Jozef Simons. schrijver, soldaat en flamingant

Jozef Simons. schrijver, soldaat en flamingant

De Eerste Wereldoorlog vormde al snel na de wapenstilstand een dankbare inspiratiebron voor kunstenaars en schrijvers. Een van de schrijvers die over het harde frontleven publiceerde, was Jozef Simons (1888-1948).


 


Blog: Jozef Simons. schrijver, soldaat en flamingant


Redactie's picture
Redactie

Deel van

Nieuws van de Groote Oorlog

De Belgische standaard

p** ► B ' (0^6# ,-VA0S~«-t k'ST**iir;Z Woensdag 9 Mci i 917 llKii&V^ïSS V/» *«»(. T'iC i >»*'- - ^ -4 . > g, Mf 'à ■• .} ■, -.'» | *V- ' •■-* >V« • ' «"•*• «i»< ■■ ' ■ > * fjî ; sa .•>..■. IMtU " • j> BS* 3, * . ' - - |ttfc32 - Bttî^n '*•**-: ■ 1 «s* *jn» lr. ((*?« ...

Carolus: het weekblad van de Vlamingen

PRIJS PER JAAR : voor België fr. 2.50 voor Nederland . . . . f 2.— voor andere landen . . . fr. 5.— 4e Jaargang, Nr 27 — Donderdag 2 Juli 1914 Bureelen van het Beheer : — Bureelen van den Opstelraad : 8, OFFERANDESTRAAT, 8 - ANTWERPEN - TELEFOON 2178 PRIJS PER NUMMER : 5 Centiemen Aile brieven en mededeelingen dienen ten laatste ...

De Belgische standaard

%h 3m&i — Bï98(655) I J.-9K • jeanK****** Dinsdap 8 Meï i9i7 âiiii&siïwisia | <»rw« «o V**r i: f.fasï-?.- _f| I m**-" j »f. 2«&8 r.5 • tttcekm P-P jj | SU* -s # vi | *«? * -'-fcïUo 'pl "i fjtjîjî y I »4iS3 ». i<?S 1 • «B)PU>iî">« g«s® HT I mes -■ "6 ï-« | '3 îa:a« ; h t ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

■7 gefSte JaargaH§ N°. lie Bonderdag 27 Mêl 1913 S Cents DE VLAAMSCHE STEM ^ A LGEMËEN -= ■ ^'?J jK^j> BEL.G1SCH OACBLAD " f "FTNSKACHT MAAKT OOACHT! =REDAC1 ^BUREEL : KALVERSTRAAT 64, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morge op vler bladzijden. Ahpnnementsprû's by ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

cgfgte uaargaiîg i%r&rï04' 2ràtërdag l5 Mëi 1915 S Cents •<^^wBk\ 'a^bkK^ ;*S?wTf^4 / ■-;{- ■ i/i^ m uJpj^'j ^■^NÎÉT"VERmÂn^^^ '<iétmftC HT, M AA KT PO A C HT ! REBflCTIEBUBEELs PALE1SSTRAAT 3), AMSTERDAM. - TELEFOON Ho. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem vers::hijnt. te Amsterdam elken dag des morgens m vier bladzljden, ...

De Belgische standaard

4dc Jaar "-1 166 (i03^ Zondag 11 en Maa idaê 12 Oogst 1818 I; Abohnbmbnten / Voor Soldâtes i rat and x,35 fr. a eu and«a a,30 3 mitadon 3,75 ■ i' NtiHeUUUm in 't Und irassndfr. 1,75 1 a tccandeo 3,30 _ 3 msinden J,*5 ■mQM Bu t«n 't land ; 1 mt*nd £r. 3,50 3 m> anden 3,00 3 m: aadea 7,50 ( t I DE BELGICSCHE STANDAARD Opstel b en ...

De Belgische standaard

Itfliliftf&os ! ir? MMWi dittj £r. s>?& MSKi'-i lî-ÏS jifc&s5?y?s £•?? ttaJ £&(<$!£&%?!■ iu '{ l0»% '■ il»£»^ -'■ •■'% lAits-iM ::«• â-'ij «■'Usa 'tinmâ : B«fegtl if. a,8o BtStia* ^-CO §4? DE BELGISCHE STAHDAARD -^^rTrïïTÂC H T—*„ B /\/\K I A\ A C HT" ï" EL* • ...

De Belgische standaard

en- j; •en- E Abonhembnteh| —0— Veor Soldaten | nen i m**nd 1,25 fr. 1 ron- amauiden a,5e 1 het 3 mMaden 3,75 t. te —o— s^eri Niet Soldaten ^ aasî in 'l >«d I xmiandfr. 1,75 KlU- . amonden 3,50 ,ben 3 maanden 5,*5 s oh- _o— 3 ten Buiten'tland Cps. i maand fr. 3,50 reec 3 maanden 5,00 3 maanden 7,50 inrti y opstfli pj en j Beheer ^ ...

De Belgische standaard

2e Jaar Nr 29 (280) Vijf centiemen het nummer Zondag 13 en Maandag 14 Februari 1916 DE BELGISCHE STAnDAARD --rr^^^SllLl 6 A A R T MA£ -^1 S t ! c h 16 p =- 13 esTûu^deTT^^^^ Vaste Opstellers: M. E. Belpaire, L. Duykers, V. Van Gramberen, I JL 1 Cil 6 [ O n S iP 0 6 t 6 1° S P. Bertrand Van der Schelden. î> Van de Perre. Dr j, Van de ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

gerste Jaargang tV°, "° Vrijdaé ai Mei 1915 S Cent» VERCSP®*^: CHT.MAAKT MACHX! i ' ' !!=^^gg JL REDACTIEBUREEL : PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. — TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzijden. Abonriementsprijs by vooruitbetaling: Voor Holland en België per jaar / 6.50 — per ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

trerste Jaargang toi Woensdag 13 Mei !9iS S Petits ^REOACTIEBMREEI. S PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. Dg VlaaiSscSe Stem verschijnt te Amsterdam elken. dag des morger op s'er bladzijden. Abonfiementsprjjs by vooruitbetaling : Voor Holland eu Belgiti jier jaar / (i.ôO — per kwartaal /1.75 — per maand / 0.75. Vocr ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

fW*e Ja^angivvia Kunuas la uium » r>io e» (cent ■^BÉBACTIEBUREEL ■ KAUERSTRAAT 64, AMSTERDAM. — TELEFOON Ho. 9922 Noord. Pi Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens ip lier bladzijden. Abonnementsprus bu vooruitbetaling : Voor Hollana en BelgiS per jaar / 6.50 — per kwartaal / 1.75 — per maand / 0.75. Vocr ...

Overzicht der katholieke Nederlandsche pers

!HOOGSTUDENT| iVlaandschrift der j ! j katholieke vlaamsche Hoogstudenten ' i i | Opstelraad : Beheer : \ Rooden Hoed TE GENT Klein Turkije j j - CENT - - GENT. - S j Het ernstigste tijdschrift in zijn aard. j DE LELIE is het. eenig algemeen katholiek nederlandsch damestijdschrift. Ver-schijnt maandelijks, op groot for-maat en fraai papier, met ...

Averbode's weekblad

24 Mei 1914 1= MIJNHEER B.... —' 8 et wien waart gij daar gisteren op gang ? » Zoo vroeg mijn vriend Gustaaf, en ik ant-vvoordde hem : ~ <( ^et een ou<^e oud-jager, Mijnheer B.... Ziehier in 't kort zijn levensgeschiedenis : Na zijn diploma als ingenieur bekomen te hebhen, huwde hij de dochter van den bestuur-der eener fabriek te A.... en ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

> Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 grulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren. Losse nummers md 10 centiemen. JH AANKONDIGINGEN : o.25 fr. per drukregel Volledig tarie! op aanvraag. Briefwisselaars gelieven telkens hun ...