Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

398 0
07 februari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 07 Februari. Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond. Geraadpleegd op 25 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/707wm1532h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Acht t a verrftigste jaar Zaterdag 7 Februari 1914 Htioimer 0 fr. 5-00 1» met de post besteld. ïm NGQRD-NtDEBlAMD franco 3 gf. S23. ii? 'Jjq;j#menUprij» ii o9»Tap UeUssîàasr. &.£3SE©a<K|fîn*e» %& «♦ 4«t =S?«srï£st XX Ei Y VOLKSBELANG TBBSCHIJNENBE ELKRN ZATBRBA* fr. §-00 '« 3-ISÎ*, fr 4 6 pm fciït«îs?- Ï0OE ^rfBI«i?JU8l tpïsrc a g afS, ' Jh& a é« éhH f! K3 îgf» Afzonderlijko ut-ts xijn te bekomen bij AD. HOSlti, Galgenberg en bij AD. HERGKENRÀTH, Veldstraat 47, te Gent, en bij aile j gaz*stverkoopers, tegen 10 cent. BUREEL VAN HET BLAD : 2S, te> CS-e^rit. Aile raeiledeelingen. brieven, handschriften, enz., vrachtvrij te sturen Aan de Bedactie van het Volksbelang, Galgenberg, 23, Gent. Inhoud : De katholieke Vlaamschgezinden en de Onderwijswet- — Nog de Vlaamsche Amendemen-ten. — Vlaamsche Belangen. — Van ailes icat uit Noord-Nederland. — Uit de Hoofdslad. — Eene Huldebetooging te Eehloo. — Vlaamsch Kunstfeest in de Melomanen. — Hooger Onderwijs voor het Volh. — Tooneelkroniek. De katholîeke Vlaamschgezinden en de Onderwijswet. De katholieke Vlaamschgezinden Bteken hunne verbitteriog over het verwerpen der Vlaamsche amendementen aan de schoolwet Poullet niet onder stoelen of banken. In een ingezonden artikel geeft het weekblad Ons Recht de ware reden op van het gekonkel tegenover die amendementen: monmoet immers, zegt dat artikel, de talrijko overgewaaide uonnen en paters uit Frankrijk, die hier zoo gemakkelijk genaturaliseerd worden, toelaten de Belgische onderwijzers en onder wijzeressen te onderkruipen. In een hoofdartikel, getiteld Ooer boord, \ schrijft hetzelfde blad : " Als bezeten van den Franschen duivel zijn j de Vlaamsche volksvsrtegenwoordigers ge-vallen op de Vlaamsche amendementen, en : Woeste heeft aelf niet geaarzeld zijn lakeien op j te hitsen tegen da besten onzer voormannen. , Wij hebben nooit veel geloof gehecht aan de oprechtheid van de groote meerderheid der katholieke gekozenen, rnaar wij hebben nooit kunnen vermoeden dat er zooveel misprijzen en haat in hunne harten heerschte tegen al wat Vlaamsch is. » En verder : » Wij verwachten van onze voormannen eene daad die ophef maken moet irs den lande en de oogen moet openen aan aile tegenwoor-dige en toekomende volksverraders. De heeren Segers en De Meester hebben ons volk verraden en hun gegeven woord verbro-ken. De Meetingpartij had plechtig beslist dat hare gekozenen het grondbegin der Vlaamsche taal als voertaal in het lager onderwijs in het Vlaamsche land zouden verdedigen. Segers en De Meester, zonder voorafgaandelijke verwit-tiging, hebben dit besluit in den wind geslagen en gestemd met de vijandeu van ons volk. Welnu, Van Cauwelaert, Van de Perre en Hen-derickx moeten weigeren met die heeren nog in het atrijdperk te treden. Zij zijn niet meer waardig ons nog te vertegenwoordigen. Het j ware een eeuwige schande, moest ons volk dit verraad vergeten en vergeven ! » Het heeft nu lang genoeg geduurd dat we twee derden van franskiljons en lamlendigen . moeten slikken om een der de Vlsamschgczinden | gekozen te zien. Onze jongens moeten dienen om de andere langs hun rug te tillen. Daar moet een einde aan komen! » De tijd der zrthouderij is voorbij ! » Het lot en de toekomst van ons volk liggen in de handen van de heeren Van Cauwelaert, Van de Perro en Ilenderickx. Wij verwachten van hen de daad. » In een ander artikel heet het : » O, Woeste !0, Segers ! O, Pou'let ! Nobels, de Meester en gij gansche tros van parasieten, die aast op oiizen stam en zijn levensbhed uitzuigt, wij verachten u, en slaan u de vuisten in 't gelaat. " Gij hebt uw volk verraden en zijn dood geteekend, gast en verhangt u, als Judas. » Tegen SegeTs in 't bijzonder gaat het van « triste sire, minister geworden door 't milita-risme, omgekoeht door woordverbreking. Ver- , heven tôt het hoogste ambt in den Staat door . kuiperij. Gij gaaft het voorbeeld van den -lafsten poiitieker waarvan ooit de Vlaamsche j geschiedenis melding maakt. Toen Woeste aan j Van Cauwelaert den jarnaosstoot toediende eu { hem beschuldigde met andersdenkenden te j henlen, wees Van Cauwelaert er op dat Segers vroeger een ontwerp onderteekende naast den heer Franck. » Volstrekt niet ! Dat is onjuist 1 " liet gij u dan ontvallen, Segers » En ik weet nog zeer goed hoe gij u te Antwerpep liet huldigen en door de bladen bewierooken, omdat gij, Segers, met Franck, eenbrokje Vlaamsche wetmedeonderteekendet. Thans looehent gij zulks, maar wat gsschiedde en geschreven staat kan niet meer geiooeheud worden. ' Wij denken er met afschuw aan dat het Vlaamschgezinde Antwerpen, de Meetingpartij, u tôt. afgevaardigde koos 1 Wij hopen ook dat men thans genoeg van u heeft en u er terug uit zal trappen. » * * Het oordeel van Hooger Leveti valt ook niet malsch uit. Het blad klaagt er over dat het veto van één man den wil van duizenden verijdelt. » Wat zal er, « vraagt het, * van het wets-voorstel over de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool geworden, en zal men ons, aan wie men geen deugdelijk lager onderwijs, geen Vlaamsch middelbaar onderwijs toestaat, hooger onderwijs gunnen ? Hoe zal dit prachtig voorstel, bestudeerd door bevoegden, aan flarden getrokken worden door Nobelsen en anderen, die van ons Vlaamsch ideaal geen volkomen besef hebben ! Wat zullen beloften verbroken worden ! — Hoe lang dit ailes duren zal ? Zoolang ons volk niet willen kan, zoolang het den moed niet heeft te zeggen neen tôt hen die altijd n*en zeggen wanneer het zijn recht geldt. » * * * De » Katholieke Vlaamsche Landsbond » en f'e » Oud-Hoogstudentenbonden « vaa Ant-werpen, Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen zonden een « Vertoog aan het Vlaamsche volk» in het licht, waarin uiteen. gezet wordt met welke looze knepen er in de Kamer werd te werk gegaan om de Vlaamsche amendementen aan de schoolwet te doen verwerpen : Schollaert, Woeste, Destrée en anderen trokken aan één zeel om de Vlamingen te foppen. Maar bij de dubbelzinnigheid die in eerste lezing aangenomen werd, staat er in het mani-fest, zullen wij ons nooit neerleggen en onze strijd zal gaan tôt het uiterste. » Wij eischen waarborgen, klaar en duidelijk in de wet geschreven : " 1° dat hetbeginsel » Moedertaal voertaal » ! in het Vlaamsche land onverminkt worde toe- j gepast zonder afwijkingen aan dien regel ; » 2° dat de afwijkingen waarvan de noodza-kelijkheid erkend wordt in de Brusselsche omgeving en sommige tweetalige gemeenten van de taalgrens nader omschreven worden, » Deze waarborgen moeten in de wet geschreven worden. « Of we! dient ailes wat de taalregeling betreft verworpen. » % * * De » Nederduiische Bond « van Antwerpea hield Zondag eene openbare volksvergadering, met de dagorde : » Verset tegen de stemming der Kamer over de Vlaamsche amendementen.» Er zijn ongelooflijke dingen gebeurd op die meeting. De vier duizend katholieke Vlamingen, die zieh daar te pletter drongen, hebben met oorverdoovend lawaai om minister Segers geroepen, die niet was opgedaagd ; dan hebben zo^.vopriivang van een verontsohuldigings-bri«i van den heer De Meester door gejouw Icttarlijk onmogelijk gemaakt ; ze hebben d« Regeering, den heer Woeste en ten slotts... Kardinaal Mercier uitgefloten ; — maar dan uitgefloten, zooals dat nog nooit op een meeting van liberalen is gebeurd 1 De heer Van Cauwelaert heeft uitgeroepen dat de katliolieken » aan écn paus genoeg hebben » en de Heer Heiiderickx heeft eenvoudig met eene afscheuring van de Vlaamsche kathohéken ge-dreigd, voor het geval dat het Gouvernement niet toe zou geven. Daheer Van Cauwelaert zei o. a. : '-^Als ik moet kiezen tusschen mijn trouw san regeerîng en partij en den hongerschreeaw van ons Vlaamsche volk naar beiere toestanden, dan kan mijn keus niet twijfeiachtig zijn : ik keer nuj naar mijn volk. Neen, wij gaan niet mede met één persoon, die een onverantwoor-delijken kuddegeest wil kweeken. » ls de kabinetskwestie gesteld? » Het stellen daarvan is een seer gevaarlijke zaak ; in gevallen b. v. van buitenlandsche verwikkeiingen kan zulks het laatste woord der regeeririg zijn; maar in de huidige kwestie was noch het belang van het land, noch dat van de partij in gevaar. " >!aar als men dan toch de kabinetskwestie atelt, dan stelt men ze met het gelaat gekeerd naar het volk, in voile klaarheid, en niet met het snzicht op sommige onvaste volksv. rtegeu-woordigers invloed uit te oefenen. a Wij leggen ons niet neer bij het gebeurde. Bij de tweede lezing begint de strijd opnieuw. In cake de vervlaamsching van het lager onderwijs behoort het laatste woord aan ons. Wij hebben het volk met ons; de prachtige verga-dering van heden is er een bewijg van. De houding der Vlaamsche pers sterkt ons ook. Wij leggen de wapens niet neer, al moesten wij dan ook in botsing komen met hen, die hoog boven het volk sfaan en het niet begrijpen. Over die meeting schrijft de Antwerpsche bi'iefwisseladr der Nieuwe Roth rdamsche Courant het volgende ; » O wat moeten daar ministerieele en audere parlementaire ooren hebben getuit vanmiddag, toen al die wraakkreten uit een hoofdzakelijk Katholieke volksmenigte opstegen, als een dreigement waar men naar luisteren moet, en onder wier davering ook Kamerzelels aan 't schudden kunnen gaan 1 Want, voorwaar ik zeg het u, het ie meenens : en men houde het zich te Brussel voor gezegd. Het is nog maar een begin, en de Vlaamsche Ieeuw, dien men een tandeloos, versleten mallemolenbeest waande, heft zijn klauw, en hij bruit, » Ge hadt den volkshumor, onverbiddelijk, sarcastisch, zooals de Uilenspiegeische Antwerpsche humor zijn kan, door de znal moeten hooren flitsen, bij de tienmaal onderbroken lezing van een brief, geschreven door een Antwerpseh Katholiek Kamerlid, met een | echt-Nederlandschen naam — De Meester heet hij, godbetere 't ! — die van « zijn genegenheid | tôt de Vlaamsche zaak » durfde komen praten j in een brief waar hij zijn afwezigheid en zijn | Vlaanderen-verloochenende houding trachtte l in mooi te praten. En hoe werd de naam van ji den achtbaren heer Woeste, den parlementairen IPaus, uitgejouwd : waarlijk, deze populariteit is van zuiver gehalte, eti de afgevaardigde voor de in-Vlaamsche stad Aalst moet zich in zijn nopjes en volkomen in harmonische verstand-houding met zijn Vlaamsche partij- ea landge-nooten voelen..., En minister Poullet dan, deze ongelukkige Pilatus-natuur, die den Vlaming van 'Herodes naar Kaïphas stuurt, en zijn handen in Belgische tweetalige onschuld wascht, uit vrees voor eenige Waalsche, en meer nog voor eenige Fransch-vulgariseerende kefFers, die geen hooger wijsbegeerte bekennen dan het hooggeroemde « middelmatisme », waardoor ons volk tôt een ras van Beulemansen zou worden opgekweekt. Ik zweer u, 't was een heuglijke dag, en ik ben blijde dat ik een verslaggever ben om dat historisch momentje voor de nakomelingschap vast te houden. Wij zullen het niet gauw vergeten, en wij zullen het vooral weten te prenten in 't geheugen van de scharo, die buiten deze zaal zich voor de Vlaamsche toekomst warm maakt, opdat te goeder ure een uaklank er van doordringe tôt in de Landskamer, waar eerstdaags over het lot der komende Vlaamsche geslachten sal worden bealist. « Als buitenstaander ken ift me wel in staat om over deze uiting van het Katholiek-Vlaamsche gemoed een objectieve beschouwing te geven, en ik beken dat het me zelden gegeven werd zulk een ontroerende, eerlijke en indrukmakende betooging bij te wonen. Be-driegen de teekenen niet, dan zal van hieruit de verontwaardiging als een breede stroom zich over heel het Viaamsche land gaan uittpreiden, en ik vraag me nu af of er werkelijk een regeering aal- gevonden worden, die den treu-rigen moed zou hebben, om den zoo éenstem-mig uitgesproken volkswil te miskennen en te braveeren ? Gebeurt dit wel, dan zeg ik, dat de Vlamingen het lamste, het lammenadigste, het meest wezenlooze volk zijn, dat op den aardbo-dem leeft, en w«arlijk het zout op zijn brood niet waard 1 » « * « Nu weten wij wat verîeden Zondag te Ant-werpen gebeurd is. En de katholieke Vlaamschgezinden van Gent, waar btijven zij ? Zullen zij, stojn als visschen, het met ge-kruiste armen blijven aanzien, dat al hunne volksvertegexivoordiçer» tegen de Vlaatnsohe amendementen gestemd hebben, zelfs de acht-bare heeren Maenhout, Siffer en Huishouwer, die sedert jaren eene patent van Flamingant genomen hebben en als dusdanig op de c'ericale lijst in tijd van verkiezingen dienst doen ? * * Het voorgaande was gezet, toen wij verna-men dat de Snellaerthinq van Gent verleden 1 Donderdag eene algemeene vergadering hield met de volgende dagorde : Gaat. UEd. de schanddaad herstellen, begaan i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond behorende tot de categorie Liberale pers. Uitgegeven in Gent .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes