Vooruit: socialistisch dagblad

1710 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 17 April. Vooruit: socialistisch dagblad. Geraadpleegd op 20 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/2804x55h34/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Drakater-lHtgeefàt®» Maatscbappij H £1LICHT bcstuorder* P, PS VISCH. Lcd«bers-Qcnt . . REDACTIE . . ADM1NÏSTRATSE HOOGPOORT, 29. CENT VOORUIT abonnementsppjjs BELGIE Oî!e tnaanden. . . , , ■>. 3.25 Zoo masndcn • , . , . fr. 6.50 Eenjaar. ...... fr. 12.50 Mea abonneert zich op aile postfaureties DEN VREEMD2 ■Crie tnaanden tdagclijUa verconden). « . . . . fr. 6.73 Orgaan cfer Beffffevke WoM'edenpar'hj. — ¥erschjjnwele afk clctgen. ONS ZONDAGSBLAD Dat feekendo, befaamde letterkundigen meewerkîng tcezeggen en geven aan ons Bijblad Is een verheugend, en voor ons ver&arend verschijnsel. Dat arme iverkjongens hun vrijen tijd ten nutte maken, om ook y cor onze Zondagsuitgave ta zorgan, 5s mîssohSen nog vlelender woor ons. Aldus werden we tfeze week aangenaam verrast door tte toezending ee^ier lettorkundige sohets : « STRAAT-ARTISTEN », die bij den schrijver veel opmerkingsgeest, veei&elovende stijîwendingen vorraadt, en gaarne zal gelezen worden. We zisJSen gcîukkSg zijn aan deze pennevrucht van Ach. De Smet eene pîaais t@ gunnen. Onze lezers zullen met ons înstemmen wanneer we dan sohrijver krachttg aansporen zijn letterkusndig pogen met aanhcudendfteid voort ts zetten. Hij beîooft! Seno enkele opmerklng, ditmaal voor de meewsrkers, zij ons gegund. Ons Bijbiad fesschikt maar over acht biadzijden ; al ds ingezondcn stukken komen aan de heurt maar eenig geduld wordt gevraagd. Dat zij intusscfcen nîeuwen arbeid op 't getouw zetten ; aldus zal ons Bijblad blijven wat het toî nu toe was, en een letterkundlge schat wormen. Âfdoend antwoord De Gentsnaar en C" zijn altijd kwaad op ons. 't Is verdomd maar wij kunnen niet goed doen voor dat achtbaar gezel-schap.Ontsnapt er ons een woord tegen de kleine burgers 't deugt niet, verklaren wij ons rechtzinnig gunstig aan de kleine burgérij, 't deugt nog minder. 't Is altijd te kort of te lang. Nu treffen wij in Ds Gerîtenaar en C4" een artikel aan getiteld : Raak! dat wil zeggen dat hij juist gemikt en juist ge-troffen heeft. Maar 't is nu ook onzen toer om te mikken en te schieten en wij meenen wel, figuurlijk gesproken dat het ook ;.,A sâ$» : RaiCk op de Sentetniff zijn kaak. Onze klerikale confrater schrijft in zijn artikel : Hij zou willen vergeten en doen \ergeten dat hij zoo dikwijls de kleine burgers heeft uitgescholden voor uitzuigers, parasieten die leven op het zweet der werklieden, als tusschenpersonen die moeten ver-dwijnen voor het welzijn der wer-kende klas. Maar de burgers hebben dat niet vergeten en zullen het niet vergeten.Wij kunnen daar geheel zeker afdoen-fle op antwoorden, maar wij vinden er een helsch vermaak in van Le Bien Public voor ons te laten antwoorden. 't Is Le Bien Pufoîio die in zijn num-mer van 29 Juni 1890, de stelling der katholieken tegenover de kleine burgers gaat uiteenzetten. Wij verwittigen onze lezers dat het artikel van La Bien Public verscheen en-kele dagen na de kiezing van Juni 1890, waarin de katholieken triomfeerden. Het klerikaal burgersblad schreef : Ter gelegenheid der laatste wetgevende kiezing hebben de middenklassen in het al-gemeen en de kleine burgers in het bijzon-der hunne klachten en wenschen laten hoo-ren. Klachten en wenschen die men ten voile verstaat en in breede mate gewettigd zijn, want de inval van den groothandel heeft aan heele groepen eerlijke handelaars harde slagen tbegebracht en bedreigt er nog anderen. Deze smartvolle toestand heeft zich aan de beide politieke partijen opgedrongen en onze kandidaten hebben op de stelligste wijze verzekerd zich de zaak aan te ïrek-ken. Men kan verzekerd zijn, da.t onze ge-kozenen van 10 juni, voor wat hen betreft, aa hunne verbintenissen niet zullen te kort komen. De wetgevers — en onze acht gekozenen behooren tôt de wetgevers — kunnen in deze zaak maar met de meeste voorzichtig-keid tusschen komen. Zij moeten zich bepalen zekere voorrech-ten af te schaffen, waarvan de grooten tôt ûiertoe in den strijd tegen de kleinen ge-noten hebben, derwijze dat allen, volgens recht, op den voet der meeet volledige g&-i'jkhoid zijn geplaatst. V erder gaan, ware de vrije concurrentie bsletten, de voortbrengst belemmeren en feden tôt crge en verdiende beknibbelingen geven. Over 't algiemeen zijn de wenscbesn Taa den handel zoo ver niet gegaan. <Vij stellen ons gcene al te schoone flîn-Eeii voor van de hervormingen die voorge-en BEtOOPD zijn. Zij zullen het oorrecht, een onrecht doen eindigen ; «AAR zij ZULLKN niemand EED- DEîï. (Niemand beteekenfc hier : geen en-kelen burgier door den groothandel met failliet bedreigd. Red. «Vooruit».) De groothandel, de bijzondere inrichtin-gen of de handelsmaatschappijen zullen van zeer groote voordeelen blijven genie-ten, die voortspruiten niet uit de wet, maar uit den aard der zaken zelf en uit eene gewiettigden toestand. De strijd zal van dag tôt dag moeilijker worden voor de kleinen, totdat een groot deel dezer zal verdwencn zijn, tôt aan den beslissenden zege hunner machtige concur-renton. Dit is de onweerstaanbare strek-king die zich voordoet in handel en nij-verheid en de vrucht is eener concurrentie, die nutteloos en overigens onmogelijk kan teerengehouden worden. Een énkisi micïdel biijît dé kleine nijve-raars over om den stroom te weerstaan en aan de vernietiging te ontsnappen, zulk eenvoudig middel, dat men zich verwon-dert het niet vroeger in praktijk te zien ge-steld.« Het redmiddel ligt hierin dat de kleine burgers ook handel moeten drijvien in 't groot door zich te vereenigen. » Wij lazen onlangs dat de kruideniers van Parijs eene vereeniging hadden ge-sticht waardoor zij hunne koopwaren in 't groot aankoopen, ten einde, op deze wijz-e, zoo goedkoop te kunnen verkoopen als de werkersmaatschappijen en hunne kliënteel te kunnen behouden. » Dergelijke nieuwigheid is voordeeliger tôt het behoud en de opheffing der midden-klas&e, dan gelijk welke wettige bescher-ming. Dit voorbeeld kan gevolgd worden in elk centrum, waar de bevolking min of meer dicht opeengepakt en de handel in handen van kleine winkeliers is. » Wij ne m en aan dat de bakkers, door zich te vereenigen, enkel om hunne aankoopen te doen, nog zouden geklopt worden door de groote broodfabrieken, ten ware zij zelven in samenwerking, kneed-machienen en mekaniekovens plaatsten. Maar de kleine nijverheid heeft het hier lastig, omdat zij anders werkt dan de groote. » In de andere handelstakken is het zoo niet. » Waarom kunnen de samenwerkende maatschappijen en de groote magazijnen goedkooper verkoopen dan de kleine win-kels ? » Omdat zij in het groot koopen, betrekke-lijuC min algemeen kosten hebben, geen kre-diet geven en er giemakkelijk krijgen. Al die dingen kan een syndikaat van kleine handelaars zoowel verkrijgen als eene maatschappij van werklieden of van kapita-listen.v Yeronderstellen wij dat in onze stad, de kruideniers, door eene samenwerkende maatschappij bedreigd, zich vereenigen om gezamenlijk hunne aankoopen te doen of om een groot kruideniersmagazijn te stichten, waar de werklieden met gereed geld ailes kunnen koopen. In Leide gevallen zal de prijs der levensmiddelen kunnen verminderen zonder dat de winsten der kruideniers dalen. Integendeel, hun toestand zal er zekerder door worden en I.et onweder verdreven zijn. Laat dan de ge~ duchte samenwerkende maatschappijen komen, de vereenigde kruideniers hebben niets te vreezen ; zij zullen heel de burger-kliënteel houden. > Hetzelfde kan geschieden voor een groot deel der levensbehoeften, voor vele kleederen en meubelen, in één woord, voor ailes wat de werklieden dagelijks verbrui-ken.» Indien, integendeel in piaats van te handelen en vastberaden te strijden, de kleinhandel zich vergenoegt met te klagen, te blijven steken en zijne redding van de Staatstussclienkomst verwacht, dan is hij onherroepelijk veroordeeld te vcrdwjjnen in al d§ takken van den^andel^ waarvoor eenige bssliste mannen of enkele kapita-listen een groot samenwerkend of naam-loos magazijn willen oprichten. > Dat men ons het wederzijdsche wan-trouwen, die de personen van hetzelfde be-drijf tegen elkander gevoelen, niet tegen-werpe. Als dit wantrouwen bestaat zal het wijken voor de gezamentlijke werking welke door den gemeenzamen vijand opgedrongen wordt. De kleine handelaars hebben hier te Gent eenen maehtigen bond kunnen vormen om de samenwerkende maatschappijen to bestrijden. Zouden zij met meer gelukken, zich niet kunnen vereenigen om de voordeelen te plukken van eenen nieuwen toestand waarin de handel zich bevindt? » Is dat bij het meest doeltreffende niet het wettigste verdedigingssysteem, het eenigst practisch middel om de krisis te doorworstelen,, zonder er door te bezwij-ken, maar zich integendeel te versterken 1 » Daarin steekt meer dan het persoonlijk belang eener cateforie bslastingschuldi-gen. De toekomst der middenklasse zelve staat op het spel en voor redenen, die wij dii-wijls ontwikkeld hebben en waarop wij bijgevolg niet meer moeten terugkeeren, is h .'; bestaan eener machtige, talrijke middenklasse, wier bestaan verzekerd is, on-misbaar tôt het behoud van den maatschap-pelijlaen vrede. » » # a Wij zullen morgen uittreksels geven van wat Vooruit hier over 25 jaren op antwoordde. le voorspsllingen van kolonel Fiffèr Het is hoogst eigenaardig, dat kolonel Feyler, de militaire medewerker van het «Journal de Genève» reeds in 1902 den toe-komstoorlog voorspeldo op een wijze, weike de gebeurenissen thans heelemaal waar hebben gemaakt. Indien er, schreef bij in 1802, gelijkheid in wapenen, sterkte en moreel der troepen is, moefc er ouk in de taktiek zijn. Al spoedig zal er niet een uitsluitend aanvallende en een uitsluitend verdeihgen-do partij meer zijn. De tegenstanders zullen spoedig tôt hetzelfde recept gedwon-gen zijn. Zij maken elkaar bewegingloos, evenals troepen, die een versterkt kamp verdedigen..en die samenwerken h;j de om-singeling. Aan den buitenkant van den for-tengordel en onder hun kanon, kunnen de buitentroepen zich verplaatsen en aansia-gen beproeven, maar de fortengarnizoeuen en de detachementen, die de vestingwer-ken bewaken, blijven onbenut en zijn als het ware geneutraliseerd. Ziedaar het karakter, dat we aan de ver-dedigingsstelling van den toekomstigen oor-log moeten toekennen.Men stelle zich dezen voor als een tegenover elkaar sta,an van twee bijna elkaar rakende menschenmu-ren, gescheiden allen door den omvang van het gevaar en deze dubbele muur blijft bijna werkloos, trots den aan beide kan-ten bestaanden wil voort te rukken en niettegenstaande de pogingen, welke men zal doen, om in den opmarsch te slagen. Een van deze linies zal, daar men in het front niet slagen zal, de andere trachten om te trekken. Deze zal op haar beurt haar front verlengen en dit zal een wedstrijd worden, zoolang men maar troepen voor de uitbreiding van het front heeft. Alleen de natuur kan dan grenzen stellen ; de linie zal ophouden bij een natuurlijk steunpunt; da zee, een berg, de grens van een neutra-le mogendheid. Men ziet, hoe letterlijk deze voorspelling uitkwam 1 De schrijver gaf dertien jaar geleden ook antwoord op de vraag, hoe zoo'n conflict van evenwichten ten slotte toeh tôt een beslissing zou kunnen komen. Aan beide kanten, schreef hij, zal men in deze spannende, onrustige en altijd waak-zame werkloosheid volharden en alleen r.an uitwendige omstandigheden zal het eiad van den toekomstigen verdedigingsoorlog te danken zijn. Bijvoorbeeld kunnen de fi-nanciën daartoe dwingen. Wanneer men bedenkt, wat de oorlog in Transvaal aan Engeland per dag kostte, kan men nagaan, wat het op de been houden van viervouili-ge, ja vijfvoudige troepenmachten zou ver-eischen. Het crediet der staten is ?poedig op. Aan den anderen kant zullen aile ge-zinnen in rouw verkeeren en ongerust zijn Meer dan ooit zullen zij in hun onnnddel-lijke betrekkingen lijden. Zij zullen bet moe worden, dat de legers maar ter ^ilaat-se blijven, niets opschieten en toch siuar-telijke verliezen ondergaan. Dit zal veel meer dan de groote overwinningen van vroeger een einde aan den oorlog makea. Laten wij ons echter niet verbeelden, r'.at de gevechten niet meer bloedig zullen zijn. Men zal veel bloed vergieten en niet allien geld vermorsen. Voorziendheid, kalmte, çe-hardheid en zelfs do geest van het offau-sief zullen in het defensief noodig 7ijn. Meer dan ooit zal de bevelhebber kun.ie moeten bezitten, en men moet zich met dubbele krachfc op de ergste mçgelijkheden voorbereiden. - ^ 1 MAANSAC AANSTAANDE BEG1NNEN WIJ, ALS FEUSLLET0M, DS AF-KOMDiGIMG VAN " SOPHIE „ KE? KNAPPE WERK VAM ONZE VLAAMSCHE LET7ERKUNDÎG2 ¥lReiHEE LOVELING LEZiSSS VAN « VOQRUiT », BEVEELT TE D!ER CELEGEMHEID UW BLAD BSJ NiET-LEZERS AAfî, SOLDATENOROOMEN De Fransche majoor Henri Bourget, be-studeert in eene Amerikaansche revue ver-schillende gevallen van collectieve nacht-merries bij de soldaten vastgesteld. Hij had opgemerkt dat 30 mannen, wa-ar-onder 7 officieren, in denzelfden nacht, en over een afstand van ongeveer eene mijl geposteerd, door dezelfde nachtmerrie be-nauwd waren geweest : zij hadden namelijk gedroomd van in een loopgraaf verlaten te zijn geworden. Deze nachtmerrie doet zich, met eenige variaties, aldus voor: de droomer loopt ontsteld door de loopgraaf, alwaar hij van lijken omringd is, wier gapende wonden hem met afschuw vervullen. Nu is de loopgraaf versperd door lijken waarover hij moet klimmen, dan weer moet hij een poel van bloed doorwaden, dat hem tôt boven toe bespat. De ongelukkige heeft een ge-voel alsof hij in een afzichtelijken kring ronddraait. Hij draait en keert zonder uit-gang te vinden. Zijne krachten begeven hem. Hij werpt zich tegea de wanden van den loopgraaf om erover te kunnen klimmen. De aarde wijkt onder zijne vingers, hij valt neer. Plotseling richten de dooden zich op, steunen op hunne ellebogen en kijken hem aan. Hij hoort een vreeselijk geraas boven zich, gevolgd door een ge-knetter... Hij wordt wakker: een bom is ontploft... Dan valt hij weer in zijne vree-selijke nachtmerrie terug... Loopen, loopen in een afschuwelijken loopgraaf... zonder Gedurende drie achtereehvolgendé nach-ten heeft men bij acht mannen van denzelfden loopgraaf de volgende nachtmerrie waargenomen : De manschappen bevinden zich op de daken der huizen om een dorp te verdedigen. De vijandelijke linies be-zwijken onder hun moorddadig vuur. Op-eens verdwijnen de aanvalskolonnes en een groot Duitsch kanon doemt langzaam op. Vreeselijke spanning in het vooruitzieht der vernietiging. Ginds flikkert een licht... het schot gaat af... de muren storten met gedruisch in en zij, die zich op de daken bevonden, vallen in een onpeilbaren af-grond, waarbij zij elkaar met hunne wapenen verwonden. De val duurt en blijft du-ren totdat men plotseling-met angst wak- ker schiet en opspringt. Vreemd verschijnsel : Een Duitsch gevan-gene had dezelfde nachtmerrie als de Fransche soldaten, door wie hij bewaakt werd. Os elektriske drijfkraeht Het stelsel van elektrieke drijfkraeht waa tôt op onze dagen slechts toegepast, be-proefd kan men zeggen, op kleine senepen en slepers. Maar de ondervindingen die men d&arbij opgedaan heeft, zegt een ' akman in het' amerikaansch tijdschrift Génie Civil, zijn van zulken beslissenden aard geweest, dat men niet langer g&aarzeld heeft om het nieuw pantseroorlogschip Californian vaa het stelsel te voorzien. Het vakblad legt verder breedvoerijr uit: Het stelsel der elektrieke drijiKracht heeft het mogelijk gemaakt dat er zeer veel piaats en nog meer last gespaard is aan boord en dat er veel minder mannen noodig zijn in de vuurmakerij. Al de ketels zullen gestookt worden ~ j middel van zAvare olie en zijn zoo geplaatst dat zij maar ééne scho-uw noodig hebben, zoodat deze ook zal kunnen gepantserd worden. Voor de gewone snelheid van kruisers zal men slechts eene ketelgroep noodinr hebben en om de snelheid van vijftien knoopen te bereiken, zal men zich kunnen bepalen tôt eene dubbele ketelgroep. Voor de Californian heeft men de ver-sterkte dùbbere kèielgroëp -àangeûorûea, op de baçis van 23.000 paardenkracht, en men zal daardoor gemakkelijk komen tôt eene snelheid van twintig knoopen. Verder heeft men voor het oorlogschip het stelsel aangenomen der moteurs van 8.000 paardenkracht elk, de type die sedert jaren de proef doorstaan heeft in de staats-arsenalen, waar zij aangewend werden voor het drijven der reusachtige plethamers, waarvoor zij onder eene drukking van 2.000 volt tôt 200 toeren per minuut moes-ten draaien. Met de elektrische drijfkraeht, besluit he# blad, zal er op de Californian eene alge-meene besparing gedaan worden die op minstens 25 % kan gerekend worden. Europeesche Oorlog in West-ïtatan Sirs 1 Nosrifiii van Frairijk «■■■■ '«a Offitiseli tApran : Uit UasBfssh© W. T. B. Berlijn 15-4-15. (Ambtelijk) : Wcstelijk oorlogsterrein. — Tusschen Maas en Moesel enkel afzonderlijke gevechten. De Franschen hadden bij Marcheville tijdens drie verschilhge aanvallen zware verliei'en. Ten Westen van Essy-Hirey duurde om een kleine loopgraaf tôt in den nacht. De Fransche aanvallen in en rond bet Priester-woud mislukten. Tegen onze stellingen ten N. O. van Massonviller werden vooruitruk-kende vijandelijke afdeelingen door onze troepen teruggeslagen en zulks met zware verliezen voor den vijand. Vijf pogingen der Franschen om ons front ten Z. van Hart-mannsweilerskopf door te breken bleven vruchteloos. Verder in de Vogezen alleen artilleriestrijd. Oostelijk oorlogsterrein. — De toestand in het Oosten is onveranderd. Uit FrassssSie ijr©fa PARUS, 13 April (Havas). Officieele mededeeling van het groote hoofdkwartier : « Van de zee tôt aan de Aisne niets van beteekenis, behalve eenige artilleriege-vechten.» In Argonne mijngevecht en gevechten met bommen en handgranaten van de eene loopgraaf naar de andere. » Tusschen Maas en Moezel zijn de Fransche troepen op verschillende punten door-gedrongen tôt de prikkeldraadversperrin-gen van de vijandelijke verdedigingslinie. » Bij Eparges hebben in den nacht van 11 op 12 Apnl na een vrij hevig kanon- en geweervuur de Duitschers om half vijf een tegenaanval gedaan. » In het bosch van Ailly en in de bunrt van Flirey artillerie-gevecht zonder infan-terie-gevecht.» ln het Bois le Prêtre hebben de Duitschers op 11 April tegen 8 uur een pogi .g gedaan om het Noordwestelijke gedeelte van Quart en Réserve aan te vallen, » In den nacht van 11 op 12 dezer tegen half twee heeft een Duitsch luchtschip op Nancy bommen geworpen. f Parijs, 15-4-15. (Ambtelijk): Bij Berry-au-Bao namen wij gisterea avond een duitsche loopgraaf.De vijand her-nam hem terug gedurenden den nacht. In Champagne poogde de vijand in het ge-bied van Perthes, orn uit de loopgraven ta komen, In Les Eparges kwa-m een vijandelijke tegenaanval uit Combres vooruit In 't Woud van Ailly verbreidden wij ons front. In het Woud van Mort-Marc gingen wij vooruit. km fe Biuiscb'Piralssiii-Galicisttie iresis ISSf 9os%eiiPî|ics®i^ isirera W. T. B. Weenen, 15-4-15 (Ambtelijk): In West-Galicie mislukte bij Siezkowica ,aaa de Biallà een vsoruitkomfe» der Russen. 31e « Hu 1©® ^rijs por nemmer : voor België 3 coatiomen, voor don .reemdôS côiitiomea T@S©f®Oîi s Redactie 247 - Aitoîgiîasti»atSe 2845 17 A^BilL iHt &

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Vooruit: socialistisch dagblad behorende tot de categorie Socialistische pers. Uitgegeven in Gent van 1884 tot 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes