Jouw zoekopdracht * heeft 31557 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • Oorlogspers

Filters

Soort

Sperreghem

NUMMER SPERREGHEM Guido DELEFORTRIE, Brankardier, C 138, Ie Compagnie OP SPERREGHEM ! Narden luidt de belle, Sperreghem staat op ! Te lang reeds verlamden onze krachten in een dommelslaap ; drie jaren oorlog h( b-ben ons onderwijzersleven geknakt. Dat leven moeten we herleven, een vernieuwd en verjongd leven moeten we voorbereiden, onze ...

Vrij België

No. 66. VRIJDAG 24 NOVEMBER 1916. TWEEDE JAARGANG. VRIJ BELGIË onder leidinq van FRAN3 VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND ...... 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0 ?0 fr. VERSÇHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1 .— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGlP, 2.50 fr. ALI# STUKKEN ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

i j^r© Année N°* 87« S cenis (ÎO Centïrtiesî Lundi 18 janvier 1915 L'ECHO BELGE « L'Union fait la Force. Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam . ■•■m i • Belge est notre nom de Famille. - _ jn»A/4 a « am Ohff * fîllRlflVÊ T pi priïi f» j»« "OUr 168 flUlTBOllCCSj S OOIIBIC ill6HtS 61 V 61110 Toutes les ...

La Belgique: journal des réfugiés

LA BELGIQUE Mar€£Ss ÎSSÏ £§epsf gaÉMPMNdK*»^/ /dfW«-cs Ji-ftwœr «-aWUflUI ABO-MEM^rS: 1 1 œvia i-._I.25; 8 moite â. S.60. CtSr; VS-cta. pat mois en plus). ANN0K0E8; ;'U aras 80 cents., (Pâlir, Contrats | s'amasser à l'Administration) ' i Adresser TOUTE . U correspon-fcUwe»'* .La Belgique", Nooideinda-ÎpToin, ...

Uilenspiegel van Leuven

Abonnem#nten : Een jaar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. Uit Vlaanderen's Gulden Geschiedenisboek IWillem Yan Saaftinge voor Artoos, In den Slag der Gulden Sporen « Spreek Vlaamsch ! Wij verstaan geen Fransch vandaag ! •3 | EËRSTE JAARGANG NUMMER 30 Prij» : 10 Centicm. ZONDAG 25 OOGST ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

5e JAARGANG. NLJ24_ PRIJS : . S CENTIEM. tare** i ii 11 H»1 ii ii i«ii 11 i m n »wi u r —». *trv-*7TTTirT*^TTw; ff m VRUDÀG 25 JANUARI1918 AB0NNEMENTSPR1JS : j Binnenland (Etapegebied nitgezonderd), fr. 3.75 g per kwartasl. (ALLE KOSTEN INBEGREPEN) Men wende zich tôt de postkantorefl. S VERSCHIJMT 'S NAMID9AGS ns@t al de ...

De legerbode

DE LEGERBODE de/i Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschîjnende / Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDAÏEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batlerij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederiandsche exemplaren. Het Congres voor Vakheropleiding Schadeloosstelling aaa de Ooriogsverminklea In zijne prachtige redevoering, heeft minister ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

Annee IV». HQÏ0 S ceraïSi w&ercrecSI B"gsai ' Î917 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer Journal cawotidiefi cSu matin paraissant en Hollande. Beige est notre nom de Famille. p —— — Toutes les lettres doivent être adressées ou bureau de rédaction: z. VOORBURGWAL 334—240, AMSTERDAM. Téléphones: 3797 et 177S. Rédacteur en ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

4e Année — N° 295-296 Bédaotion â AdmiRistraiion Turfmarkt 31 & 31 a La Haye—Téléph.216 Bureau à Maestricht : Wilhelminasingel 27 FF?ANÇOIS%GLYFF Directeur - Fondateur sffis®'as!aiiaH!^«a^iB5îa!ifflÇsai®aeas Les Nouvelles eastfiaaai sMaaaflsr ■HaMi Journal belge fondé â Maestricht en août 1914 Dimanshe-Lundi 16-17 Juin ...

Les nouvelles: journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe...

2e Année N° 21 5 cents Mercredi 22 Septembre 1915 Les Nouvelles Journal belge quotidien publié à Maestricht par un groupe de journalistes liégeois. 'Rédaction et Administration : Imprimerie électrique Place St. Amor 16, Maestricht. Téléph. Interc. 417 i Hollande : 1 florin ] Abonnement : Angleterre : 3 shillings par mois. /(France: 3.60 ...

Het volk: christen werkmansblad

r .. . „ ' ' ^■——— V'ijfcBTffinligsle Jaar. — N. 252 WwiCiiaiaTitiii i in rn«»r ii-—'iiiT s»«iaA>"—^ -ir eodsâlsnsf — Halsgezin — Elgeata Woeasdag, 15 Seplcmber î 915 ^He f>ne fWfe^eîm gen vracM" "Wij te zenden aan Ang. Van ïseghem, uitgevervoor denaaml. fncafsch. « Drukkerij Het Volk», iteereîeeg, ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

ABONNEMENTSPRÎJS : Bînnenland (Etapegcbied uitgezonderd), fr. 3.75 per kwartaal. (ALLE KOSTLN INBEGREPEK) Men wende zlch tôt de postkantoren. j VERSSM1JHT 'S NAMSD5MGS met ai de cchteradteSegrammefir BEHEER EN PUBLICITEIT : 75, Anspacfoîaa??, 75 (Beurs). Kantoor te «ENT : AANKONDÎQINGEN worden aangcnomen : 75, Anspachkan (Beurs). — 52, ...

Pagina's