Jouw zoekopdracht heeft 375 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-09

Filters

Publicatiedatum
1915375

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatseri VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijrilei West, 66, Antwerpen Verplichfend technisch onderwijs voor ondersteunde werkeloozen Op Vrijdag 1 October zullen de leergangen voor het studie-jaar ...

De legerbode

25 September 1915 Nummer 165 den Dhjsdqg, Donderdag en Zaterdug verschijnende iiiii '■■■'■- "■■ - —■ - _ - ■■ -■■ ■ "• ■'■ ■ --■■•■ •■ ■ - ...... -,.J .. . . „m.i I i-'f- "I . . ..."*» Dit blad is VQOR DE BELG1ISGHE) SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

101S - Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Uitgegeven door de politieki afdeeling bij den Generaalgou verneur in lielgie. Gedrulît in di drukkerij van het 'SVet- en Veror deningsbiad, Brussel.Leuvensch straat 40. Ilet^Vet- en Verordeningsblai is in België verlarijgbaar bi bovongenoenule drukkerij, il Duitscliland ...

L'écho de Belgique

Registered at the General Post Office as a Newspaper Telephoon: Central 12 86. 12 Blatïz. De Stem uit Belgie I'Ecbo de Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement : is. 6d, voor drie maanden. Subscription : is, bd. for three months. 2de Jaargang.- Nr. 1. Oplage 20,00c. VRIJDAG, SFPTEMBER 24, 1915. Abonnement voor Holland : 1 fl. 1 H voor ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

I 21e ANNEE. — Série nouvelle. — N® 502 Le numéro : 10 Centimes (5 CENTIMES AU FHOMT) ». - Trr-i-rn-T. mm . ■ !■■■■■ ■llllMUIIilMilWIMIIWi III i II I il 11 fc IMI—lWIIM17lTm-Ti HIT1TWW Vendredi 10 Septembre 1915 jssdagtion & administration i(lei ne de la Bourse — LE HAVRE fsÀéptioiie: Le Havre tr14,05 gfrscisur : ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

' ^ysteJaàrgam NO. 221 Dondergai, 30~Seplemberl915 S Cent DE VLAAMSCHE STEM I m volk zal niet vergaan! ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracht maakt mac ht REDACTIE- EN ADMIHISTRATIEBUREELENI KALVERSTRAAT 64, bovenhuia, AMSTERDAM, Telefoon No. 9922 Noord, Onder leiding van RENE DE CLERCQ en Dr. A. JACOB. ABONNEMENTSP.RIJS (by vooruitbetaling): Voor ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT Orgaan der Belgische Werkiiederiparfij* — !fer$chjjnende afk dageft. EanHBwsKassraaœBssaaEBnCTKrmsKB^smwwEaarassr^^ Sts"»***'- mmmmmmmmm Dnikster-U Itgcefcstet fîffljMsatschappij KEÎ LSCHT bestuîsrdcr t p. DE VISCH. Lcdcberg-G«tsî . . REDACTSE . . ADMîNISTRATIE SIOOGPOORT. 29s GENT ABONNEMENTSPRUS. BELGîE Orie niaanden. » . ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

«œffs ^S£t£kr&ark& Mo. 2«5S Dinsâag, 'B Seplemher ï^FS S Cerat DE VLAAMSCHE STEM [en volk zal niet vergaanf ALGEHEEH BELGISCH DAOBLAD Eendracht maakt macht REDâCTIE- EH AOMÏNISTRATIEBUREELEH I KALVERSTRAAT 64, bovenhuis, AMSTERDAM. Telefoon No. 9922 Noord. Onder leiding van RENE DE CLERCQ en Dr. A. JACOB. ABONNEMENTSPRIJS (by ...

De Belgische standaard

%iocr Ta Hf qjg ^olk i 'O. AiGHEIIjuAJ3 •'oc>« 3od en Bwd e® Jj&nd * . ..... - ■ .Hilil ■ ||«trt " Wi lUVMi - - i! :nCoi-awprO» voor'"5Ô nnjnraers ^ w**ad**) bii voornitbstalingt Beitnurder : IUjEFONS i EETERS. VUU MA COQUILLE, Zeedijk DE FAfcHE. T "r il S H uni 3 60 fr ; *„i*e» * i»»d : 5.00 /r. V*#t« ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Nr 43 12 September 1915 brieven te zenden aan de redactik van :: " alxerlei „ :: antw. steenweg, 09, st-amandsberg, (genl) ALLERLEI vorige nummers van :: 14 allerlei „ :: zijn te verkrijgen bij :: de verkoopers :: Lezing voor het Christene Vlaamsche volk WEEKBLAD, Priijs 5 csntismen Zuster portieres en de Bedelares Ach ! wat îs zij oud en ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

Dimanche 12 el lundi i;i septembre 101i'> JEâ centimes le numéro 59me année — 233-250 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BELGIQUE : M fr. par ail ; \ fr. pour six mois ; S fr. pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus RÉDACTION & ADMINISTRATION : GAND — 3, RUE DE FLANDRE, 3 — CAND TELEPHONE 665 Ml IHIW IIII — Il II ■ ■ I ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

jeudi 30 Septembre 19 N° 39 Jeuai 30 Septembre 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION 33 X&QXitscgne-eiXLX-IIer'bes-I'oiS'Sfères, BFt TJJCLJÎJIJES bureaux î de 9 à 17 heures Jos. MOBESSÉE, Directeur JOURNAL QUOTfDOS LE NUMÉRO s IO CENTIMES iPûtitis annonces. >■ ^r/iri "i a ligilo, Xr. 0.20 Réclamo avant les annonces j; ...

Pagina's