Het nieuws van den dag

1494 0
16 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 16 Januari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 25 juni 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/959c53g60m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dsrfîgsîe Jaarpng Hr (3 i-Tr*«agffigk& 2 centiemen par nummer mé ita*,. n«»i ■r.f-ArtlUfcwMfrffff3E VrIJdag 18 Januari 1814 ?5friffy',fc->,.i. tiw^.nmi-1- m m. ■ • ■>;«■■) nilTaArf HET NIEUWS VAN DEN DAG ABONNEMENTEN S ht s maandon 4 franfc. ——jaak. S franfc. Voor floJland » 11 — Voor de andere landen Tan het postverbond ». 2 0 — BESTUUR EN OPSTEL Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HtTYGHE BUREEL DER KLEINE AANKONDISINGEN : Zandsti'aat, 6 TELEFOON 7948 AANKONDIGINGEN : Gfivraagde an aange&oden plaatsen. 4e bladz., per kleine regel .. Sâ«. In de week. . 60 c. 's Zondags. 75 e. ]<j, 'sZondags . .... 40 e. voor 2 groote regels. , , . .. Iederen regel meer : 30 c. in de week ; 2 b,adz" Per r<*e> 2 fr' en 3 fr' 40 c.'s Zondags. Rechterlijkeherstell., prregel 2fr. De ondervraging over Congo De onder'vïaging, die citoyen Brunet dinsdag laatst in de Kamer begonnen heeft, is eigentlijk over Con-jo niet, noch over het gebrekkig koloniaal bestuur, àat ons nu zoo bittere ontgoochelingen medebrengt Die kwestie is nochtans eene grondige bespreking weerd; maar de libsrale en socialistische godsdienst-haters, voor wie de papenvreterij altijd het eersts en het laatste woord hunner politieke wijsheid is, let-ten daa.r niet op. Eeitslijk is de zoogezegde onder-vraging van Brunet gericht tegen de katholieke mis-sionaaissen, en ten voordeele der vrijmetselarij die la Congo huis houdt. Hat is eene soort van tweede en kerziene uitgave van de hatelijke beschuldigingen die citoyen Vandervelde over twee jaar in de Kamer uitgekraamd heeft. Onze lezers weten nog hoe het katholieke land toen verontweerdigd opgespron-gen is : de eene meeting van protestatie verbeidde île andere niet; en Vandervelde weet beter dan een toder dat liij, met zijne venijnige taal, 'aile pm:-lijke lieden afkeerig gemaakt heeft van de roode par-tij. Is het daarorn dat hij dezen keer den last aan ïijnen konfrater Bruriet overgelaten heeft? Om nu over de zaak zelf te spreken, de roode heer Brunet is zeker iemaiid die meer durft dan een ander, en voor niets achteruit wijkt. Van wege de rechterzijde zouden wij verstaan hebben dat dé minister der koloniën ondervraagd werd over de val-sehe kuiperijen van eenige ccngolee-sche ambtenaars, die openlijk en onder den duim aan de katholieke priesters den duivel aandoen, en al wat deze op-riehten onbermhertig traohten te vernietigeai. Wij ktegen ©r al maanden en jaren over, en het is îlechts over korteri tijd dat men die kerels heeft begonnen betere manieren te leeren : voorwaax, ex is nog veel te doen. Een woord uitleg zou aan aile belgisebe katholieken welkom geweest zijn! Maar dat wij in de verkeèrde wereld zouden leiven, en dat er, na het kaal avontuur van citoyen Vandervelde», nog een ander socialist zou opstaan om de slacht-offers zelf nog eens aaji te vallen en te beschuldi-gen, en om de gcdsdiensthaters van Congo als weur-looze schapen en ongelukkige slachtoffers der mis-sionarissen af te schilderen; neen! dat zouden wij niet gedacht hebben. Het is nochtans alzoo: eer-lijte 'schaamte is bij de roode volksbedriegers niet ta vinden. Het spreekt van zelfs dat de man zwijgt als ver-moord over den vuilen laster, waarmede zekere ionçe ic>geknechten de priesterlijlce eer van onze zendelin-gen hebl)en willen bezoedelen; eveneens over clp vrijmetselaarsstukken die aan 't licht gekomen zijc en waarin aan al de moortelbroeders hunne les ge-speld wordt. hii zegt bitter weinig over den bcruch-ten brief ran Br. :. Wangermée aan citoiven Vandervelde, waarin hij zijne perten uiteen doet, en be-weert vrij te zullen schieten, omdat de bevoegds ambtenaai's leden van de Loge zijn. In geheel zijne redevoering heeft citoyen Brunet dit vuil potje ge-dekt gelaten: 't was voorzichtig, wajit het riekt niet goed, en' zou iedereen doen walgen. Maar met ouden laster voor den dag komen, zonder natuurlijls het antwoord der zendelingen erbij te voegen; be-wwren dat dezen tegen de wet in opstand willen komen; uitvallpn tegen de Jezuieten en tegen hunnc kapelboeven, vraar de latere christene dorpen in Congo moesten uit groeien; tieren tegen den Paus, die in 1900 met Congo, toen het nog onafhankelijk was, een verdrag gesloten heeft, en zich nu met de klach-ten der missiomarissen bezig houdt; bijzonderlijk tieren tegen twee of drie Kamierleden die eenige ge-heirae I.ogestukken ontdekt hebben en ze natuurlijl tegen de oneerlijke godsdiensthate;rs benuttigen: ja. dat heeft hij gèdaan onder de luidruohtige toejui. chingen der linkerzrjde. Op voorhand wisten wij dai de vrijmetselarij het onmogelijke zou doen om zicl in geheel de Congozaak wit te wasschen : Brunei heeft dit nu gedaan, en den laster, die al honderc maal weerlegd is, op nieuw opgedjscht. Het is ech ter verloren moeite : d.e Loge is te vuil om ooil wit te kunnen worden; en het is niet met vuilig heid op de zendelingen te smijten, dat zij hare sohul dige wandaden zal .doen vergeten. In de redevoering van citoyen Brunet, is er noch taas iets dat wonder voorkomt : als hij van den mi nister der koloniën spreekt, is hij vol beleefdlieid de lofbetuigingen blijven niet aahter; en hier et daar is er zelfs een vleiend woord dat zonderlinj; afsteekt tegen de woedende aanvallen, die de ka tljolieke zendelingen oploopen. Wat wil het oolijl heerschap daarmede? Durft hij zeggen wat hij ii het ischild voert? Wij zullen het in zijne plaat: zeggen, want het is waaxlijk niet moeilijk om ti laden. Citoyen Brunet zou geerne den minister der ko loniën, die katholiek is, maax eilaas ! in Cong< eçnige zeer slechte ambtenaars in zijnen dienst heeft «fseheiden van de katholieke zendelingen, om hen den kant te jagen van de Logeknechten, die il onze kolunie aan het werk zijn. Het is genoeg ge ffêten dat de onderrichtingen, die uit Brussel af gezonden worden, nooit vijandig zijn aan de mis sionarissen, integendeel! Juist om die reden hebbei Si de priesters, die met het zalig Evangelie>werl ^zig waren, immer verklaard dat zij tegen dej minister niets hadden, maar wel tegen de ontrou we ambtenaars die de bevelen van den ministe slecht uitlegden, en somtijds het tegenovergesteld deden van hetgeen hun geboden was. De slimheii den rooden citoyen Brunet bestaat nu in aile te verwarren, en in te beweeren dat de ministe zelf, als hoofd van de ambtenaars der kolonie, dez 'n voile vrijheid en ongestraft moet laten de mis sionaxissen kwellen en tegenkanten. Hoe zou h: tevreden zijn, indien hij eenen oorlog kon doeii aitbreken van wege de « wereldlijke over heid » te ?en de missionarissen, die nat-uurlijk in Congo ge yjk in België het hoofd niet willen bukke.n onds àe tergende dwingelafldij dér Logèj Die oneerlijke berekening z-b! en mag niet luit-1 ken. Toen de minister het woord nain om op de rede van citoyen Brunet te antwoorden, heeft hij hulde gebracht aan de heldhaftige priesters, die in Congo veel hebben moeten uitstaan en nu nog belasterd worden. Het is gemakkelijk de wiaarheid te verdraaien, en de slachtoffers van den godsdiensthaat te beschuldigen van al het kwaad w^aar men zelf de oorzaak van is 1 Uit de mini'sterieele redevoering haten wij het er-kennen van de overgroote dienstan die de predi-kanten van het Evangelie aan de kolonie bewezen hebben, en de verzekering dat de Staat ze bescher-men moet en beseheruien zal. Daai'uit volgt dat al wie in Congo de plichten van zijn ambt in den wind sl"a,t, en uit vrijmetselaarsiever het Evangelie dwarsboomt, streng dient gestraft te worden: dit is eene kwestie van rechtveerdigheid, die nu voor goed opgelost is, en waartegen al de beschuldi-gingen der socialisien niets zullen vermogen, Wij hebben altijd geoordeeld dat de persoonlijke kwestiën moeten van kante gelaten worden, als het heil der zielen, de vooruitgang der beschaving en de toekomst onzer lastige kolonie op het spel staaji. Onlangs heeft M. de Broqueville ons verzekerd dat pJIo vorige oneenigheden nopens de petrsonen zouden in het vergetelboek geschoven worden, en dat de katholieke zendelingen voortaan eene ware vrijheid zouden genieten. Dit vragan zij, en niets anders; en de minister der koloniën heeft nu nog eens her-haald dat geen enkele priester zich ooit bovem de wet heeft willen stellen. Zulke beschuldigingen zijn onweerdige uitvindsels, en zouden in de Kamer nooit mogen te berde gebracht worden. Nu dat Congo in zulk een jammerlijken toestand is en in de diepste armoede om hulp smeekt, is het oogenblik voorwaar slecht gekozen om de bel-gische missionarissen, die zich uit ganscher he>rt aan het opboui-en dêr negers toewijdea, te belaste-ren en valschelijk te beschuldigen! In dit oneerlijk en onvaderlandsch werk vinden de socialisten geen gnaten: het is ide eerste en ook de laatste keer niet. ■ ^ Gezaraeo!?jke brief van de Bisschoppeu vao Belgie Den »ondag onder het Octaaf van Driekoningen. Z.j-.a de ciitiateuB Oaders, Ingenien do immer meer en meer toenemende onoeta-melijkhcid der vruuwelijke kleederdracht, nu dat onge-voeglijke dansen sslfs in chaâstelijk© ltringen dreigen bin-nen te sluipen, aohten het zich de Bisschoppen van België ten plickt, het geweten hunner onderhoorigen-voor te lichten, en u bijzonderlijk, huisvaders en nuismoeders te herinneren. dat aan uwe bezorgdheid de opleiding ends vrijwaring uwer kindereoi zijn toe/ertrouwd, en dat gij, in ruime mate, vera.ntwoordeiijk zijt voor hunne toekomst en voor de waardigheid of 't zedelijk verval huzir.er levenswijze. Gij zoudt te vergeefs, om uwen plieht te ontwijken, oenp verontsehuldiging zoeken in de dwingelandij der overeenkomsten — der zoogezegde mode — of onder deD dekmantel der openbare zienswijze. Christus is onder ons gekomen, niet om de misbruiken van eene bedorven wereld te wettigen, maar om er u, door zijn voorbeeld en zijne leering, toe over te halen, deze te bevechten. Wanneer Hij op aarde kwam, was de heidensche samenleving verslaafd aan de begeerten naar goud, wulpschheid en noovaardij : met gezag, ontmaskerde onze Goddelijke Zaligmaker die begeerlijkheden en bracht ons zijn licht en de kracht zijner gratie om ons nunnen nocdlottigen invlotd te doen inzien en ons er tegen te versterken. Welnu de Christen is Christus' volgeling. Hii wil Hem tôt zijn voorbseld nemen, en zijne goddelijke lessen tot levensregel. Gij zijt Christenen, gij wilt uwe heilige doopbeloften getrouw blijven. Weest dus uwer waardigheid bewust, breekt openlijk ' af met de heidensche zeden, die Christus gedoemd heeft 1 en dio wij, Bisschoppen, de herders uwer zielen, wij die voor zending hebben in uw midden Christus te verte-genwoordigen, op onze beurt openlijk komen aanklagen en veroordeeien. Die zeden doen zich heden voor, op ergerlijke wijze, in eeno tweevoudige uiting, in de mode of de kleederdracht en in het dansen, waarvan het doel en het eenig uitwerksel zijn, de laagste driften te vleien. De MODE: De engheid der stof, hare doorschijnend-heid, de vorm der kleedingstukken, de verdachte aflijning der snede, door gewetenlooze kleermakers uitgevonden, dienen niet meer om de eerzame vrouw met smaak te kleeden, maar zijn als zoovele uitgezochte middelen om ze tot een voorwerp der begeerlijkheid te maken. De DANSEN : De schouwburgen, de kinema's, de lezin-gen, de gesprekken in de wereldsche samenkomsten bie-den een bestendig gevaar, waartegen gij voortdurend op uwe hoede moet zijn. Maar, op eene bijzondere wijze, moeten wij, bij het begin van deee winterseizoen, de waakzaamheid der huisgezinnen, die willen deftig blijven, inroepen op zekere zinnelijke dansen, — wièr naam het ons walgt neer te schrijven, iets wat wij overigons overbodig achten, — dansen, die noch jongelingen. noch jonge dochters, noch gehuwde personen zouden kunnen uit-voeren of meemaken, zonder hunne zedelijke waardigheid met de voeten te treden, zonder hunne deugd en die van anderen grootelijks in gevaar te stellen. Die dansen zijn streng verboden: wij keuren se af, wij veroordeeien ze. Christene echtgenooten, gij hebt malkander trouw ga-zworen: opent niet, de eene tegenover den andere, de î baan tot verbreking uwer verbindtenissen. Gij hebt de j zwakheid van 't menschelijk hart kunnen peilen, be-proeft niet te doen denken dat ditzelfde hart tegenover de driften ongevoelig is, of ongevoelig geworden is. p Christene moeders, waarom leidt gij uwe dochters ter wereld inî " Zij zijn schuldeloo3, rein, ea bevallig om den luister 0 hunner zedigheid. 1 Onbewust, zoeken zij wellieht enkel te behagen; zij " zijn met de mode, welke zij dan ook weze, ingenomen, * zonder ze veel te Onderzoeken; zij zijn er uitsluitelijk op r uit de genegenheid te veroveren, waar hun edelmoedig hart bstoefte «an ma'ar dik^vijls ontbreekt net hua aan voldoende ondervinding om den aard der gevoelens, die ze opwekken te- vermoeden. Maar gij hebt de ondervinding opgedaa-n, die zij niet besitten. Gij, grj weet het, althans gij moet het weten : de hoofdzaak is niet, dat uwe dochter eenen jongeling ont-moete, . den eersten den besten, die zich door haar, zoo maar op staanden voet, aangetrokken gevoele, maar wel dat zij eenen echtgenoot vinde, narer en uwer waardig. die de gewoonten van deftigheid en godsdienst, welke gij zorgvuldig in uwen huiskring bewaard nebt, kunne voortzetten. Wilt dus uwe dochter niet gelijk stellen met die ongelukkige schepsels, die met hunne waardigheid te koop loopen. Beschut haar, verdedigt ze, bewaakt de reinheid harer inbeelding, de frissche schuldeloosheid harer liefde, de bekocrlijkheid harer maagdelijke schoonheid. Verw;jdert van haar het schaamteloos wegsnijden der stof om den hais, de zieînstorende mode-uitvindsels, al wat tot zin-nelrjkheia leidt en onteert. Jongelingen. weest rechtzinnig en openhartig; bedriegt de huisgezinnen niet die u met vertrouwen ontnalen. Beroemt er u niet op dat gij er in gelukt iemand te verlt-iden. Eerbiedigt de jonge dochters. Zegt niet in hare aanwesigheid wat gij u zoudt schamen in het bijzijn uwer mooder uit te spreken. Bewaart uwe ver-megens ongeschonden. Bevlekt de genegenheden uws ha-rten niet. Verweekt uw karakter niet. Gaat, naar hel woord van Lacordaire, meer uw hart dan uwe zinneii te rade. De ontucht verheerlijken, al werd het ook door eer academielid gedaan, biijft steeds eene gemeene streek. Christenen van allen ouderdom en uit allen 3tand, gij hebt eene zending te vervullen. De heiligo Paus Léo de Groote liet ons deze heer-lijke gedachte na: « Die maar goed is voor zich zelven, i£ wezenlijk niet goed. Die de wijsheid voor zijn eigen houdt. mag niet voor wijs doorgaan » (1). Het mag u dan niet volstaan, zeer beminde Broeders zelven de heidensche en onbeschaa-mde zeden niet slaah te volgen ; gij moet uwe krachten inspannen om ei tegen in te gaan, om haar den weg te versperren, om z( te doen achteruitwijken. Gij hebt do eer aan Christus toe te hooren ; gij zijt begunstigd met de gratie der verlossing; gij bewaart al: eeiï kleinood in den familieschat het wetboek van he' heilig Evangelie. Weest apostels, en stelt tegen den heidenschen op schik de kristelijke kleederdracht; tegen de vvellust di besclieidenheid ; tegen de uitgelatenheid der drift, de ge hoorzaamhéid aan net Evangelie en aan de ICerk. « Spiegelt u niet aan de wereld, — zoo spreekt on vandaag de lieilige Paulus in de kerkelijkc getijden toi —1 icaar laat uwe booze neigingen beinvloedcn door he nieu"'« ^ven dat de gratie van het Christ udom i-i uwi zielen heeft uitgesLort. Ik smeek u — zegt hij verde: — namejis de goddelijke barmhartigheid, maakt dat uwi lichamen waardig wezen opgedragen te worden aïs eei levend vlekkeloos, Gode aangenaam offer, tot blijk vai uwen eeredienst naar den geest » (2). Wij vragen aan de priesters, bolast met de zielen ti leiden, aan de bestuurders en bestuureters van _ onder wijsgestichten, patronaten en christelijke vereenigingej zich naar het woord hunner bisschoppen te schikken, en krachtig maar omzichtig, het te doen ingang vinden il het gemoed des volks. Wij vragen aan al de godvruchtige zielen onder wie: oegen dezo bladen zullen vallen, een bijzonder gebed to do Heilige Maagd Maria te sturen om voor _ ons dier baar Vaderland het behoud der eerbaarheid in di christelijke huisgezinnen af te smeeken. Hoeveel huisgezinnen, zelfs van de deftigste, lijdei behoefte aan hulp I Wel zouden zij liever zich niet latei medeslepen met die verlagende modes en die oneeriijKi vermaken ; zij beweenen dat deze 'in zwang komen maar zij vreezen voor zonderlinge' lieden door te gaan Al durven zij het niet bekennen, ontbreekt het htm aai moed om de ondeugd te behandelen zooals zij he verdient, .en om haar te verachten. De wil doet onde: voor de lafhartigheid. Christelijke Ouders, wij hebben de geheimzinnige sten uws harten vernomen ; wij hebben u uwe plichten voo oogen gelegd: aan u thans ons te gehoorzamen en me vaKtberadenheid de deugd uwer zonen on dochters, uw< erfelijke deftigheid, het gelool aan het Evangelie, d< onderwerping aan den uitdrukkelijken wil uwer Ilerdere hooger te stellen dan een versmadelijk vooroordeel de wereld. Laten wij allen aan God vragen, dat Hij de jong' dochter fierlieid gunne om hare eerbaarheid té bewaren den jongeling, moed om kuisch te leven; den echtgenoot gezag om over de waardigheid zijner vrouw te wa.ken de bruid, eerbied voor haren gemaal ; de ouders, enriste lijke vrijheid om zich te ontmaken van de onzinnig eischen der wereld. « O Heer, wij smeeken u in de harten te lezen vai het volk dat voor u neergeknield is, en, uit den nooge: hemel, kom het met uwe barmhartige liefde te gemoet doe het zijnen plient kennen, en, wanneer het dien za ingezien hebben, goef het de kracht om hem te vervul len. Wij vragen het U door Jezus-Christus Onzei Heer >> (3). (Get.) t Des- Jos- Kard. Mercier, aartsb. van Mechelen f Antonius, bisschop van Gent. •f Gustavus Josephus, bisschop van Brugge. f Carolus Gustavus, bisschop van Doornik. f Thomas Ludovicus, bisschop van Namcn. j- Martinus Iiubertus, bisschop van Luik. HIER ISNDÂAR Aan het Hoî. — Donderdag morgend werd de herto d'Ursel door den koning ontvangen in het paleis va Brussel. ïerzeii'der tijd ontving de koningin mevr. d douairière d'Ursel en prinses Ernest de Ligne. Jaargetijde. — Op 23 januari zal er in de bijzor dere kapel van het paleis, te Laeken, een jaargetijd plaats hebben ter nagedachtenis van wijlen prins Bot dewijn te Brussel gestorven den 23 januari 1891. D koning de koningin en al de grootweerdigheidsbekle* ders van het Hof zullen den dienst bijwonen. De maatschappelijke verzekeringen. — M. Vei steylen heeft v^oensdag op hat bureel der Kamer he verslag neergelegd over het wetsontwerp op de maal scliappelijke verzekeringen. Men zal dus spoedig de b; spreking kunnen beginnen; heel waarschijnlijk zal d Kamer er morgendzittingen voor houden. (1) In natali S. Laurentii Martyris. (2) Ad Rom. XII 1-2. (3) Oremus van den zoadag onder bet Octaaf van Drii Icouiugen- Ket btidjet van oorlog. — De middenafdeehng der Kamer, gelast met het onderzoek van het budjeb van oorlog, vergaderde woensdag namiddag. Verschei-dene vragen werd en gesteld, onder andere over de nieuwe garnizoenen, over den bouw van kazerne en over de "inrichting eener oorlogsvloofc. Er zai later opj die vragen geantwoord worden. De wels^rekendheid in het Parlement. — Een) libérale vulksvertegenwoordiger zal een dezer dagen. in de assisenzaal van het justiciepaleis, tê Brussel, eene vcordracht houden mat onderwerp: « De welsprekend-heid in het Parlement ?. Heel waarschijnlijk zullen er uitnoodigingen gestuurd worden aan de' roode en blauwe zee%eraars, die door hunne onzinnige woordenkramerij in de Kamer aile ernstige bespreking onmogelgk maken'. Als ze niet te oud zijn om te leeren, kunnen ze er nog hun voordeel bij opdoen. De mijnwerksrspensioensn. — De Èommissie van nijverkeid en arbeid heeft woensdag namiddag eene nieuwe vergadering gehoudsn voor het onderzoek vaa het wetsontwerp op de mijnwerkerspensioenen. Men wil de bestaande wet zoo wijzigen dat eene bestaande Icate-gerie werklieden, thans bûiten de voordeelen_ gesloteD,; er ook zouden kunnen van genieten. De kommissie hoefts den minister van nijverheid en arbeid gevraagd hoeveel werklieden door de nieuwe wet zouden begunstigdl worden, en hoe hoog de sommen zullen beloopen door de openbore machten en de mijnenmaatschappijen ta betalen. Binnen veertien dagen zal de kommissie op-nieuw vergaderen, om ken ni s te nemen der antwoorfieiii van den minister. Tijdverlies. — Op de dagorde der Kamer ataan1 reeds veertien ondervragingen, allen van ondergesenikb of van geheel geen belang- Men ziet van hier wafc tijdverlies er daar voor de Kamer uit voort3pruit. Geen 1 wonaer dan ook dat de dringende wetsontwerpen niet uit de kartons komen, vooral nu de oppositie op den hcop toe nog de bespreking der sohoolwet aan. 't rek-1 ken is. Men zou de volksvertegenwoordigers, die met) 1 « paradeondervragingen » afkomen, heel eenvoudjg moeten dwingen ze te veranderen in eene schrirteiijko vraag, ' waarop ae bevoegde ministers ook schriftehjk loudoK antwoorden. 1 Amsterdam-Brus sel. — De trein Amsterdam-Brusseï ■ en terug.die afgesohaft was,zal opnieuw rijden van 1 meî tot 30 september 1914 als proefneming. Die trein zai uit Amsterdam vertreklcen ben 10 ure 11 's morgende, > en ten 3 ure 44 namiddag te Brussel aahkomen. Chineezen in België. — Er zijn thans "0 chï-s neesche studenten die in België de leergangen der hoo-i gest'.holen volgen. Elk jaar schenkt de chineesche re-; geering een àontal reis- en stucliebeurzen, en er wordt) i g<.ed gebruik van gemaakt. Het mearendeel der in Bel-: gië vcrblijvende chineesclie studenten, komen er den j graad van ingénieur verwerven om zich in hun iandi i op den aanleg van spoorwegen toe te leggen. De ka-i tholieke lioogesc-hool van Leuven heeft ruim luuvr deeï van de chineezon, die over' het algemeen goede stu-. denten zijn. Klopstemmen. — We hebben al wel esns gehoord 1 van « klopgeesten1 », doch nooit hoorden \ye sprekenj ' van « klopstemmen1 ». 't Schijnt nochtans dat ze goedl ' en wel bestaan. Sprekende over de Averkzaamhedon vaiL de kommissie der XXXI, gelast met het onderzoek der " kieswetten, zegt de « Peuple » dat ze effenaf het af-t gezneen stemrecht moet invoeren6 omdat het geduld ■ van het volk op eene al te lange proef gesteld wordt, ' En het rc»od orgaan voegt er aan toe dat de kommissie moet luisteren naar « de st^m ^ van het volk, 1 die op de deur klopt » om gerechtigheid te vragen. »l t Zco het overgroot deel der menschen niet wi3ten daift 3 er < klopstemmen » bestaan, dan komt zulks door dat j ze nooit het geklop hoorden. Zouden de rooden, die da • « stem hooren aankloppen > misschien grooter oorea i hebben dan de gewone stervelingen? t r Doofstommen en blinde». — Sommige behoeftigo ouders, die hun blind of doofstom kind, op kosten der . openbare weidadigheid, wilden geplaatst zien in eea r gesticht volgens hunne keus, liepen eene^ weigering [ op van wege zekere gemeente- of weldadigheidsbesturen. Deze laatsten wilden zich het recht voorbehouden de ^ kinderen te plaatsen in een ander gesticht dan dit door de ouders geweascht. De minister van justicie, wien die l handehvijze ter oore kwam, herinnert nu aan die be3turen dat zij rechtstreeks inbreuk maken op de grondslagen der wet van 7 mei 1883. Deze heeft aan de arme ouderet 3 de vrijheid willen verzekeren hunne kinderen te latea ' oi.'derrichten in de schoien hunner keus. Artikel 19 der ' wet van 24 juni 1891 geeft aan de belanghebbendea • het recht beroep in te slaan tegen de verzending van eea " behoeftige naar een aangewezen gesticht. De regeering 3 eischt dat de wil van den huisvader geëerbiedigd worde, wanneer zijne voorkeur voor een gesticht gewettigd is i door liet al of niet confessionneel karakter van. heti 1 onderricht dat er gegeven wordt. 1 Op den spoorweg. — Alhoewel het donderdag mor- - gend buitengewoon helder was, ondergingen de trei-' nen nog aanzienlijke vertragingen. Men begrijpt waar- lijk niet wat daar de schuld van is. In aile geval zou het spoorwegbestuur goed doen ernstige maatregelen' te nemen, want vele reizigers worden in hunne belan-gen geschaad. Kolossala bijval! — Moet men de socialisten ge* looven, dan behalen hunne « commis-voyageurs » in handteekens kolossalen bijval. Te Mociskroen alieea - haalden zc 2,000 haudteekens op. Hoeveel « nullen _») er daar nu te veel zijn, zeggen ze er evenwel niet bij 3 ook wordt er niet meegetciieeld hoeveel kleuters vaa 11 en 12 jaar er op de lijsten geteekend hebben. 't Is, y immers van algemeene bekendheid dat de socialisten,, a wanneer zc eene betooging inrichten, gewoonlijk de tweei s derden der manifestanten opscharrelen onder de snot-neuzen. Met hun fameus « petitionniement » sal he.tj ook alzoo gaan." Als het gansch zal ai'geloopen zijn,, zullen we benieuwd zijn te weten hoevelG' menschen er p niet op de lijsten teekenden. 't Verschil zai denkelijlc kolcssaler zijn dan de bijval der inzamelaars. ? .— De koude. De siberische koude die we sinds eenige dagen beleven, en die door vele menschea verre van gewenscht wordt, heeft toch ook weer hare» goeden kant-. 't Is de steenkoolnijverheid dat de koude het meest ten goede komt,. In al cle mijnen 1» *" de reusachtige voorraad reeds gevoelig gedaald, gn men voorziet dat hij gansch zal uit-geput worden, zoo de e koude nog eenige dagen aanhoudt. Zoo is en blijffc het in de wereld: «'Die dood van den eene is hea brood van den andere Nu, het was toch hoog tijd dat er kolenbestellingen in de mqnen toekw-amen, want) 1- men zou ten slotte gedwonge» geweestt zijn de werk-da§en te YerminidereJij

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes