De nieuwe gazet

5091 0
27 augustus 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 27 Augustus. De nieuwe gazet. Geraadpleegd op 17 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7s7hq3sp0x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Donderdag 27 Augustus 1914 3 CEÎafîiÉlN. (BUITENLAND 5 C.) 17e jaargang N1" 5092 De Nieuwe Gazet -A^-A.î^K03sri5ia-xi>xa.E3sT - 4^* bladiijde, pcr klelnon regel • f» .r^-1 «Bimcieeieânnoncea. . . . ! * * * ! * î'im Rei Uuin; occer stadnleuv» don roJeC • • • • * gtadrieuws, den £?*£ . Iffii&gw ». |,M rnt^uaxj^faattmtefconiial Abonneraenten wortfen aangesomen In onze bureelen çORIE NIEUWSTRMT, 28, ANTWERPEN, en in ails PoMoreo â/lê S n suit, Annonce/! $n SSsdedetUn^ t» tenden aan h»t Besiuui* <■» Telefoon 853 AJB0^3"ITE3M:B3STu73DBT f ^ Per Jaar, fcv S.OO. — Zgs maanian.flr. maanden, fr. 2.00. — D» annonoan baltea « pmiaew Antwerpan, urordea altaluitand ontraogea door dM &♦* Dt Cauwr, Onde Bcun. S», «".j?1* ''â'.WW? j- a«kiuM i r*hi.,v» & ait M VlMMiMt. ÉtflUÊm mohgestblad Eerste tlitsaaf De Gevechten rond Mecheler Een tweede veldslag. — De Duitscîiers weer to achter Yilvoorde teruggedreven. — Een groo gedeelte van Mechelen ontruimd. Tel dorpen verlaten. — Algemeene Yluclit naa: AntwerpeD. Er moet weer een allerverschrikkelijl Sie slag geleverd zijn, ten Zuiden va Mechelen. T>-DeJDuitscliers' die' zooals men wee Dmsdag tôt achter Vilvoorde teruggeslc gen waren, zijn gisteren, bij het k'ric ken van den dag met nieuwe versterkir gen teruggekeerd. Naar het uit de officieele mededeelin Van gisterenavond blijkt, zouden zi geen versterkingen ontvangen hebben ui Duitschland, maar een gedeelte van hm legermacht,die reeds op weg naar Frank rijk was, naar Mechelen hebben doen te ïugkeeren. In ieder geval, Woensdagmorgen ronc Vijf uren begon de aanval, waaraan doen onze troepen met een grenzelooze doods Verachting het hoofd werd geboden. Het waà, den heelen langen dag, eer Vreeselijke slachting. Men verzekert, dat tusschen Mecheler en vilvoorde de lijken liggen tôt or tnanshoogte. De vijand heeft onberekenbare verlie-Zen geleden. Gansche regimenten liggen geveld. Onlf aan "■■■ ■»— zen zv/aar. Het regiment der grenadiers ,in het bijzonder werd zwaar beproefd. Rond zes uren waren de Duitschers tot;'Vilvoorde teruggetrokken eft keefcfè'rf- çfflEe troepen nair Mechelen te- ' ^i^j^en hardnekkigh®^ zonder weer-ga iSHai |Qnze dappreï'IjBelgen de Duitschers tgi'ufgehoudj|n **den Zuidelij ken fcoord van de vaJHLaar Leuven. , De vijand hjji eafflHfeeji talrijke machf ;grof geschutjbgesMtt tusschen Mechelen en Eppefffi^n, m, richtte zijn vuui 'op de stad, rkjpwaâr beschadigd werd. Ver$chilleifWSM.-ôrpen in den ©mtrek Ivan Mechelen werden verwoest en over-al vluchtten de bewoners, wat ze looper konden, om nog tôt Antwerpen te gera-ken.Om de vluchtelingen weg te helpen werden zooveel mogelijic als maar doen-baar was, treinen naar Antwerpen inge-richt., De arme menschen vluchtten met ailes wat hun het eerst onder hand viel. In de Btatie echter leidde de paniek niet toi groote verwarring. Iedereen werd in d£ treinen geborgen en binnen den kortsi mogelijken tijd naar Antwerpen overge-bracht.De gewonden werden heel den dag tioor van het slagveld achteruitgebrachl > tôt aan den Rupel, waar treinen en am n bulanciewagens wachtten om ze naa Antwerpen over te brengens Vluchtelingen uit Mechelen Heel den nacht en voornamelijk in d vroege morgenduren, lioorde men in de ver ' to doue gebonk en gebulder der kanon-j nen, in de richting der stad Mechelen. t ... r heersclite ook heel den nacht door eei bijzondere bedrijvigheid in die toevluchtshui 7'en uer oorlogsellende, in de gasthuizen ii - de ambujanties. Het was een lange stoet ee ■ T°nd®?.die aangevoèrd werd, met de treiner cier Middenstatie, of met de trams van Oude . ijod, die zeer praktisch in ambulantiewagens 1 waren herschapen. Onze dokters, de verplegers en verpleeg-' he,bl^n een nacht van zwaren arbeic door%j orsteld. Gcdurende den dag verminder-, de het getal der aangebrachte gewonden niet. , et. Waren nu niet enkel soldaten, maar nog talrijke gewonde burgers. Zi] vertelden dal ,,I)mtscher1s heftig de stad gebombardeerd , hedden, en dat ook veel burgers gewond waren door de bomscherven. Onze talrijke gast- en verpleeghuizen ziin met_ gekwetsten gevuld. an in den nacht ook, kwamen de vluch-tehngen van tt. „u, n " nam,^ Jïuysen, BonhejMen,, enz. Heel de stad Mechelen is gevlucht. Wij zagen opnieuw de droeve en hartroe-rejide tooneelen van weenende doodelijk ver-" "schrikte lieden, die met een pakje goed trader den arm, àl wat ze gered hebben van hun bezittingen, — met radeloos schreier|le kinderen vluchtten naar de stad, waar ze mee-nen beschutting te vinden. En steeds onop-houdelijk komen nieuwe vluchtelingen met somber bleeke gezichten en rood ge-weende oogen aanloopend naar ieder die ze een hulpvaardige hand reiken wil. Helaas ! Bijna altijd liepen ze te dolen, zonder een lierbergzaam huis te vinden of een onderkomen. Wij hebben vroeger reeds de vraag gesteld o£ het niet mogelijk zijn zou, deze bekla-genswaardige lieden naar slaap en spijsio-kalen te laten leiden, door daarvoor aange-. stelde lieden. Zou men deze gidsen niet aan-stellen kunnen? Den armen vluchtelingen zouden daardoor onschatbare diensten bewezen worden. Wat een stoet van. droeve ellende ! Wijbe-' merkten zoo een vluclitend huisgezin dat een • roerend beeld was van onmenschelijk lijden. De man voerde afgemat, en doodmoe, zijn zieke vrouw op een kruiwagen mede. De lijdster lag hal£ in bezwijming, doodsbleek, achterover. Naast haar liepen de kinderen, wild van angst en klagelijk schreiend. Ver-der is het een soldaat, die blootshoofd en be-stoven van uit het gevecht terugkomt, en die door een menigte van bange nieuwsgierigen ondervraagd wordt. De vluchtelingen weten weinic duidelijks te i vertellen over hetgeen voorgevallen is. Gansch het Fransche Leger op de Belgische Grens De volgende officieele mededeelinf ivaarvan wij de beteekenis voor nieman behoeven te onderlijnen, .werd ons gisti aren meegedeeld. «De twee legers hebben een gekon '■bineerd offensief genomen, het een ve: trekkend van de Couronne de Nancy, ander van 't Zuiden Van Lunéville. Het gevecht, gisteren begonnen. duu: nu voort. Het vijftiende korps, 'dat erg beproef iwerd, is achteruit getrokken, en he Vormd zijnde nam het weer deel aan h gevecht, een zeer schitterende tegenaai Val uitvoerend in de vallei van Vezouz De houding der troepen is zeer schoc geweest en toont dat er geen herinnerir tneer ovgrblijft van de verrassing van S 'Augustus. ^ De generalissime, die al de troepe (noodig heeft op de Maas, beval progre sief Opper-Elzas, dat bezet was, en Mu ■house te ontruimen. De militaire bedrijven, 'ondernornt 'tusschen Maubeuge-Donon, moetende b islissen over het lot van Frankrijk en dt 1Elzas, doet de generalissime een berot irimt den. hp.sl.isxp.nden. anrtvnl art ni. t krachten der natie, erin begrepen "die va', d de Rijnvallei. 't Is een wreede noodzakelijkheid di het leger van den Elzas en zijn hoofdmai de smart hadden te moeten ondergaan e: j." aan welke zij zich enkel onderwierpe: h op het allerlaatste oogenblik. De groepen Duitsche ruiterij, eergistc „j. ren verschenen in de streek van Rijsei Tourcoing, kwamen gisteren in de stree ^ van Douai. Zij kunnen niet verder zor der zich bloot te stellen in de Engelsch 3i lijnen te vallen. Niettegenstaande rde Vreeselijke ver moeienis en verliezen ondergaan doo ^ drie dagen aanhoudend gevecht, blijJ „ het moraal der troepen uitstekend; z: >0 vragen niet beter dan te vechten,>j n Zulk's beteekent zeer duïdelijk, de s- gansch de Fransche legermacht samer 1- trekt tusschen Donon, het uiterste Oo: telijk punt van de Belgische grens e n Maubeuge, op de spoorlijn Mons-Parij: e- Het is dus in BelgiS, tusschen Brus3< ■n en de grens dat de slag zal geleverd wo; •p den, die over het lot van Frankrijk z< Ip. hpsp.hikkpru - • —• - - — Officiels Meledeelinc De Gevecen rond Mechelen De Belgische B«ging is goed geslaagd. Het doel was tweeledi Ten eerste de tijdelijke ve sterking der Duitsers te verminderen.Ten tweei de hoofdmacht di Duitschers wat te vermind ren, door degeneiiie zij als hulptroepen op ( lijn Mechelen-Bru d moesten zenden. Alzoo wei de drukking op difransche macht wat ontlas Het 4e Duitschjegerkorps, op weg naar h Zuiden kwam aldt terug, om de lijn Bruss( Mechelen te versteen. De 4e Belgischelivisie bij Namen heeft ha taak volbracht. Dt derde koïom werd tegeng houden. Daarna tuken de onzen in goede or op de Fransche liie terug. Zij trokken daarl door de Fransche t epen op Vervins-Laon. De forten bij N^en houden nog steeds stai en Iiebben tôt nu .an taak uitstekend volbrael Tegenjle Zeppelin's Het is aile bijzoidere personen verboden rc geweer ol revolver hoedanig schietwerktuig o te schieten op luci;schepen, daar dit alleen j niek zou verwekken Er zijn van overieidswege voldoende maat gelen genomen. Da rtoe hebben de burgers ïi aan verschiliende mjatregelen te houden. Aan de vensters d?r verdiepen en zoldervertri ken mag geen licbt zichtbaar zijn. De burgi dienen hun buren tt waarschuwen indien dit \ mocht het geval zijn. Ook worden zij verzo< l'an acht uren 's s\vonds binnen hun huizen }lijven. Patroeljes ^aan voortdurend rond. W jehoeft ook niet anjfstvallig uit te zien naar lue ichepen. Er wordt tloor deskundigen voortdure vaakzaamheid uitgeivefend. Met onnoodige te onische waarschuw;!ngen verzwaart men sleci le taak der overheie.j MtiiuMaï m Jdp Kia\:o" Tsjeoe De Duitsche kolejnie Kiao-tsjeoe in de C! eesche provincie £l>jangtoeng, dagteekend v 898. Na den mooiM op twee Duitsche z< elingen werden ife 1897 Duitsche oorlof chepen naar de C-Jolf van luao-tsjou geze en en landingsolivisies aan wal gez )uitsehland verlangxle, naar de woorden v îulow, ook <zijn jplaats in de zon>. ] ractaat van 6 Mahrt 1898 werd het trakts an Kiao-tsjeoe dojor China voor 99 ja an Duitschland verpacht. De jonge kolor ad reeds een zekere vlucht genomen. 1 )uitschers hebben er voortreffelijk admii tratief werk v erricht, lieir- en spoorweg n liavenwerken -aaagelegd, fabrielcen opg icht. De kolonie, telàe volgens de laatste o ;aaf 84.000 inwoners. De oppervlakte zo er de Golf, bedraagt ruim 500 vierkante 1 jineters gn wordt door een uitgebreide o ijdige zone (besc'aermende zone) omgeve £et bestuur erover is aan het departeme an marine opgedragen. Aan heb hoofd sta en hooggeplaatst, zeeofficier die te Tsin au zijn zetel lie^t. De golf van Kiao-tsjeoe heeft een gezoï ;limaat, in het vruchtbare binnenland, wai .e bevolking van graanbouw, stroovlechts n zijdeteelt besta .t, bevinden zich rijke k enbeddingen. Door een geregdde gesubsidieerde stoom aartlijn en Duitsi he kabels naar Tsji-foe e ?sing-tau is de k ilonie met de buitenwerei erbonden. De stad Kiao-tsi oe Is het beginpunt V8 ien spoorweglijn laar Tsing-tau (74 K. M n 1901 geopend, raarvan de Sjantoeng-maa diappij koncessii heeft. Een andere spoo: ijn is over Kiao-J$jeoe steeds verder het bii lenland in gebraeft. Voor de ontginning va le steenkoolbeddiîgen en van de verdei lulpbronnen van het binnenland zijn d îjangtoeng-mijnbolwmaatschappij, het indu! rie-syndikaat tôt oeconomische ontsluitin •an liiao-tsjeoe, ; de Sjangtoeng-handelmaa ichappij, de Kiaf-tsjeoe-maatschappij en d duitsche maatschiipij voor mijnbouw en ni rerheid opgerichf ttt % * i 7> .{ ' Hoe ziet het er te Brussel uit ? Het Yerhaal van een ge vlucht e. — Het Yerdrag tusschen burgemeester Max en de Overrompelaars. Het Verhaal van een Ingezete De heer Victor Boin, van Brussel, h Dinsdag de hoofdstad per rijwiel kun verlaten, dank zij een vrijgeleide aEgege door den heer Max en voorzien van stempel van het Duitsche goevernement Brussel. Van hem hebben wij eenige dere bijzonderheden over het leven, zoi het zich thans të Brussel vertoont. De stad is in volstrekten zin in s van beleg.Op aile lioeken der straten st schildwachten met geladen geweer en velde bajonet. Op openbare plaatsen st wachten, en op kruiÇpunten dubbele. Kazernen, statiegebpuwen, het mid postbureel, op het Muntplein, de sclic het Huis des Konings op de Groote Mi en andere genueentegebouwen, alsmede hôtels, zijn met Duitsche soldaten ovei Alleen in de voorsteden zijn zij il kwartierd bij de burgers. De dagbladen mogen niet verschijnen het is verboden er binnen de stad te 1> gen. Deze is om kort te gaan, geheel isoleerd. Zekere levensmiddelen zullen nog in voldoende hoeveelheid voorhanden ondanks de aanwezigheid der vijande soldaten, maar de boeren blijven thuis men begint volkomen beroofd te zijn melk, eieren, boter en groenten. De bakkers moeten het brood bal zonder gist.Zij stallen het brood ook meer urt, want de winkels zijn geslc Alleen de klanten krijgen voor een brood. In het Volkshuis eischten de Duitse 80,000 brooden op. Een groote hoeveel werd opgeëischt in de voornaamste kerijen. Gelijk men wel denken kan geen enkel openbaar gebouw meer ope zouden gedurende vi.if 600,000 1 zîjtr. Dit "gfetaï " j. .ijr overar'e\-en,i al met het oog op de schatting der gelsche korre^pondenten. In de stad houden de soldaten zich tig, maar gelijk te verwachten was, j deren de soldaten in de buitenwijken villa s en begaan er allerlei ongeregel den. De wijnkelders waren yelhaast gelec De Belgische vlag werd verscheurd.Br hoenderkweeker stal men 60Q kiekens, ' Aan ^ den kant van fTervueren wei verscheidene wielrijders die waarschiji niet gehoord hadden dat zij moesten houden beschoten. Twee van hen wei gedood. Dit geval staat op zich zelf. Personen van beider geslacht, dra van den armband van het Roode K werden ofîicieel gedwongen dienst te i in den Duitschen ambulanciedienst. Men ^ werpt nabij den steenweg i Mons in het veld, verschansingen op, zoo noodig den voorbijgang der ruiteri gen te houden. Een aantal boeren uit omtrek werden gedwongen dit werk me soldaten te verrichten. Iedereen heeft diepe bewondering \ den moed en de waardigheid waarmede heer burgemeester in aile omstandighe weet te handelen, voor de kalmte en c waarmede hij waakt over het goed stuur der Itad. Bij de eerste ontmoeting .tusschen generaal von Arnim en den heer IV stak de eerste den burgemeester de h toe. Deze %vees de eer af met de woorc v erontschuldig mijj mijn generaal. Ik : u niet aïs vriend behandelen. In den loop van Maandag werd de i burgemeester gewaarschuwd dat tegen t uren 's avonds de termijn verloopen i voor de betaling der 50 miljoen oorlc schatting. Hij deed opmerken dat de meentekas leeg was en toonde de boi rels welke klaar bewezen dat de fond gestort waren in de Antwerpsche bank In ^ den namiddag kreeg hij een br waarin hem befeekend werd, dat er zek maatregelen zouden te nemen zijn ind de stad haar verplichting niet nakwam De heer Max heeft als antwoord ge ven, dat hij het verloop der gebeurtenis: moest afwachten. De Overeenkomst door den Heer Max geslot Men kent nu den inhoud van de ov oenkomst die de heer Max met gsner ^on_ Arnim gesloten heeft. Ziehier de vijf artikels er van: - yr^e voor de Duitsche troet loor Brussel. jrivi ^an'or!neerinS van een garnizoen \ 5UUti man in de kazerne van de Dail' Dlaats te Etterbeeck. 3. Opeischingen tegen dadelijke betali n gemunt geld. 4. Eerbied voor de Inwoners en de op< >are en private eigendommen. 5. Beheer der openbare zaken door jemeenteoverheid buiten aile kontrool c Juitschers. Door de zorgen van den heer Maxwe ip de mur en van Brussel een proklama langeplakt, die deze overeenkomst kt iaar maakt. De Duitschers hebben da diensten d tramwegen, teieioon en post iieraieiu.i^msc treinen rijden tôt Luik en tusschen Brussel en Berlijn is de telegrafische verbin-ding hersteld, langs Luik en Aken. Men vertelt dat een zeker aantal dag' bladschrijvers die Brussel niet hadden wil-len verlaten en wier namen zich op hel zwart boekje van den Grooten Staf bevinden, uit de hoofdplaats gedreven zijn. De Dankbaarheid van den Hertog van Brunswycù Men weet welk gerucht er gemaakt wert rond het huwelijk van den hertog van Bruns wyck met de prinses victoria-Louisa. Het was de verzoening van het Huis vai Hanover met dat van Hohenzollern. Na hun huwelijk kwamen de hertog en ;iji vrouw naar Brussel waar zij door de Koninklij ke vrienden ontvangen werden. In het kasteel van Laeken is de hertog on die vriendelijkheid nu komen vergelden. Hi heeft er een in dezelfde zalen die hij e had leeren kennen een feest ingericht waarbij de Champagne bij stroomen heeft ge vloeid. De Oorlogsschatting fe Brussel Volgens de «Indépendance Belge» zoudei do cijfers door de dagbladen gemeld, ove de oorlogsschatting, onjuist zijn. In werke lijkheid zou Brussel hebben moeten betalei in drie dagen de som van 50 mifljoen franl en de provincie Brabant voor den len Sep tember danstaande 450 milioen frank. Protestatie van den Amerikaanschen Gezan -nn&rr^-v^.,^ àa] de Keizerli.ike Duitsche regeerîng te B<rli\, eene kraclitdadige protestatie gezonden heeft teggen het werpen _ van bommen uit eei luchtschip op de huizen van vreedzame be woners te Antwerpen. -w\ Het Beginsel van Neutralifei Een algemeen Belang voor kleine Statei Een hooggeplaatste politieke persoonlijk heid uit Holland, de staatsraaa professo: btruycken, behandelt in een gezaghebbem weekblad de kwestie der neutraliteitsschen dmg van België als, gevaarlijk preceden voor aile kleine staten. Wij nemen het vernaamste er uit over, on te doen _ zien, lioe naast het gevoel ' vai sympathie ook het koele redeneerende ver stand bij de Nederlanders aan onze zijdi StAâit* De Duitsche Regeering — zoo schrljft ttpro f es s or btrucken — is begonnen met vai iielgie die zoogenaamde «welwilïende neu traliteit» te_ eischen, welke als volkerenrech terlijk begrip reeds lang tôt het verleden be hoort. Op do weigering van België volgdc onimddelhjk oorlogsverklaring. De tijd heeft ontbroken en waarschijnlijli ?°- i . wil om den weS te volgen, welke in l-J ip is gevolgd ten einde de neutraliteits garantie nader te verzekeren; op 9 en 1] Augustus 1870 sloot Engeland traktaten mei JJuitschland en Frankrijk, waarin werd over-eengekomen, dat, zoo een der oorlogvoeren-de staten de neutraliteit van België zouden schenden, Engeland ter bescherming van België zoude ter bulp komen. Ieder der beide oorlogsvoerende staten wist dus toen, dat hij, zoo hij den oorlog tôt Belgiscli erond-gebied _ uitstrekte, Engeland tegenover zich zoude vinden. Het snelle optreden van Duitsch. land en de banden, door de "Entente tus-sclien Engeland en Frankrijk gelegd, maak. ten tnans deze oplossing onmogeliik. Het zelfbewustzijn der Belgen is — door Duitschland blijkbaar ernstig onderschat. België nam den strijd op voor het beginsel, als de grondslag van het volkenrecht door ieder aanvaard, in aile internationale verhoudingen uitdrukkelijk of stilzwijgend er-kend, het beginsel van de gelijkwaardigheid der staten, klem en groot,, de gedachte, dat de kleine staten rechtens niet beaoeven te dulden, wat ook de groote staten als aan-slag op hun zelfstandigheid van zich zouden werpen. Daarom is in dezen strijd mede de toekomst van aile kleine staten gemoeid.Hun beiang is een, niet wellicht betreffende de eindiutslag van den grooten oorlog, maar wel daar m, dat het beginsel van de zelfstandigheid der kleine staten in liet tumult der ?roote staten niet zal verloren gaan. Ondanks al de ellende^ die hierdoor over bet kleine België kwam, toch zal het winst behalen uit het offer, dat het brengt voor sijn levensbeginsel. 6 Als na den oorlog nauwere aaneenaluitin" 5al worden gezocht tusschen de kleinere stat .en, die voor het behoud hunner zelfstandig. îeid met meer op de traktaten en de riva-i ? ... .er gr°otere kunnen betrouwen, zal ielgie in liun rij onder de eerste staan.om-lat nct voor die zelfstandigheid zijn bloed îeeft gegeven. Voor hetzelfde beginsel, ' waarvoor België Ît» Ion oorlog werd gewikkeld, staat ook ons ol 4.® wapen. In den strijd der groote sta-en wil het neutraal zijn en is het tôt ie-1er offer bereid, om zijn neutraliteit, dit is •ijn zelfstandigheid te doen eerbiedigen. y

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks De nieuwe gazet behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Antwerpen .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes