Ons land

419 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 28 Mei. Ons land. Geraadpleegd op 08 april 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8w3804zj7n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

4de jaargang, Nummer i Priis : 5 Centiemen. 28 Mei iqi6 ONS LAND " "■ 1 ——a,-- ABOSN tMISN TSf HIJs : Per jaar fr_ 3 _ Voor 6 maanden . . „ 1.75 Voor 3 maanden . « 1. MSN SCHR1JFT IN TEN BURKEL VAN HET BLAD. Opstelraad «n beheer : Markgravestraat, ii-i3, Antwerpen AANKONDIGINGEN NAAR OVEREEN KO M S' Ongeteskende stukken worden niet opgénomen. DE GENTSCHE HOOGESOHOOL-KWESTIE OVER EN VAN ONZE KRIJGSGEVANGENEN De Gentsche Hoogeschool-kwestie Ingrijpen en Inmenging !>e Vervlaamsching van de Hoogeschool te Gent staat in het brandpuDt van de Vlaamsche belangstelling ; eerstdaags 00k, naar wij hopen, in het brandpant der Vlaamsche aetie. In hosverre de maneu/er der Heeren van het Rekwest iets heeft uit-gehaald zal dan blijken. In afwachting zijn wij niet uitgepraat ovsr hun beruchte stuk. Derhalve zij ons vergund, dit be-vreemdend gedachte-weefsel iets verder ait te razelen. « De Vlaamsche Zaak is een binnen-Jaadsch vraagstufc » Aldus in den aanhef het Rekwest. Wat hiertoe te zeggen ? Een waarheid als een koe De Vlaamsche kwestie is in-derdaad een dor vraagstukuen, die met de orgaoisatie-naar-binnen van den Belgischen Siaat verband houden. Met deze organisatie-naar-binnen is het — het blijKt immers elkeri dag ! — al bijster treurig gesteld. Doet zij niet, naar het woord van Van Cauwelaert, bij voortduring afbrenk aan de « eerlijk doorgevoerde rechtsgelijkheid. waarbuiten geen België op den duur bestaanbaar is » ? Maar hoezeer terecht tevens legt in deze opraerkelijke verklaring van 11 Juli 1915. deze vooraanstaaiidePnssivist den nadr uk op het rechtstreeksch verband tusschen den binnenlandschen toestand van een land en zijn internationale positie ! Hoezeer terecht houdt hij hier vôôr : dat wat ong^zond is naarbinnen, 00k naai buiten met Ievens-krachtig is. Gewichtige binnenlandsche vraagst.uk-ken hebben niet uitsluitend binneDlandscbe, zij hebben tevens buitenlandsche beteeke-nis Wat mede by een verstandige behan-deling van binnenlandsche kwcsties ii^ het 00g dient te worden gehouden. Waarom pogen in dat opzicht de « voor-lichters» van het volk, die in het Rekwest aan het woord zijn, door een eenzijdige voorstelling wanbegrippen te wekken ? Waarom laten zij de menschen slechts éèa zij de van de kwestie zien, een binnenlandsche ? En nemen zij hei pet'spectief dat eike voorname binnenlan Ische kwestie naar buiten opent, weg ? * * * Dit perspectief vindt men in breede trek-ken in ons «erste nummer aangeduid. Omtrent de beteekenis van Vlaanderen's rechtsherstel heet h#t daar, dat het is een international» : « Op den grondslag van het recht alleen » kan eenmaal de Foederatie der Volkeren » gedijen... Waarrecht van een volk woidt » toeg^past, wordt de Volkeren-foederatie » voorbeieid. » Het rechtsherstel te Gent, de v«r-» nederlandsching der Hoogeschool, is één » der voorwaarden van Foederatie 00k » voor het Vlaamsche Volk : van de Bel-l » gische Foederatie. Als zoodanig is het ' » een bij uitstek Belgische daad. En in n hoogeren zin tevens een Europeesche. « Onze roeping als Jong Belgen is, in » onze gewesten die den grooten West-» Europeeschen kruisweg omzoomen, ter » bevordering van den Wereldvrede, de » verzachting en verzoening voor te be-» reiden van de Europeesche tegenstellin-» gen. » Germaansche en Romaansche uitloo-» per» strekken zich rakelings uit over » on* grondgebied. Ons, onze Regeering, » als Europa, wacht in aller belang de 0 taak, foederatief beider gelijkgerechtig-» heid en onschendbaarheid vast te leggen » en te verzekeren in tweeledig Nieuw-» België, mede hierin en hierdoorduurzaam » vestigend de toekomstige Europeesche » Harmonie. » Niet anders sprak den 28sten Februari 1913, in de aula der Gentsche Hoogeschool, de Parijsche publicist Grand-Cartaret, de siichter der Fransch-Duitsche vereeniging « Pour mieux se connaître « (« Tôt betere kennis »), over de roeping van kleine inter-volksche staten, zooals Zwitserland en België : « De roeping van staten als deie » is, het chauvinisme uit te roeien, door » op te treden als bemiddelaars tusschen » de Romaansche en de Germaansche # kultuur. Hun roeping is vooral, door het » roorbeeld te geven van eendracht en » wederzijdsche waardeering onder ver-» schillend* volkeren binnen dezelfde » greEspalen, de mogelijkheid aan te too » tien van de toekomstige Vereenigde Sta-» ten van Europa, Waar zij deze hun roe-» ping betrachten. bevorderen zij het tôt » stand komen van den Wereldvrede. » De door de plaatsvervangende Regeering genomen maatregel van binnenlandschen aard — de vernederlaridsching der Gentsche Hoogeschool — ligt geheel in de lijn door den heer Grand-Cat tei et in 1913 aan gegeven. * * * Waar ook de tijdelijke regeering den rpg«etderi-plicht ten rteel vait <>m op doel-m«tige wijze de volksontwikkeling te bevotderen. en de door liaar in zike de Gentsche Hoogeschool genomen maatregel 1 hiertoe bij uitstek is gesrhikt komt het minder juist voor h. t ingrijpen van deze 1 regeering op één lijn ie p aatsen met de beruchte inmenging (uit 1912) in deze f aanyelegenheid van de Regeeung der Fransche Republlek. ; In verband met Frankrijks deelneming ; aan de Gentsche Werelritentoonstellitig legde op 18 December 1912. in de Fransche ' Kamer van Afgevaardigden. de Minisier ' van Koophandel David de volgende merk- ( waardige rerklaring af : ' « Het is de Kamer bekend, om welke 1 » redenen de Fransche Regeering en het ' » Parlement hun toestemming hebben ' » verleend tôt de dt'elneming van Fra*- ! » ktijk aan de Gentiche ïentoonstelling. » Wij werden naar Gent geroepen door » een zeer maclitige Belgische vereeni-» ging. Aan het hoofd van het uitvoerend » comité staat de heer Cooreman, de«-» tijds Voorzitter der Belgische Kamer d van Afgevaardigden » Ook de *tad Gent drong bijzondef op » de Fransche deelneming aan, waar het » hier een terrein gold waar onze invloed » naar buiten bedreigd werd. » Het is de Kamer bekend, welke rich-» tingen in België zich den voorrang he-» twisten Er bestaat te Gent een Fransche » Hoogeschool. Or.langs werden pogingen # aangewend om zekere hoogleeraren te » vervangen door andere, die zich in een » andere taal uitdrukken. De geheele » stad protesteerde ; uit aile intellectueele » kringen girigen protesten op Het verzet » heeft tôt de beite resultaten geleid. Op » dit oogenbik is de Hoogeschool nog » Fransch en er is goede hoop, dat dit » zoo zal blijven. (zeer goed ! Links). » Wat het Openbaar Onderwijs aan-» gaat, hebben wij vooral besloten, naast » een groote voor lezingen gescbikte zaal, » een geheel organisme op te richten tôt » rerspreiding van de Fransche taal en » de Fransche gedachte. Hier zullen op-» treden de nationale meesters van het » woord, die onze trots zijn. » Het is onze overtuiging, dat de Gent-» sche Tentoonstelling waar zij op deze » wtjze is opgevat en doorgevoerd, aan » de rechtmatige verwachtingen van het » Parlement beantwoordt (Toej.). » De Kamer Kent thans de bedoeling » van de Regeering. 1k ben overtuigd, » dat zij er(door de kredieten te stemmen) » gevolg aan zal geven. » Terecht kan de heer Hippoliet Meert îaar aaaleiding van deze verklaring in de :< Vlaamsche Hoogeschool » schrijven : « Dat is dus de rechtstreeksche, onbe-» wimpelde inmenging van Frankrijk in » Belgische binnenlandsche aangelegen-» heden Dat lokt men uit door de domme » vergoding van Frankrijk, onafocheid-» delijk van de vm a^itiog voor Duitsch- > land, die m«n hier aankweekt Wij d hebben verklaard, dat de leidiug van » de Wereldtentoonstelling bij den aan-» vang allereerst Fransche pi'opaganda » op het 00g had. Wie de leiding kent, » heef daar ge«n oogetiblik aan ge-» twijfeld. Wij kunnen den Fratischen » Munster er om dankbaar zijn, dat hij » zoo onomstootbaar het bewijs is komen » brengen De Fransche Hoogeschool » wordt verdedigd als een vesting van > Frnnscken invloed Wat zal voortaan d de hoofdreden zijn van de vervlaam-9 sching dier Hoogeschool dat het noodig ) is een F1 ansche vesting op te ruimen > om een Vlaamsche er voor in de plaats 1 te brengen tôt verdediging van ons > zelfstandig volksbestaan » Het door ons gecursiveerde geldt thans neer dan ooit De daad van de plaats-rervanyende Regeering zou eerst dan op celijke lijn kunnen worden geplaatst met le actie der Fransche Regeering, indien :ij. evenals deze vervreemding en ont-larding in casa verduitsching — van îet Vlaamsche element beoogde Maar n tegenstelliDg met de denkbeelder. van len Heer David, die naar versterkitg van len noodlottigen verfranschenden invloed litgaan. streeft de piaatsvervangende Re-çeerit g geen verduitsching maar verneder-andsching na, een strsven dat getieel )eaniwoordt aan de verplichting die elke ilrtgeering in België ten opzichte van Moord-België moet nakomen. DRIE VRAGEN « Aile Belgen zijn gelijk voor de wet • (Art. 1 der Belgische Grondwet) Is de Vlaming, die de taal Van de Walen niet verstaat, Tôt 't beldeeden van een ambt Bij de Walen wel in staat ? NEEN ! Is de Waal, die onze taal In het minste niet verstaat. Tôt 't bekleeden van een ambt Bij de Vlaming«n in staat ? JA ! Voeg dat neen en ja te saam, En eegt mij in Godes naam : Stemt dat stelsel overeen Met dat schoon artikel ÉÉN ? BPlllIllBI Willem Gyssels _ Toen ik, na maandenlange afwezig-heid, terug naar Brussel werd geroepen om de leiding op te nemen van het geïl-lustreerde weekblad « Vlaamsch Leven », wist ik niets af van aktieven en passie-ven. Daar bij ons, in dat uiterste hoekje van het Etappengebied, was het immers allemaal... passief. Aile intellectueel- en kunst-leven lag er stokkedood. Soms wel hadden wij er in kleinen, intiemen kring over gebazeld dat het zoo niet langer vol te houden was ; dat luië niets-doen, waar de dagen rekkewijd voor ons open-lagen, en we jammerden dat zoo'n heerlijke uren doel- en nutteloos in ons leven onder-gingen. Doch daar bleef het bij, — en nu, dat sindsdien alweer zooveel maanden vervloden, is de toestand er nog geen zier veranderd O, daar vertel ik wel eens meer van ! Ik was dan eindelijk opgetogen weer regelmatig aan den arbeid te kunnen tijgen, en wanneer men mij den geest en de strekking van het nieuwe orgaan had veropenbaard, voelde ik mij geestdriftig-blij met in mij de sensatie dat er iets deugdelijks voor Vlaanderen uit kon groeien. De naaste kennissen werden aange-sproken, onze bekendste letterkundigen, die te bereiken waren, bezocht en ge-polst. Helaas, elle dezer bezoeken, elk onderhoud was 'n ferme geute ijskoud water op het vuur van mijn jeugdigen •nthousiasm. Wel had men aile sympathie voor het plan, doch de eene zou nog even de kat uit den boom zien, de andere was overlast van werk, een derde wei-gerde ook maar één letter in dezen wrangen tijd te laten verschijnen, en allen vonden het oogenblik ongeschikt... Ontnuchterd en ontgoocheld kwam ik uit dien eersten roes van opgetogenheid terug. Iets begon te wankelen ; die « hooge oo'mes > moesten wel weten waarom zij zoo voorzichtig optraden. Bracht ik nu mijn eigen naam en toe- • . komst niet in de weegschaal ? Ging ik me niet roekeloos en voor immer compro-miteeren ? Was het niet beter het plan met den leegsten dienst te laten zakken en in mijn . trou de province » rustig de dingen af te wachten die gebeuren zou-den ? Toen ik Willem Gyssels ontmoette, dien ik ook voor medewerking aansprak, wien ik al mijn hopen en vreezen bloot-lei... Maar hij deed niet als de anderen, hij ontmoedigde niet, schrikte niet af, — maar sterkte, staalde en beurde op. Een heele nieuwe wereld lei hij voor mij open, de heimelijke werking van Vlaan-derens vijanden, de noodzakelijkheid van Vlaanderens ontwaken. de venijnige roi waarmede die Ivoren Toren-mannen in verregaand patriotism of uit welbere-kend persoonlijk belang onze belagers in de hand werkten. Langer werd nu niet meer geaarzeld, het blad verscheen, en ik aarzel niet te zeggen dat, wanneer Vlaamsch Leven erin gelukt is zijn steentje bij te brengen aan den opbouw van eene heerlijke toekomst voor Vlaanderland, een weerdig deel er van toekomt aan dichter Willem (?yssels, die krachtig en vol-ijverig medegewerkt heeft aan het welgelukken van de nieuwe uitgave. Daar heb ik Gyssels leeren kennen en hoogschatten als de zuivere, onbaatzuch-tige Vlaamsche strijder. Bij hem is geen berekening in het spel ; stil, kalm hoort hij u aan, volgt u met nu eens 'n knik, dan eens 'n korten hm. Zijt ge tenden-gepraat, dan reikt hij u de hand, krachtig en vol, breed en gui ; in zijn handdruk dien ik eerder 'n forschen klauw wou noemen, legt hij zijn gansche ziele, trilt heel zijn gemoed. Die handdruk van Gyssels vervangt bij hem vele woorden, waar hij overigens maar schaars mee ommegaat. Zijn handdruk is er een als waar Pol de Mont over dichtte : (') 1 Onuitgfgeven verzen in Vlaamsch Leven •> nummer 2a.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Ons land behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes