Jouw zoekopdracht heeft 481 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-09

Filters

Publicatiedatum
1914481

Geïllustreerde oorlogsgazet

Nummer 3 ..GEILLUSTREERDE 5 Centiemen OORLOGS GAZET JOURNAL ILLUSTRÉ DE LA GUERRE Verschijnt elken Woensdag en Zaterdag namiddag BUREEL : LANGE GANG 6, ANTWERFEN Paraît le Mercredi et le Samedi après-midi BUREAU : LONGUE ALLEE 6, ANVERS Eene kleine schets zegt me meer dan een Iang verslag (Napoléon) Le plus court croquis m'en dit plus long ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

• Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. A BON NEM ENTSPRIJS : FR 6.00 PER JAAR VOOR DE MAATSCHAPPUEN. . 5.00 PARTICULIEREN 8.00 H ET BUITENLAND. VOOR HOLLAND Fr. 6.00 Elk abonnement is tooraf btlaalbaar en eindigt op ij December van bel abonnementsjaar Afzonderlijke nummeis i5 centiemen OPSTELRAAD: ...

La Métropole

'S aie ltiin 21 e Année NÔ~271 Ecii lion JK. 13 LA METR OPOLE 5 HilE 1p. miirn r ae des Peignes, 59 ^Sli l" IIbTImB flTJbS B rue des Peignes, 59 amers lUIIIUIV UU yUllf ™s LA GUERRE Vaines attaques allemandes sur la iipe dis iliis Les Autrichiens en fuite T—m MIIH ■ I II II ■ I I ■ 1 IIIM ■ I ■ I !!■!— Il I Les Rbsk ...

De nieuwe gazet

Woensdag 30 September 1914 3 CÊNTIEMEN. - (3UITENLAND 5 C.) . " • " " "'J' " ■ ' - - *.'■ ■ - -■ - ■' , 17ejaargang fNT 6026 . —Jà De Nieuwe Gazet AA.!NrK:oisr3DX<3-iJsrG^K3sr = 4«ic biadzijde, per kleinen regeL • »«••• Ar. 0J80 Financieele annonce» •••• • MX* RekJaam onder stadnietrwB, ...

Le nouveau précurseur: journal du soir

I>im;inche «1 septembre 1914 €2£MQ> €2MrcKnmS!5f& 80' année — 966 Le Nouveau Précurseur ■A~ROi<ris/33J»gEbjTrg ? JUfVBIML on •» lt.OO fr.; sfct mol* 6.B0 fr.; trois mofa 8.BO tr. nrrmmm, • is.oo tr.; - s.ooa-.; - -«.soir. BOUa&mNB, » SS.OOfr.; . 18.00 fr.; » 8.00 fr. LUXKMBOîïfitS. • as.00 te.; . lt.OO ...

Gazette van Gent

y JAARo — N< 220. - B. 5 CENTIEMES MAANDAG, 14 SEPTEMBER 1914 GAZETTE VAN GENT INSCHRIJVItfGSPRIJS : V00R GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : ijaar ..... fr. I2«O0 Een jaar ..... fr. I5«0!J ]8anilen. , , . , î 6-50 6 maanden. .... » 7-75 imuiden. .... > 3-50 8 maanden > 4»®9 Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : ...

De gulden spore: catholijk zondagblad van Kortrijk

rtM Katholiek weekblad van Kortrijk AANKONDIGINGEN : PROF.F.RT DE THESAURO DrUkkerîi R. SîlOeCk= DebUSSCSlCre 0UD ENN™,w.n,m INSCHRIJVINGSPRIJS : Per regel Fr 0 20 NlhUW EN OUD D ,, . . ' . ' ' ' ' ' _ ' ' SUO NOVA ET VETERA PiUpktrflU 77 kTOPTP! IK WIJSHEID WAARHEID In Stad Fr. l.x'O Reehterl Aank. per regel . Fr. 100 Kljseisiraai, ZJ, ...

Le peuple gantois

Le numéro : 5 centimes Lundi 21 septembre 1914 LE PEUPLE Edité par la Société Coop. « Volksdrukkerij -> 29, Rué Haut-Port, 29, GANÛ. Edité par la Société Coop. « Volksdrukkerij » 29, Rue Haut-Port, 29, GAND. é——,.,.1111 .... _ , ' _ L'Allemagne s'avoue vaincue Washington, 19 septembre. »— L'ambassadeur allemana annonce que ...

De stem uit België

LEcho de Belgique DE STEM UITBELGÏE Yoor God enVaderland. Dieu et Patrie. Administration 4>Rédaction (Bestuuren OpstelJ-43 T?alace Street,London.S.W. No. 1 VENDREDI (Vrijdag) SEPTEMBRE 25, 1914. Price ld. Our Object In order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials wliich the Belgian Refugees are under-going, we hâve ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Zater- en Zondag 5-6 September 1914 Prijs per nummer: 5 centiemen jaar, num. 206 Telefoon 491 FONDSENBLAD Telefoon «91 aaukondigingkv : j oor aile aankondigîngen wende men zich tcu bureele van het blad. —O— kf.tRLVEST. Num. 16, te GBNT. VLAAMSCH LAN! Handel, Nijverheid, Taal en Godsdienst VERSCH !J N EN DE ALLE WERKDAGEN ilf scii rij vi!» g ...

Le nouveau précurseur: journal du soir

Dimanc£ii>(I!13 Septembre 1914 csn-TUM r;ï*» 80" année - I¥a «£5S Le Nouveau Précurseur AJBOTTÎSTEnvnHÎNTFS ; IHVKRSL 1211 as 13.00 tr.; stx mois e.BO fr.; trois mois 8.B0 fr. NTKEMJ*. ' 15.00 fr.; » 8.00 fr.; • '*•50 fr. ÏOLLANDK, - 33.00 fr.; » 18.00 fr.; - f 00 fr. JTXKMBOWaa, . SS.OOfr.; > »«.00fr.; • S.OO fr. ...

La Métropole

5 tiis LA METROPOLE I Mil! ' lî nisrn 21e Année ~~~ No 268 édition A S rue des Peignes? 59 ANVERS rue des Peignes, 59 ANVERS Vendredi 25 septembre!914 LA GUERRE li bataille n inlip LA PBISF. RE JABBSUW Un Zeppelin syr Ostende Les ccntmun'qucs oJfisis s français A l'ai e gsuchs la tailla continue Les Aiiemands se fatiguent Paris, 24 septembre. ...

Pagina's