Jouw zoekopdracht * heeft 885 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Belgisch dagblad

Filters

Reeks of titel

Belgisch dagblad

lste Jaarffanff MAANDAO 4 OCTOBER 1915 rVo. 16 A B 0 N NE M1N T E N. Per 3 maaxH^i voor Holland i 2.50 franco per post. Losse àummcrs : Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegraciht 16-39, Telef. Tfed. 2787 Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD f - * ~- AD VEÏiTENTIEN: Van 1—5 regels f 1.50: elfcf regel meer f 0.30 ; Ileclamef ...

Belgisch dagblad

lste Jaurgang1 DINSDAU S OCTOBER 1915 JSo. V7 — —- 1- BELGISCH DAGBLAD ABONMEMBNTEN. Per 3 maanden voor Holland | 2.B0 franco per poat. Losse nummers: Voor Holland 5 cent toor Buitenland 7 Vï cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUîflONT — L. DU CASTILLON. AD VERTENTIEN: Van 1—5 ...

Belgisch dagblad

lste Jaargang" DONDER13AG 7 OCTOBER 1915 JVo. io BELGISCH DAGBLAD ABONNEM E\N T E N. Per 3 inaanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBiET. Redactie : E. PREUiVIONT — L. DU ...

Belgisch dagblad

îste jTa.ai'g-aiig- VRIJDAG 8 OCTOBER 1915 IN*o. SO BELGISCH DAGBLAD abonnemeVien. Per 3 maanden voor Holiand I 2.50 franco per post. Losse immmers : Voor Holiand 5 cent voor Buitenland Th cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. Bestuur : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU ...

Belgisch dagblad

Iste J"aargan^ m.m, in», iiittw—rirwirn-iwrr*t"*t"m* 2ATERÏ>A(^ O OCTOBEÏl 1915 3Vo. 21 ABONSEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland | 2.50 franco per post. Losse Bummers: Voor Holland 6 cent voor Buitenland 7Vs cent, Den Haag, Prinsegracht 16-39, Xelef. Red. 2787. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bèstuur: Dr. TERWAGNE — CH. ...

Belgisch dagblad

lîgte Jaargang Z^ÏVDAG XO en MAANDAO 11 OCTOBER 1Ô15 JVo. S3 ABOMNEMEMTEN. Per 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per posi. Loss$ nnmmm; Voor Holiand 5 ceûfc voor Buitenland 5Vj cent. Den Haag, Prinsegracht 16-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Besfuur : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUfêiONT — L. DU ...

Belgisch dagblad

Iste Jaargang DINSDAG 12 OÇTOBER 1910 »M «.«ilm.—i—., — — IVo. 23 t—r~é-* ABONNEMENTEN. Pèr 3 jnaan&eû %$or Hoflànd f 2.50 franco pôr post. Loip itummers! Voor Holiand 5 cent voor Êuiteaîsffid ï'/s cent. Den ïfaag, Prinsegracht 16-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. ...

Belgisch dagblad

lste Jaargang WOENSDAG 13 OCTOBBR 1915 IVo. 24, ABONNER 3|N TJ N. 3?er 8 maanden Vôor Holland I 2.50 franco per post. Losse aummers: Voor Holland 6 cent Voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegra-clit 16-39, Telef. Iled. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMQNT — L. DU CASTILLON. 'AD ...

Belgisch dagblad

l.sto ti aargan». X>OJilDBRDA4 OCTOB^c t®W 3Vo. s& y ABONÎTEMENTEN. 9 a cî ^ maanden voor Holland 5J'50 franco per posfc. Loa'se nummers: Voor Bolland 5 cent voor Bultenland 7Vi cent. BELGISCHDAGBLAD i sfiauH Bestuur: Dr. TERWAGNE - CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTILLON. ADVERTENTIENr Van 1—5 regels f 1,50: elks ...

Belgisch dagblad

lste Jaargan^ VRIJDAG 1S OCTOBER 19X5 V JVo. se BELGISCH DAGBLAD àBONNEM EN TE]n. fer 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. LosîS nummers: voor Holland 5 cénfc voor Buitenland î'/s cent. Denllaag, Rrinsegraclit 16-39, Telef. Red. 2787. Adm. 7458. Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU ...

Belgisch dagblad

iste Jaargang- ZATERDAO 1G OCTOBER 1915 No. 27 * . . ABOB N'E MENTEN. Per 3 maaudeû voor Holland i 2.50 franco per post. Lossé immmers : Voor Hollancl 5 cent voor Buitenland Th cent. Den Haag, Prinsegraclit 16-89, ttelef. Eed. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD ADVEETENTIEN: Van 1—5 regels f 1.50; elkç regel meer f 0.80; Keclameà i—5 regels ...

Belgisch dagblad

lste Jaargang ZONDAO 17 eu MAANDAG 18 OCTOBER 1015 iVo. 38 1 AB0NNBMÏJNTÎ1N, 3?er S maanden voor Hollaixâ f 2.50 franco per post. LoaSè nummers: Voor Holland 6 cent Voor Bnltenland Tlt cent. Dep. Haftg, Prinsegracht 16-39, , Telef. Sel 2787. X&l 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET, Redactie: E. PREUflflONT — L. ...

Pagina's