Het nieuws van den dag

1128 0
17 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 17 Januari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 28 juni 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1r6n010t0m/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ABONNEiVJENTEN : ^ __ _ __ BUREEL AANKONDIGINGEN ! , —e— p„JiAE fifra-v BESTUUR tN OPSTEL : §J A IT"a IFl I A il DER ELEINE AANKONDIGINGEN : Gavraagds sri aangetadan plaatson. 4S bladz., per kleine reeel .. 30 e. la maDden 4 îranfc Psïjaak. S frank. Zandstraat, 16 Ï-» S-^ In de week. . 60 c. sZondags. 75 c. Id., 's Zondags 40 e. îoor iioiland > 11- ' Zandstraat, 6 Toor 2 groote regels. „cl,, j , « c„ „ i r, , A K «. on Tîi'TPpnnM ifi OôSticllt door JâQ HU3TGHE Zedtren regel meer : 30 c. in de week: *" kladz., Per re2e* ■ • 2 £r. CD 3ir. Voor d« andere landen van het postverbond ». 20 - TELEPOON 171 w « TELEPOON 7048 40 c.'s Zondags. Rechterlijke herstell.p* regel 2 fr. Kechterlijke wonderlieden De verordeningen va,n liet strafwetboek, de toe-jassing der strafwetten op de misdadigers, het hand-Javea van het gereclit bieden aan den diep-grondigen bescbouwèr eene rijko stof tôt verwon-dering en tôt verbazing. Op rechterlijk gobied voie htrvonningen, vele verbeteiingen zijn hoogst. nood zakelijk en worden dricgend geëischt,. De misnoegd-beiden de klachten betrekkelijk ons rechtswezen: wor-den algemeen, en beginnen zich luidruchtig te latei hooren. Het gerecht bij ons vrerkt zoo sehromelijl traagzaam en daarcnboven kost zoo verschrikkelijk dui}r, dat men in vele zaken verkiest onrecht t< verduren, eerder dan eens reclit langs wettelijjfcen we; te vervolgen, daar de lang afgewachte reohtspraai het gedulcl en de heurs van den aan iciager in er-baxn3ijken t-oestand dreigt te stellen. De straffen door de reohtbanken tegen de misdadigers uitge-sprbken, geraken van langs om meer buiten aile ver-iduding met de gewichtîgkeid der gepleegde euvel-daad: dieven, brandstichters, zelfs moordenaars komen er van af met eene onbeduidende- bestraffing. Het wordt hoog tijd van hooger hand doelmatigc en krachtdadige maatregels te treffen, ten einde dezen ellendigen en beklagensweerdigen toestand t; verhelpen; middelen dienen gevonden en tosgepast te worden om het gerecht voortaan spoedig en gced-koop te doen werken, om hâve en goed, om het recht, en bovenal het leven van iedereen, tegen wederrechtelijke aanval te vrijwaren, en groot'. en kleine misdadigers van den eerstan keer zoodanig toe te nijpen dat hun de lust tôt herbeginnen teene-maal veigaat. Het is jammer dat deze zoo nood-zakelijke rechterlijke hervormingen van de wetge-vende Kame-rs aihangen, dewelke, om reden der dwarsdrijverij van geuzen en socialisten, zoo bitter weinig nuttig werk kunnen verricht.en. Het waiv beter eene commissie ran bevoégde mannen aan te stellen om den huidigen, zoo gebrekkelijken tôr>«tan.d op rechterlijk geblecl, eens voor goed te verhelpen. De minister van Justicie, M. Carton de Wiart, vvendt lofweerdige pogingen aan om langzamerhand eenig.» verbeteringen in te voeren, en aan sommige won-derbare toestanden in rcchtszaken een einde ta stellen, namelijk door de wet van 1 mei 1913, waarbij de stxafverminderingen werden afgeschaft. Krach-taîs de wet van 4 maa,rt 1870. was do tijd der gevangenisstnaf merkelijk verminderd, zoodanig dat eene straf van één jaar gevang, enkol acht maanderi bedroeg*. en do veroorf-rldî rat rr.Ilwn -kor*--r. tijd yederoin op vrije voeten liep. Zieliier de strafverminderingen door de wet van 1870 algemeen in voege gebracht : 5 jaar werd verkort tôt 3 jaar en 5 raaanden 10 jaar » 6 » 3 15 jaar » 8 » â 20 jaar » 9 » 9 De veroordeelden hadden dus nagenoeg de helft hunner gevangenisstraf af te zitten. Sedert vele jaren was de klacht algernsen ont-staan dat. de misdadigers 200 weinig ïangdurige straf-t'en opliepen, en het was de wet zelf die deze zoo kortstonolge straffen nog op de helft verminderde! Een moordenaar tôt vijf jaa.r gerang veroordeeld, — velen komen er hedsndaags nog vee.l gosdkooper van af I ! — was na. gewillig drie jaar wederom op raje voeten, en kon ongestoord zijn bloedig werk op andere slachtof'fers voortzettenl Geen wondea-dat de personen voor een rechtbank gedaagd om be-zwarende getuigenissen tegen schelmen en moordenaars af te leggen, zoodanig schrikten en bsefden voor de wedernTaak, daar deza verveerlijke kerels 200 vroegtijdig losgeraakten ! I Ziehier de reden, waa-rom do wet van 4 maart 1870 deze gewichtige strafverminderingen in voege heeft gebracht. Te dien tijde waren meestal de gevangenissen zoodanig ingericht, dat de opgeslo-tenen in gemeenzaamheid met de andere gevangenèn verkeerden, terwijl weinige gevangenhuizen beston-den vraarin de onvrijwillige kostgangers in afzonder-l|ke cellen opgesloten, in volslagen afzondering hun tijd moesten afzitten. In de rechterlijke wereld was men algemeen van gedachfc dat het lot der veroordeelden, in afzonderlijke cellen opgesloten, veel lastiger en pijnlijker was dan dit der misdadigers die in gemeenzaamheid hunne straf uitstonden. Daar-ten einde eenigszins het verbroken evenwicht iû de straffen te herstellerx, werd de straf tijd der in ' wllen opgesloten gevangenen, door de wet van 1870 200 merkelijk verminderd, terwijl de in geme&nzaam-: neid opgeslotenen hun vollen tijd, zonder afkorting, ®oesten uitdoen. In de volgende jaren, het stelsel dér gemeenzaamheid werd langzamerhand in al de , g5vaflgenjssen afgeschaft, en overal de afgezonderde : cellen ingericht, dewelke sedert eenige jaren overal uitsluitelijk in voege zijn voor aile gevangenen. de wetgevers van 1870 hadden geheel keerafs te Werk gegaanl De kortzitters in hunne cellcn genoten een veel gemakkelijker en aangenamer leven | hunne makkers in gemeenzaamheid, want toen, ! ^ een t-ijdverloop van tien jaren opsluiting, de cel-^'"^ngenen vrijelijk hun keus tusschen de twee stel-f niochten doen, gaven 74 t. h. dezer kostgangers : vcorkeur aan het afzonderlijk celregiem ! 1 De | î''-tterlijke wijsheid liad den bal misgeslagen, en swafveriuindering in overtollige maat geschonken P& aile celgevangenen wier lot zulkdanige verzach-tmo het minst vereischte. Een redelijk schepsel ; 20a wellicht denken dat de rechterlijke macht zon-' °er dralen, op staanden voet, haar misslag zou "firstellen, en aanstonda die gevaarlijke wet van 4 ! ^®3Jt 1870 intrekkenl O, rechterlijke wonderheid! [ e,ze1w.e^ die tegen aile recht en reden de reeds zoo onbeduidende straffen der misdadigers waarlijk heeJ ; eû gansch bespottelijk maakte, werd 43 jaren lang in T|i ^racht gehouden, en altijd en overal, aan ■ ^Ue misdadigers, zonder eenige uitzondering, blin-. toegepast. Daaraan ziet men dat het reoh-; wrlijk^ kraam, zoo ingeroest, zoo stram, zoo traag-'•aam ig, dat het zoo lange jaren heeft aangesleeipt ^ooraleer aan deze rechterlijke dwaling een einde werd. Het is dank aan de krachtdadigheid ^ « van onzen huidigen minister van justicie dat de I , Kamers deze wetsbepaling nopens de algemeene ver-! korting der straffen afgeschaft, en door de wet 0- ' 'an 1 mei 1913 vervangen hebben, volgens dewelke 1- 3 >ls algemeene regel, de opgelegde geva.ngenisstrai p- j under afkorting, volledig is af te zitten. 2- ! Deze wet wordt alleenlijk toegepast op de mis-ie j feden van af 1 mei 1913 bedreven: de voorgaandt 1 j ;chelmstukken gepleegd vôor de maand mei laatst 3- eden, genieten nu nog de strafvermindering dea r- »ude wet van 1870. m Heel het leger der misdadigers klaagt putten ir jl !e steenen omdat hunne lievelingwet van 1870 werc h igeschaft, doch de treffelijke menschen, die jaar-t< ijks boven de 20 miljoen befcalen om de kwaad-» doeners door het gerecht te kortvlerken, zijn hoogst ,k evreden over deze afsohaiifing. De tijden zijn k& r- lendaags t-och nog zoodanig niet veranderd dat het ;n i'erecht eerder de misdadigers, dan de treffelijk< î- lieden oordeelt te moeten bevoordeeligen7J r- De wetten nopens de voorwaardelijke veroordee-1- ling en de voorloopige invrijheidstelling der geran- 0- ^enen, brengen merkelijke verzachting aan de streng-g. heid " der wet van 1 mei 1913: niet blindelings rc ^oor aile misdadigers, zooals de vorige wet van If- i mei 1870, — maar uitsluitelijk voor "dezen ondei hen. die door hun onberispelijk voorgaande of dooi 5t hun navolgend goed gedrag, ontslaging of vermin- 1- lering yan straf ten voile verdienen. Deze wetteE :t djn hoogst prijsbaar, op voorwaarde zij verstandig. a rijp overleg, en zonder voQringenomenheid toe-/. |epast word en. g S— i Nieawjaarsgipea voor dep Faos _ ZEA'E^OE LIJST. — Overdracht der vorige lijsten ;j. Ir. 22,550: baron en barenes Kaoul du fiarî. cl« Boauuo, 3r 100; tarones Arnold de Woelmont, 100; eenige paroohia? ' oen vaa Dieupart-Aywa.ille, opdat de H. Vader her je-gene, 34; .M. van Ockerhout, Brugge, 100; M. Le--1® febvre, burgemsester, Harelbeke, 100; me\T. Halleu::. •d Brugge, 100; Z. E. H. kanunnik Coppieters, Stoehove 1 id., 100; A. B. M. B. J. A., id., 30; & A. S„ M It 25; il. L. Kervyn de Meerendrée, id., 100; 2. '& H. j,> kajiimnik Alfred Besclêe. id. 50; de EE. PP. Domini-kanen, id., 150; de E. P. provineiaal van het Gezel-scha.p Jesu, 100; JL Max Eotors, eereactaris, 100; graa.1 ;. L. van der Stegen de Sclirieck, Leuven, 50; M. 3.-B. Raoul, St-Ghislein, 25; M. en mevr. Verhelst, Leuven. 25; jufvr. Hacliez, 200; M. S. De La.tte, besfcuurdei -r van den Carmelius, Bottelaere, 20; Eug. Stappaerts. it Vcrsb, 20; A. Jl., H. \'ader, zegen ons, 15; M. J. ;o Bontens, ia.potheker, Bousselare, 15; F. J. A. H. H., ri Glabbeek, 10: ^ rnûl10; Qcraerts, id., 10; 'Ocliua en Laurent, V'erviers. 6 naamloos, Eig^nbrakel, 6; Pli. P. JToere, 2; naaniloos. 125, Eloeaesteenweg, 2; id., Auinois, 2; id. Ronsse, 5 X..., Komen, 5; P. V. I>., Geeraardsbergen, 5; M. Ed. Ballot, Jlembrei, 2; ter eere van O. L. V. van Lourdes en van Sint-Jozef, KaSteel-BrakeL 5; oa:imloos, Daer-lijk, 5; Z. A. Biesmerée. 10; M. Maurice Fontaine, Virton. 2; Oremus pro Pontifie© nostro Pio. 2; een ;t gepensionneerde postineester, 20; A. T. B., Baeonfoy, 5, loteal: fr. 24,221,00 t- E- Alen kan de inschrijviugen sturen aan het bureel van ,0 net blad of aan M. Léo MALLIS, sekretaris, 7, rue , ; de la Tête-d'Or, Dooraik. I HIER EN DAAR k Het loodwit. — De afdeelingen der Kamer verga- «r derden vrijdag voor het onderzoek van het wetsontwerf op de afsenaffing van het gebruik van loodwit bxi j. schilderswerken. het ontwerp is in al de afdeelingec n aongenomen. -S De Schoolwet — De bespreking der artikels van de Sehoolwet zal opi het einde van aanstaajide ifeeek afloopem. •t Naar het schijnt heeft de opposifcie basloten de be- •e spreking niet meer te rekken. 't Zou tijd vvorden cla,t c de^ Karner de wet stemme. Dat, de. Senaab er dan ^ 00k maar spoedig mee gedaan make. opdat de overgroote meerdeçheid der belgische bevolking eindelijk voldoe- 1:1 ning bekome. r- Onze prinsen. — De prinsen Leopokl en Karel heb- D ben zich donderdag. heel den namiddag, in het Tsi ,g Kamerenbosch vermaakt met « baantjo rijzsn » en me! slederiidcu. _Zij mengden zieh tusschen de honderden . kintieren, die zieb daar aan hetzelfde wintervermaak _ overlevorden, en namen druk deel in hunne spelan. lis 3 jor^tî prinsen ùebben zich zoo verscheidene uren kos- • - telijk vermaakt, onder de waakzaatoheid van twee ordon- tt nancieofficiere-D. 0 De helm in het leger. — 't Is in het begin van februari dat het département van oorlog eene open-bare proef zal nemen met den helm, het nieuw hoofd- î> deksel onzer ^soldatsn. Het piket, dat als wacht diensb -1 doet in do Kamer, zal het eerst van al vcorzien wor- s den van den helm. Deze zal 30 tôt 35 fr. kosten en, le volgens er beweerd wordt, zal hg buitengewoon lioht 1.1 zijn. ?' Suiker in het leger. — Men weet dat onze soldaten. ■s tijdens de groote krijgsbewegingen, elken dag eenige n grammen suiker kregen. Krachtens eene bsslissing van n het département, van oorlog zullen er nu aile dagen, te a, beginnen van 20 januari, 25 grammen suiker aan icdersn 1- soldaat uitgedeeld worden. "Suiker is niet alleen een 1- goed voedingsroiddel, maar daarenboven ltan men er goed „s den dorst mede verslaan. De soldaten hebben zulks kun- je nen ondervinden geduremd^ de krijgsbewegingen. n Op den spoorweg. — Die ontreddering op dea spoor-m weg duurt voort, en 't wordt opreoht ellendig om op reis 1- te gaan. Moeilijk kan men de oorzaak toeschrijven aan de weersgesteltenis, daar de lucht dezer dagen buiten-gewoon helder was. Men moet ze dus elders zoeken. 1U Volgens liet spoorwogpersoneel zelf verklaarc, is er ge-, brek aan machinisten en stofcers, waaruit overwerk voort-1 spruit voor hen die in dienst zijn. Zoo heeft men don- II derdag avond in de Sfoord3tatie, te Bmssol, ruim drie » kwart uurs moeten wachten eer er een machinist was eJ om den lokaaltrein van Leuven te voeren. Er heerscht in eene echte misnoegdheid onder de stokers en maohi- nisten, die klagen da-t za veel te veel uren dienst hebben en in verhouding veel te weinig betaald zijn, Natunrlijk weten we niet stellig of die grieven gegrond ' zijn. In aile geval ware het niet slecht dat de minister ran spoerwegen eens een onderzoek deed instellen, en ?t verbeteringen deed invoeren daar waar ze noodig zgn. le 't Is noodig dat er een einde kpme in de ontreddering, id welke op den spooiweg eene g?'.voonte wordt. TELEPOON 7948 Krobodiîlentranea." — « Vooruit » weent lijk een zuigeling die buikpijn heeft, over het lot der werk-lieden, slacbtoffers van de ka.toenkrisis. Hij is kwaad op de « hactelooze kapitalisten s, die met zulk guur ; weded- hun werkvolk verplichten een of meer dagen ' per week wandelen te gaa.n in plaats van te arbiiden. Zeker, de toestand in de katoeunqverheid is allertreu- • rigst,. Maar, indien « Vooruit » de slachtoffers der ka-Uienkrisis, die hunne penningen gestort hebben in de roode syndikaten, eens met hun eigen geld wilde on- - dersteunen, het werkverlet zou hun da.n niet zoo zwaar op de seliouders wegen. De werklieden zouden zich me' ! dio rechtmatige ondersteuning toch gemakkelijker eten 1 kunnen versclia.ffen da,n met de krc-vodilleutranen vaai ' de roode geweten- en hartelooze kapitalisten. Ontvargsten op den spoorwog. — Er werd in 1913 op onze spoorwegen nogal merkelijk meer ontvangen dan ; in 1912: 312,01'/,000 fr., tegen 323,959,000 fr. in 1912, 't zij 13,088,000 fr. meer. Die cijfers worden verdeeld ' als volgt: reizigers, 113,731.000 fr., 't zij eene vermeer-dering van 9,955,000 fr., koopwaren, 228,316,000 fr., ot 3,133,000 fr. ineer dan in 1912. De ver-bincling Kbord-2uiâ, ta Brusseî. — D? koiidie is geen beletsel voor de voortzetting van de , werken der verbinding Noord-Zuid, tusschen de Bri-gitienenstraat en de Zuidstatie. De gebouwen, opge-1 richt onder de spoorlijnen en die bestemd worden voor winkels en koflîehuizen, zijn reed3 zooveel als vol-tooid. Men is 00k reeds begonnen aan den bouw der - hoekmuren van de bruggen, die zullen gelegd worden 1 door de Diepe-, Sallaert- en Fonteinstraten. Ze zullen heel verschillend zijn ran die in de Nieuwland- en Van-\ der \\ eydenstraat-. Ook op de werf der Grondwetplaats heerscht eene groote bedryvigheid. Kortom, de werken worden ièverig voortgezet en gaan dan ook snel vooruit. Te veel geluk. — Bij de trekking der leening van de stad Luik, die dopderdag plaats luad en die men verder in ons blad zal Vinden, is de stad zelf weer het meest begunstigd geweest. Zij wint het groot lot van 50,000 fr., dit van 1,000 fr., een van 250 fr., de twee loten van 200 fr., vijf van 150 fr., tien van 125 fr. en acht van 110 fr. Waarlijk, de stad Luik heeft te veel geluk! Bij iedere premietrekking gaat ze met de dikste brokken loopen. Akelige komadia. — Dezer dagen werd in eene fransche buitengemeente een vrijdenker begraven. Een blad vertelt als volgt hoe die teraardebestelling ge-^ schiedde: Do onderprefekt had bevel gekregen de bur-g>erlijke begrafenis bij te wonen, en er het woord te voeren. De kist was op do draagberrie gepLaatst en do genoodigden waren in het sterfhuis om den doode uitgeleide te doen naar het kerkhof. De veldwachter kwam toe, trok den sabel en riep : « Doode ! in naam van den burgerlijken stand nemen we u mede! » De stoet trok daarop miar den doadenakker; de kist werd in de groevo aigeiatea en de onderprefekt maakte- zich gereed om het woord te nemen. Plots schoot do veldwachter vooruit, trok weer den sabel en riep zooveel hij kon: « Dcode! in naam van den burgerlijken stand begraven we 11. » De onderprefekt barst in eenen scha-terlach uit, al de genocdigden volgden zijn voorbeeld, de veldwachter stak den sabel in de scheede en veniet fier als een pauw het- kerkhof. Da burgerlijko begrafenis was aigeloopen. Met al den eerbisd, dien men voor een doode hebben moet, zou men zich toch waarlijk de tandsn moeten stuk bijten em niet in een schaterlaeh uit te bersten bij het zien van eene zoo potsierlijke komedie. En zeggen dat de vrijdenkers de ceremoniën van den katho-lieken godsdienst belachelijk vinden 1 un DEN VREbMÛE ; IN PRA.NKR1JTK. j Djavid bey ta Parijs. — De minister van financies L van Turkije, Djavid bey, is donderdag te Parijs :ian-gekomen.De aanslag tegen Cherif pacha. — Men heeft, te • Parijs, de haudelaars teruggevonden, di© den hoed en de kleedingstukken welke de aanrander van Cberif pacha droeg. teruggevonden, doch deze hebben geene enke-le :• inlichting over den dader kunnen bezorgen. Dit het ; gsj.eeskundig enderzoek blijkt da,t de aanrander door > vier kogels getroffen werd, en dat- de kogel, waardoor ■ hij achter het rechter oor getroffen werd, de dood veroorzaakt heeft. Daar men veronderstelt dab de ;an-rander van generaal Cherif pacha medeplichtigen zou ' hebben, heeft het gerecht, in tegenstrijd met de be-richten van donderdag, het onderzoek niet gesloten ' verklaard. ' ; Lasteraar gestraît. — Een socialistisch blad van ■ Bourges had in een artikel den naam van Broeder 1 Flamidien in beleedigenden, zin gebruikt. Doch de tijd ' is uit dat de socialisten onze priesters en klooster-' licger. ongestraft mogen lasteren. De zaak werd voor de rechtbank gebracht, die den uitgever van 'net blad en den scnrijver van het artikel elk tôt 16 franic boete verwees tn to't 30 frank schadevergoeding. 131 DZJ ITSCHL.A.1M D Waklank der aaak van Saverne. —. Donderdag werd, in den duitschen PJjksdag, door een socialist de meening uitgedrukt dat heb militarism t© Saverne een voorwendsel gezocht heeft om den oorlog aan Frankrijk te verklaren! Een lid der meerderheid verklaarde dat de zaak van Saverne voor gevolg heeft gehad dat al de partijen verzwonden zijn vôor de zaak van Elzas-Lotha-ringen. Hij eindigde met de kreet: « Leve Elzas-Lotha-ringen! s Deze kreet werd in de openbare tribunen herhaald. Het procès Reuttor en Forstner zal niet herzien worden, maar wel de militaire reglementen die aanleiding gegeven hebben tôt de botsing die, te Saverne, tusschen de krijgs- en burgerlijke overheden ontstaan zijn. Stilaan zal men over de zaak' van Saverne uitgepraat geraken, en deze zal, zooals vele andere zaken die in de laatste jaren, in Duitschland en in Frankrijk ophef en opschudding verwekten, in het vergeetboek geschre-ven worden. De rijkskanselieï. — In de parlementaire kringen t-e , Eerlijn werd vrijdag bevestigd dat de rijkskanseiier M. von Betnmann-Holweg_ zijn ontslag genomen heeft, even-als de staatssekretaris van buitenlandsche zaken M, von Jagow, en do onderstaalsseliretaris van buitenlandsche zâken M. Zimmermann. Als opvolger van -den rijkskanseiier noemt men M. von Turpitt-, staatssekretaris van koloniën, en als opvolger Vïta, M. van Jagow zou de keus vallen op Dr Solz. M. von Bethmann-Hohveg zou gevTaagd hebben om M. von YV'edel te mogen opvolgen als stadhouder van Elzas-Lotharingen. 1JST JE?AT GELA. N X) Do Home-role. — De onSerhandelingea tusschen de partijleiders van het engelsch Parlement aangaande de wet waarbij de aelfstaudigheid aan Ierland "toege- kend wordt, hebben nog geen uitslag opgeleverd, eo schijnen niet te zullen gelukken. 1.TSI NOO&XVEG-ETSr Vrouw-diplomaat. — De eerste vrouw die een dl-plcmatieken post zal bekleeden, komt te Ohristianiial benoemd te worden. 't Is mej. Henriette Hoegh, 27 jaar oud, die nu aangesteld is als eerste « sekxetariss© »! bij het noorweegsch gezantschap te Mexico. Over twee jaar legde zij haar examen ai in internationaal recht en in Staathuishoudkunde. Als eerste « sekretaiisse t heeft mej. Hoegh het recht het diplomatisch uniform te dra-a gen. De biroek met vergulde banden en den degeni j zal zij heel waarschijnlijk maar buiten haar unifona1 la,ten. 3 JJV OOSTENRIJK Eene sittîng van 43 uren. — De zitting der kornj missie van het budjet, gelast met de bespreking der voorloopige kredieten, heeift twee dagen en twee nachten geduurd tengevolge van de obstruktie der agrariër.9 af landbouwpartij, en der tzeken. De zitting werd donderdag namiddag, na een groot lawijd, dooi da leden der oppositie" gemaakt, eindeliik aehevea. 2iV JPORTTJGA.L, Stakiag der spoorwegbedienden. — De partageai sche spourwegbedienden hebben den arbeid gestaakt oru eene betere inrichting hunner hulpkas te bekomen. Een, automobieldienst is ingericht tusschen de steden van1 't. Xoorden en van 't Oosten, waar de staking uitge-roepen is ; deze autos dienen voor heb vervoer van dea brievenpost en de reizigers. Donderdag is uit Lis-sabon een trein vertrokken met eene afdeeling repu-bliekeinsche wachten, gelast met het kruispunt, dea noorder- en oosterlijnen te bewaken. De trein kon nietj verder geraken dan tôt Braco de Prata-, nabij Lissabon, daar de. werkstakers de baan versperd hadden met. eena lokomotief te doen ontriggelen. Donderdag had in den buskruittoren van Chelas, nabij' Lissabon, eene ontploffing plaats ; deze ontploffing heeft, , volgens verzekerd wordt, geene betrekking met. de werk-staking.IN MONTENEGRO t De kiesingen. — De definitieve uitslagen vaiî da wetgevende kiezingen zijn thans gekend. Zijn gekozens 4G leden van de regeeringspartij en 16 leden van dq î o.ppositie, waartusscnen 9 radikalen. ] IN TUUHIJE Eene benoeming, — De du i te oh o generaal Limait 3 von Sanders is vernoogd tôt den graad van turksohen t majLrsclialk. , Het art woord van het Drieverbond. — De ge-r zanten van het Drieverbond hebben zich afzonderlijk, J naar het Foreign Office t-e Londen begeven; zij heb-3 ben er allen dezelfde nofa's afgegeven iu antwoord. opi i de nota van sir G-rey, de eilanden der Egeïsche Zee j bc-tre ri'cpd. Het j.a .woord is kart en behelst niets nieuws^ Het. Drieverbond hèeft geen enkel voorbehoud gemaflkt, I da.t maar eenigszins zou kunnen doen verondersteliea [ da.b het voornemens is Griekenland te berooven vaa . het een of het nnder van du eilanden der Egcïschq Zee, welke Engeland onder grieksch bestuur wil laten, ' Het a.utwoo.rd noemt in 't algemeen al de engelschei ' voerstellen aan, erin begrepen de waarboigen voor da vrijheid der minderheden, zoo muzulmansche als grieki L sche j De eilanden door Italie bazet worden beschouwd als eene afzonderlijke kwestie, dcch Italië geeft de ver-. 1 zekering dat zij terug aan Turkije zullen gesohonked . worden, zoodra de verplichtingen van het vordrag van( Lausanne zullen vervuîd zijn. * IN M.EX.1CG Sluiting der banken. — Op bevel van: generaal Huerta zullen de banken gesloten blflven tôt 31 meert aanstaande. Het gouvernement heeft eene belasting vati 1 t. h. gelegd op al het geld dat op hypotheek geplaatsti is, behalve dit dat aan liefdadige inrichtingen toe^ hoort, IN ALBANIE De toestand. — De troepen van Essad pacha. be« halen overwinning op overwinning. De innarne van Ei-< basson is maar eene kwestie van tijd meer. Storova en , Hussein hebben zich reeds overgegeven. De houding van Essad pactia is niet te begrijpen als hij niet zekes is van den steun van verscheidene groote mogendheden^ Daa.rom staat men verbaasd dat de aangekondigde ita-liaansche en oostenrijksche schepen nog niet toegeko-. men zijn. Hé kandidatuur van Izzst pacha. — De kandida-tuur van Izzet paclia, den gewezen minister van oor-< log van Turkije, als prins van Albanie, wordt Suide-lijker. De musulmansche albaneezen eischen een inm sulmanschen prins. Izzet pacha zou gezegd hebben: « Ik ben albanees en ik kan niet onvorschillig blijven aan de toekomst van Albanie ». In de albaneesche kringen denkt men dat het aan-stellen van een christen prins oorzaak van wanordera zou zijn, terwijl een musulmansche vorsb een waarborg voor den vrede zou wezenj IN ZTJin-A.ERllLA. Te Johannesburg. — Er komen regelmatig koog-warentreinen te Johannesburg toe. De cmtrek van de « Trades Hall "» (Arbeidsbeurs) was donderdag verlaten en door eene afdeeling po-licieagenten, met de bajonet op 't geweer, afgesloten., 1 Do polioie zou van zin zijn de opruiërs in het ge-bouw gevsngen te houden en hen op een gepast ooge«-blik in hechtenis te nemen. De leider der werkliedenpartij, de socialist Bain, bleeî in de Arbeidsbeurs, die stevig gebarrikadeerd was e» waarop de roode vlag wa.pperdo, onder da bewaking en de bescherming van de werklieden. Drinkbaar watec en mondbehoeften waren, in 't gebouw, overvloedig voor-handen, doch hefe zou kurmeii gebeuren dat de ver-lichting door de overheden afgesneden wordt. Er bs-1 vonden zich daar 2 tôt 300 gewapende werklieden, ge-reed om elke poging tôt bestorming af ta slaaa; dociï de weerstand heoit niet lang geduurd. Donderdag werd er met steenen geworpen naai des pclicie, die het gebouw omsingelde; de menigte be-toogers werd dan met de bajonet uiteen gedrevenj twee woelmakers werden gekwetst en zeventien ande-ren aangehouden. 's Namiddags had de overgaal van de Arbeidsbeurs plaats. Bain en zes der bijzonderstq opruiërs zijn aangehouden. Ivrachtens de wetten van den staat ran heleg, moeteK al do in^vonors van Johannesburg van 8 ure fs avond'si bot 5 ure 's morgends in hunne woningen blijven. Nie-mand mag zonder vrijgeleide in of buiten de stad. Pa-trteijes doorkruisen bestendig de straten. Mislukt. — De werkstaking der spoorwegbediender£ en werklieden schijnt mislukt ; 250 mon hebben donderdag de toelating gevraagd om in de voorgeborchteal van Bloemfontein - den arbeid te mogen hernemen. Ta Kimberley hebben de spoorwegwerklieden tegen de staking gestemd, Cerllgste jaargtng Nr 15 2 centiemen per nummei* Zaferdag !7 Januari 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes