De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

274 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 04 April. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Geraadpleegd op 13 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/r20rr1t00q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT fNum. W. 4»*iaar. fi.DeGraeve,Ifcotolygst,18 DE KLEINE PATRÏOT Donderdag 4 Apriï 1918 Prïfs a cantiemess fcsela Duitsche Berichten, VERORDEHIN & kttreffeads h et v«rb®d y*a &ancBS«T90btau. i.Ijheï Qperatiegabied van het 4° leger zijr hî'tesgëvechten verboden. I.Binmsa de acbt dagen na afkondiging deze: jrordêoîojr moaten do kamphaacn op da Orts jiromitiaSturan afgeUvsri worden. De Orts temadïnturen niosian arvçjor z'oirgen dat di ÉpkiEîa voor de voeding gebrulkt, of gedoot Ktn. 3. Orertredingen worden met ten hoogsti Kl wark boete of met gavaogenii tôt écn jia: fotr. pïftofgd de Duitsche militaire rechtban ncn miiltatre bosturen. H, Q„ des 8 Januari 1913. Der Oberbefahlâhiibar, t. V. von SCHRODER, Admirai und Komma&di'eraftdei Admirai des Mafinekôr'pï. Verordening m 71mfi«r*n waarblj âo voorsltîsrs ht î9 bargerlijise b®atar»a baMsed rotisîî met ds bSToasSbsâaa ûér Bèl-îteùè gïevinoleraâsa. Mer gsdeeltelrjk opheffinf van artikel 66 l], der provinciale wet van 30 Aprii 1836, Hà de voorzit'erS van de burgerlijke be-no (Praesidenten der Zivilverwaltungcn) fr ! vlaamsch» bestuursgebied gemnehtigd, 1e ïtStsnde provir.cieraaen, na do bestandigc N'iiyagen — zoovar date hun ambtsver-"i»gsa ultoefenen — te hebben geboord, de Najen der ontvacgsten en ultgavsn vooi ;tes(j9ar 1"916 vast te stellea, de bogrootin-!«t Uttgaven voor het boekjaar 1918 vast te F>talsook inzak» het opbrengsn der ver-m midielen basliasingen te nemen. Deze prftjfhg. treodt onmiddeliijk in werkiog. "•H.Q,, den 14 Maart 1913. Der Gen#Talquarlierm®ister, , , HAHNDORFF, Geniralleutnant. N«l, <fBn 9 Februarl 1918. Der Generalgouverneur in Bagisn, '«v.FALKENHAUSSN.Generaloberst Nitîïnde verordenicg wordt voor het ge- j4eléger bëko'ndgettîâikt. j 'OftSeiten des Afnfse-Oberkommandos, Obarst ii. Obarniiartiermiister. ÛuitscSis birichtiîi ,'i# k»t groat» HaofdkBTftrSlor, J;'®® E&ttsah bôïiahi van 1 April f(„,j !j-N> 1 Apri (avondbaricht). — Van het > el« is Frankrijk niets nieuws. ®I)Tmîrste ®aiisoîi îurlobfc. >CKym. 8 April. h j.'f'BsttlîJk KrUgst«©aeeï. "iev«clitsfront blsoîde toestand oiver-fow6Sen&anv'aUea die de vijand bij ||!y et met bijzoûdera hardnekkigheid ;f|j,l08r oas genoœsn hoogtén tusschen de tsv,ieilde Avre uitvoarde, zaktsn ondcr WcfciMe»n lnfiea- Klsinare voetvolkgevech-j,iâ,"eta Avre en Oise. De Franschîa zetten i?is]',„ ®f V'M Laon voort. Talrijka iawo* sn dm n fîjçhtoffea. VorScsaniagigevech-WomQn» j^411 oer8r van d» Maas bij iffcB<r«,#n ,en zaid-Ooïten van Thann en ï".^JaD!*ne!1 op, i er vijandelijke vîiegtuigen JlbX!ul0?' nederjrasehoîea, Luitanant ?*a o--fîrwina'a^ in de lucht. '«bûç uitfoerta» vaa vjtksnniiiaea Op grootea afataad van ^e ku3t tôt ten Zuiden vaa de Somme heeft de vîiexerafdeeling III onder leiding van opperïuitenant Fricke buiten-gewone di:n3tan bswezen. Vgu do andere krijgstooneelea ni«ta nieuws. ' Twosâa Baltseb bsrlakt vaa S April. BERLIJN, 2 April (avondbericht). — Vart het : slagveld in Frankrijk niets n;euw«. | Offisiisli Oostsnrijksoha beriohiesi j WEENfîN, 1 April. — Aaa do beaeden Piava in het vak van Asiago en in het Laghl-bekkon „ ^srden Itïliiaasche aauvalian afgesiagen. ; WEENEN^ April.—Niet3 nieuws t» meldea. . Ds iiriogîii hs! isslin. ®arS:sêS&barI©ht. -KONSTANTINOPEL, 2 April. - Op het froat in PalesUna v/aren dea 29 en 30 Maart al da wapeas bedrijvig. Lerendig gsschutvuur ea jjverige vlSBgerbadrijvighêid bege'eiddén de op : vers.chiUenda puaien ontstan» kleiaûre en grootere vaetvoïkgevechten, waarvan de uitslag voor ocs overal gunstîg was. Don 29 Maart werden tea noorden vaa Medsjil Jaba twee vijandelijke afdeelingea nfg- aîagen en 1 de voorultgeschovsn sîelliasea van den vijand bij Et Kasr door on3 bezet. Oassa oprukksnde p troeljen keerdisn mut buit térag. T«n Oosten van de Jqrdiaa werden de ^evechten met de daar heengetrôkken vijandan voortgeset.Oaral waar de vijand onte stelliagen aaariai werd hij bloedig ; teruggeslagec. Volgeas gesegden van eenlge der to: nog tce gaaomen gevangea?n verloor de vijand i tôt 50 ten hoaderJ, vôôr een onzer afdeeliageà li.ïgen r-r aîleen S00 dood#n. Den 30 Maart verdreven zij d«a vijand van de hoogte van U1 Buvet en slosgen zijn omsinçe-lsnde aanvalién bij El Kasr door tegsnaanvullen âf. Hier werdea er 20 gevaagenan gamaakt ea aaa d"aa aanvaller zware verliezen berokkend. Da vijaad werd bij Chaich Me3sud terug-geworpsn.Aaa do Jordaan sloegen wij op den westa-lijkeû oaver eea vijandelijk bataljon door ona MENGELWERK.-4 April 1918. 74 Helena Middleton Wjj gingen bmnen de kerk : de d'east was reeds aan.'t Was zobals hij op zîllken dag zij à moét, eene pleclîtige en indrukwek-tende disnst. Het episte! van den dag, met zij ne treu-1 rige en genadelijke v'ermaning tôt het geweien, de boetpsalraen die aan elkeen aU de roep vaa een gestoord én bedrukt hart voorkomen, ailes sprak op denzelfden toon, met dezelfde gevoelens. In mijne opgewon-dens inbee'ding scheen mij ieder woord (ot mij allcen uit geheel de vergadering toegesproken. Elle ooienblik voelde ik mij meer en meer beschaamd vvorden ; en mijne zicl echeen te bézwijken. Wanneer ik er het minst aan dacht (want voorgaaudelijk had ik op den dienst van Asschewoensdag nooit veeî acht genomen), hoorde ik eens eene stem, die met groole kracht en op eenen ongewonen toou zegde : « Broederen, in de eerste kerk stond een goddelijke maatregel, dat in 't begin van den vasten, de lieden die openbaailijk ge-ifondigd hadden, eene opeabare boetvaar-digheid moesten doea, eu in deze wereld . gesiraft worden, opdat huane ziel isaliiï zou vuur af, ook werd hier een vijandelijke ruiterij-afdeelins: spoedig tôt torugkeer gedwongen. Ten Oosteu van de Jordaan werden sterksre vijandelijke ruiteiijkracbten over WadiEl Abiad terugseworpen en worde;i er hierbij govangenen gêmaakt. obs geschut houdt den aftochtswsg vaa de î vijacd op dezen oever ondec waakza»m vuur. De hevige aanrallen tejen onze stelling-!n werden herhaaid ; alla stallingen blaven vasi in onze handen. De vijand leai bicr ook zware verliezen. In Mcsopotamië aaa da Tigris herfetalda vijandelijka verkennlnsen met autos. De sftocht van s'erkara vijandelijke kraohten werd vast-Kosteîd. Anders ^esnbijzonderegebeurtenissea. 3ntg?.arsoh borioht. SUFIA, % April. — Aan het Macedonisch front ten Westen van het Prespa-meer deden onze batierijen een goalaagden overval op de vijaocleiijko stellicgoa. In da streek dar Mo.?lena was 't tweedarzijdsehgaschutvuur vaor asnigen tijd levînd:ger, ïea wsstan van de Variar viol eeu onzer verkennisgsafdoeling'n bij het dorp Bcrahli Mahle ee-i vijandelijka voetvolk-afdee-deeliasr aan an joag haar na gevechten van maa tégan min uiteen. Tea noorden van hst maar van Tasjlao hebbea wij een Engelscha ruitarij-afdesliag d«or ons vuur varjaagd. Aan bet Dobrudschvfront wapenstilstand. STABSfîîIBWI. Irastaii aîsiacj. 1,85 ff. Calan'dssstraa.t, n. 3, GENT. 3S78 —St-J032PH'SHÙ'lS,0a(Jer«tr.,ti3, siet en koopt ouda Saekàn. — HûVdSle? seffens gevraagd voor Afsné. Vrij woonst enz. Adres nr 134, Al'sreohtlaan. 4231 — Olgaretten in 't groot. — Van heien, kcm Duitâche en Belgische cigaratten. Sralen alla dageo,91/2 tôt 12 u.Hôtel ÈlUabeth, Bd.Albert 86. — Wevraay4: GEIT, ingosden staat. Niauwe-straftt, 18, ivadebarg. 4233 — Man vraagî : Halve warksters Klearmaak-sfers. Savaanstraat, nr 41, Gent. 4239 sijn in den dag des Hearen, en opdat andsre door bun voorbeeld vermaand, des te meer de zondea zouden atschrikken. » Ik meen dat ik in dit oogenblik op mijne knieen vieî ; doch ik hebgeen andere duide-lijk geheugenis er over, tonzij dat de goddelijke vermaîedijding tegen de onboelvaar-dige zondaarstfaagzaam uitgesproken werd, een iuid geroep van zelfbeschuldiging, uit 'alie hoeken en kanten van dan lempel opateeg. Hetkloak en herklonk menigmaal, en ver-dvveen. Nog eens werd het genoord, en het zwesg : en dan sprak de stem van dsn kansel : « Vermaledijd dangeae die zijnsn eve^naaste geheimelijk slaat, » en dan hooide ik da stem van het volk niet ant-wooiden. Ik hoorde een stil amen aan miine zij de ; en dit amen was voor mij al3 een vouais van eeuwige varoordeeling. Ik viel in onmacht, eu toen ik tôt mijzelve terug* kwam, wa3 ik in de sakristij met mijne tante en den geneesheer van het dorp. Weidra kon ik naar het rijtuig gaan, en met mevr. Middleton huiswaartskeeren. Wanneer ik Edward terug zag, was hij vroolijk en lieftallig ; ik was zoo vermoeid door de aandosning, zoo uitgeput door hoop en vrees, dat ik door loatere vermoeienis bedaard werd. Ik had nog vaster dan ooit basloten met ' — Ha Banqua l'Union fin Cîrôd'.t d© &a.ndJ Naamlooze Vennooischap, Gent, benent d» belanghebbetiden, d^t zij aen winstaandeel vaa 3 frauk per aandeet van 50 frank uit'oetaalt, voor het maatschappelijk boekjaar 1917. De kospon 33-34, kan ter uitbetaling aatve-' boden wjrdsn van af 2 Aprii 1918, aân hefc winket 6, in den maatscbappelijken zetei; St-Michiohplaats, 16, ea in het bijgevoegdl kantoor, Vla-snderenstrsat, 32, Gent. 4195 ■ Z âBSH walka in April mogen gezaaid wordsn met tijdvak van opbrengst, te Verkrijgea' in het aloud gekend huis, Alphonse GALLET,; Graaf van Vlaanderenp'aais, Gent. (Gestichti sedsrt meer dan 30 jaren). Glaskoolrapen, Augusti, bijzaaderlijkgebrui'cti voor de keukaa (niet te vergelijkeii met de kool-' raap); Andijvie, Juli; Bloomkbolen, Sep'embîr;; Bieslook, Juli ; Kers, Mei; Spinaz'.e, Jull; Tu'n^ boonen, Aug. ; Stamboonan, îuli; Persieboonen^ (itli-Aug. ; Kaukenrap;n, Juni; Zomerkropï silade, einde Junl-Aug. ; Biodialade (Romoiae),' Juli-Aug. ; Ajuin, Aag.-Sopt. ; Zurkel, Juli;. Peterselie, zomer ea harfst; Erwten, Juli-Sept.; Radijs, Mei-juni; Schor$one:ron, herfst en vol-: gonde jaar ; Prei. herfst en lente; YVcrUlen;, luli-Auj. ; VVortelen, late, Nov.; Kerrel, Mat-Juni.Larttibonwsadan. — Alla soorten van Gras, Kiaver, Voeder en Suikerbaaten, groota Rapon, Spurria, enz. . Bloemsadtn (beachikbaar meer dan 1400 soorten). — De jaarlijksche bloemea worden ia Aprit gazaaid, in Mei de tweejarige en ovei'blij vende. 4234 ' — Botarvorkoop Vrijdag voor da 3? ea-Zaterdag voor de 4e resks. -Plaaisisîijk® Bsvoorraâlaffskommissîe^ Verkoop van kloefen. — Met veel génome» wordt aaa hat publiek aanuekondfgd dat eea verkoop van kloefen regelmatig zal plaats hab-ben : Voor rasnnen, 2.15 fr. ; rrouwan, 1.90 t'r. i soholieren, 1.55 fr. ; kinderen, 1.15 fr. het paar, op vartoon der kolenkaart (ge'e kairt) en der roze kaart, hebbén recht : Al de goztnnen vaa Edward niet te trouwen, en dit besluit ga& mij eene zekere gerustheid die mij hem met meer stoutmoedighaid dan vroeger liét aan,-; spreken. Ik had ook een gcvoel dat ik, met daze eenigegroo e opoffering te doen, recht' op godsdienstigen troost zou hebbea, ieti waar mijne ziel zeer naar verlangde, bijzoa1: darlijk sedert dat die kerkdienst zulken arigàt inmijahart geworpen had. îk schroomdei nochtans ds eenige daad, die mij den ware» vrfcdezou teruggeschonken hebben. Wan-: neer ik de geschiedenis, die ik van Juîia's' dood kon geven, in woordan stelde, ver-* baalddeikmij Edward'sgelaaten zijn strenff vonnis ; ik zag hem met moeite zijnet» afschrik en zij ne verslagenheid badwingen of erger nog, hij zou misschien ongevoelig; zijn en onbekwaam omfe denken, dat mea\ buiten de misdaad geene reden kan hebbea"' om iets te verzwijgen. Wanneer ik mij dits ailes voorstelde, en het onnoembaar lijdet^ van zulk een oogenblik inbaeldde, was de? roep mijuer ziel. Nooit, nooit zal ik met; hem trouwen ! doch nooit ook zal ik hem,' het geheira veropenbaren, dat hem van miJi met schrik ea afkeer zou verv/tjderen. 'ï Wij moesten 's anderdaags morgens vroegft naar Londen vertrekken, en voor dat wij des avonds scheidden, volgde Edward mij? in demuziekzaal, waar iksommige boekea' gereed legdç om opojize reis mede tenamea»,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Gent van 1914 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes