Het nieuws van den dag

1575 0
06 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 06 Januari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 22 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/5m6251gq6d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Oerihsts jaargang Nr 4 2 centiemen par nummer Dlusdag 6 Januari 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTENï I - » a <-„«v • Pub jaar. 8 frank. Zôs maanden 4 franX, < Voor Holland ... 9 * * "" Voor do anûere landen van het poatvorbond ». 20 — BESTUUR EN OPSTEL! Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HU YG-HE BUREEL DER KLEÎNE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 AANKONDIGINGEN S Gsvraaada en aangebcden plaatson. 4ebladz.,perHeineregel .. SOe. In de week. . 60 c. 's Zondags. 75 c. y_# 's Zondags 40 e. voor 2 groote regels. , , ,, , Ieieren regel meer : 30 c. in de week; " blatte., Eer regel . 2 fr. en 3 . 40 c. 's Zondags. Rechterlijkeherstell., prregel 2 fr. —— — ■ DKIE KONINGEN Ëi'fiHeil; er drie Koningen dag, Dertiendag, EPIPHA-jj|lA, THiiOPKANIA, BETHPHANIA, tweede Ge-boortedag Christi. K EPIPHANIA was de oude heideiische naam van eeno afgodenplechtigheid aie de Christelijke Kerke genoodzaakt geweest is te dempen, en _ gedempt heeft van in de eerste jaren van het christendom. Daarom en om andere redenen, vieren wij, zooals op Kexstdag de drie geboorten, op dezen nieuwen ! -Is.erst.dag de drie veropenbaringen van Christus: de eerste veropenbaring, EPIPHANIA, te Bethlehem, il|door de wonderhare ster, aan de drie Wijzen of groo-£:-±en uit dan Oost, zoo m&n gemeenlijk zegt_de drie Ko-Sffiiingen; — de tweede, THEOPHANIA, In de Jor-Sdanr', door den Heiligen Geest-, de blinkende wolke en de stemme die den gedoopten Christus verheer-lijkten, onder deze wondeilyke Godsprake: « Gij zijt < ÎMijn bsmixide Zone, in U 11e o ik beliagen»; — de ' derde BETHPHANIA, te Cana in Galileënland, waar . Jîij zijn eerste mirakel deed en de zes steewen §§'kruiken wat-er in besten wijn veranderde, waarmede f Hij heeft geopentaaard Zijne glorie ». f De drie Koningen intusschen zijn de drie groote helden dezer plechtigheid, zoo in de Kerke als bij ;t volk. Zij brachten immers den Heere, zoo men ,weet: « GOUD, WIEROOK ende MYRRHE. » I Goud is 't opperste en 't edelste geldmetaal, daarom beteekent het de opperste weerdigheid des kûnings, 't opperste Wezen Gods, en de onder-danigheid des volks, dat « toi » betaalt aan Zijne overheid. Op Christus toegepast beteekent het eerst, ■Zijne godbeid, dan Zijn Koninklijk Wezen; op de H 'drie Koningen en op ons toegepast, hunne en ■onze onderdanigheid en schatplichtigheid dén op- ■ perkoning van al. I . Wierook is een uitdruipsel van eene arabische Bplantg; dat uitvloeisël stijft tôt eenen ha'rst of ■ doorschijnende gomme die men op de kolen brandt, zonder vlamme, en in aangenaam riekenden rook Klaat vluchtig worden, 't zij om der gezondheid wil-len, 't zij tôt streelen van den reuk, 't zij eindelijk 3 tôt eene uitwendige verbeelding van het God aan-genarne, opwaarts stijgende gebed, 't Gebed en de N aanbiddinge komen God toe, dus wierook beteekent .Godheid, en hier de Godheid van Christus. De K priester offé't wierook en bidt, in den name van ■ 't volk en de Kerke, dus wierook bediedt priester-K Bchap, en hier, de priesterschap van Christus. Op Ht ons : Alvpn toegopaqt en op de drie l'oningon bp- Bdiedt de wierc-ok dat zij Christus den God aan-B baden dien wij.ook de aanbidding schuldig zijn. Myrrhe is een heester dat wel den hagedoorn B gelijkt, daar loopt een bitter brandend doch wel-B riekend zap uit van zelfs, of als men de schorse ■ kwetst ; als dit zap aanslaat en verstijft, 't is mj'rrhe, Bdat een Grieksch woord is, en traan, vloeisel, leek- ■ sel beteekent. Nu, die soorte van traan wierd eer-I tijds gebruikt om lijken to balsemen en beteekent ■ dus, om de wille van dat gebruik, een lijk, de dood, R de oorzjike van de dood, de dood in 't geestelijks S genomen of de versterving en de boetveerdigheid ; ■ toegepasit op Christus wijst de myrrhe naar Zijiie sterîelijkheid, Zijne bittere passie, dood en be- K graving. In den tgd toen de menschen meer rond den heerd , bleven en in de oude vaderlijke gebruiken onder-|i wezen wierden, liever als hier en daar te gaan zwieren, altijd aehter wat nieuws en zelden achter wat goeds, zoo was 't in al de kerken de ■ jaarlijksche geplogentheid of gebruik dat de ko- ■ ninkliike overheid, of, bij gebrek van die, andere ■ drie lieden koninklijk aangedaan, met hun gevolg. in de kerke kwamen, en aa,n de offerande van de hoogmis de drie gaven--offerden : daartoe wierd be- ,i;,v taald van welwillende lieden, en aan de parochie be-hoorden doorgaans drie offervaten die daartoe ge-schikt waren. Dat gaf de jonge lieden gelegenheic tôt vragen en de oudere tôt antwoorden en voort-planten van 't christelijk gebruik. Op dezen rln.o | wierd ook de naastkomende Paaschdag uitgeroepen r __Ook buiten de kerke was Driekoningendag voor' I tijds verschillig van aile andere dagen des jaars I Ban wist men de drie koningen zoo uit te rusten ei t te voorzien van sterre, rommelpot, goebe en ande: B speeltuig, dat zij overal bij en binnen gerochten g ïnet^ hun gezang en. hunne ootmoedige bed I om t Gods deel voor den arme. Binnen den huiz I noohtans en rond den heerd, daa.r is de best' R van om met losgelaten vreugde en vrc ■ Iijkheid, dweersch deure Bertienavond te vieren, ge ■ scha.ard om den tafelkoning en over de smakelijk I «ruinen » van de koeke met de boone. Christns ge I J^f^ëde immers ook aa.n tafel te zitten op die: I t ï?. ^a®'. Cana, bij de arme bruiloftslieder ■ piet^ Zijne discipelen en Zijne Moeder, en den tafel i woning te gebode te staan, die daar ook geken^ I en aanwezig was. I sc^^efs ' Welk stuk mag er meer geschi] I '« m ?n herschilderd geweest zijn als die schoon I hilr. 6 ^en (^r^s Cueninghen? » Het « dom ' TCpiiI VS-d teven Loethener in de hoofdkerke t f £ ' u0gler vaû der Weyden's in de Pinakothek •Dr„J_. uûc^.8iij ^en Hans Memlinos in 't hospitaal t îinJoll van beste die ooit van nedei ' H»» »6! , gemaakt wierden. Rubens had viji ,-• Q ^aal s drie Koningen » onder zijn pencee] , ?e sc^oonste drie Koningentafels zijn cl v, te Madrid; ia de beid t +. . Heilige Mœder Gods, in plaats va or, ! i Zen 200 zi] v66r Rubens op aile schilderije J î f ?ecllteJ plag te doen. Van Dyck en andere volgden daarin hnnnen meester. De lyken van de drie Koningen wierden naa Constantmopel gevoerd door keizerin .Helena. ei j Dij de eerste Kruisvaart, n 'ar Sint-Eustorgio's kerk e JUilanen, yan waar keizer Frédéric met den roi den baard, die weg na,m, om ze op den drie en twij ^ aan^ (Juni) 1164, in den dom < nootdkerke van Keulen eindelijk voor goed te ruste te le^Erea- De rijve of sehrijne waarin zij liggen is aller-schoon&t en kostelijk, kostelijkst van al. om den grooten schat dien zij behelst, te weten de beenderen van de allereerste heidensche aanbidders van Christus en bekeerlingen tôt den dienst en het geloove des Heeren.: Hoe kleender Kint, hoe grooter Godt: ' 1 Een zalig niouwjaax geve u G-odtl Zoo schreef Guido Gezelle, onder veel merkwaar-digheden meer, over driekoningendag ; en hij zelf die ook een koning was, namelijk een koning van het woord, werd zekeren dag als dusdanig begroet. Het was te Kortrijk in 1886, toen hij tôt lid was benoemd van de Koninklijke Vlaamsche Akademie. Zijne vrienden en vereerders onthaalden hem op een gastmaal en advolkaat Adolf Yerriest bracht een heildronk uit op drie koningen: Koning Léo XIII van Rome, Koning Leopold II van Beigie, en Koning Guido Gezelle, van Ylaandereri, en, de nederige man antwoordde : « Neffens, of liever achter die koningen wil ik geern de derde zijn, te weten, de zwarfce koning Melchior, die achteraan komt gesukkeld, dragende in zijne banden het pakske myrrheblomkes, die hij geplukt heeft op den vruchtharen akker van Vlan-derland, ter eere van den Koning aller koningen, ter eere van den Koning van Bethlehem, ■ # Nieowjaarsgiften voor deo Paas TWEEDE LIJST. — Overdrackt van de eerste lijst : fr. 6986,50; de « Patriote », 300; barones douairière de Moreau, Brussel, 40; mevr. Firmin Plissart, O. L. VTrouw-Tcngeren, 100 ; P. J. C., 500 ; E. H. L. Lavis, pastoor, Beausaint, 25; dat de linkerhand niet wete..., 100; sénateur en barones Orban de Xivry, 100; de ZZ. EE. HH. vicarissen-generaal van het aartsbisdom Mechelen, 250 ; de ZZ. EE. HH. secretarissen en archi-visten van het aartsbisdom -Mechelen, 135; de" kring God en Vaderland, Gent, 25; M. Jooris, 200; mevr. C. de Schaepdryver-Moens, Aalst, 100; M. en mevr. H. de Preter, Brussel, 100; de EE. HH. pastoor en onderpas-tOGrs van Maldegem, 40; M. en mevr. Aloïs Malfet, Turnhout, 1U0; mevr. Posa Arnould, Namen, 10; il. eu mevr. François Lona,y, Eooz, 10; Hendrik en Marie Michiels, Pervyse, 10; 11. Voder, zsgen mij, 2; ter eere der II. Maagd, G-ent, 2; naamloos, Kortrijk, 5; il. Van Brantegem, Eecloo, 10; il. A. Deivaux-Devergnie.9, Wal-court, 10 ; twee onbekenden, De Panne, 20 ; voor de.c zogen, A. M., 2; 1. B., Canada, 1; E. H. E. Parent, pastoor, Dover val, 10; door toedoen van den E. H. pastaor van St-Frajaoiscus-Xaverius, G; een geabonneerde. 1 ; een inwoner van St-Andries, 2 ; dank aan de H. The-rc-sia van bet kind Jésus, 10; O. S., St-Lambrechts-.Woluwe, 10; Aies. G..., 10; voor eene gunst, 5. Totaal : 9,233 fr. 50. Men kan de inschrijvingen sturen aan het bureel vas het blad of aan M. Léo 2SALLÏÈ, sekretaris, 7, rue de la Tête-d'Or, Docrnik. HIER EN DAAR ïn het Vatikaaa. — Kardiaaal Oassetta, bisschoi van Frascati, sekretaris vau de Congregatie der Bijbel studio, is door Z. H. Paus Pius X benoemd tôt bibliothe caris van het Yatikaan, in vervangitg van karclinaa Eampolla. Be koning. — De koning is zondag morgend, tei 8 ure 15, uit Sigmaringen be Brussel teruggekeerd Z. M., die vergezeld was van kolonel Maes, staiofi'icier en van koininandant Preudhomme, ordjnnancieofXicier kwam in de Lusemburgstatie aan en reed onmiddellijJ per automobiel naar hot paleis van Brussel. Do koningin. — Zondiig deed de koningin, is gezel schap van gravin d'Oultremont, eeredame, eene lang1 wandeling in rijtuig langs het Ter Kamerenbosch. In het paleis van Brussel. — 't Was zondai avond een genoegeiijk feestje in het paleis van Brusse] ln de spiegelzaal stond een indrukwekkende kerstboon die plooide onder net gewicht van speelgoed en di elektrisch verlicht was. Het speelgoed was bestemd voo de kinderen van het dienstpersoneel des konings, de koningin en aei prinsen, die allen in het paleis ont boden waren. De koning, de koningin, prins Leopoli en prinses Marie-José kwamen, zonder grootweerdig 1 heidsbekheders, te midden hunner bedienden en ondei ■ hielden zich allereenvcudigst met hen, vooral veel bt , lang stellend in hunne kinderen. HH. MM. en de prie î sen deelden de pakken speelgoed en kleedingsfcukke 3 uit aan hunne kleine genoodigden, wier vreugde nie 2 te beschrijven was. Op voorhand had men de oudei gevraagd wa,t hunne kinderen verlangden, zoodat iedei begeerten voldaan "weiden. Kortom, swndag avond wei den er in het paleis vele gelukkigen gemaakt. Do vorste e lijke genoodigden zuilen voorzeker eene heerlijke herir nering bewàren aan de ontvangst in het paleis va a Brussel. ' Aan het Hoî. — Maandag morgend ontving de k< , ning, in het paleis van Brussel, Mgr Ladeuze, recto: magnifions der katholieke Hoogeschool van Leuven. Duitsche prins. — Prins Eitel-Frederik van Prui: e sen, bweeden zoon van keizer Wilhelm van Duitschlaœ is maandag middag uit Barlijn te Brussel aangekcanei e Dis prins reist incognito, doch hij zal ^evenwel ee bezoek brengen aan onze vorsten. Heden dinsdag kee: hij terug naar Berlijn. Kiesraklanxen. — De Katholieke Vereeniging va het arrondissement Brussel verz-oekt dringend de kath> lielce kiezer^ van het arrondissement Brussel, waarv£ ' de liberale vereenigingen de insohrijving op de kiez^r lijst-en betwisten, ten spoedigste, in aile geval voi e 15 januari 1914, het bureel van kieswerking der Ve n eeniging in 't lokaal « Patria >, Broekstraat, 23, n willen verwittigen en er de stukken en inlichtingi n te laten geworden, ten einde hun stemrecht te va dedigen. X "" TV- i Voor de brieventrioerders. — Die nuttige po; J bedienden hecben eene ZTOre verantwoordelijkheid, voor in de pcstkantoren der groote steden. Du minste v; streoidheid kan voor gevolg hebben dat weordevo l" stukken verioren gaan. De minister van posterijen v •f dan ook de diensten beloonen van de brieventrieerde: n en heeft daarom besloten hun ieder jajar eene vergoedi la do spoorvvogstaties. — Het spoorwsgbEstuur zal in al de etaties plakbrieven doen uitliangen, met eene heele reeks raadgevingcn aan de reizigers, voor het voorkomen van ongelukken. 't Is een uiterst lofl'e-lijke maatregel. Ais de reizigers nu maar het verstand hebben zich to gedragen naar die voorschxifben, want velen zijn waarlijk ai te onvoorzichtig. Eene nieuwigheiû. — De vrouwenbeweging komt eene nieuwe verovering te doen. Seàert zaterdag zxjn er op de Internationale treinen vrouwen in dienst, clie door de reizigsters benuttigd worden als « kaincr- en kindei-meiden ». Die vrouwelijke bedienden zijn ook ge-last met den onderhoud en het sehoonmaken der op-schiklokalen. Zij dragen een zwart kleed, witten voor-schoot en muts ; rond den arm dragen zij een band met als opschrift: « Dienst ». Stout gesproken, is haiî gsTOcliten. — Zoo denlct ook de gewezen schoolvos, die in « Vooruit » een heelen reesem scheldwoorden aan ons adres aflapt. De man zegt dat de sooialisten nooit geprotesteerd hebben dat d» duitsche « proletariër » Bebel als miliionnair ons tranen-dal verliet. Nu, als do schoolvos aan geheugenverzwak-king lijdt, wij gelukkig niet. En zoo komt het dat w<? ons herinneren, alsof het gisteren gebeurde, hoe de roede bladen te werk gingen als een duivel in een wij-wa-tervat, toen er in de katholieke bladen gezegd w&rd dat Bebel eeno kolossale fortuin aan zijne erfgenamen achterliet. De man, die vroeger het A B aan de kinderen leerde, zegt ook nog dat Bebel rijk geworden is door het schrijven van boeken. 't Kan ons weinig sche-len hoe hij aan zqn anderhalf miijoea kwam; lu] had het en daarmeê uit. Hij heeft er toch niet aan gedacht de collectivis-tischo leerstelsels zijner- part-ij in praktiijk te stellen en zijne fortuin te verdeelen onder de « bleeke gezicht-jes s en sukkelaars, die bij de rooden van verre mogen zien hoe de leiders hunne schaapjes op -t droogo brengen. De middenstatis to Brussel. — Alhoewel de mid-denstatie nog verre van voltooid is, spreekt men reeds van den toegang tôt de wachtzalen te verbicclen aan de personen dio niet voorzien zijn van een reiskpepon. Te dien einde zal de kontrooi ingericht worden in den gang die naar gezegde zalen leidt. Voor het gemak der rijtuigen en automobiels, zal men een overuekten koer maken, tusschen het lokaal waar het rsisgc>ed afgeleverd wordt en den ilagdalenasteenweg. 't Is niet slfccbt dat men in tijds aile voorzorgen neemt. Ds haven van AnUverpsn. — In 1913 zijn 7,056 schepen, samen nfet een inhoud van 14,761,oDl ton, in de haven van Antwerpen gekomen, 't zij 83 scliepen en 382,056 ton meer dan in 191-2. Zonder de beruclu-e socialistisehe werkatakmg zou de toestand nog schitte-render geweeJt zijn. ln aile gcval een aanvoer -van ruim 14 miljoen ton koopwaren is juist geen teeken van verrai. Op soek naar handteekens. — De socialisten zijn op zoelc na»ir handteekens. Ze willen or zoo maar een hall' miljoen verzameien om dan van de regieering het algemeeu stemrecht af te dwingen. Sinds do rooden kapitalist gewrden zqn, spreken ze van miljoenen gelijk gij en ik over een kwartje. Ze zijn van nu af over-tuigd dat ze dat hait miljoen handteekens wel zulien , bemachtigen. Voor de socialisten is dat cijfer waarlijk nieu.endaJle. Als het er op aankomt doen ze zelfs de zuigelirgen teekenen en, is het voorgestelde cijfer dan nog nier, bereikt, dan hebben de verzamelaars nog altigd , hunne inbeeiding om het tekort te volledigen. Niet te verwezonlijkeii droom. — « V-ooruit j l stelt de volgende vraagj << In welk land van de be-schaafde wereld zal het- socialism het eerst in zoo ver zegevieren, dat het de klasselieerschappij der kapitaiis-l tisehe uitbuitersbende zal kunnen afsehafxen ? En hot blad zegt er cnmiddellijk achter dat er niet beslissend kan op geantwoora worden. Als « Vooruit ^ wil kan ' hij nochtans heel beslissend zeggen dàt zijn droom ! nooit zal verwezenlijkt worden, en dat door de schuid van het socialism zelf. Overal, in al de landen der be-scliaafde wereld, zijn de socialisten zelf kapitalisten . geworden, en, voor wat de uitbuiting aangaat, moelen 3 zij voor koegenaaind niemancl de vlag stryken. Willen zij dus bekomen wat ze wenschen, dat ze dan zelf beginnen met uit hunne partij weg te bannen wat zij ? bij anderen veroordeelen. , Een kernel op aarde. — Een briefwisselaar van de 3 « Peuple » schrijit heeJ. ernstig in het rood orgaan dat r een pastoor uit Limburg den nemel op aarde gevonden r heeft. De pastoor in kwestie zou, volgens den brief-. wisselaar, een gramophoon rijk zijn en kan zich aizoo 1 te goed doen aan het smaken der heerlijkste muziek- en zaïjgstukken van de grootste meesters... terwijl de boe-ren dat niet kunnen. Al3 de « tPeuple » de pastoors niet kan eerrooven en belasberen, dan weet hij zijne lezers idiotenproza op te disschen. 't 1s nu eene mis-a daad geworden dat een pastoor, die reeds een haiven t dag te been is als de roode gocdlevers uit huune viei s «tijlen komen, zich eens veriustigt in het aaniiooren s van een muziek- of zangstukje. Vv'at zou het élan zijr moesten de pastoors doen wat do roode kopstukkL-r .. doen: in de groote schouwburgen, uitgedosoht in habiet. L. op de eerste rijen zitten, aile fesstan en vermakeiijk-a heelen bijwonen, speelreisjes eloen, enz., terwijl de werk-lieden, zelfs die vau de socialistische instiellingen, duoh-tig aau 'C wroeten zijn? 't Is hier weer de ouie uistono i- van den balk en de splinter. Nu, als men gaaien voo) lezers heeft, dan kan me ze opdisschen wat men wil tôt zelfs onnoozelheden ! j. Aîgescheept. — De vrijmetselaars in de Argentijn 1 sche Kepubliek hadden het in hunne peer genregen il en stelden zich zoo verwaand aan om aan de regee u ring de burgeilijke verpersoonlijking te vragen. ilei is eehter aau he.oger hand versianuig genoeg gewees om de kerels van den elriehoek af te schepen, daar mei niet van zin 13 d6 toekomst en de bei^ngen va,n he n lanel te sohaelen, met de vrijmetselaars er een soor >- meesterschap te geven. Ziehier wat de regeering ant .n woordde: « 1. De YTijmetsclarij heeft niet voor doel he s- algemeen welzijn te behartigen, maar wel de ik 3r zuohtige belangen harer leden, ten nadeele der an r- dere bnrgers. 2. De vrijmetselarrj is een zuiver politie' :e komiteit. 3. Hare stanetregels stellen tôt pliebt aa; :n de leden de vrijheid van onderwijs te bevechten, me r- het doel de geestelijkheid uit te sluiten. Daarin is z in strijd met de grondwet der Republiek, die elkeen he recht van onderwijzen waaxborgt. 4. De vrijmetselar it- ontrukt aan hare leden hunne vrijheid en hunne pc al litieke onafhankelijkheid, met hen te verplichten, onde r- bedreigingen, hunne stem uit te brengen op den kar le didaat harer keuzo. 5. De vrijmetselarij is een Staa ril in een Staat, of liever eene regeeringnabootsing. j Ka rs, men de vrijmetselarij beter afschilelerenî Men verget ag niet dat de regeering_ der Argentijnsche Republiek e 1 iTonvk \roTid F !q Unq h>ini îf^lr Te Bergen. — De kommissie van het Verbond der Katholieke Kringnn en Vereenigingen van België hield maandag eene vergadering te Brussel. Er werd, onder andere, besloten état de jaarlijksche algemeene Vergadering van het Verbond op 18 en 19 april aanstaandei te Bergen zal gehouden worden, en zulks ter gelegen-heid van het 50jarig bestaan der Katholieke Vereeniging! der hoofdstad van Henegouw. UIT DEN VREEMDE " 2IV FRA-NILHUK. De « Gioconda. » — Sinds zondag hangt de schil-derij, waarover in do laatste jaren en vooral in déni laatsten tijd .zooveel gespi^ken werd, terug op hara oude plaats, in het Muséum van den Louvre, te Parijs. Het volk stroomde naar het muséum om de « Gioconeia te zien of terug te zien. Elen strenge ordedieast was ingericht. Buiten wat gestoot en gedrang is ailes goed van s tape 1 gelo open. Men zal nogal dikwijls opnieuw over do ^ Gioconda j spreken, namelijk ter gelegenheid der processen, die tegen den dief en de personen dia van medeplichtigheid door verheeling beticht zijn, te Florencie en te Parijs zuilen opgeroepen worden. Koninklijk besoek. — De koning van Denemarken zal in de lente of in den zomer aanstaande een ofti-cieel bezoek, te Parijs afleggen. IN Z> O Gn.L.A. NJO To Saverne. — De bevelhebber van het 15e leger-korps te Straatsburg, heeft de volgende officieele notât afgekondigd : Do krijgsraad heeft een onderzoek geopend over de meedeeling volgens welke men te Sa-verne twee kogels zou geschoten hebben op een schildwacht van heb 105e régiment, die den 26 december laatstleden vaa dienst was in het park van het kasteel van Saverne. Uit de getuigenissen van den schildwaoht en van twee burgers blijkt dat er inderdaad twee schoten, van op korten afstand, op den soldaat gelost werden. Ûe scnild-wacht werd niet getroffen, doch de kogels vlogen dicht genoeg bij den soldaat opdat dezo overfcuigd kon zijn dat zij voor hem bestemd waren. De beweering van verschillende dagbladen als zou een kind met een onschadelijk pistooltje geschoten hebben, kan geen oogenblik staande gehouden worden na het onderzoek en de verklaringen van de getuigen. Eene andere klok. — Het openbaar ministerie der burgerlijke rechtbank van Saverne verklaart, op zijne beurt, dat er inderdaad, met kogels geschoten werd, maar niet op dertig meters afstand, zooals de mili-tairen het beweeren. De schoten werden op negentig meters afstand gelost, aan den overkant der vaart, die achter de kay.erne van Saverne loopt. Niets bewijst dat het een aanslag tegen den schildwacht was. Onge-twijfeld werelen de schoten zonder overweging en zonder bepaald doel afgevuurd. Zoodat, eens te meer, het burgerlijk met het militair gerecht overhoop ligt 1 Een gerncht. -— Het gerucht is in omloop dat, terjgevolge der socialistische ondervraging welke, over de vooivallen te Saverne, in het elzasser Parlement gaan plaats hebben, do grondwet, aan Elzas en Lotharingen verleend, wel zou kunnen opgeschorst worden. De aanstaande legeroeîsningan. —• Sedert eenlge jaren hebben er in september jaarlijks groote legenoefe-niegen plaats in den omtrek van Kassel, Dit jaar zuilen deze oefeningen ongemeen belangrijk zijn. Vrjf leger-korpsen zuilen er inderdaad aan deelnemen. Het ter-rein zal ook veel grooter zijn dan de vorige jaren en een aanzienlijk deel van Beierea begrijpen. Iîet procès von E-euttar. — Maandag morgend, ten 9 ure, werd te Straatsburg het procès opgeroepen, ingespannen tegen kolonel von lieutter en lui tenant Schadt. Een talrijk publiek vulde de zaal. Een zestigtal dagbladscbrijvsrs waren aanwezig, waaxtusschen tran-scUen, exigelschen en italianen. Honderd en tien getuigen zijn opgeroepen. Men voorziet dat de uitspraak woeDsdag of donderdag zal plaate hebben. De rechtbank wordt voorgezeten eloor den brigadegeneraal Pelet de Narbonne. bijgestaan door drie koloneis en den raads-heer Kahn, die de debatten bestuurt. De raadsheer Ostender bekleedt het ambt van het openbaar mi* nisterie. Do twee betichten worden door Mr Grossard veixieaigd. Kolonel von Keutter wordt beticht vau, den 28 november, burgers te hebben doen aanhouden en gansch den nacht in een kelder der kazerne doen op-sluiten. Luitenant fechadt wordt beticht inwoners van Saverne geslagen en herhaaldelijk hunne woonst ge-schonden tu heoben. In zijne onelervraging verklaarde de kolonel dat hij de verantwoordolijkheid Op zich neemt van ailes wat, zijne ondergeschikten gedaan hebben. Hij had patroel-jen in de stad gezonden en de aanhoudingen bevolen omdat luitenant von Forstner en andere officiers belee-digd geworden waren. Deze laatsten hadden hem verze-kerd dat er geene policie op de straat te zien was., Hij steundo zijn optreden op het pruisisch dekreet van! 1820. Acht en twintig personen werden in heclitenis genomen, tijdens straatbeboogingen tegen de officiers# en tusschen de aangehoudenen bevonden zich de pro-kurenr en de rechter. De kolonel dekt ook de daden van luitenant Schadt, en bevestigt dat hij, zoo noodig, aan zijne soldaten bevel zou gegeven hebben van op het volk te schieten. Hij wilde de militaire eer redden, hij heeft het gedaan,; - zijn geweten is gerusti De betichte zegde ook dat het optreden der burger-' lijke overheid het voorgevallene had voorkomen en ver-, klaarde dat hij gedaan heeft wat de burgerlijk© overheid had moeten doen. Na de ondervraging van den luitenant Schadt, be-' gou het getuigenverhoor. > il. Mali!, arrondissementsbestuurder van Saveme, verklaarde dat al de noodige maatregelen tôt bescheiming L van de officiers, door de burgerlijke overheid, geno- - men waren. J Ten -1 3/4 ure werd de zitting opgeschorst; dezel ^ werd ten 4 ure 's namielelags hernomen, t IN ITALIE t Nog altijd nieuwe taksen. — De regeering heeft! - een wetsontwerp voorgesteld waarbij de belasting op - zekere kwaliteit- van sigaren, sigaretten en tabak ver-^ hoogd wordt. Deze nieuwe taksen zouden minst 24 1 miljoen frank per jaar voor de staatskas opbrengen. t Het leger en de vloot kost schrikkelijk veel en er moeti e geld gevonden worden ! Nog andere nieuwe belastin-t gen zuilen volgen. IN ZWEDEN r Tegen het alcoolism. — Het zweedsch Parlement - heeft eene wet op de werkmanspensioenen gestémd, t die sinds 1 januari van kracht is. Een der bepalingea n dezer wet luidt: dat de werkman die zich aan alkuol» e misbrnik plichtig maakt en in gewoonlijken staat vaa x dronkenschap verkeert, zijn recht op het pensioen ver- liesL

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes