Your search * has 15 results

a-z index of titles
  • Ons Sinjorenblad

Filters

Series or title

Ons Sinjorenblad

Kosleloos blad voor de soldaten uit Antwerpén en omheining. Besluurder Eerw. Paler DEDIER, Aalmoezenier B 139 Aan den Eerw. Paler Dedier, vereerd met Leopoldsorde en Oorlogskruis. Weleerweerde Vqder. Wij weten dat gij 11 legen clk 1ml-digend vernociïien van uwen naam, in dit ons Sinjorcnbladje, met beslist-heid zoudt verzetten. Vergeef ons dat ...

Ons Sinjorenblad

Nu m mer 7. Kosteloos hlad voor de soldaten nit Àntwerpen en omheining. Bestuurder : Eerw. Paier DEDIER, Aalmoezenier B 136 Kerstmis. Kerstmis 1 Wat al herinneringen - -aangenaîne, maar ook droeve — komen er bij ons niet op bîj het overdenken van dit heerlijk feest V Kerstmis S 't Is het feest dat een menigte kunstenaars stof gegeven heeft om ...

Ons Sinjorenblad

Nummers 8-9. Kosteloos l)lad voor de soldaten nil Àniwerpen en , omhcining. Bestuurder : Eerw. Pafer DEDIER, Aalmoezenier C 30 Zedeloosheid Stevig en diep lieef't de zedeloosheid de huidige maalsehappij aangegrepen. Gewis, allijd heeft er zedeloosheid bestaan, sleeds zal.zij onderhel merïseh-dom blijven voortwoekeren, want onuitroeibaar leeft ...

Ons Sinjorenblad

Nu mm ers 12-13 ONS SINJORENBLAD 5ûitclûûi Qortogàbfeù wûû.r àe âûlà&tên van ^niwerpeD 20 -orQU^enùe . Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoezenier, C 30. » - Bijdrageh voor hèt blad te zenden naar : Opstëlraad Ons Sinjorenblad, I M I 0 Havre, Sainte- Adresse. ÏK! r • t l cta, LA. : Ik wil u esns mijne indrukken ncerpennen, ...

Ons Sinjorenblad

Nummer 19. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID âiisiippsfli ftûitclûûi Qorio^bfoù uûcr Zie iûlùdtân uan rintwerpeo go omtùû Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoezenier, Zwitserland. Bijdragen en nieuws te zenden aan Jos. VAN PELT, hoofdopsteller van Ons Sinjorenblad, I M I 0, Sainte-Adresse. ^AntvJerpen, boven ! Icrinnert gij u nog, ...

Ons Sinjorenblad

Nu m mer 18. TOEGELATEN DOOR DR MILITAIRE OVERHEID ONS SINJORENBLAD Rûstclûûà Qortogibf&ù uûû.r ûe £ûlàû.tferi wan ftnt^erpeo ûd omlu^en uê „ Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoezenier, Zwitserland. Bijdragen en nieuws le zenden aan Jos. VAN PELT, hoofd ipsleller van Ons Sinjorenblad, I M I 0, Sainte-Adresse. Overwinnen ! ...

Ons Sinjorenblad

Nu m mers 16-17 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVEHHEID ONS SINJOURENBLAD ûorloQsfckfoa uûû.r ùe àûlâû.tân WÛQ ftntwerpGD ÛQ atoii^enùe- Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoezenier, Zwitserland. Bijdragon en nieuws te zenden aan Jos. VAN PEI/F, hootdopsteller van ()n& Sinjovenblad, i M I 0, Sainte-Adresse. Ons blcid verschijnt met ...

Ons Sinjorenblad

Nummers 10-1 ONS SINJORENBLAD uûû.r ùe àûl£)ù.tûn vûn ^nlwcrpcQ £Q s oml ùl; . • •S Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoezcnier, C :U). _ Hiidraoen voor het blad le zenden naar : Opstelraad Ons Sinjorenblad, I M I 0 Havre, Sainte-Adresse. NE ZAL1GE PASCHEN1 Z Is Paschen ! Ons Sinjorenblad dai met ziju 5000 nummers een redelijh ...

Ons Sinjorenblad

Nu m m ers 21-22 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID ONS SINJORENBLADO fîûittlûûi ûortogibfoà vûûr £>e âûlà'û.tâ-n uan ^niu;crpcD an otnl i-^fîn ùe .. — Besluurder : Eerw PateiaDEDIER. Aalmoezenièr, Zyrilse-pland. Bijdragen en nieuws le zenden aan .1 lioordopstcllcr van .Qjis Sinjorenblad, I M 1 0, Sainle-Adresse. Aan al de ...

Ons Sinjorenblad

Nummer 20. TOEGELATEN DOOH I) MILITAIRE OYERHEII) ONS SINJORENBLAD Rûitc4ûûi Qorlûgibfaù wàû.r he âûlà&t&n van ^ntwerpeo <20 ûmli^enùe, Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aàlmoezenier, Zwitserland. Bijdragen en nieuws te zenden aan Jos. VAN PELT, hoofdopsteller van Ons Sinjorenblcid, I M I 0, Sainte-Adresse. Wij wenschen al ...

Ons Sinjorenblad

Nummer 23 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEIE ONS SINJORENBLAD îiûiic'fûûi wûA.r àe àûlÛûJtôrï wûn ftntwerpeo £□ omli^enùe. —1S2& Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoczenier, Zwitserland. Biidragen en nieuws te zenden aan Jos. YAN PELT, hoofdopsteller van Ons Sinjorenblad, I M I O, Sainte-Adresse. Om onze onde Vlaamsche ...

Ons Sinjorenblad

Nam mer 2(j-27. TOEGFLATEN DOOR DR MILITAIRE GVERIIEID ONS SINJORENBLAO fcûàteloo& Qqrlôgsbfaà uûcr àe iâlûùté.n van ft.n.twérpeo; en » omU^enùe„ -<saç. Bestuurdèr : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoezenier, Zwitserland. Bijdragen en nieuws të_zehden aan Jos. VAN PELT, hooidopsieller van Ons Sinjorenblad, I M 1 0, ...

Pages

  • 1
  • 2