De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

480 0
27 oktober 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 27 Oktober. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 07 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/st7dr2sq5x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 18e iaar. Uitaever G. De Graeve. Cent, Keielvest, a®. Î>B KLBIÎTB PAT24IOT vrijaag 27 Oktober 1916. Num. 258 - —1 — — Verordening Voorbet Zuidelijk gedeelio van het district iLÔrtrijV, in West-Viaanderen, dat van het ebied van het Gouvernement-Generaal in îelgië werd afgezonderd en den 22 Juli 1916 bij et Elappeagebied van het 4e leger werd ge-voegd, woidt bes'emd als volgt Be voor het gebied van het 4® leger uitgevaar-<|igde verordeningen worden in weiking gesteld. J)e voor het Btappengebied van het 4® leger in ■weekirtggestelde verordeningen vandenGouver-®eur-Gentraal in België blijven yan kracht.Alle i^yerige vtrordeningen van den Gouverneur-Cîeneraalin België vallen buiten werking. De verordeaiag van den Gouvern«ur-Gen«-taal in BaJgië van 5 Januari 1916, betrefïeide de 5iapsg«wijze opheffing van het moratorium <{Wei- en yererdenisssb'ad vooi de bszette jtreken van België Nr 165 van 13 Januari 1916) wordt met werking van af 22 Juli 1916 vervaa-igan door de verorde»ingen van 16 Juni en 18 Septemfeer 1916 (Verordeningsblad voor het jEtappe»gebied van cet 4e leger N13 178 en 228). A. H. g., den 11 Oktober 1916. Der Oberbefehlshaber. Heizog Albrecht von Wiirtteniberg. Mm - — , . «iwih Ûs Verkïszingsstrïjd in de Vereenîgds Staîen. Wiîsoa ot Hughes? Uit Washington wordt bericht : De vooruitzichtïn d^r presidentsverkiezing «lie bij het begin der kampanje aan de New-York Sjeurs vast 2: 1, tegen Wilson stenden, staan thaas bijea gelijk. Èr worden hooge weddingschappen van 1°: 9 voor Hughes aangagaan. Den 23= beliep de som reeds tôt 750Û0 dollars. De langzame ver-çwakWEg der vooruitzichien ten gunste v?n Hughes tegen Wilsen wordt taegeschreven a3n de immer aangroeiende bedrijvigheid der demokraten. Volgens de Echattingen, alleszins niet volledig, der dagbladan, heeft Wilsoo eenen kleinen voor-sprong. De berichten uit sommige Staten zijn %wijferachtig. ■ "* iêBi' 1 &TENGELWBRK.—27 Oktober 1916. 43 —■ . Voor 't geld ! In het buis van den bankier leefde over «enigejatsn eencudman, die eer>e bijzon-dere sterling in het huis innam, Philips, zoo heette hij, bewoonde een lief kamertje ia het achterhuis,kwain en ging naar believen, hieJd 2ich bezig met bloemkweekerij, en entving *ooit eenig bevel van zijnen Hieeser. Men geîoofde dat de grijsaard het genadebrood at in het huis van den bankier. tiij kwatn zelden in de bureelen, de joage kantoorbedisnden kenden hem ze.fs niet. ®e oude man sprak niema.nd aan, en ant- Soerdde norsch a!s men het woord tôt hem :Mtle. Nopens zijne betrekking tôt den Ibgnkier war«« alledei meeniagenin omloop. Eenigen daditen dat het een b'.oedverwant was yaa den rijken man ; andeien vertelden dat PliiWps eerst kantoorbediende was ge-weest bij mijnheer Siegwart, en menig gowichtig gsheim van zijnen meester kende. Iedereen kende den ouden man, maar niemand kon er op roemen ooit een vrien-delijk woerd van hem gehoord te hebben. Anders was het met Allons. De oude man groette hem steeds eétbiedig. Hij maakte KTieuwa geneesmsthode voor brand-wonden.M. Barthe de Sandford, geneesheer in het hospitaal van Issy-les-Moulineaux, heeft een balsem uitgevonden die de ergste brand vvonden geneestw Hij legt op het verbrande lichaamsdeel eene laag « Ambrine » (samengesteld uit parafiene en hars). De etter door de wonde veroorzaakt heeft een genezend aitwerksel op het vel. Wanneer het geen diepe braadwonden geldt, wordt de ambrine ingespuit aan de temperatur van 60 graden. De pijn wordt oogenblikkelijk verzacht, en het vel kan volkomcn genezen, zoedat er geen merkteeken overblijft, en de gekwetste op do verbrande plaats een levendig en volkomen gaaf nieuw vel krijgt. Deze behande^ing, door M. Barthe, reeds vijftien j|jen geleden uitgevenden, gaf immer in de prakt'ijk de beste uitslagen. Het Vliogande Verken. BERLIJN, 23 Oktober. — Uit deDobrudscha wordt den volgenden lustigen vltegerstrek gemeld : 4en onzer watervliegtuigen was in de haven van Mongoliag«land. De bemanning had het groote genoegen daar van vrienden als geschenk twee varkens te krijgen. Men kangemakkelijkbegrijpendatde wa'<kere vliegers niet» beter wenschtea dan het kestbare geschenk mede te aemen naar hunne aanleg-plaats Varua. Maar hoe ? * Na kortstondige beraadslaging nam men de borstelige dieren, bond ze vast aan de vleugels en in stoute vlucht trok men huiswaarts. Men kan zich het gejuich voorstellen op het-welk de koene vliegers te gelijk met hunnen borsieligen last daar btgroet werden bij hunae landi»g. Vliegers en passagiers hebban geluk-kig deu oveitocht gedaan. m . n— .ws»ac:-' m «n V6ST3AL E.aoing Club Gent. — Zondag 29 Oktober speelt Racin^ voo. 't kampioenniat 1° afdeeling oin 4 uur op 't plein F. C. Vriendschap ; voor 3e afd-:elirg, om 4 ure op 't plein F. C. Voor-waaxts.den jongeling opmerkzaam op kostbare bîeemen en schonk hem nu en dan eenen bloeienden kaktus, welken hij met bijzon-dere liefde kweekte. Rond den middag van ecaen lievsn herfst-dag, ging AJfons in dnn tuin. De ouda man zat op eene bank. Alfoas die den ouden man in eenige weken niet gezien had, vond hem merkelijk veianderd. Zijn gezicht was snéeuwwit en mager geworden. Ziine han-den.die op eenen krukstok leunden beefden. De oude man was zichtbaar verheugd den jongeling te ontmoeten. — Ik moet spreken, mijnheer Berger; gij kunt mijn sterfuur verlichten.sprak hij aau-gedaan. Zoo ge heden middag niet in den tuin waart gekomen, zou ik om u gezonden hebben. Houd a nu niet langer bij mij op... het kon nadeeJig zijn indien men ons zag... Nader dichter en luister, mijnheer Berger. De grijsaard moest een oogenblik wach-ten. Vervolgens voerde hij zacht voort, alsof hij vreesde door eenen ongeroepene beiuis-terd te worden : — Niemand mag weten dat wij elkander gesproken hebben. — Waarom toch ? —Val mij niet in de rede ! riep de grijsaard toornig. Ik meen het goed met u en gij bemoeilijkt mijne poging om unuttig te zijn. Op Gentbrugge-Noord, 't kampioennaat van 2« afdeeling, om 4 ure, Racing Club tegen S. F. C. Melle. 's Morgends om 10 ure, oefening voor de tout petits ; om 1112 ure, Racing (scholieren B)-F. C. Voorwaarts II. Te rekenen van 1 November? beginnen de matchen om 3 ure. F. C. Eendraoht (Mui<3e). — Zondag 29 Oktober, om 11 1/2 ure, Eendracht-Ganda, 3e afdeeling. Om 21/2 uur, Eendracht-Vriendschap, tweede afdeeling ; om 4 u., tournooi Eendracht: Racing-A. R. A. Gantoise. De Pinte. — De Sportvereeniging De Pinte richt een tournooi in. Inschrijvingen aan den schrijver J. Eeckaute, Breecîestraat. Overwin-naar en verliezer der finaal ontvangen eenen beker. Hurîsehe beriehfasi van het Groet Hooîdîïwaptiep. BERLIJN, 25 Oktober. WestelSjk kplJgsisQi&eel. Legerfront oan veldmaarschalk kroonprins Rupprecht oan Beieren Ten gevolge van het regenachtigf weer. was de gevechtsbedrijvigheid in het Somme-gebied glsteren flauwer. Het gesclmfvuur nam slechts af en toe een grooter hevigheid 'aan. In de avonduren zijn op zich zelf staande Fransche -aanvallen van uit de liûie van Lesbœafs tôt Rincourt vôôr onze versperringen velkomen in elkaar gezakt ; de vijand l^ed zware verliezen. Legergroep van den Duitschen Kroonprins: Op het noord-oostelijk front van Verdun zijn de Franschan bij een aanval tôt aan het in brand staand-î fort Douaumwnt vooruilgekomen. De sirijd duurt voott. Oosîeiijk kriigstooneel. BERLIJN, 25 Oktober. Leger van den generaal-oeldmaarschalk ~ Prins Leopold van Beisren. Een Russische aanval aan de Sjtsjara liep op niets uit. Hetzelfde lot ondsrging een aanval van Russische bataljons nabij Kol. Ostrov (ten Noord-Westen van Leeck). De oude man moest weder eenen oogenblik ophouden met spreken. Toeu zegde hij met inspanning. — Dezen avond, zoodra het donker is geworden, verwacht ik u in mijn kamertje, dat g« kent.Wees voorzichtig.want niemand mag u zien, het minst mijnheer Siegwart. Vergeet het niet, morgen ware het weilicht te laat. VVat'ik u te zeggen heb, beslist over uw levensgeluk. Ga, mijnheer Berger, en laat u dezen avond niet wachten.Gij bewijst eenen stervende eenen laatsten dienst... Ja, ik zal dezen nacht sterven, dat voel ik... Tôt wederzieus !... Vergezel mij niet.,. De grijsaard stond op, leunde op zijnen krukstok en ging naar zijn kamertje. A'fons deed wat de oude man hem zoo dringend verzocht had. Om half negen bevond hij zich bij hem. Op de tafel brandde, in een glas, een nachtlicht, dat slechts een fiauw schijnsel verspreidde. De oude Philips verzocht den jongeling de huisdeur te grendelen. Alfons deed wat hem gezegd was ; toen hij terugkwam zegde Philips : — Licht behoeven wii niet; wij kunnen elkander in den douker verstaan. ik verzoek u, lieve mijnheer, neem plaats op dea stoel, die nevens mijn bed staat ; het spreken valt mij zeer moeilijk ! % Het legerfront oan luitenant-oeldmaarschalk aartshertog Karel In het zuidelijk gedeelte van de Wou îkar-pajthen hadden niet zeer omvangrijke gevechtea plaats ; de veroverde hoogtesteliingen zijn in ons bezit gebleven. Op het oosteluk front van ■Zevenbergen werden plaatselijké gevechtea geleverd, waarbij de toestand onverasd-rl bleef. Ten Noorden van Kampoloeng maaltte onza aanval vorderingen. Duitsche en Oostenrijksch-Hongiiarsche troepen veroverden stormeader-hanu den Voelkan-pas. Balkansch oorlagstaonee!. Legerfront van generaal-veldmaarschalk von Mackensen. De acbtervolging wordt naar het vooropgezet plan voortge&ît. Cernavola werd vanochtend ingenomen. Er zijn nog geen bijzoaderheden bekend. Het Roemejnsch-Russisch leger, dat in de Dobreedsja opere^rt, heeft daarm- de haar laatste spoorwegverbinding ve^loren, wat voor onze wapens een voordeel van buitengewooa groot gewicht mag heeten. Op het ESacerloniaûh front heerscht kalmte. ©fficisels Oasisnrijksclîa bsriohisn WEENEN, 25 Oktober. Oîsieliik krilîîsîaoîîeel. Front van generaal der kav.aartshertog Karel Oostenrijksch-Hongaarsche en Duitsche iroe-pen, ontrukten den tegeastrever den Vulàaa-bergpas.De verbondene strijdkrachten die tenNoordea van Campolungstrijdei,nameûeveneens ruante. Op de Hongaarsche Oostgrenzen wordt voort gestreden. Het Szekler vostvolkregiment n. 82 veroverde in het Berekergebergte na hardne'tkige lijtge-vechten eene sterk verhaaste grenshoogte. De bemunaing werd ten deele gercugea, ten deele neergesabeid ; niemand ontsnapse. In den drielaudshoek sloeren o*ze troepen in hunne nieuwe siellingen Russische aaavallea af. Eeu plaaiselijke invai van dea vijand, werd dadelijk klein gemaakt. Legers van generaal-veldmaarschalk print Leopold van Beieren : Buitea rijkg*slaagde voorpostengevechten ten Zuiden van Zborow is de bij de Oostennjk ch-Hongaarscha troepen niets vaa belang. Stalîaaîiseîi kpljgsiaaneel. Het Noorderdeel der Karsthoogvlakte stond oader hefiig kauoanen- en mijnenvuur. Ziîïrï-Oïstelîjk kpjgstaaaesl. la Albanie niets aieuws. Os oorioj h ii3î Oastaa, Bulgaarsoh berlobt. SOFIA, 25 Oktober. (Bericht van 24 OLtobsï-vaa den Generalen Staf.) Eïaoeaonisoh front. De toestand is op hît gaasche front o--ver-anderl g;blevea. Tusschea het Prespa-meer ea de Stroema hesrschte een zwakke geachuibe-drijvjghcil. Een voorwaaitsche baw<tging vaa den vijand in de richting va.i het dorp Tarcova, werd reeds bij den aanvang gestuic. Op het Stroemafront, levendige bedrijvigheid der verkenniagsafdseliagen eu hier en daar gescnutvuur. Aan de kust der Egeescha Zea be-schoot een vijaadelijke kruiser, zonder gero'g twee uren lang de omgeving der golf van Kere-medli, ten W. van de monding der Mcsta. Da Duitsche luitenant-vliegenier von Ernvegek schoot bij Drama, na een luchtgevecht dat anderhalf uur duurde, een Engelschen twee-dekkervan hst Nieuportstelsel naar beneden. De waarnemer ervan werd ongekwetst, da ge-1 eirfer geVi"w t t gevan^en grno-r n.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes