Jouw zoekopdracht heeft 375 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-09

Filters

Publicatiedatum
1915375

De Belgische standaard

I ~ 14:8 ¥ ijl cciitloiueii iict Il UlUilit/l Donaerdag 9 oepteiuDcr i a 1 De Belgische Standaard t oor Ta&i an Volà DAGBLA T> Voor Qod en H&ard en La.nà Aboûnemen^sprijs voor ôO.înunimers (2 maaadea) bij£vooruitbîtaling : Voor de soldaten : 2,50 tr. Voor de niet-soldaten — In 't land 3.5 0 tr, ; boite n 't la ad : S.00 tr. ...

Het Vlaamsche nieuws

■Uonderda^ g September 1915. Herste Jaarg. N\ >,7 Frijs: 5 Centièmen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Hil ingelictit tu m&m* Nleaiwsfel&d vaa Bétels.. Var»dMlnt 7 nml per wmM ABONNEMENTSPRIJZEN Per week 0.35 I Per 3 maaudeu 4.— Per maand 1.50 | Per G maanden 7.50 Per jaar 14.— AFGEVAARDIGDEN VA , DEN OPSTELRAAD : Dr ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 22 Septembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année No 17.417 direction & rédaction î/j^lrue vleminckx, 14 anvers s v4 — raj ^ / ç? Téléphone 3761 — LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

gère Année N°. 338 S cents (lO Centimes) osmataeîie 26 sëpfemcrë 5©S<3> ~ L'ECHO BELGE l'Union fait la Forcer •Journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam. Beige est notre nom de Famille. To^tirT^ lettres doivent être adressées i-inr0£iu de rédÉictEon - N.Z. VOOSBUROWAL 234-240 Téléphone: 2707. Rédacteur en Ctieî : ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Qrgaan der Befyische Werkliedenpartij\ — YerSchjjnende a/k dagen. il. - ■ Drukster-Ultgcefste» jasi; Maatschappij H ET LICHT bestuurder s c\ DE VISCH. Lcdeberg-Gent im . . REDACTSE . . ADMSNÎSTRATJE fîOOGPOQRT, 29. GENT ABONNEMENTSPRIJS BEUOIE f>rle tnsanden. * • « , »r. X2S Le» maandeo • . . . . fr. 6 50 Een jaar ....... ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mercredi 29 Septembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.423 & RÉDACTION : b ^Bff^U&VLEMINCKX, 14 Voill */'^)VERS ^(Vj^Pephone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS. Mardi 7 Seotembre 1915 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.404 §~)N & RÉDACTION : 'E VLEMINCKX, 14 ANVERS éléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

87 e JAAR Friïdag 10 Sepfember 1915 K! 215 DEGENTENAAR-DELANDWACHT DE KLE1NE PATRIOT .n. iiii n 'i'i, 1 ■|mim!'j,lik Burselente Osai nr 16 KetelvosS Kantienen naar Duitschland Het is de belanghebbenden ter kennis ge-bracbt dat Kantienen aaa de volgeadc knjgs- gevangenen toegekomen zijn : Canonae Edm. - Vandevalde Remi. — T. Ed. Desmedt. — ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

' ^ysteJaàrgam NO. 221 Dondergai, 30~Seplemberl915 S Cent DE VLAAMSCHE STEM I m volk zal niet vergaan! ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracht maakt mac ht REDACTIE- EN ADMIHISTRATIEBUREELENI KALVERSTRAAT 64, bovenhuia, AMSTERDAM, Telefoon No. 9922 Noord, Onder leiding van RENE DE CLERCQ en Dr. A. JACOB. ABONNEMENTSP.RIJS (by vooruitbetaling): Voor ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

87e mi Sstag 19 en Msandag £0 September fSI5 R< 223 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT EE KLEIKE PATRIOT Sîsreeîesï fe fJIftRt bp 18 ÏCsi«îvf->st Sericbt aan delezefs Heden verschijnt uw blad op zes Wadzijden. De priis, met het bijvoegsel, bliift <»©© ecntiemen. Aan onze Yolksjeogd! Siudeert I Zwartgallige menschen beweren ws! dat het ...

Het Vlaamsche nieuws

^WK)nderdag 2 September 1915 Eerste Jaar^. Nr, 230 Prijs : 5 Gentlemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws llflft tMittt inflcdidit en maast vesmsffâid Nkaiwehbd wmn Balaië» • Veif&ehiint ? maa! pas» VfaN&k A HONNËMENTSPRJJZEN ! t: «tek 0.88 | Per 3 maan&en 4.— !'rr inassd 1.50 | Per 6 tnaande» 7.ÇS Va jaar 14.— i ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

37' JAAR Woensla» 22 September 1915 Il I |||« ■■Il> '.)■ ■ I.U KWfWBBHyw— I .1 ■■ III !■«*! — W 225 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE ELIiBIE PATRIOT Bureelen te Genl nr 18 Ketelvesi De Kantien van den Soldaat Ff. 7136, 7137 en 7138. — MELSEN. — Twesde storting : Van het Steun- en Voedings-komite.t, 4 fr. ; Jufter Barbara ...

Pagina's