Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven

2102 0
01 augustus 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Augustus. Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven. Geraadpleegd op 22 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3t9d50gg7m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

MET TOELATING DER MILITAIRE 0 VER H El I) Augustus 1918. Ons Vlaamsch Ideaal We hadden het geiuk ceû volksvergadenng bij te woncn waarop volksvertegenwoordigers Van der Perre en Van Cauwelaert handelden over : « De oorlog en het Viaamsche programma. » l Was opbeurend en troostend. De plaats ontbreekt ons om een uitgebreid verslag ie geven der redevoeringen onzer viaamsche lei-ders.Hun programma — en 't is het programma van al de Kempische mastetoppén — is kîaar. België is ons yaderland en in dat vaderland moeten Vlamingen en Walen als broedcrs leven, met gelijke plichten en gelijke recbten. Die plichten zullen wij, Vlamingen, vervullen, en die rechten moeten wij hekomen, niet uit de handen onzer laffe verdrukkers, maar uit de handen onzer regeering. De Duitsehers wil-len nu het Viaamsche volk, met hulp van enkelë verraders, met ijdele heloften paaien. Wij, Kempenzoncn, willen niets van onze heûlen : er kleeft te ve«l bloed aan hunne handen : we vergeten nooit dat die lafaards onze dorpen en steden hebben verbrand, onze on-schuldige burgers hebben vermoord, en nu nog zes millioen Belgen als slaven behandelen. Eerst de Duitsch ons land ujt, en dan zullen wij ons redit eischen buiten de tusschenkomst van elken vreemden invloed. » En die eischen zijn in 't gehee'l niet gericht tegen onze broeders de Walen. We willen zelfs dat zij ook ons recht erkennen, opdat we samen vrij leven in 't vrije België ! Wat vragen de Vlamingen ? Y Dat waarop elk >lk recht lieeft : Vlaamsch in 't onderwijs, ir'm t lager zoowel als in 't hooger ; Vlaamschin 'ùonderwijs, opdat onze Vlamingen ook hooger loon zouden verdienen en in onze fabriekén de beste plaatsen niet meer zouden toegegeven zien aan vreemden, opdat zij ook zouden opklimmen toi specialis-ten die Iran stiel kennen, en niet meer zouden aanzien en behandeld worden als « zakken-dragers » ! Vlaamsch in de familie ! De tijd moet uit zijn dat in de hoogere burgerij het Vlaamsch met niinachting aanzien wordt en als de taal van de knechten en de keuken-meid ! Vlaamsch in 't gerecht ! Vlaamsch in 't léger, CENSUUR Kempenzonen, de toekomst is aan ons ! geene macht ter wereld kan ons beletten dit heerlijk programma te verwezentlijken, maar eerst de Duitsch aan de deur ! We zijn groot en sterk genoeg om zelven ons recht te beko-men ! Eerst het vaderland vrij ! We mogen rekenen op onze leiders ! Eens, wanneer w.e zegevierend naar 't Vaderland weerketeren, dan zullen we zingen van : « De leeuwen dansen... en van : .dân zijn we weer in Vlaanderen tirais.» Mag ik, alvorens te eindigen, u herinneren dat rechten gepaard gaan met plichten ! Willen wij waardig zijn ons voile taalrecht !e hekomen moeten wij ons eigen zelven en ook

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die hun adres opgeven behorende tot de categorie Frontbladen. Uitgegeven in Sainte-Adresse van 1916 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes