Het nieuws van den dag

1367 0
09 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 09 Januari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 27 mei 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/hx15m63h1p/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN | «now BUREEL AANKONDIGINGEN ! „ _ , . BESTUUR EN OPSTEL : |T"\ jj—^ j DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Gevraaqde on aangeboden plaatsen. 4e bladz., per kleine rejel .. 3flfc Zes mauflden 4 franï. 111 r Zandstl*aat, 16 n j + + a *n wee^" ' §?c* 's ^on^ags* 75e* Id., 's Zondags . , • .... 40 c. wt, » 11-. ' Zandstraat, 6 voor 2 groote regels. ûe ' Voor Holland • • TBLEÎOOH 171 Gesticht dOOr Jan HUYGHE Ieitrtn regel metr : 30 c. in de week; 2 bladz., per regel 2 fr. en 3 fr. Yoor de andera landen ran het postrerbond » . 20 - TBLEPOON 171 TELEFOON 7948 40 c.'s Zondags. Recliter]ijkeherstell.,prregel 2fr. Waarover klagen zij ? Wij hebben al dikwijls gevraagd welk verwijt de liberale en socialistische Logepartij eigentlijk âan É de schaolwet van M. Poullet toe te sturen hebben'' ■ Klagen zij over het uitbreiden van ket volksonderwijs, I of over het verhoogen van de jaarwedde der on-! derwijzers? Men zou het meenen, vermits zij door I h un langdradig gekijf de nieuwe verbeteringen ge-I durig doen uitstellen. Tusschen baakjes gezegd, de ï meesters weten zeer wel op wie de schuld weegt, en I 'daar zij sedert den 1 januari hunnen welverdien-| den opslag nog niet trekken, schikken zij er âan ( (de roode en blauwe dwarsdrijvers eene strenge | rekening over te vragen. Wij wisten sedert lang dafc deze keersehapp©D I bedrieglijke volksuitbuiters waren, en dat al hunne demokratie een valsch uithangbord was, waarachter [ een gemeene baatzuciit en het persoonlijk profijt [ verscholen lagen. Nu blijkt het ook dat zij vijan-' den zijn van het volksonderwijs : zij zijn benauwd van t- de kennissen van den minderen man te zien ver-meerderen, omdat deze dan klaarder zal zien in l hun valsch spel. In plaats van, gelijk de katholieken. i met kun eigen geld scholen te stichten, en de I bekwaamheid van het - werkvolk en van de kleine I burgerij door een behoorlrjk vakonderricht te ver-| tmiêrdéren, hebben zij liever de gemeentesoholen, I die op iedereens kosten gebouwd zijn, voor hun Ï eigen voordeel aan te slian. en ze, overal waar zij I kunnen, schier uitsluitelijk tôt het verspr iden van I het ongeloof te doen dienen! Dit zijn «onze» sclio-I len, zeggen zij ; en zij klagen putten in dea grond, 1 E als wij, katholieken, ook een woord in het beheer I der geineentescholen willen medespreken. Zij durven echter hunne vijandige stemming teû I opziohte van het volksonderwijs niet vlakaf baken-I nen; integendeel, zij schermen geern© met hùnne liefde voor kennis en wetenschap, en lieeten zieb I zelven « de parfcij van het liclit ». Groote God, hun [ licht is klein ; en het is goed hier eens aan t© : stippen dat de groote steden, waar zij feitelijk mees-! ter spelen. onder dit opzicht veel te wenschen laten. [ Uit de oiïicieele statistieken blijkt het dat de kleine I landbouwersdorpen onder een katlioliek gemeente-[ bestuur, veel min ongeletterden tellen dan de groote [ gerc'eenten, waar het lcartel aan het hoofd is. Weten I onze lezers bij voorbeeld dat er te Gont 121 personen f op duizend zijn die niet kunnen lezen en sclirijven? S Natuurlijk zijn de kindexs onder 15 jaar er niet E bg gerekend. Zij clurven ook niet vlakaf bekennen dat zij tegen | de schoclwet zijn, omdat de arme huisvadars, voor-t even als de rijke, teenemaal vrij zullon zijn t lionne kinders naar eene godsdienstige school te l zenden. l\let de toslagen, die de nieuwe wet voor-i ziet, zullen er inderdaad meer katholiek© scholen | kunnen geopend worden; en vermifcs de gemeente-I scholen, die nog rijkere toelagen krijgen, ook g. oeien | en bloeien zullen, spreekt het van zelfs dat dp I ouders, gemakkelijker dan tegenwoordig de school ■ hun aanstaa.t voor hunne kinders zullen ■ kunnen uitkiezcn. Het is die volstrekte vrijiiGid der K oudeis, die juist door de nieuwe wet bedoeld en | gewaarborgd wordt. Liberalen en socialistcn ziin er on^etLadi^ teffen *. I en nu en dan gebeurt het dat de eene of de andere t onder hen die bekentenissen over zijne lippen bat I rollen. Als zij beweeren dat de kinders niet aau i Hunne ouoers, maar wel aa-n den Staat toebehooren, F ol als zij hunne lasterlijke uitvallen doen tesen I onze Icathoheke scholen, dan willen zij daarmedo zeo-- I gen dat die vrije gesticiten zouden moeten af- I Sescnaft worden, en dat al de kinders met eeweld, K i?gen,den uitdrukkelijken wil der oudiers. naar Ï 0/,f.lc.lee,le scholen dienen gestuurd te ziin. En f de officieele scholen zelf, om hun te believen moe- * 5o!f .ten iT 2°nd^ God' met meestôrs zonder ® hjk onder de ongelukswet van 1879. Over het algemeen durven zij echter niet klTTr th°v ^UÛIielltanden spreken, uit vrees van het ka-îolieke voljs dat bij zulke mqnsterachtige leerino- ders Ste6nmgh 0pspTjngt- Zij zoekea dus iets an-~ s uit, om hun oud en oneerlijk stieltje van be- | leêenj getrouw te blijven. In de Ivamer hebben ' ^ûgs eemge van die valsclie ldachten gehoord l die een nadex onderzoek weerd zijn. ' I b0]° roocle afgeveerdigde jammerde omdat onze I reohtm°™ulîtnek •?'anneembare scholen nu nieuwe l B.f„ zullen krijgen maar geen nieuwe plichten I S ^ S? v 3Chtîns 20ûder het andere nict- rieô f Eenieten m ^ sclJolen' dle bijzondere toelagen I hebben n™ h °, b!jzondere lasten te dragen I de wet va^ M P®'311 °î het he,îrsohaP natuurlijk dat l Groritn^i '/ moet verworpen worden. f bril od te ,ptt le°c. had de man vergeten zijnen I vriie Mholpn lange 3'a'rerl hadden onz9 geen rthZ ^ ,niftS anders dan Pubien, en S even als de o-DZ^ volêd®n ^et officieel programma | klaclit be«t-n^rqm^e^^eS^ 'len; en onze whtmatigo K Ser te i,JU1St,lû ZUlken wantoestand niet wf fezeed ! verdragen. Hœ dikwijls hebben | TO zfad?SLV^Sell3k- Trk °°k &eli3k l00Q F een te bate moLt ? g V&n 1ledereen °<>k aan ieder- f rechten teeneml^ endat: onz« grondwettelijko irechten, SeSv^lT^ •'Nu ..dat. O'Ilze worden.'en dit ri a .f", mi^lstie> zuHen geëerbiedigd woord meer zal blrgelljk^eid der Belgen ge&n ijcle-1 bedriegers dafrtiî 3 \ t?"1611 de v.erst°kte volks-voorts, om hun katholieke school zou bebandeld ziin- en onreohtve&rdig moeten uitsluitelijk voor rien stelsel 7a,n voordeelen die zijn, zou eeuwicr m f6116'. en niefc voor den andero oprecbt ongehoôrd Q ^ V°eg6 bli3ven! Het is len metT de'nieuVe wîStrekt valscJ.1 dat onze scholen te drac-en geen nleuwe last&n zul-tot 14 jaai° en het in^'ap vei'P11lchtelld onder Wij s vereischen nieuwe s?wirelLVa'n den, ,"erdeI1 graad zen zak zullen m ®olloolgebouwen, die wij uit ou- zers wordt voort^^he^^r ' • ^ /'11,e onderwij" saa bet officieel diploma opge- legd; de jaarwedde, met bare bepaalde verboogin-gen, moeten wij bekostigen. In een vorig artike] hebben wij aangetoond dat de kosten der nieuwe verplichtingen gerust mogen gesebat worden op 61C frank per klas, die door een wereldlijken meester ge» geven wordt en op 210 fr. als de onderwijzer aan een kloosterorde toebehoert. De ecbte verhooging der toelagen blijft echter merkelijk onder die cij l'ers. Voorzeker zijn wij vurige paxtijgangers der nieuwe scboolwet; maar in der waarheid, het is voor ons geen geldkwestie! Wij weten immers dat wij, juist gelijk vroegar, de cbristelijke liefdadigheid zullen moeten inroepen, om onze scholen beboorlijk tf kunnen onderboudem. Het is eene kwestie van ge-loofsverdediging, om de seboone zielen onzer kin-deren uit de klauwen der ongeloovige meesters weg te bouden, en om onze zuivere zeden tegen allen aanslag der Loge te besebermen. Daarvoor hebben wij altijd ons geld gegeven, en wij zullen bet nog doen. Onze vijanden hebben volgens de wet bet voile recht onze katholieke, godsdienstige scholen naar hunnen smaak niet te vinden : als zij hunne kinders naar sleclite scholen willen zenden, dat is hunne zaak. Maar wij ook willen het recht hebben de scholen, waax zelcere logebesturen God uit geban-nen hebben voor onze eigene kinders niet te willen aanveerden ! Daarvoor moeten er andere scholen kunnen bestaan; dank aan de wet Poullet. en tôt spijt van wie bet benijdt, zullen zij niet alleenlijk bestaan, maar ook grceien en bloeien met bet geld, dat wij zelf mildelijk zullen toesteken. jr Nieuwjaarsgiffea voor den Paas DERDE LIJST. — Overdrachfc der vorige lijsten, fr. : 9,236,50; de « XXe Siècle », 100; M. Neut, be-stuurder van de « Patrie », 100; Z. E. H. kanurmik Ct. S., 50; E. H. Oh. van Baeckel, pastoor van Isen-berghe. E. H. Bras, onderpastoor en tweo parochianen, 135; ter eere van den H. Anbonius, Machelen, Deinze, SO; M. en mevr. Ch. van Vreckem, Meerbeke, 100; baron en barones Alex. Gilles de Pélichy, Iseghetn, 200; baron en barones Gilles de PéiicJhy, Brugge, 100; M. en mevr. ICarel Beyaert, id., 60; M. en mevr. Maurice Fiueys, id., 100; M. Jules Bttllemagne, valksver-teg'enwooixliger, 100; gravin Elorimond, Havelange, 100; Z. E. H. kanunnik Ilufcten, Luik, 40; M. A. Claoys Boiiiiaert, sénateur, Gent, 200; mevr. en mejuffers Mat-thvs, id., 200; M. en mevr. Verhaeghe-Limpsns, Wer-vick, 100; il. en mevr. D'elebecque, Gent, 100; M. en mevr. J. de Hemptinne, Sint-lJenys-Westrem, 100; ridder en mevr. de Ghellinck d'Elseghem, id., 100 ; M. do Kerehov© d'Ousselghem, sénateur, Gent, 100; i'î. Alfred dè Kerch-ove d'Exaerde, id., 100; ridder en mevr. Le Eèvere de Tenbove, Gentbrugge, 50; baron A. délia Faille, Deurle, 40; M. en mevr. Schneider, Luik, 100; baiones de Pitteurs, 100; Congregatie der Annueiatie, Brussel. 100; mevr. wed. J.-L. Dumelie, Yper, 100; M. Phiîippe, opziener, Walcoorfc, 10; Z. E. H. Lem-mens, deken van Visé, 10; M.. Ee Baets-Eekeyser, Eecloo^ 5; naamloos, Sint-Ghislein, 10; J. V., Doornik, 2; naam-loos, Luik, 1; id. Sint-Niklaas. 5; id. Luik, 1; M. E. Vanden Wouwer, ingenieur, Yper, 20; onbekend be-ginnend liuisgezin, 1; E. H. A, J. Halleus, pastoor, Villers-le-Temple, 20; E. H. Bury, aalmoezenier, 5; M. Louis Delvaux, landbouwer, id. 5; Sophie Ancion, id. 2; onbekende, Middelterke, 10; ter eere van O.-L.-Vrouw, 5; E. Loctens, dienstknecut, Sint-Joost-ten-Koode, 8; ter eere van den H. Jozef, opda.t mijn man christelijk en liefdaidig zou worden, C. 0. Wevelghem, 3; onbekend, 1; A. U,, 10; T. W., 1; M. en mevr. Jos. De Volder, 100. Totaal fr. : 12,191,50. Men kan de inschrijvingen sturen aan het bureel van het blad of aan M. Léo MALLÏÏÎ, sekretaris, 7, rue de la Tête-d'Or, Doornik. HIER EN DAAR In het Vatikaan. — Ter gelegenheid van zijn zil-veren priesterjubile©, ontving kardinaal Merry del Val, staa-tssekretaris, van den H. Vadcr een praclitig borst-lcruis. Z. H. voegd® bij het gesohenk een langen eigen-handigen brief, wiaarin hij den kardinaal bedankt voor de groote diensten die hij aan de Kerk bewijst. Aan ket 2ïo£. — Z. Em. kardinaal Mercier, aarts-bisschop van Mechelen, werd donderdag morgend, ten 11 ure, door den koning en de koningin in het paleis van Brussel ontvangen. Duit?che prxnsen. — Zooals we reeds zegden werd prins Ei tel-Prederik, tweede zoon van keizer Wilhelm van Duitschland, woensdag namiddag in het paleis van Brussel ontvangen. De prins was afgestapt bij den hertog en de hertogin van Arenberg, en was daarna de gast onzer vorsten in het paleis. Woensdag avond heeft prins Eitel de hoofdstad verlaten, om naar Duitschiand terug te keeren. Men had een bijzonder salon-rijtuig vastgehaakt in het midden van den sneltrein naar Keulen. Prins Adalbert, derde zoon van keizer Wilhelm, is op zijne^ beurt te Brussel aangekomen en afgestapt in het koninklijk paleis. De prins is vergezeld van zijnen stafofficier, kommandant van Haxtliausen. Budjetwreters. — Wij hebben vroeger reeds be-wezen diat onze geestelijken, die door de tegenstrevers uitgemaakt worden voor budjetwreters, minder goed be-taald zijn dan in het Groot-Hertogdona Luxembuxg. In het protestantsche Pruisen is de vergoeding die aan de liatholieke geestelijkheid verleend wordt, ' nog hoo-ger dan in bet Gro<j1>Hertogdom. Het is een feit dat door geen enkelen tegensti'ever kan betwist worden. da.t van al de Staten die het geestelijk ambt vergoe-den, het katholieke België het minsti van allen betaalt. Als onze liberalen en socialisten dus onze priesters uitscheîden voor budjetwreters, dan weten ze dat ze iiegen en dat die leugen ingegeven is door blinder* godsdienstbaat. Voor de Sohoolwet. — Het^Verbond der Ohristsne Onderwijzers heeft twee telegrammen gestuurd, een aan M. den minister Poulle.t en een aan M. Woeste, waarin aan beiden hulde gebracht en de hoop uitgedrukt wordt dat de Scboolwet zoo spoedig mogelijk zal gestemd zijn. De aîdeslingen dor Kamsr. — De trekking voor de al'deeiingen der Kairuer voor de maand januari, heeft de linkerzijde de meerderheid gegeven in vier der zes afdeelingen. In de eerste heeft zij 16 stemmen op 15, ovenals in de derde, in de vierde en in de zesde. In de tweede afdeeling heeft de linkerzijde 9 stemmen | tegen 22, eu ia de vijfde heeft àij çr 10 tegen 21. Klacht tegen een volksvertegenwoordiger. Bij het gerecht is eene klacht ingediend tegen een socialistisch volksvertegenwoordiger, en weldra zal aan do ICamer de toelating tôt vervolging gevraagd worden. De feiten die het heerschap ten laste gelegd worden, zijn van uiterst kieschen aard. Te veel aanmatigiiig. — De onzijdige (!?) « Soir », die denkt dat hij in ailes den koogea toon mag aan-slaan, laa.t geene gelegenheid voorbij gaan om zijne veiaohting voor de Vlamingen luc.ht te geven en lien in hunne dierbaarste gevoelens te beleedigen. De minister van wetenscbappen en kunsten heeft laten ver-staan dat hij geneigd is een leeraar van vlaamscho uitgalming te benoemen, bij het brusselsch conserva-fiorium. De « Soir » beweert dat zulks geld wegge-smeten is, en die benoeming slechts voor doel heèft een vlaamsch « creatuur » te plaatsen. We zouden het franskiljoinsblad kunnen doen opmerken dat, voor wat de uitgalming aangaat, onze vlaamsche liefhebbcrs en kunstenaars niet moeten ondergeven voor hen die m de fransche taal aan tooneel meedoen. Wil de minister van wetenschappen een leeraar van vlaamsche uitgalming benoemen, 't zal hem niet aan leerlingeii ont-breken. De « Soir s ziet echter niet verder dan zijn franschdollen neus lang is, en kent dus hoegenaa,md niets van vlaamsch leven en vlaamsche kun^t. Maar hij heeft weer eens de gelegenheid gehad de Vlamingen te beleedigen, en dat is al wat hij bedeelt. En. z'eggen dat er nog Vlamingen gevonden worden die hannei centen geven aan die bladen, die hun gedurig klei-neeren I De gebeui'tenissen te Savorne. — Onze lezors hebben in ons blad regelmat.ig bijzonderheden gevonden over de gebeurtenissen te Saverne, in Elzas-Lotliaringen, en over het procès dat daarover nu voor den duitschen krijgsraad aan den gang is, waarin vooral kolonel von Reuther en luitenant von Forstner betrokken zqn. In « De Vlaming » van dees week vinden onze lezers de « portretten van die twee duitsche officiers, 'oenevens het portfet van Z. Em. kardinaal Eerrata, den nieuwen sekreiaris van het Heilig Officie, te Rome, en van prins Eitei-Ercderik van Pruisen, die over eenige dagen te Brussel een bezoek bracht bij onzen koning. De middenstatie te Erussel. — Het ontwerp der middenstatie te Brussel is in zijn geheel goedgekeurd. Er werd gecne opmerking gemaakt aangaande de nieuwe voorstellen aan het ontwerp voorgebracht, 't is te zeg-gen het bouwen eener overdekte koer voor rijtuigen en eene reisgoedzaal. Xn het leger. — De milicianen der lichting van 1914 en de milicievrijwiiligers, die verlangen ingelijfd te worden in de bestuurdiensten, moeten zich op de hierna aangeduide datums en uren begeven in de volgende in-tc-ndencies; Voor de krijgsgasthuizen : in het krijgsgast-huis bnnner provinciehoofdplaats, den derden of den vier-den vrijdag van januari, van 9 tôt 11 ure; voor de krijgsslachterijen : in de krijgsslachterij hunner provinciehoofdplaats, den derden of den vierden dinsdag van jaàuari, van 9 tôt 11 ure; voor de krijgsbakkerijen: in de krjjgs'oakkerij hunner provinciehoofdplaats. van 9 tôt 11 ure, voor de voedermagaiZ'ijnen : in het voedermagazijn hunner provinciehoofdplaats, van 9 tôt 11 ure ; voor de krijgsmaalderij : in die inrichting, H&bokenvest (Boom-sche poort), Antwerpen, den derden of den vierden woensdag van januari, van 9 tôt 11 ure. Zij die als blik slager of soudeerder in de militaire fabriek van in-geiegde eetwaren willen gaan werken, moeten zich in dat gesticht, Lazanestraat, 5, te Antwerpen, aanbieden den derden of den vierden zaterdag van januari, van 9 tôt 11 ure. , Zonderlinge Iiouding. — Waaxlijk, het- soeiaJis-tisch blad « Vooruit » stelt zich zeer zonderling aan! Oveî een viertal dagen schreven we enkele woorden aangaande de t'oestanden in de socialistische vlas-spinnerij. Over diezelfde kwestie verschenen er in het blad der afgescheurde socialisten van Gent lange ar-tikels, alsook in al de katholieke bladen van heel het land. In plaats van zich tôt die bladen te rich-ten, bepaalt zich « Vooruit »' met ons, en ons alleen, te besciiimpen. Die houding doet ons veel eer aan, want zij bewijst de bewustheid bij « Vooruit » dat ons blad ontzaglijk veel gelezen wordt en in aile werk-liedenmiddens komt. We bedanken den rooden konfrater voor de hulde zonder woorden diej hij ons Vengt. Tevens verwittigeii we hem dat al zijne bedreigingen afbotsen op onzô totale onverschilligheid. BevirijEstnltlren. — Wie tegenwoordig in eene open-bara veiiing een huis wil koopen, moet voorzien zijn van zfijn trouw'ooekje of van een ander officieel be-wijsstuk. Dit is het gevolg der nieuwe hypotheekwet, die den 13 october laatst gestçmd werd en in voege is sinds 1 januari. De maatregel werd genomen omdat er vroeger vele missingen geschiedden in het schrijven der familienamen. Vereeuwiging van een bloedîiond. — De fran-schen zijn tech voor niets verlegen! Heeft het gemeente-bestuur van Saint-Ouen het nu niet in den bol gekregen een slendbeeid op te richten aan den bloedhond Robespierre? Men weet dat die onzalige kerel een der grootste schurken is die ooit het aardrijk bewoonden. Hij speeido eene der afschuwelijkste rolien onder het sclirikbewind. in het enkel jaar 1791 deed hij de volgende personen door den bsul omhals brengen: Land-bouwers, 3,871; werklieden: metsers, kleermakers, sme-den, 2,212; burgers, kleine renteniers, 1,273; priesters en ldoosterlingen, 767; soldaten, 716; vrouwen, meisjes en dienstrneiden, 718; edollieden, 639; advokaten, pro-kureurs en notarissen, 585; dienstknechten, herbergiers;, 156; geneesheeren, 75; onderwijzers, 49; matrozen, iand-loopers, 93; letterkundigen, 46. Men zou de nanien der slachtoffers op het stand-beeld kunnen beitelen, en het voetstuk yerveerdigan uit 12,000 menschenschedels. 't Zou nog zoo veel nesr-lijker zijn voor de nagedachtenis Van den bloedheld. Nienw slachtdisr. — Naar het. schijnt zal het niet lang meër aanloopen of er zal op de europeesche mark^ ten een nieuwe dierensoort te koop gesteld w-orden, bestemd voor slachtvee. Een rijke veefokker uit de amerikaansche provincie Ontario, M. Mossom, is er, na twintig jaar studie en proefnemingen, in gelukt het dier voort te brengem, uit kruissingen tusschen buffels en europeesche stieren. 't Is een allerzonderlingst. beest, heel lomp van veorkemen doch dat de bijzonderste eigenschappen overgeërfd heeft van zijne ouders. Het dier heeft den naain gekregen van « ca.ttielo ». Naar het schijnt levert de huid eene ledersoorfc van allereerste kwaliteit, terwijl het vleesch allersappigst en lekker is. We zullen dat ailes toch miaar het besb weten als we schoenen zullen dragen van het leder, en als we het ïnalsehe vleescb onder dsa tand zu,Ugn krijgen. KTiet geestdriîtig. — Men we&t dat de socialisten gaan trachten overal handteekens in te zamelea voor het algemeen 'stemrecht. In Borinage en in de streek van Oharleroi is het voorstel met weinig geest-drift ontvangen. Wel zullen de socialisten er meehelpenl aan heit. verzamelen der handteekens, doch ze hebben geene hoop op goeden uitslag. Terecht doen ze opmerken da,t, wat niet gelukfce door de « algemeene »' werkstaking, nog minder zal pàkken door eenige on-noozele handteekens. UIT DEN VREEMDE ~~ IJST lYEDEFU-ATSTD Gedeeltelijke kiesingen. — Te Gouda; heeft er eene kiezing plaats gehad voor de Provinciale Staten van Zuid-Iiollynd; Do uitslag was als volgb: M. Van Doorn, liberdai, 4,377 stemmen; M. Schreuder, anti-revolutionnair, 5,606; M. Dijkgraaf, socialist, 831 povere stemmekens. De kandidaa,t der rechterzijde werd dus bij de eerste stemming gekozen, wat eene dubbele neder-laag uitmaakt voor de liberalen, daar de vroegere zetel door een hunner partijgenooten bezet was. Te Rotterdam had er woensdag eene gedeeltelijke kiezing plaats voor de tweede Kamer. Zij gaf voor, uitslag: M. Eerdmans, liberaal, 1,755 stemmen; M. Stule-mever, katlioliek, 1,532 stemmen; M. De Zeeuw, -sa-cialist, 527 stemmen. Er is ballotteering. Hifr dienti aangostipt dat bij de kiezingen der maand juni 1913, de liberale kandidaat bij de eerste stemming doorging; hij behaalde 2,521 stemmen tegen 1,731 gegeven 'ôam den kat.hcliek. Een groot getal kiezers hebben, zich tbans onthoaden. îisr dtjitsci3.ZjA.nti îiet procès von Reutter. — In de nainiddag-zitting van woensdag kwamen eene reeks burgerlijke getuigen verklaren dat den 28 november er niets voor-gevallen was dat het bru taal optreden van de militaire-overheid en vain de soldaten kon wettigen. De aan-gehouden personen hadden niets gezegd en niets ge-daan. Eene reeks soldaten en onxlerofficiers kwamen, daarentegen, vertellen dat zij door het volk uitgejouwd, gesmaad en zelfs gesteenigd werden. Een hunner had een nian met eene bijl dreigend zien zwaaien. Er werd bssloten donderdag een zeker getal nieuwei getuigen te dagveerden. Na afloop der zitting, rond 8 ure 's avonds, stoa-den _ voor het gerechtshof verscheidene groepen nieuws-gierigen ; deze werden door de policie uiteengedreven. Tijdens de zitting van donderdag voormiddig werilen nog verscheidene getuigen onderhoord. Men haalde zekere woorden aan uitgesproken door M. Medicus, hoogerei raadsheer van het krijgsgerecht, die zaterdag moet uifc-spraak doen in het procès van luitenant von Forstner. « Donderdag, zou deze gezegd hebben, zal kolonel van, Reutter vrijgësproken worden en zaterdag zal ik luitenanti von Forstner doen vrijspreken ». Disze verklafing maolcti grocten ophef. De rechter Brandt van Saverne eischte dat de kolonel von Reutter onmiddellijk de beschuldiging zou intrek-ken dat de leden der rechtbank van Saverne de soldatea van ' dit gia.rnizoen niet voldoende beechermd hebben. Een haarkapper, die aan den rhajoor Ude van het 99a voetvolk verklaard had dat de bevolking van Savernç spotte, bevestigde dit gezegde. De gendarm Scbmidt, die aan den majoor Ude gezegd! had dat hij met al de noodige kracht niet kon tus-schenkomen. omdat hij bevelen had ontvangen, verklaarde dat men zijne- woorden verkeerd had uitgelegd. Hij wilde alleen zeggen dat hij niet te peerd op straat mochÇ komen. Vervolgens werd het wcord verleend aan het openbaar îninisterie voor de strafvordering. De advokaat-genera.al VToeg de vrijspraak van kolonel von Reutter voor wat de beschuldiging 'aangaat bij misbruik de uitvoersnde macht in handen genomen te hebbsn te Saverne. Voor, de aanhouding en opsluiting van burgers in den Pan-douxskelder \Toeg hij zeven dagen gevang daar de kolonel niet bewust was van het reclitskundig geschil dat hij verwekte. Voor wat luitenant Schadt betreft, vroeg hij insgelijka de vrijspraak voor al wat hem ten laste gelegd werd, tenzij voor de lcwetsuur, die hij den getuige Kornman had toegebracht. Voor dit feitt vxoeg het openbaar mi-nisterie drie dagen gevang. Bespieders aangehouden. — Te Kônigsberg heefd men nog twee personen aangehouden, namelijk een on-derofficier-klerk bij de ruiterijbrigade en zijne vrouw. Beiden worden beticht aan Rusland inlich'tingen ge-gegeven te hebben over de inrichting en de verblijf-plaats van de nieuwe duitsche ruiterijbrigade c<p da russische grens. De bespieding werd ontdekt door een officier bij het duitsch gezantscha,p te St-Petersburg, die besta.tigd had dat Itusland op de hoogte moest zijn van Duitscbland's krijgstoebereidselen, daar het ze dadeîijk door venveringsvoorzorgen beantwoordde. IJST EN GEZjA. N ~D M. Chamberlain. — M. Joë Chamberlain, Parîe-mentslid sedert 37 jaar, zal zich met de aanstaande verkiezingen, niet meer voorstellen als kandidaat. Zija gezondheidstoestand laat hem zoo'n drukke bezighedea niet meer toe. IN AEEJLNIE 200 aanhoudingen. — Dinsdag avond is, uit Con-stantinopei, te Valona,, de oostenrijksche stoombooti « Mera » aangekomen, met 200 turksche soldaten en îzes officiers aan boord; deze soldaten moesten 's nachts ontschepen om te pogen de bevolldng in opstand te bu'engen en Izzet pacha tôt vorsb uit te roepen. Het voorlcopig albaneesch bewind, t'akkoord met de internationale kontroolkommissie en de hollandsche officiers van de albaneesche gendarmerie, heeft onmiddellijk de turken doen aanhouden. Men heeft in het bezit der turkscke officiers aanzienlijke geldsommen ge-vionden.De staat van beleg. — Het gouvernement heeft Woensdag morgend den staat van beleg uitgeroepen. Er komen voortdurend albaneesche vrijwiiligers te Valona aan, om de gendarmerie te versterken. De havsns gesîotsn. — Het voorloopig bewind heeft al de vrije havens van Albanie voor ai de schepen; die onder grieksche vlag varen, gesloten. Er is te Valona een krijgsraad ingericht, onder da bevelen van de hollandsche officiers. Deze laatsten hebben de bevolking tôt de omniddellijke inlevering vao aile wapens verplicht. De toestand is onrustwekkend. Logenstraîfing. — Generaal Izzet pacha) logea-straft krachtdadig het, gerucht dart, in omloop gebrach.t is over de roi dien men hem in de zaken van Albanie toeschrijft. '.Izzet pacha> is van zin, voor zijne per-soonlijko zaken eene reis in Eiuropa, ,ta onderaeiï^i, ( zoader langs Albanie te kctmen, Dératé Jaargang Mr T 2 centiemen per nummer Vrijdag 9 Januari 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes