Jouw zoekopdracht heeft 375 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-09

Filters

Publicatiedatum
1915375

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 27. j Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 1? Septbr. 1915 Oude, ware gezegden. Geen enkele Belg, hoe bekrompen en hoe ver-franscht hy ook zy, zal het durven betwisten dat wy ons volk door onze beweging willen wakker schudden uit den langen sluimer der onverschil-ligheid en dat wy het uit de nacht der onwetend- Œp ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

4 September 1915 Nr 36 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IIV8CHRIJVING8PRU8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxeraburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Dnikster-Uitgeeïstet fem: Maatschsppij H ET LICHT bestuurder» P. DE VISCH. Ledeberg-Oent . . REDACTIE . . ADMINISTRATÎE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRUS BELG1E Drie maanden. . . , , fr. 3.25 Zes maanden fr. 6 50 Een jaar. ...... fr. 12.30 Men abonneert zich op aile postburceles DEN VREEMDE Drie maanden Idageîijks vcrzonsien). ..... ...

L'indépendance belge

SCème année. No» 215 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNH ONE PENNYs BELGE. OONTiNENTï 15 CENTIMES ADMINISTRATION ET REDACTION : ÏUDOR HOU8J3. TUDOR ST., LONDON. E.C. TELEPHONE: CITY 3960. BUREAUX A PARIS : u. PLACE DE LA BOURSE. ^ LONDRES, SAMEDI 11 SEPTEMBRE 1915. TELEPH.: j238-75. {3 MOIS. 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENTS . j 6 MOIS. 17 SHILLINGS, i ...

Belgisch dagblad

jste Jaai'gang- 18 SBPTEMBER 1015 ■- - ' - - ■„ in 3Vo. 4] I ABONNE M ENTE N. Per 3 maanden voor Hollançl I 2.50 franco per post. Lossa juummers: Yoor Holland 5 cent voor Buifcenland 7Vî cent. Den Haag, Prinsegraclit 16-39, Telef. Efid. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Besîuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERB1ET. Redactie : E. PREUMONT — L. ...

L'écho de Belgique

Registered at the General Post Office as a Newspape Telcphoon: Centra! 12 86. De Stem uit Belgie HP 12 BÏàtlz. Set L'Echo de Belgique Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement: ls. od, voor drie maanden. Subscription : is. 6d. for three months. No. 50. Oplage 21,600. VRIJDAG, SEPTEMBER 3, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fl. Py]/»p "J ^ ...

L'indépendance belge

86ème année. No. 226 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY, BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS: rUDOR HOUSE. TUDOR ST.. LONDON. E.C. 1 LACt ,^11 TELEPHONE: CITY 3060. TELEPH.: j 238-75. (3 ] LONDRES, VENDREDI 24 SEPTEMBRE 1915. ABONNEMENTS: 16] 4 i (3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ■ ] 6 ...

Het Vlaamsche nieuws

^WK)nderdag 2 September 1915 Eerste Jaar^. Nr, 230 Prijs : 5 Gentlemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws llflft tMittt inflcdidit en maast vesmsffâid Nkaiwehbd wmn Balaië» • Veif&ehiint ? maa! pas» VfaN&k A HONNËMENTSPRJJZEN ! t: «tek 0.88 | Per 3 maan&en 4.— !'rr inassd 1.50 | Per 6 tnaande» 7.ÇS Va jaar 14.— i ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

£' Année. - N° 341 TIRAGE 75.000 CINQ CENTIMES Ed°" B MERCREDI 8 SEPTÎMBRt 1915 Le Bruxellois ABONNEMENTS: 13 6 12 Mois Bruxelles et Faubourgs. , . . . 2 fr. A fr. 7 fr. 12 fr. Province et Etranger ..... 3.50 8.50 16.00 30.00 Journal Quotidien Indépendant Rédaction, Administration, Publicité: Bureaux de vente pour Bruxelles et ...

L'indépendance belge

£6èm« année» No, 208 L' INDÉPENDANCE BELGE. ROYAUME-UNI Î ONE PENNY CONTINENT! 15 CENTIMES administration et redaction : bureaux a parts : tudor house. tudor st.. london. e c. 11' place de bourse TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: (ais'-îs. LONDRES, VENDREDI 3 SEPTEMBRE 1915. abonnements . {ô mois! ît^illnfcfs. 1 Conservation par le ...

De werkman

de W erkloozenfonds. Bij deze wordt de Bevolking verwittigd, datde Klach-j§ ten-Kommissie aile Maandagen zal zetelen, om 5 uregj namiddag, in het Oud Hospitaal, Onderwijsstraat. m HETBESTUUR. I HERBOUWEN, HERSTELLEN, dit begint men op veell plaatsen, omrede dat na den Ooriog aile Bouwmaterialeng schrikkelijk zullen opslaan en de Ambachtmans niet ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

I jère AlîM^e IV®. 34S> S cents (ÎO Centimes) mardi 7 septembre 1915 L'ECHO BELGE L'Union fait sa Forcer •Journal Quotidien «Su matin paraissant à Amsterdam Belge est notre nom de Famille. I Toutes les lettres doivent être aaressees HtJ bureau de rédaction : N.Z. VOOÏiBURGWAL 234-240. Téléphone: 2797. „ .. , , ( Charles Bernard, ...

Pagina's