Jouw zoekopdracht heeft 386 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-06

Filters

Publicatiedatum
1916386

De Belgische standaard

2dc Jaar — Nf 42 (393) i Vijf Gentlemen het n animer Ûînsdag il juni 1916 h DE BELGISCHE STAnDAARD ^-g-f"Kl nR A C H t b AAR t7/v\ /\ ç m lîdtfant, FetCiri F«fe ÔpMItr*: M. E. Bblpairb, L. Duy«rs, " f? ^rrïrawb Van dbr sobelden, Dr Van db Ferre» D* J. Van de ^omtyhb, Jeul ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 3SC jaar. BUgever G. ÏJe Graeve, Gent, Ketelvest, IO. IDJ3 [KIjEïïTE P A.TKIOT Zaterdag S Jual 1918. Num Officieele Duitsche berichten. 168. VERORDENIKB :i In aansluiting aan do verordening van dea <8 Februari 1916 (n1 124 van 't Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4® le. er, éladzijde 164, nr 22) ...

L'indépendance belge

§7ème année No. 145 L'INDÉPENDANCE ROYAUME-UNI ; ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HQLLAMDE : 5 CENTS) ADMINISTRATION ET REDACTION : ' BURÉAU A PARIS: MPOf'Dcni 01 III (M Sx un t<? q ÇTTTT T TUDuR HOUSE, TTTDOB ST., LOKDOK. B.C. «■ ^ACE DE LA BOU|SE MERCREDI 21 JUIN 1916. 'ABONNEMENTS : ig MOIS! 17 SHILLINGS. CONSERVATION PAR LE ...

De Belgische standaard

2de Jaar -- Nr 182 (383) Vijf Gentlemen het nummer Dund< rdag l5 Jursl 1916 DE BELGISCH STAnDAARD ^ttTTDTÂCHT 8 A A R T A Sticktir 3?' T" Ildtf©"© F®eC«rc . * , csfe OpsMtere : M. E. Bklpatrss, L, Doyeers, Pé Bektrâkd Van detr Scheldïh, D* Van de Pbbke, l> j. 'Van de Wokettkb, Jvvl Fsl.l£Aer? - £2£K£JRAm> VAN Unit V*.w ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

2ême Année n°. 014 S cents ÎIO Centimes) Mercredi 28 Juin 1916 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer «Journal Quotidien du malin paraissant en Hollande. Beige est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction : JM. Z. VOOHBUROWAli 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3me Année - N° 609. - Ed. I CINQ CENTIMES Mercredi 7 Juin 1916 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.30. • Mk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les IJakv. 1 Avril 1 Juillet 1 Ocro8 On peut s'abonner toutefois pour les ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwïsselingen vracljt-rrij te zen den s an Aug. Van (seghem, uitgever voor de EaamI; toasttch. «Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-VIaandcreni Gaston Bossuyt, Eecolletton-vtraat, 14, Kortrijk. HET VOLK Maa soh?j}£t fa s Opalle postkantoren aan 10 tf, psr jaar. Zes maars den fr. 5.0Û. Drie maanden fr. 2,KO. ...

L'indicateur - De aanwijzer

41me année. — 25 Juin 1910. N° 25. 41sto iaaraaiia. — 25 Juni 1916. L'INDICATEUR Téléphone :26i Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. DE AANWIJZER Bureel : 9UDE BEÏÏSS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Dienstregeling Sp©or- en Huurtspoorwegen Post- en Telegraafverkeer ZIE -^de ï3t,A.O!ZÏJr>.E: -A. VI S AUX Proppiétaires ber1cht aapë ...

Vooruit: socialistisch dagblad

VOORUIT IDr*k«tcrU!tgeef#î«f $uk Maatschappij H ET LICHt bcitusHcr > P. DE VISCH. Lcdeberg-Otirt .. REDACTIE . . ADMINISTRAT1E HOOGPOORT. 29. GENT ABONNEMENTSPRIJS BELGiE Brie mn&ndcn. , , , . ïr. 3.2S Zes maandco . , , , . fr. ftisO Een jaar fr. 12.50 M va «boenesrt zich *p uSe psctfearccte» DEN VREEMDe Drle a2&&ndcn ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

38e iaar. Uiigever G. - spafcve, Cienï, Kete3ve<^ It». -y-s isix/BXisrjB PATRIOT Diasdag S® JjjhI î§i§. Nuoi. lif De Aaegelegenneîd der «loDanua<» (Op last der Duitsche Overheid vertalen we Uit de Kolnische Volkszeituwf :) (Vervolg en Slot), Het werfdepartement van 's Rijks marine-àmbt drukt zich als volgt uit over de beschadi* ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

— 277 — Vererdnutiasblatt fiir das ETAPPENGEBIET der IV. ARMEE VERORDENINGSBLAD T Uitgegeven door de Etappen- VOOr het Etappengebied van het 4e Leger Publié ptfr l'Etappen-Inspee Inspectie. _ lion. Het blad verschljnt volgens BULLETIN OFFICIEL DES ARRETES Ce bulletin paraît suivant behoefte en is ter inzage bij « * —, i I y|me A * besoin, ...

De Belgische standaard

n'oocttcmenispriji : Voor soldaten : Voor i tnaand fr. i,av — Voor i KUBden fr. a.w — Voor 3 »aand«i if. 3,7s Riat soldaten in 't land : Voor 1 maand fr, s,75 — V«or a maandea fr. 3,50 — Voor 3 »aanden fr. 5,35 Niet soldaten bultea 't land : Voor 1 fr. a,50 • Voor s msacden fr. 5,00 — Voo» S maanden fr. 7,50 Aankondigingen « o,as ...

Pagina's