Het nieuws van den dag

1346 0
14 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 14 Januari. Het nieuws van den dag. Geraadpleegd op 07 juni 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/gx44q7s02j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HET NIEUWS VAN DEN DAG abonnementen : Zesmaanden 4 frsmfc '»*- 8 frank. Voor Holland * * 11 ~ Voor de andere landeman het postverbond » .20 — BESTUUR EN OPSTEL i Zandstraat, 16 TELEFOON 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HUTGHE I—W—M—MWWWM——WMI BUREEU DER KLEINE AANK0NDIGIN6EN : Zandstraat, 6 TELEFOON 7948 t " ' :\ j , •:> : : " ~"7. AANKONDIG1NGEN : Cavraagde en aangebodtn plaaîsan. 4= bladz., per kleine regel .. 30 s. Iade week. . 60 c. 's Zohdags. 75 e. 13 !s zondags 40 c. voor 2 groote regels. lederen regel meer : 30 c.l in de week; " » per regel. „ 2 fr. en 3fr, 40'c. 's Zondags. Rechterlijke herstell., prregel 2 fr» a^3&k3szv?œs7;rr<. œt'-jcv*uim7.>^*xmpi&wwa'xijiib!r» rr&:jxv&-ïxh-uj&vn25!iaisbè I UIT DEN VREEMDH in nederzjand I Internationaal recht. — Het raadplegead komi- ■ ïeit Tan het Instituut van internationaal reclifc van ■ ,'Waskington (eene stichting van Carnegie) en het Neder 1 landsch komiteit voor het stichten eener Akademie voor ■internationaal recht, hebben maandag, tijdens eene ver-i eadering in het Vredespaleis, te 's Gravenhage, gehou-K dën besloten, gemelde Akademie in de hollandsche ■ rei-'dentiestad te stichten. ïegen de loterijen. — Het gerecht heeft al de I loterijbiljetten, die in het rijk to koop gesteld waren, in i beslag doen nemen. in fha.rik.rljk. M, Venizelos te Parij3. — M. Venizelos, de voor-[ ïitter vaa den griekscùen ministsrraad, is maandag namiddag ten 2 ure 40, te Parijs aangekomen. Hij werd aan de statie toegejuicht. il. Venizelos bracht een bezoek : pan il. Doumergue, en begaf zich vervolgens naar het ministeria van financies, waar hij een oaderhoud liad met 31. Cailiaux. Vooraleer naar het grieksch gezantschap, ! waar hij afgestapt is, terug te keerea, bracht de eersté i minister een bezoek aan M. Clemenceau; deze was I Bfwezig. 31. Venizelos heeft er zijne visietkaart afgegeven. 23e nieuwe krijgsuitgaven, — De minister van 1 ccrlog heeft nagezocht welke onkosten zullen veroor-E zaakt worden door het toepassen der wet over den ■ 3jaxigen diensttijd en doof het verbeterea der bewa-I tiejikig van het leger. De toepassing der nieuwe krijgs-Bwet zal niet min dan 650 miljoen kosten, waarvan eene I grcote som zal besteed worden aan het opbouwea van I nieuwe kazernen. ' Deza uitgaven zullen op 3 jaar tijd gedekt worden. j Pet verbeterea der bewapening zal 14.00 miljoen frank I buitengewoae uitgaven -veroorzaken. Op deze som zal I men 2^0 miljoen siechts na 1920 noodig hebben; 100,000 I îiank zullen gedekt worden door de gewone begïoo-I ,ting; voor de overige 8S0 miljoen zal men buitea-| gcwone inkomsten moeten vinden. Een ministerraad. — Dinsdag werd een miais-I terraad gehouden, in het Elyseum, onder het voorzit-I tersehap van den président der Republiek. De minister ; van fiîiancies heeft een ontwerp %"aji belasting cp iiet i kapitaal neergelegd, dat eene aanvulling is van liet wets-r pntwerp op het inkomen, in den Senaat neergelagd. t ' Het Parlement. — Dinsdag werd de gewone zittijd i vaii het fransou i-Ui'Jement geoyend. De Senaat^ na eeae I korte zitting, heeft besloton donderdag te vergadeir«n, I .voor de kiezing van zijnen voorzitter. Het schijnt da.t de Kamer M. Deschanel bot voorzitfcer 1 gekozen heeft, met 311) stemmen op 403 stemmers. 11SI 2JVICHj-jA. JSi U îîaar 't voorfesald vm>. C-^^àtone. — Op raad zijucr F geneesheeren verricht keizer Wilhelm sinds eenige dagen zwaren handarbeid, en zuIks om zijne krachten te ver-kloeken. AUe morgenden kan men den keizer in het ; Park van Zonder-^org, te Jierlijn, zien met bijlslagen .van groote boomstronken klein hout maken. in montenegho De kiosingen. — De kiezingen voor de Skoupchtina pf Kamer van volksvertegenwoordigers hadden zondag plaats. Vijftig uitslagen zij'n gekend, waarvan ze# en veertig in 't voordeel rnn het gouvernement. Er ont-J^reken nog tien uitslagen. in &oxjga.r1e Oathinding der Kamer. — In de officieele krin-gen van Sofia wordt verzekerd dat de voorzitter van den ministeiraad vau den koning een dekreet van ontbinding der Kamer ontvangea iieeft;, voor 't _geval dat deze zou weigeren oogenblikkeigk de vcprloogige kredleten te stemmen. in txjrkije Be bevoegdheid van den dciiusoïien generaal. r— Generaal Liman von Sanders is in«lerdaad ontheven van zijn àmbt vau bevelvoerdsr over het eerste leger-korps, te Constantinopel, doch hij is benoemd bot alge-meenen opziener van hec turksoh leger en van de militaire schoren. Oe generaal heeft vero.iaard dat hij bereid is het turksch leger te harvormen, 't is gelijk welken Xitel men hem toekent. In de officieele kringen gelooft men evenwel dat lâeze verandering van aa^a is um aan itusland en Frank-rijk Voldoening te geven, en het is juist dah wat in Duitschland misnoegen verwekt. in zv 1d.jlf1mka. Da toestanu.. — 'le Durban neemt de werkstaking 3,er spoorwegbediendcn en werklieden eene groote uit-breiding; het syndikaat der mécaniciens heeit de sta^ king uitgeroepen. Xe Johannesburg is de t-oestand dàarentegen, ver-beterd ; er werkt genoeg spoorwegpersoneel om den dienst (te verzekeren. In de fâbr.eken van Pietersmaritzburg wordt er voort-| durend gewerkt. Te Kaapstau hebben de helft der werklieden der eoustructiewerkLuizen van den spoorweg van Sait River ; den arbeid gestaakt; het zijn meestal jongelingen. Meo i heeft gepoogd de trambedienden van Kaapstact bot de : staking over te haleh, doch zulks is mislukt. De stad Johannesbiirg is goe\l voorzien van levens-middelen; de ijskelders bevatten provisies vleesch voor twee maanden. Te Bloemfontein zijn de werkstakers rusbig, doch men | Vreest dat het de kalmte voor het onweer is. De stad I ziet eruit als in volJen oorlogstijd. De milicie en de I reservisten zijn onder de wa.pens. De spoorbaan wordt ■ bewaakt van aan den oever der Oranje tôt aan dezen K ivaa den Vaal. I , laawte vier en twintig uren is de toestand in I. j8 ^aapprûvineie verergerd. Doch men zal slochts in ■ eu '.uterstea nood den staat van beieg uitroepen. Een I Vger-e^um 'û de mijnen van den Itaad is gunstig ; «f ve aigemeene wernstaking uitgevallen. ' 7 ' clf aaas*aS" — Maandag nacut heeft men ge-I to T sP?Sr"eo^rug rCi:a Eourteemstreams in de lucht 2 Tliegen. Deze brug is gelegen op een be- !' Pnnt van den Vaaistroom, op de liin naar ^o^nnesburg en j.jafeking. qoi Z?i mistia(^g6 P°ging is mislukt; alleen de wis-i! naaid en eenige meters riggels zijn heschadigd. De fewaakî ' 'îiails' ^-oor eejie sterke gewapende wacht Aaiihouding. — Harrisson, een gekende socialistische pruier. werd maandag nainiddag in Kaapstad aange-ucien, teii gevolge van. eene redevoering, tijdens eene '.igaaenng van werkstakers uitgesproken, en waarin stakexs aangespoord had om den spoorweg bij mdel van, dynanust te vernieleç. in jvca.hokk:o t.*»epea a_u e, — De muiténde f.-iio'n sx^aansche stelling van JVlpgote ^at inbaoriingen werden gedood. ea .vijf BAderea ° HIER EN DAAR In het Vatikaan. — z. H. Paus Pius X heeft kardinaal Merry del Val benoemd tôt aartepriester van St-Pieter, in vervanging van wijlea kardinaal Rampolla. De koning. — De koning vertrok dinsdag morgeud, ten 8 ure 14, uit Brussel naax Oostende, •"vergezeld van kommandant Doutrepont, ordonnancieofficier. Z. M. wilde zich met eigen oegen gaan overtuigen" van de vordering der werken die uitgevoerd worden aan het Raverydekas--teeltje. De koning was ten 6 ure 's avonds terug te Biussel. ■ In de « Emulation j. — Maandag a,vomd had, in de groote hall van. het lokaal « Patria te Brussel, het jaarlijksch banket plaats van den kring « l'Emulation >. Aan de eeretafel, voorgezeten door den hertog d'Ursel, eere-veorzitter. hadden plaats genemen: MM. de ministers Carton de Wiart en Renkin; MM. de senabeurp Bt-aun en Dupi'et; burggraaf de Jonghe d'Ardoye, volks-vertegenwoordiger; MM. Richer, de nieuwe voorzitter vau « l'Emulation i, graaf de Grunne, Bertrand, De Vadder, Quinet, H. Behets, graaf de Buisseret en andere bestuurleden van den bloeienden kring, die reeds een klein duizendtal leden telt. Een uitmuntend orkesb ver-aangenaamde het gezellig samenzijn nog meer. Het was een echt en gemoedelijk familiefeest. Bij 't nagerecht stelde de hertog d'Ursel een heil-drenk in aan Z. H. den Paus en laan Z. M. den koning ; hij stelde vervolgens de gezondheid in van M. de Broqueville, eersten minister, die zich, tôt zijn groot spijt, had moeteu laben yerontschuldigen, en van de tegenwoordig zijnde ministers ; ten slotte bracht hij hulde aan den nieuwen voorzitter en aa.u het ieverig bestuui- van « l'Emulation ». » M. Carton de Wiart antwoordde met hulde te bren-gen aan. het bestuur en de leden van râen Kring, die al de bi-usselsche overlevering zoo goed verper-soonlijkt. Hij verklaarde" dat de regfeering altijd reke-ning houdt van de zienswijze der brusselsche bevol-king voor de oplossing vau de groote vraagstukken, zooals de Schoolwet, en. dat deze zienswijze de pois-slag is van de openbare denkwijze des lands. Na een gemcedeiijk woord van M. Richir, onder andere aan de katholieke drukpers der hoofdstad, liep het feestmaal te midden van de grootste hartelijkheid ten eiude, met een gulhartig « tôt weerziens » iu 1915,. voor 't -vieren van het tienjarig besbaan van de ,ver-dienstelijke vereeniging. Het Camegieîonds. — De kommissie vau het Car-negiefonds, ingesteld om de heldeudaden te beloonen die in 1913 gepleegd werden, vergaderde maandag ta-middgg in het mmisterie van binnenlancJsche zak.en tû Brussel. Mdu zal zich herinneren dat de amerikaanscho miljardair Carnegie aan Balgië een kapitaal schouk waarvan de rente, rond de 60,000 fr., moet dienen om vergeedingen te sohenlœn aan de personen die, met zich voor anderen op te offeren, zelf zedelijke of stolte-lijko sebade leden. In geval van dood der heideu, worden er pensioenen verleend aan dezea die in nood achterblijven. Da vergadering werd voorgezeten door M. Berryer, minister van binnenlandsche zaken, en bijgewoond door vele hcog'geplaatsta personen, senateui-s, voiksvertsgeu-wcordigers, damen, enz. De volgende belooningen werden op het fonds uitgereikt: Eene som van 1,500 fr. Ban M. Kulmea, van Ellsene, die op de Anspachlaaa eene vrouw redde die door den tram, ging verplettôra worden, en zelf erg gekwetet werd; a00 fr. aan den mijnwerker Louis, van Quaregnon, die ia den kooiput vian dea Nord, in Bjrinage, verscheideae werkgezellen redde, toen zij reeds haif versfcilct waren door heb grauwvuur,; 200 fr, aan den visse hersbaas Couwyzer, 100 fr. aan ieder zijner matrozea ea 50 fr. aan den scheepsjongen, voor redding der bema.n.niag van de heystsche bark « Eranz Lia s, die op de reede van Zeebrugge op het punt was te vergaan; 500 fr. aan M. Henquet, van Luiit, die een persooa uit de Maas redde eu drie maanden ziek was tengevolga vaa het koud bad. De kommissie heeft besloten, in geval de inkomsten van het fonds zulks toelaten, in het vervolg ook meda-lies toe te kennea aan de personen, die echte iiel-dendaden plegen zonder er evenwel zedelijke schada door te lijden. De besmetting der watorloopen. — De hoofdinge-nieui's van bruggen en wegea hebben van wege het mi-nisterie onderrichtingen ontvangen, om het bederf der waterloopen te weren. Iedere dienst zal onmiddeliijk aan de bevoegde overheden de besmette waterloopen moeteu opigeven, alsmede de oorzalcen. Het département van landbouw en openbare werken zal dan aanstonds de noodige maatregelen nemen. Zoo noodig zullen er staleu vau het besmette water ontleed worden, om des te beter de to nemen maatregelen te kennen. De bandel in vijîîrankstukken, — Herhaaldelijk reeds werd er gewezen op den handel in vijffrankstukken, die zoo noodlottig zijn kan voor onze handelaars. Sooi-migen denken dat de regeering dien handel wel zou kunnen verbieden. Dat is eene dwaling. De minister van financies heeft verklaard dat, onder onze wetgeving, de handel in gemunt goud- en zilvergeld vrij is. De regeering kan bijgevolg geene uitzouderiugs-maatregelen nemen om den uitvoer der vijffrankstukken te beletten. Lekkere verdedigers. — De « Peuple » weet zeker niet dat « eigen lof stinkt »? Geen dag gaat er voorbij of hij is over zen eigen aan 't pochen dat de stukken er afvliegen. Nu, als anderen het niet doen, dan moet men er wel zelf voor zorgen, anders zou men nog ongeprozen slapen gaan. Het blad weet nu weer te vertellen t dat de werklieden over 't algemeen, zelfs het puik der arbeiders, meer en meer besefien dat zij, bij werkstaking, bij de socialisten hunne beste verdedigers vinden, die zalks om zoo te zeggen van ambtswege doea ». Ôf de werklieden het beseffcnl Ze doen zulks maar al te goed; ze hebben reeds al te veèl voorbeelden van die schoone vérdediging voor oogen gehad. Overal waar de socialisten zich met werkstakingen bemoeien, vielen ze uit ten nadeelo der werklieden, die er overgroote schade door leden. Do laatste « algemeene » werkstaking leverde daar een sohitterend bewij3 vaa. De socialisten nemen zoo goed de verdediging der werklieden, dat dezen van bed op strooi geraken I Veilxgheiâsmaatregel. — Daar er in den laatsten tijd heriiaaldelijk ongeiukkeû gebeurden op de buurt-tràmlijnea, heeft de minister van spoorwegen een vei-ligheidsmaatregel voorgesohreven. De Nationale Maat-sciiappij der Buurtspoorwegea zal al de rijtuigen voorzien van een « luchtfrein s, die tôt biertoe sleohts in gebruik is op eenige elektrieke lijnen. Zoo zal men snellœr kunnen stoppea ea bijgevolg ook ongelakkaft kuji-nen j^orkonaefts h C .ÛJk. ■ • De belgisohe zadelpeerdsn. — Prins Eitel-Prede- -rik van Pruisen, oudste zcon van keizer Wilhelm vaa Duitschland, heeft tijdens zijn verblijf te Brussel ee.a prachtig zadelpeerd gekocht. Het dier is dinsdag naar Berlijn gezonden. Het trekpeei'd. — De 29e jaarlijksche prijskamp van trekpeerden, hengsten en rasmerries, die in de ruaand juni te Brussel zal "plaats hebben, zal nog veel belangrijker zijn dan vxoeger jaren. Er zullen niet rninder dan 60,000 fr. prijzen toegekend worden aan de ver-schillende kategories. Men verwacht te Brussel de grootste fok^ers uit Bohemen, uit Denemarken, uit X>uitschland, uit Saksen en uit Amerika. De voîgende lan-aen zullen officieele vertegenwoordigers hebben : Duitschland (Elzas-Lorreinen, Baden, Beieren, Pruisen en Wurtemberg), de Argentiiasche Republiek, Brazilië, Bulgarie, Croatie, de Vereenigde Staten, Frankrijk, Hongarië, Ru-meuië, Rusland, Denemarken en Uruguay. V Een seeveraar. — Citoyen Celestinus Demblon wist in de Kamer te vertellen dat, als de katholieken scholen. stichten, zulks niet is uit opoffering noch uit liifda-digheid. 't Is, zegde hij, omdat hunne dagbladen tel-kens zij "een vijffrankstuk geven, het. in hunne kolotamen afkondigen. Zou'de roode zeeveraar wel één blad kunnen noemen waarin hij dergelijke afkondigingen gelezen heeft? Onmogelijk is het hem eey blad to noemen waarin de miljoenen vermeld staan die elk jaar door de katholieken geschonken worden aan de scholen en aa-a de wel-dadigheidswerken. Bij de katholieken is het, God zij geïoofd, nog zoo dat de « linkerhand niet weet wat de rechter geeft. n Zij hebben altoos hunne penningen veil voor aile goede werken en n'ooit klopt men vruchtelaos bij hen aan. Anders, evenwel, is het gesteld bij de rooden. Daar werd een eproep gedaan tôt steun der « slachtoffers » van de werkstaking der rij tuigmakers te Brussel. Die menschen hebben honger en gebrek. Hebben de roode leiders, die er dik en warm inzitten, die ellende en dat gebrek verholpen? Hceveel zou Demblon alreeds gegeven hebben? En zoo'n mannen wilien meespreken over lieldadigheid ! Moesten de al-me menschen ge-holpen worden door die duitenklievcrs, ze zouden wel geleverd zijn. Gelukkig is de ka.tholieke liefdadigheid nog daar, en die geeft zonder tellen, zoowel aan dezsn die hen later in het gelaat- spuwen, als aan dezen die er bun dankbaar en erkentelijk voor zijn. Verloren maandag. — E,en gelukkig. feit om aan te stippen: de Verloren maandag is zooveel als dood,. Op andere jaren zag men op dien dag, vooral te Brussel, legioenen dronkaards door de straten laveeren, al hui-lend en zingend ea tierend. Dit jaar ecliter was het buitengewoon kalm; in de zeven policiedivisies werden er, ailes bijeon, alochts eoa schtts.l wat al te luidruch-tige \ erloren-maajidagvi erders opgesloten. In de brus-selsche omgeving was heb getal ook zeer klein. Moge de Verloren maandag dood blijven en nimmer meer verrijzenl De vreemfislingan iu Bslgië. — :t Is schier on-gelooflijk hoeveel vreemdelingen er in lialgië gevestigd zijn. Ziehier de opgave, volgens de laatste volksop-teiling: fransohen, «6,765; nederianders, 70,950; duit-sehers, 57,010 ; luxemburgers (Groot-Hertegdom), 10,367 ; russen, 7,491; engelschen, 5,861; italianeu, 4,490; zwit-sers, 2.335. 't Moet in ons landeken toch n-og zoo slecht niet zijn, anders zouden er niet zooveel vresmde-lingea huan© tenten komen opslaan. I De seevissclierij. — Heel waarschijnlijk ^al onze | oostendsche visschersvloot dees jaar nog met 6 of 8 stoomsioepen vermeerderd worden. De maatschappij der Noordervisscherijen heeit onlangs te Shields eene stoom-sloep aangekocht. Zij heeft er nu weer een besteld en ze is in onderhandeling voor den bouw van nog andere I vaartuigen. 't Is te voorzien dat de vischvangst te Oostende in 1914 eene groote uïtbreiding zal krijgen. De « V/esfctiiïider ». — Het vuurbaakschip « West-L hindor » is maandag door de groote Staatssleepboot naarf; Oostende gebracht. Het vaartuig is voorloopig vervangea: door een ander. De « Westhiuder » zal binnen eenig»1 dagen naar Autwerpen varen. Daar zal men hem in een^i drooge dok brengen en hem de noodige verandermgeja doen ondergaan, opdat hij vaster van ligging zou wezeili. Men weet dat er over geklaagd werd dat de « Wesf;-hinder » te veel over en weer sloeg. Vlaamsoh. in Canada. — De belgische Handcl.s-kasner, te Montréal, in Canada, richt zich tôt hare vlaayn-sche landgenooten in hunne eigen taal, om zich Jbij liaar aan te sluiten tôt bevordering van het hand<fjls-verkeer tusschen Canada en België. De belgen, in Canada, geveh alzco lessen aan ; de Handelskainers in het moederland. Ze verdienen ,dan ook den lof vaa allen die hunne moedercaal liefheb/ben. ^ Overstroominsreii in Belgie In het Maasdal Maandag namiddag was de toestand nog schifer on-veranderd in het Maasdal. Te Wandre, waar allel tram-veikeer nog ai tijd onderbroken is, heeft meù tenfrevolge van den vorsfa aile rijtuigverkeer verboden ia /de rue du Pont. Tijdens den nacht is de Maas licht aan 't zakken geraakt. Te Luik was het peil 5 centimeters ; gedaald en te Namen ongeveer 10. In hot OurtlisdaX Do Ourthe is 10 centimeters gezakt to Con,'iblain-au-Pont en 20 te Angleur. In deze laatste gemeefnte is de rivier terug in hare bedding getreden. Te l/ilff staat alleen nog een deel der place Saucy onder fwater. De Ourthekaai en de straten die er op uilgeveii, zijn vrij. Te Esneux zijn nog enkel de trekweg en 'twee, drie weiden overstroomd. In verscheidene aadere gemeenten is de overstrooming zoo goed als geéindigtfl. Werklieden zijn bezig het slijk weg te doen, dat de straten bedekt. Dé vrouwen zijn volop nunne huiz|ea atui het kuischen, terwijl hunne echtgenooten de k|elders leeg-pempen. Maaadag avond duurde de zakkipg regelma-tig voort. De werknuizen van Vieille Mont agne hebben maaadag middag het werk hernomen. Dinsdag nebben vei'scheidene andere bazen hunne fabriek'en neropeud. T& Maeseyck Ter oorzake van den gesmoken sneeuWf en de over-vloedige stortregens der laatste dagen if? de Maas te Maeseyck ook op onrustwekkeade wijze gelUommen ; beide oevers staan op talrijke plaatsea ganse a onder water hc-tgeen natuurlijk veei aadeel doet aan. de laaderijen. Zaterdag' morgeud stoud hier het peil I aan de Maas-brug Sm72; 'zaterdag avpad 3m98, zoncL?)4j morgend4m22 en "maaadag morgeud nog 4m20. Men vreest nog voor hoegerea wuterstand en overstrooming. V,ete kelders staaa xe«<^ wdeï wa,tex tôt gtoot eugsouik jawo»Ms, i ' piiiiaenlandsch Mieuws 33rahand Brussel. — ;|Men hoopte dat de staking der tasivoer* ders dfusdag z®u geeindigd zijn, doch de geleiders hebben ec anders over geoordeeld. De, bazeu wilden nua de na]bhte aarJj; 18 centiemen laten in plaats vaa 22, doch i.ulks vol|loet' hun niet, zij eischen nog eene ver-mindeujing van \ 3 centiemen. Zulks wilien de bazen niela aanveeh-den, rui de toegevingen, die zij reeds gedaaa -hadden». f De fbestuurder van de maatschappij der brusselschs taxis liad de «jeleiders tijd gegeven tôt dinsdag morgend 8 ure, om het'werk te heraemen. Lieten zij dit tijdperk voorbijgaan, 4an zou men tôt hunne vervanging over-. gaan. De policie heeft dinsdag in aile riehtingen de persoonsbesebtijving gestuurd van Marcel W..., geboren; te Piiijs in 1883: Karel H..., 30 jaax oud, geborea to Berlijn, e>L Joris B..., een belg, aile drie betiehb vaa verveerd iging en uitgifte vaa valsche muat. Zij zcuden. deelm.akea vaa de valschmuntersbende, zaterdag en zondag goknipt. Maaixïag werden van eene kar, eenige oogenblik- ken anbewaal^t gelaten in de Antoon Labarrestraat, tweej palckea kleecieren gestolen. -—— De ziîtting van den provincialea raad vaa Bra-band werd jdinsdag door een droevig ongeluk onderbroken. Terwijl M. de gouverneur zijne redevoering uit-sprak, sloeg j opeens het luchtvenstertje toe, dat zich bovett tjet I bureel van den voorzitter, M. Duray, be-^iudt. De ruit werd verbrijzeld en eenige scherven vielen op hell hoof 1 van M. Duray, die overvloedig bloedenda wondeu bek' vam. Eene algemeene opschudding heersohta weldniji in c e zaal. De voorzitter begaf zich naar eeaet naburige a lal, waar twee dpktoors hem verzorgdeji, Daanria hie.'f hij de zittiag en keorda per rijtuig huiâ? waau^is. —De pedienden van een. groot handelshuis dep NieuwstraaÙ bewaakten maandag avond een verdachtea kerd I, die ' ran den eenen toog naar den aadere liep e» nerjjpns iet ï koclit'. Het duurde niet laug cf men betrapte bea'i op h jeterdaad van diefsial. De kerel werd naar 't jjioliciebi ireel geleid, waar hij bekende Léo Tullins te heejfcen, ot a franschman, wonende te Schaarbeek. In zijïji bezit vond men verscheidene gestolen voorwerpen. Ee,ae liuisizoeking in zijne woning leidde tôt de oat-dakkiag- 'van voor ongeveer twee duizend frank ge-sti'den go ed. t ' D«i pclicie heeft dinsdag morgend, rond 2 1/2 ure^ , ojï> de Zuiidlaan drie kerels aangehouden, die een heer' njiiishandajlden omdat deze heu beschuldigde hem eréa fl/îank on 'stolea te hebbçn. De schoelies werden fifeb poliijuebufeel geleid, ^vaar zij als gevaarlijlie kerels lieii'.end werden, sedert eonigea tijd door «a.© po-l!icie opg;ezocht. j lit n daglooner, Erans Bateyens, 27 jaar oiid, wo- ' ihende N inoofsohen steenweg, te Itterbeek, reed ['dinsdag «net een< stootkar langs de Anspachlaan. Op zekefr oogea-fblik kw< im hij onder eensn tram berecht en wfcrd met , 'zijne kaj 1 omgeworpen, Hij moe3t naar 't gasthijùg over-; gebracht worden. ! C ngekende dieven zijn maaadag aacht bgi middel raa inb raak en beklimming ia een ^in opbouw- zijudfi huis der Rozeveldlaan gedrongen en hebben eU- meer dan vijftig mebers looden bai zen buitgemaakb. \ St-da^ns-Moleïibeek. — M. Joseph L... wonendt^ Jet-schen sjteenweg, kwam maandag avond langs de ,Leo ■pold 11,-laaa, toen hij opeens door verscheidene ka;xels tegen h jet lijf werd geloopen. Korts nadien besbatigde' hij dat zijtl geldbeugel 150 fr. inhoudend, verdwenen was,-.' St-i't >ost-ten-l»îoods. — De rechterlijke brigade heeft'''. maanddg! een bezoek gebracht in de verda.chte loge- v menthii isien uit den omtrek der Noordstatie. Een twin-tigtal iccrrels, meest allea vr&emdeliagen, werden aaage- -, houdeii en naar 't policiebureel der Kruisvaartenstraa.ti geleid. Tijftien huaner werden na ondervraging terug ia M'ijhiHd gesteld; de ander werdea opgeslotea. .kaagaaade de moord vaa mad. Sauvia in dei Linnees'lraat, melddea wij gisterea dat de policie erin gelukt ivas de eeazelvigheid vast te stellen /an do • vrouw, "ivier portret op de kamer vaa den zoogezegdea' Williaaii Wilson ontdekt werd. Deze verblijft thans niet meer to- Londen, maar te Lausanne (Zwitserland). De pclicieo jifieier M. Porreinaa is diasdag naar Zwitserlandl vertroklEon. KiIvbj natism-Nevraîgies ! — Leest in de aankondi- j gingen "de wonderbare genezingen door de Cachets William tfekomen. In doozea v. 2 ea 3 fr. in aile apotheken. Schs ^irbeek. — De echtgeaootea Hislaire-Gombaulb hebbeijj maandag hun gouden bruiloft gevierd. Zij wooa-dea e«|ae plechtige mis van dankzegging bij opgedra-gen d< oor den Z. E. H. pastoor-deken vaa St-Servat-iu»;1 en na< S.erden met gansch hunne familie ter H. TafeLs DaarnïJ. werd het feest in familiS» voortgezet. Laa ken. — Mej. Constance Cagnie, wonende te Lae-ken h: ad maandag avond plaats genomen op den traxiit nr 49. Toen zij aaa de Beurs kwam besbatigde zij da b haar |Jeldbeugel verdwenen was. De policiehcnd .« Ma.x » toehoorend aaa eene/a agent van Laeken, wilde maandag avond de Mariai Christ inastraat overloopen. Het beest gleed uit op dd-tt sneeuiiv en viel. Een auto die juist naderde ea hlib beest niet meer koa mijdéa, reed er over. De houid sleepbe zich nog voort tôt aan de voeten vaa z^jn meesti îr en bezweek er. Voj :st. — Maandag avond, rond 7 ure, ontstond er brand in de kelderingen der bakkerij van M. Bnrton, Belgri idostraat, 59. Heb vuur begon in een hoop houh' en vomielde ga.nsch het bakhuis. Danîc de spoedijga tussel ienkomst- der pompiers, kon aile verdere uitbrlii^ ding belet werden. De schade is nogal groot. Een brouwersgast, Alfons Coomans, wonenda Maellreekstraat, 6, to Ebterbeek is inaandajg avond op de W'iielemanslei vaa zijne kar gevallen. Toen men den. ongelukkige opnàm, had hij opgehouden te lerea. llij' was bszweken aan bloedsopdrmg door de koude vi;r-oorza&kt. Het lijsc vaa het arme slachboffer is naait het doodenhuis overgebracht. SI »-ï:ieters-Jette. — De Werkmanskring vaa Jel:te heefj verleden zondag de 6e verjaardag zijner stichting geviifrd. De ruime zaal was proppensvol, de burgemee^ te» en die overheden der gemeente waren tégeawoordig. V er-schi|lende aanspraken werden met geestdrift toegejuia ht. De eendracht en de macht der katholieke i>artij 'vaa Jetts blijkt meer en meer uit de vergaderingen 'vaa den maclibigen Werkmaasbond . Siat-Pieter. L femb eoa-'b i j-I-I al. — Maandig namiddag is het pai.'keti i vud Brusseî alhier afgestapt om een oaderzoek te «j.oea oveu het schrikkelijk drama dat zondag morgend dei geàiieente in opschudding heeft gebracht. Het besl.ond uit MM. De Hfeyn-Woasle, onderzoeltsrechtor, C<3 rnil^ subÉtituut van den prokureur des konings ea Lei| èvre, griiifier, vergezeld vaa de v.-etsdoktoors Heger-Gf lberb en Jlarcel Heger. Na eenige bestatigingen in het hui». W-eèlekeas au dç schouwing. y»A b«t lijk yaa | f®a,a« DertSgsfe Jaargang Nr 11 2 centiemen per nummer 'Woensdag 14 Janaarl 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het nieuws van den dag behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Brussel van 1885 tot 1965.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes