Jouw zoekopdracht heeft 375 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-09

Filters

Publicatiedatum
1915375

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Samedi 25 Septembre 1915 A flt.314 i i - ,■■■■■- Samedi 25 Septembre 1915 I II H LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION 3it Montapne-a.zLx-HerTbes-F'otag-ères, JBFHXXELIjES BUREAUX : DE 9 à 17 HEURES •Jos. MORESSÉE, Directeur JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO : 10 CENTIMES I Petites annoncés. . » lâ IigH6,'7r. ô.-iO Réclame avant ...

Vooruit: socialistisch dagblad

IDraîcster-U Stge ciste» Sam: Maatschappij H£T LÎCIIT bestuurdcrt /P, DE VJSCî!. Ledcberg Gent . . REDACT!E . . ADMINISTRATIE KOOûPOORT. 29. GENT VOORUIT , " ' il ' i i ni ■ ■ ■ l . n i il. — ABOMNEMENTSPRIJS BELCIE Drie maanden. . • . . tr. 3.23 Zes tnaandeo . . . . . fr. 6.50 Een jaar ....... fr. 12.50 Men abonneert zich op ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

t o niltylcfn 10 pon+i'mno Cinquante-huitième Année - No 17.403 DIRECTION & RÉDACTION RUE VLEMINCKX, 14 Wx V^N ANVERS É Js]—-- LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime Quotidien émanant Hps Cnnrtiprç Hp Navivoc Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Vendredi 24 Septembre 1915 A N° 313 Vendredi 24 Septembre 1915 1OT8S9É LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION 31, Montaçrne-axxs-Herlies-F'otagères, BjrlLTXFIT,LE3 BUREAUX : DE 9 à 17 HEURES Jos. MORESSÉ^jawggretm^^^^ JOURNAL QUOTIDIEN LE NUMÉRO ! lO CENTIMES Potités annoncés,..,.,. . la ligna, tt. 6.4ÎJ Réclame avant Igs-jnnonces- » ...

Belgisch dagblad

ttste Jaar^aug1 VRIJDAa S4 SEJPTEMBER 1915 No, ABONNEMENTEN. fer 3 maandea voor Holland f 2.50 franco per post. Losse nummers : Voor Holland 5 cent voor Buitenland Tk cent. Den Haag, Prinsegracht 16-89, Telef. Bed. 2787. Ain. 7433. BELGISCH DAGBLAD ADVBËÏENTIEBT: Van 1—5 regela f 1.5Ô: elk^ regel meer f 0.30; Réclames l-~5 regels f 2.50; ...

Belgisch dagblad

Iste Juargaug1 WOJKNSDAe 33 SEPTEMBER 1915 jVO. y ABONNEHENTEN. Per 3 maanden voor Holland i 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holland. 5 cent voor Buitenland 7Vs cent. Den Haag, Prinsegraclit 16-39, Telef. lied. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERBiET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTiLLON. AD VERTE ...

De Belgische standaard

. oor Ta&l m Volk %M OAGrBLJtD Woor tâod m HTaard m h&nd Abonnem-entsprij& voor 50gnummers (2 maaaden) bijt'vooruitbîtaling : Voor de soldaten : 2,60 tr. Voor de niet-aoldaten — In 't lard 3.50 tr,; buitea 't land : 5.00 tr. Itxiien meer exemplaren van[tlk nummer worden gevraagd, wordt de abonnementa-prijs tninder. » Besfruurder : ...

L'indicateur - De aanwijzer

y40mo année. —J12 Septembre 1918. N° 34. 40sto jaargang. — 12 September 1915. L'INDICATEUR Téléphone:261 Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. Onze Tsureelen. zîjn. open -van S tôt 1 uur l Nos "to\irea,"U.2£: sont ouverts d.e © à 1 lievire Tarief der Aankondigingen voor 1915 »' 77 PRIJS TOT VERHURING AARD DER AANKONDIGING ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Jeudi 9 Septembre 1915 A N" 298 Jeudi 9 Septembre 1913 ÎCTTîC3«ggac?aBeiL.J.a-'iJUJM)L-JU.I.-*i^ '■■■KiniTT'HiuiimiaitlniyjfiJJi tuffi "Y LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION SI, Montagne-aux-Herhes-lPotagères, BUTTKEZjJjES BUREAUX : DE 9 à 17 HEURES Jos. MORESSÉE, Directeur jouMâl quotidien Le numéro V io centimes ! ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Samedi 4 Septembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.402 DIRECTION & RÉDACTIO ; ! VLEMINCKX, 14 'i\ x An VER s phone 3761 Ge-XoV LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

mim yriida» 24 Scpiembor 1S55 M' £27- DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINE PÂTRIOT Bupeelcn te Genf nr 16 Keteivesi BULGARIË. IL (Vervolg en slot% De Unionistische strekkingen namen in de twee deelrn van. Bulgarië zulke ontwik-keling.dat zij uitliep op de omwenteiing yan September 1S85 te Phiiippopoii ; de patriot-ten van Roumelië ricpen ...

L'écho de Belgique

Registered at the General Post Office as a Newspaper Telephoon: Central 12 86. 12 Blatïz. De Stem uit Belgie I'Ecbo de Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement : is. 6d, voor drie maanden. Subscription : is, bd. for three months. 2de Jaargang.- Nr. 1. Oplage 20,00c. VRIJDAG, SFPTEMBER 24, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fl. 1 H voor ...

Pagina's