Jouw zoekopdracht heeft 386 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-06

Filters

Publicatiedatum
1916386

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

2èrae Année N°. 613 S cents OO Centimes) Mardi 27 juin 1916 L'ECHO BELGE L'Union fait la Forcer «Journal «Motscafen du ir»*atan paraissant era Hollande Beige est notre nom lie Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. Z. VOORBUBGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTËRIJiJtR-DE LAMDWACHT |g< ïaap. Uitgever G. De Graeve, Cent, KeteJvest, 14», 3DB KLEINE PATRIOT Donderdag » 9 Juni 1916. Num, 15$ m .nu-, .m-'- umit-11— '■ - j .Il.lll.l. i* ■" I..I — .1 1.1* III I ■■■au «uj;» Smsekbede toi net Heilig H an. g**vrgen, Yrydag, (Feestag van het H.Harp leerling vaa ...

Ons land

4de jaargang, Nummer 5. ffltil'ii ■■■ lw7rn?^V^F7^î^iTT^'i^'''*i'mtrr rrrrr~niruttttr—rrnht ~1~~véém Prijs : 5 C«ntiemen. 4 Juni iqt6 ONS LAND ABONNEMENTSfRIJS : Perjaar fr. 3.— Voor 6 maanden . . » 1.75 Voor 3 maanden .... . . » 1.— mbn schr1jft in ten burbkl van het blad. Opstelraad en beheer : Markgravestraat, ii-i3, ...

Vooruit: socialistisch dagblad

32° 'wap -- K. 166 Pnjs per nnmrnet : voor België 3 centiemen, Toor den Vreeaids 5 cenUcman 1 âSebon : èsedaeite 241 » Actaiinistratta 2S45 ~ Vrï^aql4> «jaiiNJ ISî© Drsbt«r-Utt((ehtti lami Maattchappij MET LICHT bestuarder » ft DE VISCH. Ledebers-Gcnt . . REDACTIE . . ADM1NBSTRAT1E HOOGPOORT, 29. GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJg BELGIE ...

Belgisch dagblad

le Jaai^an^. 2ATERDAG S JUNI 1910. No. 321c ABOHNEMENTEN. Per 8 maanden voor Holland f 2.50 franco per post, Losse nummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenland 7Va cent. Den Haag. Prinsegracht 89, Tfilef. Tî-od. _A dm. 7483. BELGISCH DAGBLAD ADVERTENTIEN? Van 1—5 regela f 1.50; elkf egel meer f 0.30 j Réclamés —5 regels f 2.50; elke regel ...

De stem uit België

Registered at the General Post Office as a Newsjjfei Telephoon: Muséum 267. f" 12 BladXm De Stem uit Belgie Bureel: 21, Russell Square, W.C. Abonnement t is. 6d, voor drie maanden. Subscription : is, 6d, for three months. 2de Jaargang. -Nr. 38. Oplage : 15,000. VRÏJDAG, JUNI 9, 1916. Abonnement voor de Vereenigde Staten, 40 cts. ; Tarife* 1 ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Dimanche 18 et Lundi 19 Juin 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - No 17.643 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Seul Journal Maritime quotidien émanant des Courtiers de Navire Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne ...

Vooruit: socialistisch dagblad

32* çcap -«■» If» 153 -rijs oer ncmmer : voor Belgio S eentiamen. *001 dea ïr80adê5 centiemcii lelefooit ï ttedaeSS© 247 » AdasSjafc' ' 5 S JSî4ïs îïiîÔ Drckater-U itgecf sîet 5ca: Maatschappij SI ET LIOST bcsîuerder s P. DE VISCH. Ledcberg-0«irt . . REDACTJE . . ADMINISTRATSE HOO^OORT. 29. GENT VOOR UIT Orgaan der Beigmhe ...

De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en...

DE DRUKPERS Olîlciseï orgaait lier SisdsiljKe Feaeratie van ne bobk- en DruKnijvemeid van Geni - Verschljnt voonooplg nm ne iwee maandan ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : jj Ailes Wat Redactie en Adminisiralie betrejt te zenden : y AANkONDIGINGEN : ®e'fë, l'S 0 VAN AKENSTRAAT, 8. - CENT. 0 VolgenS °vereenl<°mst en voorop Buitenland 2,50 jj | ...

Belgisch dagblad

\ le Jaargauff ZONDAG 18 en iwCAAlNDAa 19 JUNI 1910. ——H»r———mame—a™™»—»n WlJimiB ',. . -1 run ui'imm» mvmj j-»-. ii— mamrwr i —————— IVo. 333, BELGISCH DAGBLAD ABONNEMEMTEM.. 3?er 8 maanden voor Holiand 12.50 franco per post. Losse aummersî Voor Holland 5 ccilt roor Buitenland 1lh cent. DenHaag. Prinsegracht ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR- DE LANDWACHT 3SJ iaar. S*"————— USfgever G. Oe Graeve, Gent, Ketelvest, 10, 33 £1 KX.BX3STJEÎ IP.^VX'.R.IO'I Bonderdag ® Juai ISJ8- Nu<•«. sa? Verklaring van Ses Rijksk&ûsalisr, BERLITN, 5 Juni. — Do Rijkskanselier, de feeer von Bethman-Hollweg, heeft in den Ki)ks-flag de volgende redevoering ...

Het volk: christen werkmansblad

" •=. Zesea-Twintigste ter. -S. 129 Godsiienst — Saispzia — EipMûia niiaMMIWliH» Ml1WIIIIHWII ■ "■ Zondag, 4, en Imkt S toi 19!S AH? fcrfefwfseelfcgen vrccîrf rtij te tendcn «an^Atig. Vai Jpeghtm, nitgevêr ycot déliassai gn&atsch. < Drukkerç Het VoUo Jdtf*Ueg, n" 16, Gent. voor West-V.laat! deren ft&ston ...

Pagina's