Jouw zoekopdracht heeft 356 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-03

Filters

Publicatiedatum
1916356

Het volk: christen werkmansblad

Zes-cn-Twintigsle Jaar. — K 68 Batiste! — Hsispzin — Eigsnifi® ZaleiiM, 25 iaart 1916 AHe tirîrfwiFselîugcn vrroht-•prii te zen den aan Au g. V&n m, oit ge Vf r voor de- esse1.!. tr.ejiurh. « Drukkerij Het Voik», J'rt.'-tecg, n® 16, Gent. B-cm-el voor West-VIaanderen: Gaston Bossuyt, Recoiletten-itraat, 14, Kortrijk. Burcel van ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

aWVERS, Mardi 7 Mars 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-huitième Année - No 17.557 m . - IpiRECflON & REDACTION 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navires Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

38e JAÂR wnsdaff 14 Maart 1916 Kr 6? DE GENTENAM DE LANDWACHT £»BÏJS PES WtTMSTER : 2 CKSi'ïïSKSH. "OI3 SZLSIÎJS PATBIOT BimiSET.EK TE Œ33HÏ : kbt3i.vsst, h 18 Gebedenboîïd voor desi Vrsde» 1° De algemeene Communie zal pst gewooate piaats hebben in de mis van 8 uur, wetke zal opgedragea worden tôt het be-kome>' van den vrede, ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Drafatw-Ultgeefct** Maatschappij H ET LICHT bestuarder » p, pc V1SCH. Lcdcberg-Gent . . REDACTÎE . . adminîstratie «OOfePOORT. 29. GENT VQORuI jl Orgaan der Belc/ische WeM'®ùnpadij. — Versehijnénde affe dagen. •T^^t^gssngsgsar'gsipgagerass^^ . ' " ' —— — • • : > i ABONNEMENTSPR4JS BELGIE Drte maantien. . , , , tr. 3.2$ ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweetle jaargang Nr 18 Prijs 6 centiemen Oent 19 Maart 191 (> hoo fdredactie : algemeen secret aria at oude houtlei, 34. met de medewerklng van het vverk der volks bibliotheeken "de straal,, theresianenstr a at. 13 ALLERLEI Weekblad voor ons Vlaamsche Volk beheer : vrouwensecret aria at peperstraat, 17. — «O» — abonnementen : per jaar ...

Vrij België

No. 32. VRIJDAG 31 MAART 1916. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: V NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKR1JK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / I.— ENGELAND 2 sh FRANKR1JK en BELGIË 2.50 fr ALLE STUKKEN BETREFFENDE ...

L'indépendance belge

gfcsje asfl6t< No» 58 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI: ONE PENNY " ï BELGE. CONTIN HT: (g CENTIMES (HOLLANDE : 5 CENTS.) administration et revagctos- "* fudoe house. tudor st.. london. e.c. TELEPHONE: CITY 3960. bukkau a l'attlti: u. place de la bourse. TP! PI>M . (311-57 et TES.EPM.. (238»75. LONDRES, MERCREDI 8 MARS 1916. ( 3 mois. ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE ROYAUME-UNI ; ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: 5 CENTS.) Iixidob1 HoSe* rodoîflï.f ^ondolsf b.c. 11. place de la bourse. LONDRES, j"ËUDI 2 MARS 1916. abonnements• |« mois! 17 IsilmSII f Conservation par le Progrès^ TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH,: {238^75. U an. 32 shillings. LA SITUATION. Jettdi, midi. ...

De Belgische standaard

Àbonnetnentsprijs : Voor «oldateo : Voor I m»*nd Ir. — Voor * v^a^sr^tn It^°*o -^Vocfr^ œ»?nleE fr. 5,aj| NietnoWaten in 't land : Voor i maand fr. 1,74 — v^r a mvanûen it. 3^5 ^ s œesnden fr. y,50 vr;Knît»*ri »t lanil t Vnnf y fr. &.Kn <> VOOI 3 KWfiuîu « * 5>® •» nrrr' i—rgnf.tfï» ■iwwwi i ~rir TîrrnTmM ...

L'indépendance belge

§7èffle aaneei No. 60 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNJ : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES CHOLLANDE : 6 DENTS,) I ADMINISTRATION ET REDACTION- BCRBAÏT A PARIS: IUD0B HOTjSE. TUDOR ST.. LONDON. E.G. '*• W>AC£ DE LA bOUBSE. TELEPHONE: CITY 3960. T£LEï®H.: i 238-75. LONDRES, VENDREDI 10 MARS 1916. (3 MOIS. 9 SHILLINGS. ) „ ...

Vooruit: socialistisch dagblad

■ grisas* — H» Prii8 lier naaimar ; voor België S esntiemos, voor don Vrsemde S caatismcu Teistoon't ita«§ao&ëeî£4Ï • âsSmissIsipatSe2S4& " Donderdafl 2S ftAA&T f 9*6 ~ ^aWer-UHseefti» ujKaaîsc&spP'] H ET LÎCIIÎ bestcterdcri pS vf* CH. t9d«a»«s-©#!H ,. REDACTIE . . ADMINSSTRATÎE ÎOOÛPOORT. 29. GENT ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

33' !aâ?. Zondàg 19 est Maandag 29 Masi»î lfi!8, Kamiasi» $3.' DE GENTENAAR - DE LAMDWACHT Officieele Duitsche berichten 135. VERORDENING feetreffeaâ îuoifarg en aiulsra clergslljko met iosfooï vorvaardigde vooi'werpau. Art. J. — Hct bezi^en van witten of gelen Soî foor tôt het v^rvaardîgtn vau lucifers ea sindere dergeiijke ...

Pagina's