Amerika in oorlog

Amerika in oorlog

Bij de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog had de Amerikaanse president Woodrow Wilson de Verenigde Staten neutraal gehouden. Een resem diplomatieke en militaire incidenten maakte die neutrale opstelling na verloop van tijd onhoudbaar. Op 6 april 1917 verklaarde het Congres op vraag van Wilson de oorlog aan Duitsland.


Redactie's picture
Redactie

Deel van

De grote oorlog

De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische...

DE BELGISCHE SOCIALIST Tweetalig WeeKblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland Abonnementsprijs in Nederland: 75 cent per 3 maanden - Redactie en Administratie: LAPiERKE, THERtSlASlRAAT 4d, 's-GRAVENHAOE. - Abonnementsprijs voor het Buitenland: f 150 per 3 maanden Onze oplage. M Oetoher 1916 2400 urs. Noveinber 2500 „ December 3000 ...

Vooruit: socialistisch dagblad

DraksterUitgeefster Sara: Maatschappij H ET ÎJCHT bestuurder t I». D£ VISCH, Icdeberg-Ocnt . . REDACTIE . . ADMINISTRAT1E yOOGPOORT, 29. CENT VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedenpartij. — Verschîfnende affe dagen. ABGNNEMENT$P&IJ$ BELGIC Drle cnaanden. . , , . fr. XTS i le* maanden • « . » . fr. 6.50! Een jaar. ...... fr. Mes ...

L' illustration

L'ILLUSTRATION Prix du Numéro : i fr. 40. SAMEDI 22 JUIN 1918 76' Année. — N° 392g. EN PLEIN COMBAT, A LA CONTRE-ATTAQUE. — Fusil-mitrailleur balayant la route de Courcelles au Tronquoy le 9 juin; les Boches arrivent à travers les blés bordant cette route ; derrière le tireur est couché un des cadavres laissés par la première vague ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

4™* Année N. 85Î -Ed. S CIHQ CEHTIHES * Dimanche 11 Février 1917 ABONNEMENT J>OSTAL, ÉD. g Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3X>0 Las bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMES fRlELS; ceux-ci prennent cours les 1 Jakv. 1 Avril 1 Juillet 1 Ocroa. On peut s'abonner ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zatevdag verschijnende Dit blad is. VOOR DE BELGISCHE SOL-DATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Boodschap van Voorzitter Wilson Ora de bondige samenvatting aan te vullen, die wij iu ons laatste nunmier geleverd hebben, neraen wij hier ...

De Belgische standaard

Îaar--Nt73 (630) 7A+AP/lofif t A nrî! 1Q19» V sisiehoiibui i> iiOf S"o'-fe'É»*S ï «îvl ÎÏ«Ï>S3 a f *■- v a &g«i î ' -P-'r.fU.S iV'ja ** MaM ?«Jai sôl«i»S*a; ÎH ®î ïjSEsî i tîas -4 €r. Z>7S a Kia&sdM g.3£e StaMBl«ra J.'JÇ Btaiiaa t Lteità i x ih&miî fr, 2.50 a sawïdea §.00 S asasads® ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ABMïsj&otg.s &. tiftPERB Belgisch dasfblad verschiinende al de dasen der week #-4- hebatob8 Drukker-VH^ever <7, s n>- <1# Vi?, Calais O O J O 17, i>uc Mortet, CAtAB ABONnEMt&TSPRlJZEM ■ Per maand s Betgie l<50 Frankr jk f.00 Enyeland-Htlland 8.08 Per «rïsnester « 4.00 » 5.50 » 8 50 fi?esî schrîiwc : « Ons ...

Ons Vlaanderen

Derde Jaar. — Nr 7. Priis : 10 Centiemen per Nummer. Zondas. 8 Aoril 1917. ONS VLAANDEREN VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG ABONNEMENTSPRIJS : j Voor België en Frankrijk : Voor eeu jaar. ta. 4.35 Voor zes maand » i-AO Voor drij inaand .... » 1.25 Buiten Frankrijk : Voor eeu jaar » 6.25 J DOOR EENDRACHT STERK j BUREELEN : ITE GENT : 24, ...

Vrij België

No. 86. VRIJDAG 13 APRIL 1917. f TWEEDE JAARGANG. VRIJ BELGIE ONOER LEIDINQ VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE J*. PRIJS PER NUMMER: NtDERLAND . . 10 cent. ENGELAND 2 pence. . FRANKRIJK en BELG1Ë . . . . . 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1 25 ENGELAND 2 sh. 6 d. FRANKRIJK en BELG1Ë . 3.- ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

3ême Amiee re°. s»5 » ceîits VemlrecSX 6 avril 1917 L'ECHO BELGE L'Union fait la Fsrce, •Jo&eraeal «ssa©lfi«3ïeti du matin porasissairat ess HolSasad©.. Belge est noire nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. VOOBBUHOWAL 234-240, AIWSTE1BDAWI, Téîéphoae: 2797. Rédacteur en ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

LA BELGIQUE PRIX DES ABONNEMENTS 8 mois f»vril, mai, juin), fir. 7 «5. — 2 mois (a* B):»i , ir. S. 10. — 1 uiois (avril), fr. £.65. demandes d'abonnement tant reçues exclusivement par Us bureaux et ks facteurs des postes. — Les réclamations concernant les abonnements doivent tire adressées exclusivement aux bureaux de poste, ...

De stem uit België

Onze lezers, waarvan de meesten ons wel sedert den beginne gefrouw zijn, hebben voor-zeker het recht inzage te nemen van den brief dien we dezer dagen ontvingen en die dreigt een datum te teekenen in het bestaan van "De Stem." Bij het inzetten van den 2den trimester van onzen derden jaargang sloeg de drukker-verzender de kosten op met 10 ...

L'indépendance belge

L' INDÉPENDANCE «IOYAUMS-UNI? OME F>HNNY H w?w g^w? CONTINENT: i6 CENTIMES (HOLLANDE : & CENTS) » ADMINISTRATION ET REDACTION: il, PLACE DE LA BOURSE . ÏUDOB HOUSE, TUDOR STL, LOSDON. E.C BUREAU A PARIS • JEUDI 8 FEVRIER 1917. iBONNEÎTffiNT'3 f3 M0IS' 9 SHILLINGS.) ^„r£,^I,Tr,„t«„ . „ p„„rpfta TELEPHONE: citv mm." ...

De stem uit België

hedeo, dan dooi België zelf, zal beslist worden. In elk geval, moest deze oorlog eindi-gen op een aangroei van militarisme bij ans, e.a in aile landen, op een slach gewapende vred-e, dan is deze oorlog voor mets uitge-vochten, en dan gaait de Europeesche bescha-ving onvermijdelijk naar den dieperik. Zoo ontwapening niet het wachtwoord is der ...