Ons land

496 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 23 Juli. Ons land. Geraadpleegd op 23 februari 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3775t3gx0k/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

4de jaargang, Nummer 12. Prijs : 5 Certtiecnan 23 Juli iqi6. ONS LAND ABONNEMENTS PRIJS : Per jaar fr. 3.— Voor 6 maanden .... .... . . » 1.75 Voor 3 maanden ... » 1.— men schr1jft in ten bureel van het blad. Opstelraad en. beheer : Markgravestraat, ii-i3, Antwerpen AANKONDIGINGEN NAAR OVEREENKOMST. Ongeteekende stukken worden niet opgenomen. VLAANDEREN EN DE LANDBOUW BITTERKOEKJES Flamingantismus Wij zijn nu cenmaal wdt wij zijn, En willen niet anders zijn, Wij ivillen niet zijn, wat anderen zijn, Of wat, ze ons bevelen te zijn Wij willen ookniet, dat anderen Zijn zullen ivat wij zijn hier... Vlamnigen willen w'in Vlanderen En Wulen in 't Walenkwai lier. Een slecht Dokter Wat staat gij daar te (Iraien en te dubben ! Ziet gij dan, Domkop, niet, waarom hel gaat? Sla uit zijn haud dut vlijm. of 7 is te laat... Niet u genezen wil hij, - maar u lubben ! L)r Luybuechts Aan zeker>e Geuzan of zich zoo noemenden (') Niet uil een volk van gelubden ontspruiten Clauwaarts en Oeuzen ! Manlijke mannen alleen teelen, wie mannelijk doen ! Aug. Michels. Eunukken Aan Ch. B. Zoo-zoo ! Gij scheldt eunukken, Die sidderen, kruipen noch bukken ! — Ik noem zoo. al kreegt ge de stuipen, Die bukken en sidderen en kruipen ? P. De Heele. (!) Vooral aan zich zoo noeiaenden i870-'72. Onze Economische Strijd Vlaanderen en de Landbouw Thans hebben wij het over landbouw. 't Valt moeilijk de zoo omvangrijke stof, die wij hierover te behandelen hebben, in één enkel artikel samen te vat-ten ; daarom zullen wij ons deze maal hoofdzakelijk met algemeen-heden bezig houden, om dan later afzonderlijk terugtekome'n op akkerbouw, veeteelt, tuin- en boschbouw en landbouw-indus-trie.Landbouw is 'n bron voor volkswelvaart, niet alleen omdat hij voorziet in de onmiddellijke behoeften van den landbouwer zelf, maar tevens voor gansch het volk nuttig is als voedingsfaktor, verbruiker van werkkrachten en een der grondslagen vaststelt voor handel en nijverheid. In Vlaanderen is de landbouw overwegend, in tegenstelling met Wallonie, waar de nijverheid 'n voornamen roi speelt. In i8g5 waren er op ongeveer 1.190.000 personen, die zich in België met landbouw bezighielden, ruim 75o.ooo Vlamingen. Maar in Vlaanderen is het dan 00k het klein-bedrijf dat het belangrijkste is, waarvoor de oorzaken niet alleen te zoeken zijn in de grond-gesteldheid, maar tevens 00k in de bevolkingsdichtheid. Het is immers niemand onbekend, dat de bevolkingsdichtheid voor som-mige streken in Vlaanderen groo-ter is dan in Wallonie. Ondanks de landbouw 'n mid-del is, waaruit voor '11 volk groot voordeel kan getrokken worden — zie even de snelle landbouw-ontwikkeling van Canada na — bleef hij in ons land stilstaan, zonder gestadige uitbreiding Immers als we nagaan dat er in 1846, i.o83.ooo personen werk-zaam waren bij het landbouwbe-drijf en dat dit getal in 1895 slecht^ tôt 1.204.310 man geste-gen was, kan daar wel de gevolg trekking uit gemaakt worden, dat die geringe stijging absuluut DE AFGESLOOFDEN (1) met m verhoudmg staat tôt den snellen aangroei der bevolking. Hoe dit uit te leggen ? H ad de landbouw 'n maximum-hoogte bereikt of lag de oorzaak dieper ? Lang moet er niet over nage-dacht worden. 't Landbouw-pro-duktievermogen is moeilijk te bepalen, maar wie er zelfs maar 'n vaag begrip over heeft, beseft onmiddellijk dat de grens ervan nog verre, oneindig ver van bereikt zou zijn. De oorzaken moe-ten dus wel elders gezocht worden, want bij het bestudeeren der landbouwtoestanden in Vlaanderen, komt men alras tôt het inzicht, dat ondanks ailes wat er reeds gedaan is, zoowel langs officieele als private zijde, er nog veel mank loopt, en oneindig veel goeds kan verricht worden om in Vlaanderen den landbouw te doen opbloeien tôt een der dégelijke bronnen voor volkswelvaart.'t Moet wel, onpartijdigheids-halve, erkend worden dat de Belgische regeeringen, vooral ge-durende de laatste 25 jaren, 't 00g gericht hebben op deu landbouw, maar of dit wel altijd als 'n stevige landbouwpolitiek moet beschouwd worden, zullen we later misschien nog wel eens nader bespreken. In ieder geval staan we in Vlaanderen, voor wat dit bedrijf betreft, 00k weeral voor 't gémis aan noodige vak-kennis ; onze Vlaamsche boeren gaan over het algemeen niet mee met den tijd, blijven onwetend en soms weerspannig-dom tegen- over stelselmatige bebouwing van den grond, tegenover praktische aanwending der laatste ontdek-kingen der wetenschap. En dit moet vooral aan 't bestaande ver-franschte onderwijs toegeschreven worden ; 't hooger en 't middel-baar landbouw-onderwijs is 'n totaal verlranscht iets en zij zijn het immers, die de krachten moe-ten opleveren, die 't vakonder-wijs onder de boerenbevolking zullen verspreiden Onnoodig zal het wel zijn nog eens nader te bepalen welken verderfelijken in-vloed dat ailes uitoefend. Als daarbij dan nog komt 't gebrek aan sociale wetgeving — overzie maar eens de onrechtvaardige, verouderde huurkontrakten voor gronden, in zekere streken nog in voege — als daar nog aan toe-gevoegd moet worden 't gémis aan het noodige kapitaal, zelfs aan 't hoogst-noodzakelijke kre-diet, dan valt licht te begrijpen, waarom de Vlaamsche boeren minderwaardig zijn. Hoe gemak-kelijk is het dan 00k te verklaren waarom zoovele landarbeiders, waarvan terloops gezegd het mi-serig loon voor 't zwaar afmat-tend werk 1,98 frank gemiddeld daags bedraagt, er voor bedanken en liever in de ongezonde lucht der fabrieken arbeid en wat meer loon gaan opzoeken, zoo zij niet het leger onzer Franschmans gaan versterken. Wat zich in de eerste plaats-opdringt om deze gebrekkige toestanden in Vlaanderen te ver-helpen is 'n totale vervlaamsching van 't landbouwonderwijs en wel van hoog tôt laag. Daaruit zal voortvloeien dat 'n grondiger vakkennis 'n wetenschappelijker bebouwing van den grond voor gevolg zal hebben. Nieuwe werk-wijzen zullen leiden tôt 'n groo-tere voortbrengingskracht van den Vlaamschen landbouw. Wan-neer eenmaal breedere sociale wetten de boerenbevolking in hun moeilijken strijd zullen steunen en beschermen, zullen zij ruimer adem kunnen scheppen en niet gestremd worden in hun poging. Het kapitaal en vaster krediet moeten de boeren ter hand ge-steld worden en daarin kan sa-menwerking hen vooral 'n grooten dienst bewijzen. Dat ailes is de Vlaamsche beweging aan onze Vlaamsche boeren verschuldigd, voor de verwezenlijking dezer wenschen, dient zij onverwijld op ; te treden. 't Gaat hier om 'n j levenskwestie voor Vlaanderen, aan 't werk dus, niet morgen, maar heden nog. Juli 1916. Karel Waternaux. 111 1 m | VLAMINGEN i Leest en verspreidt :: Te verkrijgen in aile dagbladwinkels en kiosken i tegen den spotprijs van 5 centiemen per nummer. ■ i Deze plaat versiert de Volksuitgave van VL AANDEREN'S WEEZANG. — Overal ver-krijgbaar tegen den spotprijs van o.i5 fr.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons land behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes