De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

1221 0
01 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Januari. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Geraadpleegd op 16 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1n7xk85b7h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HR 85 DERDE JMRfAMG 191S DE VRIJE STEM Bslgisch orgaan voor de provincie Antwerpen Verschijnende g edu rende de Du i tache Bezettmg- Bureeien en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze weigeraeeade ieuie is : Noch Viaming, nuchWaal, raaar Beig En eeuwig trouw aan ons Vorsteahuis "Tdï^rîïpliBcEidres : Kumm&adanlur- A Tktw&np&n- Mecheles; Met gTaîie ende privilégie. f-yjg|ffiratr-^aiir'i,*itirm>fir"m"t- tum-ihwii—m- m —■■■ ■■ ■■ ■ ■ m ■ . n—n». HET MILITARlSMUS. In de laatste redevoering van Bngland s premier Mr. Loyd Georges vinden we eene verkiaring die de gemoederen van aile volkeren der beschaaî-jjp/yereld.doet trillen van voidoening. ^GrHet verpletterend gewicht, zegt hij, der moderne wapening, het. TOENEMEND KWAAD. VAN DEN MÏLITAIREN DIENSTPLÎCHT, GROOTE OOR-L O GS V 0 0RBEREîDINGEN. zijn SMËTTEN OP ONZE BESCHAV1NG, waarvoor iôder denkend individu zich moet schamen. » Getuigen zulke woorden niet van een diepgewor-telde vrijheidsgeest, van eerbied voor andere nati-onaîiteiten hoe groot of hoe klein zij 00k wezen ?... Doordrongen van dit heilig gevoel, 't welk aile volkren bezielen moesi, zuiien de Angel-Saksers « Het Recht » verdedigen, trots elk barbaarsch ge-weld. Rust, zaiden verwoedèn tegenstander niet geiaten worden, wat geweid hij 00k gebruike, tôt hij eindelijk, geiaten, den vrede zai 'afsmeeken. Dan eerst zal een vrede heerschen, sterk en stra-iend van oprechtheid en zuiverheid. O, beste lezer, wanhoopt niet, denkt niet, zooais er veien beweren, dat de menschensiachting nog jaren dùren zal. Neen..., de vrede is in aantocht. VVaarom dan, werpen er eenigen op, waarom stemde of voerde het Engelseh parlement den persoonlijken dienst- C^ht in, welk een smet heet op onze beschaving ? Jleg behoeft hier niet. Aangevalien door woeste, sinds tientallen jaren gedrilde legerhorden werden onze niets kwaad vermoedende landen, overrom-peld, de vriîheden, rechien en traktaten met de voe-ien getreden, enkel om snél en gemakkeiîjk het lang beoogde doei te bereiken. De klaarziende En-ge*sche diplomatie voorzag de grootste ramp voor gansch de wëreid, 't geweid zou heerschen en ieder-een gebukt gaan onder de Pruissische dwinglandij ; het Engeisch zwaard mocht niet roerloos blijven hangen. Het wereld militarismus heeft zijne booze wor-teis in Pruisen, waar dwang en siavernij nog regee-ren. Vloek over u, die bewust zijt van uw gezag en macht, 't welk ge dol misbruikt, en het voik be~ schouwt als uw eige'ndom, vloek over u gekroonde siavendrijvers die droomt van wereldgezag, en 't vplk toi den militarischen slavendans doemt. Gif verplichtet de andere natiën eveneens zich gereed te houden om uw onverwachte aanval af te weren. Wat zegdet steeds uw keizer, die zich als vredeskeizer deed doorgaan, en zich thans eens ge-toond heeft hoe hij werkelijk is ? « Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre » dit enke! c welkdanigen argwaan bij de volkeren weg te neme:;. en de duivelsche berekéningen lot eene welgelukte oplossing te leiden5 de feiten hebben het bewezen. Hoe gelukt men er nu in, het Duitsche volk tôt het militarisme te dwingen, hoe komt het dat Rîjks-Deutschers ait aile werelddeelen komen toege-stroomt ter verdediging van het zoogezegd grond-gebied. Sommige denken : louter vaderlandsliefde, anderen : het bewustzijn van den heiligen plicht. Zij die 's keizers oproep onbeantwoord zouden la-ten worden niet alleèn als déserteurs en beroofd van al hunne rechten op eigendom en erfenissen maar hunne familie in "t vaderland gevestigd moe-ten het alien bezuren. Heeft een lid een graad m 't leger, hij wordt ontslagen, de burgerlijke leden worden miskend, ja belasterd, enz. ?t Is niet het vaderland Jt welk hen aantrekt maar wel de vrees voor yt kwaad dat oyerkomen zou aan de nog in 't land blijvende oùders, broeders en zus-ters. En de regeerende partij noemt dat vaderlandsliefde, eensgezindheid, enz. Voorbeelden hebben v/e genoeg van Duitschers die den oproep van den keizer met een schouderophalen beantwoorden en die zich doodeenvoudig lieten gevangen nemen om-dat ze niemand in « das Reich » achterlieten. Wat verschil met de Engelsche staatsregeling, watgroo-te vrijheid heerscht er daar5 vrijheid van drukpers, van vereeniging, van godsdienst, enz., enz., on-noodig hier verder over uit te wijden, bekwame sçhrijvers hebben het Engeisch leven reeds genoeg bezongen ; men begrijpt dus voikomen het ferm op-treden van de Britsche natie ; er moet een einde komen aan het feodaiische knechtschap « Het Militarismus », zonder dat gaan we eeuwen achteruit en staan we bioot aan de dwingelandij van enkelen. De roovers waren vroeger 00k onderworpen aan een tucht die gelijk staat aan de moderne. De hoof-den doodden eveneens dijs hun niet blind gehoor-zaamden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes