Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

556 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 09 Mei. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Geraadpleegd op 25 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0v89g5hx4j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nr 25 9 Mei 1915 v .jj - •à brieven te zenden a an de redactie van :: " ai.lerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-amandsberg, (gent) ALLERLEI vortge nu.vimers van : " allerlei „ " îijn te verkrijgen bij : de verkoofers :: Nieuws en Lezing voor het Vlaamsche volk WEEKBLÂO, PHjs 5 G@ntism®n - JL 1=^: ; : ■ — ... - ... Rond den Oorlog i HOE GARROS GEVANGEN GENOMEN WERD. In Duitsche kringen van militaire lucht-vaart, zoo bericht de Keulsche correspondent van de Ti j d, wordt veel waarde | gehecht aan de gevangenneming van den i Leroemden vlieger, lnitenant Garros, die j sedert de groote Êuropeesche rondvluch-een wereldvermaardheid geniet. Hij was na zijn inlijving bij het Fran-s.'he vliegerskorps een der meest gevrees-v!'( aanvoerders van de Fransche Jueht-V/jot en op zijne s toute tochten heeft hij '• aeihaaldélijk veel kwaad berokkend aan Duitsche munitiedepots, militaire treinen, verbindingswegen, enz. Geen wonder, dat men thans met zijne vangst zeer is in-genomen.« :e de bekende Fransche vlieger is gevangen genomen, vertelt Feldwebel-leutnant Schlenstadt. in de « Kriegszeitung der vierten Armee » (wij ontleenen hel aan de « Tijd », welks Keulsche correspondent het heeft vertaald : ) <-. Tegen zeven uur 's avonds verschenen >. twee vijandelijke vliegers op een groote hoogte boven de landerijen tusschen Ste-Katherine en Lendelede. De eene werd beschoten door het luchtgeschut en ver-dween in de richtiiig van Meenen. De andere vloog in de noord-oostelijke richtiiig vveg ovor Lendelede. Qp dit oo-;>cjiblik aaderde op de ljjn Ingelmunster-* ru'vjk een trein van uit het noorden. l^auwelijks had de vlieger dezeij gezien, \ hij daalde als een valk in stijie glij-viucht van bijna 60 graden uit 2000 m hoogte tôt ongeveer 40 meters. Hij be-achreef een zeer korten kring om de trein met bijna loodrecbt staande vleugels en wierp een bom uit, die echter haar doel miste en geen schade aanrichtte. De l'.nachiuist had ondertusschen den trein tôt s ta an gebracht. Toen de vlieger in het bereik kwam, openden de spoorwegwachters bet vupt er op. Hij werd beschoten op een afotând van 100 meters. Hij beproefde n.t het werpen der bom te ontkomen, zette zijn motor weer in bevveging en steeg behen-dig cnder het vuur der landstoiaiers lood-recht tôt eene hoogte van 700 meters. Plotseling wankelde echter de aeroplane, het geruisch van den motor verslomde, de vlieger begon eene vlakke glijvlucht en daalde in de richting van Hulste, De aanvoerder der landstorm begon aanstonds met een deel zijner wacht de achtervolging. De vlieger stak echter na de landing zijn vliegtuig in brand en ging op de vlucht naar een boerenbofstede van Hulste. De Feldwebel-luitnant Schlenstadt kwam het eerste aan op een rijwiel. Yer-volgens arriveerden meerderen en hielpen naar den vlieger zoeken. De bewoners antwoorden met beslrstheid, dat slechts één man de aeroplaan had bestuurd. Men ontdekte Garros onder een dichte doorn-haag. Hij beproefde zich nog eenmaal te verbergen door in een gracht met water te duiken, doch hij werd er door twee land-stormlieden uitgetrcliken. Wanneer men hem naar zijn begeleider vrceg, verzekerde hij op eerewoord, dat hij alleen in het vliegtuig geweest was en twee bonnnen meevoerde op de achter-ste zitbank; zijn motor had slechts 80 paardenkracht; bij eenige kennis van de vliegtuigen kon men berekenen, dat zijn toestel — een Morane eendekker — geen geen tweeden persoon kon dragen. Op de kommandantuur van Lendelede werd zijn naam opgenomen. Hij verklaarde dat zijn motor op 700 meters hoogte door een schot getroffen was en bleef stilstaan. Het halfverbrande vliegtuig en het daarop ingebouwde machiengeweer werden naar Isegem gebracht. » JAN OLIESLAGERS Wij lezen in dv M a as h.b d (• In tegenstellins. met de berichten als zou de Antwerpsche duivel in het hospi-taal te Londen verpleegd wovden, kan ik u melden, dat de heer Jan Olieslagers in de maand Januari wel gedurende eenige dagen in het gasthuis te Calais is opgenomen geweest, doch zonder ernstige ver-won dingen. Hij is thans aan het front, doet zijnen plicht en is dien val reeds lang vei'g'eteû. Als vrijwillig soldaat is hij op den eers-ten dag bij het uitbreken van den oorlog ~ in dienst getreden. Sedert dien ib hij te Antwerpen bevorderd tôt korporaal, te Leuven tôt sergeant, te Duinkerke tôt eersten sergeant, en aan het front tôt onde'r-luitenant, tevens ridder in de Leo-poldsorde.Toen ik hem dezer dagen sprak, ver-zocht hij mij aan aile sportvrienden dit te berichten opdat niet langer Ve£keerd^> # M berichten in de pers de ronde zoutleri ; do en. UIT SOLTAU Brief van een krijgsgevangen onderof-ficier van het Belgisch leger: Duurbaar- vrouwtje, beste jongen! Verduiveld, wat winéert het. het is lang geleden dat ik zoo iets zag, brrr! De ncorderwind snijdt u in twee... brrr, en sneeuw, sneèuw! Nu, ik geloof dat het tocb beter is dagen vorst, dan vochtigheid die we zoo dikwijls in België hebben. Ik vrees voor ziekten 't Is te hopen, vvrouwtje, dat gij nu reeds mijn brieven zult ontvangen hebben, zooi-als ik de uwe en uwe pakjes. Ik ben zeer tevreden te vernemen, dal gij en de kin-deren welvarend zijt. Waarom schrijft ons Gerardine niet? jls er slecht nieuws, laat het rnaar ge-rust weten. Ik denk dat er niet veel goed nieuws te verwachten is en \yij bij onze terugkomst dubbel zullen moetfeh werken. Ba, als de gezondheid maar blijft Zooals ik u vroeger schreef, bcminde ^ vrouw, werd ik in de laatsfe gevechcen j —i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes