Duitse verordeningen

Duitse verordeningen

In bezet gebied regeerde de Duitse bezetter door middel van talloze Verordnungen en Bekanntmachungen. Het openbare leven werd geregeld door duizenden kleine en grote regels die voortdurend veranderden. Veel van die regels werden door de bevolking als pesterijen aangevoeld, maar vanuit de Duitse militaire logica waren ze meestal zeer logisch.


Blog: 'Een wirwar van regels? Duitse verordeningen in bezet gebied'.


Redactie's picture
Redactie

Deel van

De grote oorlog

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

892 - OFFENTLIGHE BEKANNTMACHUN&E'Su — ÀMBTÎLIJKE BEBICHTEN. MINISTERIE VAN N1JVERHEI0 EN ARBEID. BEHEER DER NIJYERHEID» S.ïjst «ier hrcvcSIen, den 15n Juli 19B S, afgelcverd, bij lesloàtcn van het hoofd van het behecr v«or het Ylaamseh bcstnursgebied (Vcrwaltungschef fur Mander») bij den Goarerucur-Gcnci-aal in ttelgië. I i ' , ' ' ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

3e JAAR DONDERDAQ 20 DECEMBER 1917 Nr 51 tlandbouwleven Orgaan (1er Landl)oiÉaldeeling van 't Proviiiciaal Yoedingskomiteit nn Oost-VIaanderen. VERSGHIJNENDE IEDEREN DONDERBAG. Ailles wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, tturê men 21-23 GaSgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten saet vermelding van 't ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

4145 Gesetz-undVerordnungsblatt fur die okkupierten Gebieîe Belgiens. TUtgegeven door de politieke atdeeliny bij den Generaalgou-verneur in Belgié. Gedrukt in de drukkerij van liet Wet- en Veror-deningsolad, Brussel, Leuvensche strâcil 40 H et wet- en Verordeninssblad is in België verkri.igbaar bij bovengenoemde drukkerij. m Duitschland en in ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

143 Gesetz und Verordnungsblatt für Flandern Herausgegeben Ton dem Ver-waltungschcf ftir Fiandern. Bestcl-luugen zum Preise von '2.50 Mark Ticteljâlirlich nnnmt iede Post-tnstail entgegcn. Einzelnummeri kCnnen bei dcr Geschaftsstell e des Gesetz- und Verorduungsblattes ftlr Fiandern in Brttsscl (Staats druckerei) bestejlt werden (Prei; 20 ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

3669 Gesetz-und Verordnungsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens, UitgegeTen door de politieie afdeeling bij den Generaalgou-verneur in Belgié. Oedrukt in de drukkerij van liet Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche straat <0. tlet "Wet- en Verordeningsblad is in Beltifi verkrijgbaar bij oovengenoemde drukkerij. in Duitschland ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1501 Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens., Wet- en Ycrorden^ngsblad voor de bezctte streken van België. Bulletin officiel des Lois el Arrêtés pour le territoire belge occupé, Uitgegeven door de politieke afdeelingii) den Generaalgou-verneur iniBelgie. Gedrukt In de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

il 7 Gesetz- und Verordnungsblatt Bitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-rerneur in BelgTé. Gedrukt in de arukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad is in Belgie verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Gesetz-und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebieîe Belgiens. Wet- en Verordeningsbfad voor de bezette streken van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés poor le territoire belge occupe. BRÙSSEL. N° 16. 30. NOVEMBER 1914. VERORDNUNG. I. 1. Der Generalkommissar fur die Banken in Belgien kann im Wege der Vergeltung fur solche ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Gesetz-und Verordungsblatt «y? fllr die oKkupierten Oebiets Beigiens. Weî- en VgrordonlnQSiiiad voor de liezelte sireken m België. Mil officiel des Lois et Arrêlés pour le territoire belge occupé. BUÙSSEL ï\'° lO. 7. NOVEMBER 1914. i. VEROIWNUAG bctrcffend dm Verkehr mit Kriegs! e.lo r,sstofî'en. I. Die nachgenannten KriegsbeiarfsUoffe ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

Gesetz- und Verordnungsblatt -Br die okkupierten MM Belgiens.,— ta 1 1 >Mhlié m r .J uij uni ircuciowBvu- oeur in Belgie. Gedrukt in de kkerij fan het Wet- en Veror-ingsblad, Brussel, Leuvensche lit 40. et Wet- en Verordenlngsblad in Belglê verkrijgbaar bij engcnoemde drukkeri), in tschland en in het onzijdige tenland bij de Duitsche ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

■ 671 - Gesetz- und Verordnungsblatt [Or die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Yerordeningsblad voor de bezcltc slreken van België. îullelin officie! des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gêdrukt in de drukkerij van liet Wet- en ...

Vooruit: socialistisch dagblad

32e ijaar » N. 133 Pnis per nemmer : voor België 3 oentiemen, voor den 1 reemde 5 centiemen Telafoon : Redactse 247 - Administratie 2845 Zondaçf 14 MÉ1 1916 Drnkster-UttgMfMar lanyMaatschippiJ MET LICHT . bestuarder » p. VI VISCH. Led«b«nM3itift .. REDACT1E . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT ABÛNNEMENTSPRIJS BELGIE Drie maanden. ...

Vooruit: socialistisch dagblad

^32' jaar « M. 142 Prijs per nummer : Toor België 3 eentiemen, voor den Vroemde 5 centiemen ^ r>. ZiTï., T. "l.?... -?3Z-££ï.z lolefoon i Redactie 247 - Âdminîstratie 284b S^a^JiraHCaMf'.'lll 11 1 lll— ■ «HL£a«B&S^3^ . .I n IIBMU1 I !■!■■ ■■■ Oiivsria;,' 23 f.1£» 1916 DrstarttMJItgeetstet « jjjuMaalschappij ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DEGENTENAAR-DELANDWACHT iS* iaar. Uiîgever G. De Graeve, Gent, Ketelvest, 1®. PATBIQT ufli wa MR»**©' cssr sygjr Zaîerdag 4 Novesnbe? 191 Wîisrt. 9<51 Cfficiëald Dultsche bariehten C50 Verordening fcetreffende de verleening van Faculteitsprijzen tau de hcogescholen. Artikel 1. Behalve de beurzen ea prijzen ge-smeld in de tôt nu toe ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT S8e |aar. — Bureelen te Gent, Ketelvest, 1(J. - DE IHIIlEIISriB PATBIOT - Vrijdag 31 Maart 1916. Nam. 73. OFFIOXËEÎ.E DUITSCHE BERICHTEN 144. BIJVOEGSELTOT DE VERORDENINGEN betrefiesade de hoogfaîe prljzen. (Verord.9-ntngsblad il. 2, blz. 4-3). Voor ©EC0N3EaVSHKaE W9.3EN worden voor het etappen- en ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

2457 Inzonderheid zaî op deze wijze uit de voor het eigen gebruik overtollige stapels der haverbezitters, door dwang voorzien worden in de belioeften van de kolenmijnen, van de inrichtingen tôt algemeen nut en van de vervoerondernemingen die voor het openbaar welzijn onontbeerlijk zijn, Artikel 5. Als hoogste p'ijs voor haver van goede, ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

abend: WeiBbiersuppe, Rohlrabi mit Fleistfh. Das Amt des Einkaufers fiir die Schônebergeï Massenspeisungen liât Direktor Krausc vom «Russischen Hof» ehrenamtlich tibernommen. Die erstaunlichen Leistungen einer jugendlichen Gedachtniskiinstlerin beschâftigten die Berliner Psychologische Gesellsehaft. Der Vorsitzende der Gçsellsch'aft, ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

das lâSfc sich' sch'on fieu't'e mit Bestimmtîieit sagen — die TJnïer-. haltungsliteratur. Hundert Jahre Nordseebad Cuxhaven. «Wenn jetzt nicht dio Welt von Krieg und Kriegs-geschrei widerhallen wtirde. kônnte», go wird aus Cuxhaven gesohrieben, «das Nordseebad Cuxhaven jjetet ttin dio Mitto Juni seine diesmalige Badesaison feajlich und ...