-and-rule principle. By sowing division, it believed, the German position would be strengthened. The Flamenpolitik, or Flemish Policy, intended to exploit long-standing linguistic and political divisions in Belgium, formed an integral part of this strategy.


Blog: 'Flemish policy and activism'.


Redactie's picture
Redactie

Part of

De grote oorlog

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 14. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 2? Juni 1915. Albrecht Rodenbach. Hoe aangenaam en fier, en tevens hoe innig wee doet ons die naam niet aan wanneer wy hem hooren klinken of voor de oogen zien, Ter-stond verschynt dan het beeld van dezen te jong gesneuvelden Ylaming voor ons, en doet onze harten kloppen van ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Sïi±AAMJŒ^^ Nr. 162. Weekbladje voor de vlaainschsprekende krijgegevangenen. Alten-Grabow, Gottinqen, Gustrow, Munster, Soltau, enz. 28 September 1918. DE KRISIS Wxe net vorig artikel Het JJoode JPunt ? gelezan heeft, zal zich wel verhoeden door het woord krisis te begrijpen : "bedenkelijke toestand van 't Activisme". Hier ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

Cercle Jaargang. Nr i3. — 3o Maart 19x8. i "Mii'i'unn»nuriwiniii Prijs : 10 centiemen. Derde Jaargang, Nr i3. — 3o Maart 1918. DE EENDRACHT Prijs per Jaargang fr. 5.20 » » drie maanden » i.3o Postchekrekening Nr 86. Weekblad voor het Vlaamsche Volk | Redaktie en Bureel ; Prinsesstraat, 16, ANTWERPEN. 1^1 Einde Maart eindigt het eerste ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

Eerste Jaargang, Nr 24. — 10 Februari 1917. Prij s : 10 centiernen Eerste Jaargang, Nr 24. — 10 Februari 1917. DE EENDRACHT Weekblad voor het Vlaamsche Volk ABONNEMENTSPRIJS : Ecn jaar fr. 5.20 Zes maanden .... » 2.60 Drie maanden .... » 1.30 Geene abonnenten worden aangenomen die niet op voorhand het bedrag hunner inschrijving laten ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

Eerste Jaargang, Nr 3g. - 26 Mei 1917. Prijs : 1® centieœen. Eerste Jaargang, Nr 3g. — 26 Mei 1917. DE EENDRACHT Weekblad voor het Vlaamsche Volk ABONNEMENTSPRIJS : Een jaar fr. 5.20 Zes maanden .... » 2.60 Drie maanden .... » 1.30 Geene abonnenten worden aangenomen die niet op voorhand het bedrag hunner inschrijving laten ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

Derde Jaargang, N1 34. 24 Augustus 1918. Prijs : 10 centiemen. Derdé Jaargang, N1 34. 24 Àjugustus iqi8. DE EENDRACHT Prijs per Jaargang fr. 5.20 » » drie maanden » i.3o Postchekrekening Nr 86. Weekblad voor het Vlaamsche Volk Redaktie en Bureel : Lange Nieuwstraat, 108, ANTWERPEN. GROOT NEOERLAND In de onlangs verschenen brochure van Mr. W. ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

Eerste Jaargang, N' 16 Prijs : 10 oentiemen 17 December 1916 DE EENDRACHT Weekblad voor het Vlaamsche VoSk ABONNEMENTSPRIJS : Een jaar fr. 5.20 Zes maanden « 2.60 Drie maanden ...... ». 1.30 Geene abonnenten worden aangenomen, die niet op voorhand het bedrag hunner inschrijving laten geworden. BUREELEN: Voor het Generaal Gouvernement : / ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

ABONNEMENTSPRIJS : Blnnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr, 3.75 per kwaitaal. (ALLE KOSTEN 1NBEGREPEN) Men wende zich tôt de postkantoren. VER8CHIJNT 'S NÂM1DDAGS met al d® ochtendteiegrammsn, BEHEER EN PUBLICITEIT : 75, Ânspaehlasn, 75 (Beurs). \ Kantoor te CENT : AANKONDIGINGEN worden aangenomen : 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

Derde Jaargang, Nr 40. — 5 October 1918. Prijs : 10 centiernen. Derde Jaargang, Nr 40. — 5 October 1918. DE EENDRACHT Prijs per Jaargang fr. 5.20 » » drie maanden » i.3o Postchekrekening Nr 86. Weekblad voor het Vlaamsche Volk Redaktie en Bureel : Lange Nieuwstraat, 108, ANTWERPEN. PASSIVISTISCH PESSIMISME. Hoe waarschijnlijker een ...

Overzicht der katholieke Nederlandsche pers

OVERZICHT DEK-KflTI10L!EKET)FlX fnEDERiflnDsoiErLKù VER5CHIJNT OM DE VEERTIEN DAGEN OPSTEL EN BEHEER : OVERZICHT, Averbode (België- 5» JAAR. - Nr 2 InHOUCi : x6 JANUARI 1914. I. — Geloofsverdediging — 1. Een nieuwe «;odsdienst (De Nienrve Koe-rier).I — Zedeleer. — 1. Bevolkingsvraag-stuk : leer van Malthus (Sociale week te Nijmegen). ...

Vrij België

No. 157 VRIIDAG 23 AUGUSTUS 1918. DERDE lAARfiANf VRIJ BELGIE -S , Vi* -W-'-- ONDER LEIDINQ VAN FRAN6 VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAN'D 12| cent ENGELAND 3 pence FRANKRIJK er. BELGIË . . ... 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG ABONNEMENTSPRSJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.50 ENGELAND . . 2 sh 9 d, FRANKRIIK en BELGIË ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

Voor België 5 centiemen, voor Nederland 5 cent Ixet nommer Maartdag- 8 Juni 1914 » 30, St-Pieterstraat 30, Brnssel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand * m. Belgii, vracktwij fr» 14,00 7,50 4,00 Nederland, » » 20,00 10,50 5,50 Andere landcn » 32,00 16,00 8,00 Men kan inschrijven op aile postkantoren Di inichrtjvcrt voor cm jatr (14 frank), ktèbtn ...

Ons Leven Loven. Studentenblad

De prachtigste Gildevlaggen worden geleverd door het HUIS ENGLISH, Vrijdagmarkt, i, Brugge. In den Belle-Vue bij PBVENAGE Van ouds gekend spijshuis den HH. Studenten aanbevolen. ABONNEMENT TEGEÏST Fr. 55 JSoenmaal : SOEP, 2 SCHOTELS VLEESCH, NAGERECHT Avondmaal : i SCHOTEL VLEESCH, KAAS EN BOTER — Goede en natuurlijke Keuken — VLAAMSCKE ...

Onze kop

Zaterdag 14 Februari 1914 —— " t —nrwi 4e Jaargang. Nr 129. 1 ' ——i_I_ Een Weekblad voor de Vlaamsche Hoogeschool en dus ook voor de heele Herleving van Vlaanderen. Gent aan de Gentenaars ! — Vlaanderen aan de Vlamingen ! PRIJS per Jaar 3 Frs — Het Nummer 5 Cs. AANKONDIOINGEN 20 es den regel, ot andera, bij den uitgever ja S ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

[ £erste Jaargang No. 233 Donâeraag, 2® Octoioer 1915 S ceiî| ■ DE VLAAMSCHE STEM ien volk zal met vergaan! ALGEMEEN BELGBSCH DAG3LAD Eendracht maakt i|R| RCDACTIE- EN ADIÏIINISTRATIEBUREELEH i PALEISSTRAAT 31. boïenhuis, AMSTERDAM. Telefoon No. 9922 Noord. Onder leiding van RENE DE CLERCQ en Dr. A. JACOB. ABONNE11ENTSP.RIJS (bjj ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

1777 — Gesetz- und Verordnunqsblatt fflr die okkupierten Gebiete Belgiens Uitreferen door de politiete Publié par le département poll- tldeeling bij den Gencraalgou- tique près le gouverneur général rerneur in België. Gedrukt in de -, . «• . . 111 il 4. 1 «s-, en Belgique; imprime à Bruxelle» drutkeri)vaniietwet-enveror- «et- en ...

De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende...

NR 40 TWHEDEJAARGANG 1917 DE VRIJE STEm Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze vvelgeineende leuze is : Noch Vlaming, nochWaal, maar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ! ■■■HWIWIB—m\t uwm miiiw ■■iwwniiiii ...

Onze kop

m Zaterdag M Ja»uari 1914 4e Jaargang. Nr 12g. ONZE KOP Een Weekblad voor de Vlaamsche Hoogeschool en dus ook voor de heele Herleving van Vlaanderen. • Gent aan de Gentenaars ! — Vlaanderen aan de Vlamingen ! PRIJS per Jaar 3 Frs — Het Nummer 5 Cs. AANKONDIOINOEN 20 es den regel, ot anders, bij den uitgever j DRUKKER-UITGEVER : VICTOR ...

De Vlaamsche hoogeschool: maandelijksch orgaan van de Vlaamsche...

2 DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL onderwerp is juist toegekomen door een N iderlandsch blad, dat in Argentinië uit-gegeven wordt onder den naam van « De Hollandsche Stem ». Dit halt'maandelijksch blad, geschre-ven in zeer zuiver Nedeiiandsch, wordt uitgegeven te Buenos Ayres. Het is, in zekeren zin, het officieel orgaan van de Hollandsche kolonie in ...

Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

Acht ea veertigste jaar Zaterdag<|JI2 Oogst 1914 Inmnier 37 fr. 5-00 *» met de |»û»t beitefc VG8R NOORD-XEKfiliSS franco S gf. 35. 9* sjMnaemcntsprij* i» rcroja beteallKtar. 36-«»dte SE 2S TE* VOLKSBELANG TEKSGHIJNESBE BLKBN ZATEKDAO fr. §-00 k '» jiar», ïtrt de j»ti mm sîsrï «K*uai Is g-, es» fit ...

De Vlaamsche hoogeschool: maandelijksch orgaan van de Vlaamsche...

2 DE VLAAMSCHE HOOGESCHOOL onderwerp is juist toegekomen door een N iderlandsch blad, dat in Argentinië uit-gegeven wordt onder den naam van « De Hollandsche Stem ». Dit halt'maandelijksch blad, geschre-ven in zeer zuiver Nedeiiandsch, wordt uitgegeven te Buenos Ayres. Het is, in zekeren zin, het officieel orgaan van de Hollandsche kolonie in ...

Het Vlaamsche nieuws

Lnfidag 2ï Maart 1017. Derde ja&rgiwg Nr. Êû Frits : Q Ce»tien voor |rr Pelgîê Het Vlaamsche Nieuws /eréieh^'îit 7 maal in de week I|0NKBMBMTSPSIiZBNi |iw««d ,*7i Mtfâ •'•** 9'~" Ltfi f,'T ^ ie" Rt>4sfct&, 8»H«èr m Aiskftutîigisugf# : 8OO0EST9AAT, 44 tkUTwznvm* VB OPtTE&ltAAD : a*f VEIMJCLST, Dr. Aaj|, ...

Belgisch dagblad

lë J aar» an<r. t * — :M! ^ ZATJGRDAO 6 MEI 101^ iljtï'Oi -] • - ■ - .|l^- ^ ^ •- - JVo. 10S. jfLBONNSMENTEN. Ses 8 maanden voor Holiaacl f â.60 franco per pôst. Losëû nummers: Voor Hollancl 6 cent» (foor Bjjitenland 7Va cent. t>en Haag. Erinsegracht S9, Telef. BecL j Adm. 748S. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — ...

De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

Derde Jaargang, Nr 26. 29 Juni xgiS. Prijs : 10 centiemen. Derde Jaargang, Nr 26. — 2g Juni igxâ. DE EENDRACHT Prijs per Jaargang fr. 5.20 » » drie maanden » i.3o Postchekrekening Nr 86. Weekblad voor het V!aamsche Volk Redaktie en Bureel ; Lange Nieuwstraat, 108, ANTWERPEN. EEN PROKLAMATIE De Raad van Vlaanderen, in zijn al-gemeene ...