De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

1202 0
01 januari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Januari. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Geraadpleegd op 16 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/cz3222s437/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

NR 87 DERDE 1918 DE VRIJE STEm BsSgisci) orgaan voor à provincie ânlfirp Vôrschijnende gedurende de Duitsch® Bezetting- Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRfOTTELN Begiinenstraat,-42. Onze weigeraeende îeuze is : Noch VLaming, nochWaai, maar Beèg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis î Teiegrap&i^ch adres : K ommasdaisAijrf-A ml werpea--M echckm Met gratie ende privilégié. De fiasco van 3 Februari 1918. Zij hebbeu schaamt'loos, de onverlaten, de laîaards, die hun Koning haten, de straten onzer stad doorkruist. Ze hebben 't strljdlied aangeheven, q hun laag gemoed eens lucht gegeven waarin slechts vuige hebzucht huist, «r De Koninck, Breydeî, koene helden, wier nainen wij met fierheid melden, uw ed'ie faam wordt thans besmeurd door mannen, die zich « vlaming » noemen, maar, die het nageslacht zai doemen, wijl ze eer en roem hebben verbeurd. Den lagen moorders hunner zonen kunnen ze een iachend wezen toonen ; — « Ook « Judas » ieverde eenen God voor eenen handgreep ziiverlingen — ZIJ, willen België's val bedingen met hem, die doet HET HOOGSTE BOD ! " ■ * Wij zijn er ook nog, activisten ! Zoo uwe leiders dat niet wisten dan zijn ze er nu toch van bewust. De ontvangst van Zondag zal hun konden, dat ze bij ons slechts BELGEN vonden ten strijd voor 't goede toegerust. Slechts mannen, trouw aan Land en Vorsten, die nimmermeer hunne eer bemorsten ; een volk vereend in vreugd en smart ! Slechts BELGEN, die de Duitschers haten — ge kunt uw kalen bluî dus laten, dewijl dat volk u allen tart ! — Het BELGISCH bloed, glj troep verrad'ren vloeit onverbasterd ons in de ad'ren, wij leenen tôt geen laagheid d'hand, We blijven onze taal beminnen, maar, om thans onzen slag te winnen duldt geen van ons den slavenband. Vereend door eendracht en door iiefde — hoezeer de vijand ons ook griefde — verknocht aan Vorst en Vaderland ; roepen wij : Heer, verbreek ons banden, verlos ons van de dwingelanden ; bevrijd ons dierbaar Belgenland ! Pak aan ! K... Yzer ! DE GROOTE VOLKSBETOOGING VAN ZONDAG, 3 FEBRUARI 1918. — EEN FIASCO ZONDER WEERGA DER ACTIVISTEN. De Duitsche handlangers schrijven daaromtrent in « Het Vlaamsche Nieuws » van Maandag, 4 Februari : « Een geweldige beroering door de gansche stad ! » Dat was ook zoo, maar... ongelukkiglijk genoeg voor hunne lage doeleinden en belangen, IN HET GEHEEL NIET TEN HUNNEN VOORDEELE, al wer-den zij er dan ook toe gedwongen, niettegenstaande ailes, de kleine omwenteling van Zondag als eene zegetocht af te schilderen. Van zoodra de betooging voor de zoogenaamde « vrijmaking van Vlaanderen » werd aangekondigd in de « Duitsche Schotelvod » van Vrijdag 1 Febr., uitgegeven onder den dekmantel van « Vlaamsch Nieuws », werd de gisting onder de Vlamingen al-gemeen, de woede tegen de eervergeten landverra-ders narn schrikbarende afrnetingen aan. Hetgeen Zondag in onze stad voorviel verwon-derde dus niemand, de Duitsche huurlingen inbe-grepen. Jgn dat dit werkelijk zoo was, bewezen de talrijke maatregelen, genomen in den vorm van Duitsche soldaten en het oproepen van gansch het politiekorps, met het doel hun geliefd « VEL » tegen de woede te beveiligen DIER ZELFDE VLAMINGEN IN WIER NAÂM ZIJ STELSELMATIG OPTREDEN. Laten wij hier het verslag der activistische « fees-telijkheden » volgen geschreven door Luc in de Duitsché Schotelvod » van Maandag, 4 Febr. Daar baas Luc nu eene eigenaardige manier heeft de za-ken voor te stellen en uit te leggen, en hij daarbij op sommige oogenblikken verschrikkelijk scheel moet gezien, oî beter gezegd « de kluts moet kwiit

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes