Jouw zoekopdracht heeft 356 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-03

Filters

Publicatiedatum
1916356

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1707 — — ijuj — gesamten Vorscliriften dieser Verfugung in Kraft. Die Bestimmungen iiber die Bildung einsprachiger Klassen und Abteilungen (Artikei 6) findcn jedoch im Schu!jahr 1916/17 nur Anwendung auf den ersten (jungsten) J thrgang des Schuljahres 1915/16 und auf die zu zwei Unterklassen neu angemeldeten Schiller, in jelem folgenden ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

CÊtffe Stasgabe (A) ptris 10 îïfcw5 Belgifcher kurier ^riiffclcis $et BetgifiÇe flutiet eifdjeint in Stnïiel tôglitTi fnn^ Sntinfagê) jtoeimol (bi« «nêgaïen A unb B), 2>ie (Stîte SluBgab» (A), tn beuiïdjcr Srïjriït, «[djcint jtbcn ï!atf)mittag. ©taiiê* beilagen biefer StuSgabc Dicnilagê nnb greitagS „®elgiî<fjet ...

Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

Tweede iaararang Nr 19 Prijs 6 centiemen Gent 20 Maart 191 (> hoofdredactie : algemeer> secretariat oude houtlei, 34. met de medewerk1ng van het werk der volks jbibliotheeken "de straal,, the resianenstraat, 13 ALLERLEI beheer : vrouwensecretariaat peperstraat, 17. — « O» — abonnementen : per jaar : fr. 3,25 zes maanden : » 1,60 ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

SVXDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algenieene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktle behoudt zich voor, ingezonden stukken ai of nîet te plaaîsen VERSCHIJNT BU GELEGENHEID Redaktie eu Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen ONZE DOENWIJZE Een opreeht eigenaardige toesîand doorleven wij nu; hoogst eigenaardig In een paar ...

Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

ZONDAGSBLAD Bijblad van " YOORUIT „ ZONDAG 12 MAART 1916 Nr 52 Prijs : 5 eentiemen Vijf schetsen van Walcheren i. Naar Walcheren Ik weet haast geen aangenamer reisje dan naar dit lieve eiland aan de uiterste monding van de majestueuze Schelde. De spoorwegmaatschappij Gent-Terneuzen vermindert haar vervoerprijs nagenoeg op de helft in het ...

Het Vlaamsche nieuws

Ijdagr i° Maart 1916 Tweede ]&&rg. Mr 70 Prijsi 6 Cbmiâman âmt geheel Btlgtë Het Vlaamsche Nieuws Hat beat logelichi m meest versprald Nieuwsblad van België, - Verschijrtt 7 mnid par wesk ABONNEMENTSPRIJZEN : Fer maaad i .75 Per 6 inaanden 19.— Per 3 maanden S.— Fër jaar' 18.— ' AFGEVAÀRDIGDEN VA# DIS* GPSTELRAAD: Dr Aug. ...

L'indépendance belge

f7è8«e a&aéfi. No. a? L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI i ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES (HOLLANDE: 6 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION- BUREAU A PARTS : Ï'UDOR HOrSE, TCDOR ST.. LONDON, E.C. u- PLACE DE LA BOURSE. TELEPHONE: CiTY 3960. TELEPH.: j 238-75. Ct LONDRES, SAMEDI 18 MARS. . ' ' \ " rS MOIo, 0 SHILLINGS. ) ABOiOEMENIS-, ...

De stem uit België

Reçistered at the General Post Office as a Newspaper. Tefephoon: Muséum 267. De Stem mr 12 Bla c/z. mBÊÊmnmÊËKKBsmim&mMmaMmmmÊB uit Belgie Bureel: 21, Russell Square, W.C. Abonnement: is, 6d, voor drie maanden. Subscription : xs, 6d. for three months. 2de Jaargang.- -Nr. 28. VRIJDAG, MAART 31, 1916. ; Abonnement To»r de Vereenirde ...

Belgisch dagblad

le «T aarg aug. WOBNSDAG SS MAA1ÎT 1916. No, 1GO. ABONNEMENTEN. ï>er 3 maanden voor Hollanà 12.50 franoo per posfc. Lobso âmnmers: Voor Holland 5 cent toor Buitenland 7% cent. DenHaag. Prinsegracht 39, ïelef. Red. Adm. 74.93. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredaeteur : L. DU CASTILLON. ,W » ADVEETENTIENv, ...

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

'8 ^ Jé - 1737 Gesetz- und Verordnunqsblatt -for die okkupisrten Gebiets Belgiens, t i- Wet- en Verordeningsblad voor de bezelte strekea \aa Belgiè. I BuJletiu officiel des Lois et Arrêtés pour ie territoire belge occopé e t- Cngegeyeu door de polltiel ildeeling bij den Generaalgoi ferneur in Belgifi. Gedrukt in < ârukkerij van het Wet- ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3* Année. - N° 538, Edition B Sllt CENTIMES DIMANCHE 28 MARS ISI6 ABONNEMENT POSTAL, ÉD, B "Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 3.80 Les bureaux <le po£te en Belgique jtï à PEirsnger n'acceptent que des poonnements 1 RlMESTRIhLS; ceux-ci ftreuneût cours les % Janv. 1 Avril 1 Jcîllet 1 Octob. On peut s*Abonner ...

Het Vlaamsche nieuws

Joinsdag 28 Maart 1916. Tweede Jaarg. ■ 1 1 mmrrriwiiirr-Tnrnm immiti'iiiimiui ni \ i iiiMiiiiTflMMiiiiiiiirtmrr^iir T^nr"-TrrriiHwr"rnT~rnir-^Trir Nr 88 Priis : 6 Centièmes door geheel Beîg-ië Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Mièuwsblad van België ~ ¥erschijnt 7 maai par week ABQNNEMENTSPRÏJZEN : ?<u- ...

Pagina's