Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

576071 0
27 februari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 27 Februari. Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit. Geraadpleegd op 24 april 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0v89g5ht0g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ZONDAGSBLAD Bijblad van " YOORUIT „ ZONDAG 27 FEBRUARI 1916 Nr 50 Prijs : 5 eentiemen Wachten Nog was er niemand op het pad, dat van Badoer laidde naar den ketapan.... Multatuli. Ze had met gewacht op hem, éene nacht, maar heel haar jong leven lang... Ze kende hem niet, wist niet wie 't zou geweest zijn... Maar jaren lang had ze uitgekeken op iemand die komen zou, komen moest. Daarom was ze een jong, mooi meisje geweest, met donker-lieve oogen en zwarte krollen. En ze zat altijd in fijne kleedjes, die sierhjk plooiden om jonge weelde van haar lichaam ; en hare lokken had ze altijd lief doen krullen als een krans om haar fijn-gesneden gezichtje... Toen ze in den spiegel keek, had ze telkens een stem-metje gehoord dat fluisterde over schoonheid. Waarom zou hij dan niet komen? Hij zou een flinke jonge man zijn, met mooie kop en verstandig-goeie oogen, die naar haar lachen zouden en z'n mond, dien ze in verbeelding kuste, zou haar veel schoons vertellen. Dat wist ze eerst uit de romans en omdat ze dat onder-een vertelden op de kostschool. Toen schiepen ze hun held in hunne verbeelding en ze droomden ervan nachten lang. Ze zagen 't leven vol zon en licht. Tôt hare borsten zwollen, sterkte groeide in haar heup, tôt ze de belofte voelde als iets onvermijdelijks. Nu zou 't leven beginnen... En niemand kwam... Ze begreep 't niet... Ze voelde 't leven in haar bloed, 't sterk jong leven vol dartel spel, vol tinteling van geluk... Zag dat niemand? Had niemand behoefte aan haar lach, aan haar kus, aan haar droomen? Zag niemand haar mooi lichaam waarvan haar fijn voetje en ronde hais getuigden? Maar hij moest komen. Nu eerst, dat de kostschool ach-ter den rug lag ! Toen liep ze braaf langs de straat... Hoevelen keken er niet ? Maar niemand zag diep in haar oogen en wou wat beloven. Toen liep ze langs de zee in zomer... Honderden zagen haar. Soms flirtten ze met haar, legden lieve woor-den in hun mond, maar nergens trof ze een warme hand-druk en een oog dat om liefde bad. En met de dingen mêe werd ze ouder, en ze zag telkens dat Lente week voor warme Zomer, rijpe Herfst en koude Winter. En telkens opnieuw leefde ze dat ailes mêe, zonder Hem, die zich niet aanbood. En ze werd bitter, zonder dat ze 't wou of weten wilde... Ze zei 't me soms : « Vroeger had ik zooveel illusies en nu niets meer ! » Toen had ik medelijden, al was 't niet heel en al z6o, want vroeger had ze méer illusies, maar nu toch ook nog. Maar er was reeds twijfel, reeds treuren om 't gémis aan wat er werkelijkheid had kunnen zijn van haar droomen. Toen troostte ik, wees op een beschouwend leven, een genieten van schoonheid in kunst en natuur, maar heel onhandig, want ze zag 't van anderen rond zich : spel van liefde en weelde. En ze wist dat men eerst van schoonheid kon genieten, na dàt bezit. Maar niemand kwam, en ook niemand kon den tijd stil-houden, die al maar door hep, niet wachtte op haar, geen rekening hield van haar leven en hare jeugd, die werden meêgesleurd. Soms keek ze in den hof naar de wolken die overdreven, en toen voelde ze, dat die van verre kwamen en heel verre gmgen en veel hadden gezien... dat die geluk brachten hier of daar ; maar naar haar spotten ze en wezen op ver-gankelijkheid en dingen die nooit terugkeeren. Toen zat ze benepen in 't groote huis, gevangen in al haar weelde en kamers... En de wind floot langs de muren en in de hoeken en zong van liefde, die ze niet kende... Soms speelde de zon vol prikkeling op 't blonde gras-perkje en kuste wat schitterende bloempjts. Dat was hun liefde. Ze vond er toen spot in, en was nijdig dat ze die zon zelf niet zag en er niet in heu in 't veld... met Hem. Soms zat hare kamer vol licht en toen bekeek ze ailes, al de prullen waar ze genot in vond, en toen had ze plots een intens heimwee naar eenvoud, naar eene naakte kamer, maar dan ook met een hart vol liefde en 't lijf vol passie. Toen had ze 't willen uitweenen van smart, omdat ze 't ailes zoo goed en gemakkelijk had, en dat men haar soms beneed om wat haar koud liet in 't gemoed. Ze voelde het, dat wat haar nu nog bekommerde, ailes waaraan ze nog hield, heel weinig beteekende in vergelij-king met wat ze zoo lang had gedroomd. Had ze maar eens iemand gekend, dien ze had gekust en gestreeld, eens iemand lief-gehad die haar dit gevoel vergeldde met wat warmte. Toen had ze 't leven zoo schoon gevonden. Maar niemand kwam... Soms keek ze nog naar sterren, die koud pinkten in nacht. En de maan deed haar rillen, en ze vond niet eens warmte in 't geel-rosse aureool dat zachte sneeuw-wolkjes om haar rondden. Ze vond die heele vlakte daarboven, heel koud als glim-mende sneeuw-velden waardoor hier en daar, kil, een lichtje boorde. Dat glom daar als onveranderlijke dingen die zich niet om haar bekommerden... En de tijd hep... Zôolang reeds was ze vrouw. Zôolang reeds wachtte haar lichaam op den brandenden schep-pingskus van den man... die niet kwam... Ze twijfelde : zou hij nog komen? Kon het nog? Soms had ze moeite het nog te gelooven. Waarom was ze opgegroeid vol belofte en vol schoonheid, als blonde morgen van vroege Lente? Waarom wa-ren wolken en wind uit 't westen gekomen, die de belofte deden uitsterven in grijze dagen en eentonig leven ? Zoo wou het de noodzakelijkheid ! Maar ze was er boos om, nijdig soms... Ze had nu al wat ze lustte, kon al hare grillen van mode en gemakkelijk leven voldoen, maar wat de natuur haar beloofd had,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit behorende tot de categorie Culturele bladen. Uitgegeven in Gent van 1915 tot 1928.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes