Saint-Nicolas

Saint-Nicolas

Dans de nombreux pays d’Europe occidentale, on célèbre la Saint-Nicolas vers le 6 décembre. En Belgique et aux Pays-Bas, la Saint-Nicolas est la fête pour enfants par excellence, bien plus encore que Noël. Saint-Nicolas apporte alors friandises et cadeaux. C’était également le cas à la veille de la Première Guerre mondiale. Plus qu’aujourd’hui, c’était une fête de bienfaisance. Ceux qui vivaient bien pouvaient faire un cadeau, en argent ou en nature.


En temps de guerre, Saint-Nicolas continua à faire sa tournée. Ceux qui avaient suffisamment d’argent reçurent encore des friandises en décembre 1914. Les boulangers se laissèrent inspirer par les circonstances. Des zeppelins, des bombes et des grenades au chocolat s’étalèrent dans les vitrines.


Blog: 'La Saint-Nicolas en temps de guerre'.


Redactie's picture
Redactie

Deel van

De grote oorlog

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

6 December 1914. Nr 3 GEILLUSTREERDE 5 Gentlemen ZONDAGSGAZET BUREEL • LANGE GANG 6, ANTWERPEN ; OPEN DAQELIJKS VAN 2 TOT 3 UREN. Sint=Niklaas. (SCHETS UIT ONS VOLKSSLEVEN.) Langzaam, droevig en grauw kwam de dag in de lucht, als was hij bevreesd de geweldige, bloedige tooneelen le zien die zich nu op de wereld voordoen, als wou hij zijn licht ...

De nieuwe gazet

Hoe Bslgië voor hongersneçti bevrijd wordt Herhaaldelijk hebben we melding ge-maakt van de aankomst te Rotterdam van étoomsehepen uit Amerika met voe-dingsmiddelen voor de Belgen. De ver-zameling en de verdeeling dezer eetwa-ren is opgedragen aan «The Commission for relief in Belgium», welke eigenlijk bestaat uit een Amerikaansche, een ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

5 December 191 i 5 CBNTIEMBN Tweede Jaargang Nr 3 QEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Eureel : HOPLATS1D 30, Antwerpen Abonnement : 2.50 fr. het jaar P AMILIEBL AD Aankondigingen : 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aank. « 1.00 rubriek 0VER ALLES d. reg.1.00 Begrafenisbericht 5.00 pit nummer bestaat lilZES BLADZIJDEN daden en zakeh ...

Le messager de Bruxelles

LE MESSAGER DE BRUXELLES JOURNAL QUOTIDIEN, ÉCONOMIQUE & FINANCIER Abonnements : Pendant la durée de la guerre 3 francs par mois (Bruxelles et faubourgs) AVIS. — Adresser toute correspondance à la direction du' MESSAGER DE BRUXELLES Dépositaire pour CHARLEROI et environs: M. MOUTEAU, 37, rue Ghavane, CHARLEROI. ttédaetion et ...

Vrij België

2 VRIJ BELGIE van Vrijdag 3 December 1915. Het spoor bijster. De lieer Dr. A. Borms heett 111 Antwer-pen een artikel gepubliceerd, dat voor titel droeg: ..Van Cauwelaert, wat bebt gij met uwe broeders gedaan?" Men i;al van mij niet verwacliten, dat ik de verantwoording over mijn gedrag tijdens dezen oorlog aan don heer Borms zal aan-bieden. Ik ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÈTROPOLE D'ANVERS, PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES. 21ME ANNEE. MARDI 8 DECEMBRE 1914. NO. 342. COMMUNIQUES OFFICIELS FRANÇAIS. SUPERIORITE DE L'OFFENSIVE DES ALLIES. AVANTAGES D'ARTILLERIE. PARIS, 7 décembre.—Communiqué officiel de 15 heures:—, Dans la région de l'Yser, nous continuons à attaquer les quelques tranchées que ...

L'événement illustré: revue hebdomadaire, documentaire, artistique et...

<Ç ABONNEMENT : Belgique : 12 francs par an l Etranger 15 " " ' REVUE HEBDOMADAIRE, DOCUMENTAIRE, ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE 20 pages : 25 centimes le numéro ADMINISTRATION \ C. Van Cortenbergh 12. rue de l'Empereur. Bruxelles S EFFET D'UNE EXPLOSION DE BOMBE DANS UNE SALLE DU PALAIS ROYAL, A ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Beheer en Opstelraad : 13, PAKHU1SLAAN, 13 : Brussel : ABONN \LMENTSPR!JS : Pek Jaar Fh. 6.50 PRIJS : 15 CENTIEMEN \IAA1HSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd weekblad inhoud Een Tooneeltje van het Westelijk Oorlogs- terrein (plaat) 109 Hoe staat het met den Oorlog ? De Krijgsge-beurtenissen op de verschillende Fronten bondig geschetst, ...

Vrij België

Dit Nummer bestaat uit 16 Bladzijden. No. 67. VRIJDAG 1 DECEMBER 1916. TWEEDE JAARGANG. VFiL onder leidinq van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND.......f ... 10 cent. ENGELAND g�, -......... 2 pence.' FRANKRIJK en BELGI� . ,M . . � � 0.2Q fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

a^—g m Uf\yÇÇLJ3/dU O ^JAUS ^ r^M-:Q^ - ^ Ol-LlÈ. _3LE. -X/^J KEN HERFSTGEZxCHT IN T BOSCH Foto A. F. A. ,, nKrF.MRF.R ;oe [AARGANG No. io ,, ■!#' \" ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

H. M DE KONINGIN EN Z. K. H. PRINS HENDRIK, ACHTER HET PALEIS TEN BOSCH IN DEN HAAG GEKIEKT. Fo.o Covéh DECEMBER 1915 5oe JAARGANG — Vo ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 5 PF.CEMRER 1014 —" 49e JAARGANG — No. 9 DUITSCHE MITRAILLEURS MET HUN VOOR DE JACHT OP VLIEGTUIGEN INGERICHTE WERKTUIGEN IN BELGIë: Boven een afdeeling gereed om op marsch te gaan; beneden in ...

Vooruit: socialistisch dagblad

JO iaar — M, 320 Pnjs per nommer : voor België 3 centiemen, vooi den /reemde 5 centiemen TeSefoon : ÏSediactÈe 24*7 » Administratif 2845 Woensdarc 9 PecesnBiei1 1814- Drukster-Uitgeefster Sam: Maatschappij h ET licht bestuurder* P. DE VISCH. Ledeberg-Qcnt . . REDACTIE . ADMIN1STRATIE l;gogpoort, 29, gent VOORUIT Orgaan der BeSgisohe ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

i Jaarâané No. ISS Donderdag, 9 December 1913 DE VLAAMSCHE STEM I Een volk zal niet vergaanl ALGEMEEN BELQISCH DAQBLAF Fonrinonto* » f. IDIRECTIE EN REDACTIEl PALEISSTRAAT 31. bovenhul», AMSTERDAM. T„!r,fo„« Wo OOOO unn,il Onder leiding van Dr. RENE DE CLERCQ en Dr. A. JACOB. ABONNEMENTSPKIJS (bj vooruitbetaling): Voor Nederland per jùr ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Derde jàargang Nr 3 Prijs 6 centiemen Gent 3 Décember 1916 hoofdredactie : algemeen secret aria at met de medewerkxng van het werk der volks bibliotheken "de straal,, ALLERLEI beheer : vrouwensecret ariaa peperstraat, 17. — «O» — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden: » 1,60 drij maanden: » 1,00 Weekblad voor ons VSaamsche ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

De Klok uit België MiJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM *edactie Kapoenstraat 14 ALS IK LUID, IS T ZEGE ABONNEMENT : Vdministratie Kapoenstraat 16 Voor HouMD n | gc per Kwar(a. MAASTRICHT — Teleph. 614. PRIJS PSR NUMMER : S Cent. Voor Buitenland ... Fl. 1.25 „ „ Nu niet ! Na den Oorlog. Toen ik eenigen tijd geleden ei onzer ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

I Bureelen : 104, Noordlaan, 104, BRUSSEl fweede Jaargang ■ VTr A Prijs : 1S centien 3e" DECEMBER 1916 II 7 2L'^.£L£"?' VLAAMSCH LEVEN - ZELFSTANDIQ VLAAMSCH GEÏLLUSTREERD WEEKBLAC Bestuurder eri Hoofdopsteller Willem QIJSSELS INHOUD VAN Nr 9 Een duikboot geeft in voile zee bevel tôt stoppen aan een vijandelijk zeilschip (plaat) 129 ...