Your search * has 214 results

a-z index of titles
  • Sainte-Adresse

Filters

Ons Sinjorenblad

Nu m mer 7. Kosteloos hlad voor de soldaten nit Àntwerpen en omheining. Bestuurder : Eerw. Paier DEDIER, Aalmoezenier B 136 Kerstmis. Kerstmis 1 Wat al herinneringen - -aangenaîne, maar ook droeve — komen er bij ons niet op bîj het overdenken van dit heerlijk feest V Kerstmis S 't Is het feest dat een menigte kunstenaars stof gegeven heeft om ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nummer 1. September 1916. Herenthals Wordl verspreid en verzonden aan al de Herenlhalsenaren die hun adres opgeven, door de EE. HH. DU BOIS, Aalmoezenier, Invalieden, le Sainie-Adresse, en EYCKMANS, Aalmoezenier, 6de Linie Regiment, IV° Bataljon, Belgisch Leger. lîl AM Onze Vrienden van Herenthals. Hoe dikwijls ontvingen wij uwe klachten: «Wij ...

Ons Sinjorenblad

VOOR GOD, KONINO en VADERLAND. vlerde jaar, N° 2, 21 \ugusxus 1919. Ko&uioa& ÙarlcQibi&ù ùe âûlàdtën van ■-In twerpeo ôd ûmU££énÙÊ, — Tolk der Soldaten en Oud-Strij dersbonden Beheer- en Opstelraad : HOPLAND, 47, ANTWERPEN Kostelocs voor de Soldaten en Bonden. — Abonnementsprijs : 1,20 per jaar voor de ...

Hemixem-Reeth

X uni mer 5. April 1917. HOCDT U FIEB HOCDT C REIN ZEDELI.IK VOLIv GROOT VOLK Hemixem-Reeth t E. II. DE WIT, Kkugsa yi.moezkxikk, A. C. AJ Saixi i -Adhhssk. O'psteixebs : i _ _ „ l D' Ch. VAN MThEC, Kiîijgsdokter, C 2/-), de B. Open brieî aan de jongens van fiemixem. Gaede vrienden, Het is mij een waar genoegen,bij middel van u\v geëerd ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nummer 8 Wordt versprei!) en verzonden aan al ue'sof�elen u&nnerito�tan REMEJO �ie Bun �Drea o en e� tyam ' euen �oor �e E.HJIB�SS ft (moezen i er Jhualiedente S* Presse fiirnoezeoier o* Lime-R�gi roer�, ivS", pelQiacfr Legger . BERICHT Bij plaatsgebrek zijn wij verplicht enkele in- gezonden artikels te verschuiven tot ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 10. J uni 1917. HEREAZHALS Worôt ver\spreic) en werzorx)en aan al de 5û(0aten uan bet'Mnbn RlEKEi1SRi(n)LS ûieBun qStpô opqeuenôoor c)e EJnLSMliûIS ^fiDoezenier Jnualiederite â^iDresse en LH. E¥£W1innS fîfmoezenier 6g Lime-ReginoenL [Ve l5on ^eigiscF)' Lefier , Belangrijk Bericht. De soldaten van het kanton Herenthals ver-1)1 ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 4. TOEGELÀTEN DOOK DE MILITAIRE OVERHEII). FEBRUARI 191 S. De Diestcnaar MAANDBLAI) DER SOLDATEX VAN HEÏ KANTON DIEST Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wciide raen zich tôt den Aalmoezefiier (2. Van Nerom, I). 264, B. L. Let wel op. Daar de adresletter veranderd is, weze iedereen zoo goed ons zijn nieuw adres te laten geworden. Te ...

De Maeseyckenaar

Nummer 13. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID December 1917. DE MAESEYCKENAAR 11 • UlTGEGEVEN DOOR DE MAESEYCKER VRIENDEN IN LE HAVRE. Voor inlichtingen zich te wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Bravo, Mannen ! G.oede, dierbare wapenbroeders, in nummer 11 verheugde ik mij u te mogen gelukwenschen over dien ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL bu het LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de l'Enseignement primaire et moyen. TIJDSCHRIFT voor de Leden van het Lager- en Middelbaar Onderwijs. Rédaction : R. GOBERT, I. M. I. ()., Sainte-Adresse. Prix de I'Abonnemenl : 2 fr. Inschrijvirigsprijs : 2 fr. Utilisation des Brancardiers. II est de nécessité ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nummer 7 Met toelating der militaire overheid December 1917 HET SOETE WAESLANN O Kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het « Land van Waes » Opstel, Mededeelingen en Steun te zenden aan : HENDRIK HEYMAN, Rue Fontenelle, 29, Le Havre Moed! Vertrouwen I Kop boven! (een Kerst en Nieuwjaarswensch) Mijn beste makkers, 't is de vierde keer, dal ...

Pages