De legerbode

865 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 04 April. De legerbode. Geraadpleegd op 28 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/057cr5nv0w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Oit blad is VOOR DE BELGISCHE SOIjDATEN besl.emd ; iedere compagnie, escadron of batLerij ontvangt Lien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Groote Slag Britsch Front, 3o Maart. ûe laatste berichten over den grooten slag Ssijn van aard oui te doen gelooven dat de Duitsche stormloop gestremd is. Het tloel dat het Duitsche opperbevel beoogde. 't is te zeggen de vernietiging van het Britsch leger, is mislukt. En deerlijk misiukt. Daarentegen schijnt het wel dat de divisies van den kaiser, die van af den eersten dag de eenheden, die den aanval gedaan jhadden, nioesten voorbij zijn, op het slagveld neergemaaid liggen. Ziehier wat er zon geheurd zijn. Op 21 Maart «noesten de stoottroepen, die een zeker getal divisies enkadreerden, fjich nu-ester maken van de Britsche stellingen tôt aan gene zijde der opstelplaatsen van de artillerie en der kantonne-menten van de reservetroepen. Andere divisies, die in kolonrien marcheerden, zouden hun vol-gen, verder dooi dringen en zich meester maken van het t<'rrein tôt op eene evenwijdige lijn op ongeveer 20 km. van het vertrekpunt. Den vol-gcndendag nioesten deze divisies. minstens een veertigtal, het gevecht aangaan met de a over-blijfgels » van de Britsehe troepen en met de réserves om deze te vernietigen. Ondanks de reusachtige middelen door de Duitschers aarigewend, ondanks de menschen-inassas die zij iii den strijd wiei'pen en de dapperheid waarvan deze blijk gaven, inislukte het eerste gedeelte van hun opzet van af den 21n ; de Britten verdedigden zich, zelf's als zij omsingeld svaren, met zooveel heldenmoed, dat de Duitsche fijinvalstroepen het doel niet bereikten dat men hun had aangewezen en dat de divisies, die in gesloten massas marscheerden, die vooi'uit inoesten rukken zonder strijden, onder het vuur van de machinegeweren en van de veldkanon-•nen geraakten. Vandaar reusachtige verliezen voor den vijand van af den eersten en den tweeden dag. De Engelschen die, van hun kant, orn zoo weinig manschappen mogelijk bloot te stellen, slechts weinig volk op de eerste linie hadden opgesteld, daar zij vooral op hun machinegeweren en veldkanonnen, die daar zeer talrijk waren, rë^uden» om den vijand tegen te houden, hadden slechts betrekkelijk geringe verliezen. Heden melden de Duitschers dat zij 900 kanonnen hebben buit gemaakt. Zij rekenen daaronder 200 kanonnen van klein kaliber 'waarmede eenige van de tanks bewupend waren die een ganschen dag den vijandelijken stort-vloed tegenhielden. De 700 overige kanonnen aijn meesteruleels veldkanonnen. Opééne inaand £unnen de Britsche oorlogsfabrieken ze ver-vangen. Het is noodig te zeggen dat de Engelschen veel batterijen uit eigen beweging hebben ©pgeofferd. Groepen batterijen deden echt het werk van machinegeweren ; de Engelsche stukken vielen slechts in de macht van den vijand na een ver-schrikkelijke slachting te hebben aangericht. De jirtilleristen, behalve in enkele uiterst zeldzame gevallen, deden teikens hun stukken springen. Zij deden dat op de volgende wijze : Zij deden een granaat, met het achterstuk naar voor, in de monding van het kanon, en een andere in de kulas. De twee stukken, die elkander in de ziel van het stuk ontmoeten, ontploffen te saam en doen het stuk springen. De Duitschers leggen veel nadruk op de hoe-veelheid stukken die zij buit gemaakt hebben, maar stappen vluchtig heen over het getal gevangenen en, in strijd met hunne gewoonte, worden deze niet weerbaar genoemd. Daarentegen spreken zij veel over de dapperheid van de bondgenooten. En zij herhalen met nadruk dat de verliezen van hun divisies niet buiten ver-bouding met de verkregen uitslagen zijn. Ander-*ijds meldt het agentschap Wolff dat de eerste ctappe van het offensief bereikt is, zonder te zeggen van welk etappe er spraak is. Men weet wat al deze woorden willen zeggen. Na de eerste weken voor Verdun waren zij fier-der clan dat. sic # Ik heb de Britsche troepen op verscheidene plaatsen van het slagveld bezocht. De kalmte waarmede deze troepen manguvreeceu oa alrii- den, is een wonderbare zaak. Als men niet op de hoogte was zou men niet kunnen zeggen of men hier met offensief of defensief te doen heeft. Wa' de indruk betreft die er van uitgaat, hij is gelijk van dien welke men had tijdens de eerste dagen van de verdediging van Luik, toen de derde Belgischedivisie naardestad terugkeerde, na den vijand onherstelbare slagen te hebben toegebracht. Het was dezelfde Duitsche stormloop als in 1914. Maar ditmaal is de meerderheid in getal- ■ sterkte geheel plaatselijk en de vijand is niet beter bewapend dan wij. De zeldzame tanks die hij gebruikt heeft werden op de Britsche troepen buit gemaakt. Geen enkel nieuw gas werd gebe-zigd. En ditmaal waren het de Duitschers die, ongedekt, op de verschanste troepen nioesten oprukken. De vijandelijke pers heeft zich reeds tôt den weergaini gemaakt van de vrees die de Duitsche militaire middens belcruipt bij de gedachte aan de tusschenkomst van de Fransche en Britsche reserves. Wat misschien de grootste verrassing voor Hindenburg was. was te zien met welk geniak de Britten van den loopgravenoorlog tôt den bewegingsoorlog overgingen. Ik moet hierbij-voegen dat de Moilcn niet de eenigen waren die verrast opkeken. De Fransche oflicieren, die deze laatste dagen de Engelschen aan het werk geiien hebben, verbergen hun verwondering niet te zien hoe goed hun bondgenooten in het vlakke veld vechten. De snelheid waarmede de Ton'mies het terrein in staat van verdediging stellen is wonderlijk. De loopgraven met hun borslweringen rijzen uit den grond op lijk mobhuopen. De Engelschen, eens als ze van hun nutteloostuig zijnontdaan, zien er werkelijk prachtig uit. Soldaten, kanonnen, munitie en levensmiddelen, dat is ailes wat men ziet. En welk een moreel ! Men weet niet weîke mannen men het meest moet bewonderen : Het voetvolk, de artilleri-sten, de mannen uit de tanks, deauto-mitraljeurs ol'de vliegeniers. Verscheidene bataljons hebben gestreden tôt den laatsten man. Artilieristen zijn er in ge-lukt hun stukken te redden, waarbij ze van de helling van het terrein gebruik maakten, toen de vijand op nog slechts 25 meters afstand was. Veertig tanks, die te samen chargeerden, hielden den vijand een ganschen dag tegen. Een brigade auto-mitraljeurs ontzegde gedurende twaalf uur lang het gebruik van de wegen, ten Noorden van Albert, aan de Duitsche troepen. De vliegeniers vlogen tôt op 100 en 200 meters hoogte boven de kolonnen. Op 24 uur tijd werden 40 ton bommen door hen op den vijand geworpen, die aldus de wegen belemmerde, en 300,000 patronen werden van vlak in de nabijheid afgevuurd op de niet te missen doelwitten die gevormd werden door de troepen op marsch. Drie honderd duizend patronen ! Dat is het wat 60 machinegeweren tijdens een dag van hardnekkig vechten kunnen afvuren. De ontzèttende slag dien de Moffen aan de Engelschen hoopten loe te brengen.en die over den uitslag van den oorlog moest beslissen, is nu voor goed mislukt, ondanks de stroomen bloed waarmee zij hun eerste taktisch voordeel hebben betaald. De verwonderende weerstand van de Britsche troepen op 21 en 22 Maart, heeft waarschijnlijk beslist over den uitslag van den grootsten slag in de geschiedenis. A. Matagne. De fsroet oiî lîafië De heer Orlando. voorzitter van den Italiaanschen Raad, stuurde de volgende telegrammen : Aan den heer Clemenceau "Wij hadden en wij hebben nog een ernstig besef van de beîangrijkheid en de plechtigheid van deze dagen, die misschien beslissend zijn voor de geschiedenis der wereld. Heel Italie keert zich lot het edeimoedig en groot Frankrijk met dezelfde angstige drift. al«of het gevecht geleverd werd voor zijn beataun, door ziyie kin-derea>oa. ziinen bodeui. Maar even groot als onze angst, is onze hoop, of lievër ons betrouwen, dat de woedende wan-hoop van den vijand tevergeefs zal aanloopen tegen de heldhaftige borsten van de zonen van Frankrijk. Al de oude, eeuwenonde deugden van dat glo* rierijk leger schijnen sterker te worden en uwe soldaten schijnen reuzen te worden, op het nur, wanneer. in broederlijke vereeniging met andere soldaten der vrijheid, zij den heiligen en gezegen-den grond van het Fransch vaderland verdedi-gen. Zij strijden voor het zuiverst ideaal van het menschdom, voor de hoogste lotsbestemming van de wereld. ■, Heer Voorzitter, in naam van het hart van gansch het Italiaansche volk, richt ik U, bewon-derenswaardig opwekker van de kracht en van de daden, den vurigen groet van Italië aan zijne groote zuster. Ik druk U al de bewogen bewon-aering uit, die onzen geest verheft, in tegen-woordigheid van dien schitterenden en onuit-putbaren Latijnschen heldenmoed. Aan den heer Lloyd George De vijand zet zijnen vreeselijken aanval voort met eene bloedige hardnekkigheid. In dezen stormloop, schijnt hij al zijne macht, al zijnen haat en al zijne wanhoop te hebben bijeenge-bracht.Indien wij in dit beslissend uur de toekomst niettemin mogen tegeinoet zien met vastberaden-heid, hebben wij dit onwankelbaar en gemeen betrouwen te danken aan uw leger, dat op den edelmoedigen bodein ! van Frankrijk, in wapen-broederschap met de andere soldaten der vrijheid, den reuzenschok weerstaat met eene wonderbare kracht, weerstand, hardnekkigheid en stoutmoedigheid. Dit leger, dat komt te verschijnen als militaire inrichting van gansch het land, staat even hoog als en overtreft in dapperheid de oude glorierijke Britsche regimenten. Het is de waardige uitdruk-king van de edelste hoedanigheden van zijn volk, tegen de uiterstebrutaliteit van het geweld. de zelfbewuste kracht stellend van den moed. Aanvaard, heer Eerste Minister, in mijne> woorden niet alleen de vriendelijke en vurige uitdrukking mijner ziel, maar de gevoelens vap gansch het Italiaansch volk, dat heden, meei dan ooit vereenigd met zijne bondgenooten in de hoop, in den wil en in de daad, de bloem van d» Engelsche natie groet, dat krachtig leger vac helden, met eene bewogen sympatie ea eene diepe bewondering. EENE BOODSCHAP van George V aan zijn Léger De koning van Engeland heeft aan Sir Douglaft Haig volgende boodschap gestuurd : Mijn beste maarschalk, Tijdens mijn kort bezoek aan 't front, heb ik U en menige uwer generalen dat schrikkelijk gevecht zien besturen, dat nn nog voortduurt. Ik heb dus zelf kunnen den ontembaren moed en de onvermoeibare hardnekkigheid van mijne prachtige troepen bestatigen, die verplicht zijn al het gewicht der laatste inspanning van den vijand te dragen. Ik heb het gerioegen gehad verschillende eenheden te zien, van het front teruggebracht, en van de oflicieren en mannen het roerend verbaal te hooren van de tragische gebeurtenissen van dezen strijd van acht dagen. Ik heb de africhting bijgewoond van de nieuwe troepen, die hunne makkers gingen steunen. In eene groote ambulantie, kreeg ik be wij zen van de bedrijvigheid en de zorg waarmede elk geval wordt behandeld en van de stiptheid waarmede de treinen de gekwetsten in staat van te reizen naar de basis brengen. Niets evenaart het geduld der gekwetsten, tenzij de bezorgdheid en de voorkomendheid der personen met hunne wacht gelast. Die bewijzen zijn kort, maar treffend. Ik hoop dus dat heel het keizerrijk zich met mij zal vereenigen om de dankbaarheid uit te drukkcn aan u en aan uw leger voor de behendigheid en de onwankelbare dapperheid, waarmede gij voortgaat den schrikkelijksten aanval af te slaan, die tôt nogtoe heeft plaats gegrepea* MMa—ÉMBWMiWMMmi 1—B—ttfcC——M.iWlnmrilmiriUMWHK—MB—

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De legerbode behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1914 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes