Jouw zoekopdracht heeft 552 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-07

Filters

Publicatiedatum
1918552

De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

1ste Jaargang Nr 6 1 PENNY Registered al the C. P. 0 as a Newspaper Zaterdag, 20 Juli 1918 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIG TE LOIMDEN aankondiginqen Per regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28 VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 abonnementen Een jaar . 6 sh. Buitenland 10 sh. Zes maanden 3/6 „ ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

ZELFSTANDIG VLAAMSCH GE1LLUSTREERD WEEKBLAD Buweius» : Noorslaak 104 Bksiuurdkr en Hoopdops-i eluîr : Pkijs : 20 Donnai uni inrr) . Îur : fr. 7.SO 'initr wwntiii» BRI ISSEL Willem G1JSSELS k«te"- ft>Ua*Micgiea( fr. 2J*0 jmt k«artuUU INHOàlD : . &W rte 300' Verjaring der gelKvorte van Wll- lit ée « Se*en Hcofttcnclen » van ...

De Belgische socialist: tweetalig weekblad van den Bond der Belgische...

DE BELGISCHE SOCIALIST Tweetalig WeeKblad van den Bond der Belgische Arbeiders in Nederland Aboaaementsprl* in Ne4erland: 9» cent per 3 maanden. . Redactie en Administrais : LQNGVILLE, REMBUANOrSTR. 316, '•-GRAVENHAGE. • Abonnementsprijs voor het Buitenland : f 1.50 per 3 maandea. Het Socialisme tegen den Staat door Emile Vandervelde. Emile ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

le Blad «■■UUlUBUkiii Eowdag 7 JuH 1018 2« Jaarrsana Tf>a 1S De Klok uit België a MDACTIt CN ADMINISTRAT»* | WILLEM ll-STRAAT 66 • TILBURQ g TELEPH. T44 • POSTBUS *3 D M UN NAAM IS ROELAN1 ALS 1K KLEP, IS T STORN ALS IK LUID IS T ZEQI ABONMIMKMTi Vmt HOLLAND ...... FI. I.OO p*r Kwarteal VMr BUITENLAND rU 1.23 M PRWS PER NUMMER: 6 ...

De stem uit België

De Stem uit Belgie. Abonnement : 2/6 voor 3 maanden. Subscription : 2/6 for 3 months. Yoor de Yereenlgde Staten : 50 cts. Yoor Holland : 1.25 H. Yoor sFrankriJk: 3 tr. Yoor de soldaten: 1/6 •f 2 fr. Bureel: 21. RUSSELL SQUARE. LONDON. W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphonai Muséum 26T. 4de. Taareaner, (Blz. 2011-2018.) Oplage : ...

L'indépendance belge

L'INDEPENDANCE i CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UNI." 1 PENNY LE NUMÉRO CONTINENT. . 15 CENTIMES HOLLANDE. ..... 6 CENTS ADMINISTRATION ET REDACTION : BtJREAO A PARIS: MERCREDI 3 JUILLET 191S (3 MOIS. 9 SHILLINGS TODOR HOUSE TUDOR ST.. B.C. 4 11. PLACE DE LA BOURSE . ABONNEMENTS j 6 MOIS. 17 SHILLINGS TÉLÉPHONE: CITY 3360 TEL.: ...

De Belgische standaard

4de Jaar -- Nf 151 (1022) Woensdag 24. Jali 1918 . . «T. ■ ' Ouss&zSr fiMSî®saaÈ^ii£jitetev. Abonnementen -0-Vaor Soldât en [ i m**nd 1,35 fr. ! 3 mtinden a,50 ' 3 m Modes 3,75 —o— Niet Saldaten in 't Und i 1 maand fr. 1,75 2 œaanden 3 50 3 œ»aorfen 5,35 —0— Bniten 't l*cd 1 maaod fr. 3,50 3 BMDden 5,00 3 mMcdes 7,50 S DE ...

De legerbode

"23 Juif 1P1R Mnmmpr DE LEGERBODE den Dinsdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batlerij ontvang't Lien of vijftien Fransclie en Nederlandsche exemplaren. S VER JARS NG « ^ « f | «811 I DER onafhankelijkheid 1H1M mWWW | VAN BELG1Ë ÊwiH vHet Herdenkingsfeest Van onze ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

Il'll Zortdag 14Juï? 1BT8 UUUUtJJ^JUUUUUlAlUUllUlJLIUUUUUUaOi Ze Jaargang No. T6 De Klok uit Belgiё 1 T | WILLEM ll-STRAAT 66 - TU. SUR CI TELEPH. 744 • POSTSUS U aaBnannnmrinoriHnriàrinnnr^^ |—————— M MU NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS *T STORM AiS IK LUID IS T ZEQE : - - IVMr HOLLAND • i ■ i , , FI, I.OO par KwntMl S «Mr ...

Belgisch dagblad

V • 3 do -lai»**»*"1* MAANDAG 23 JULI1918. T^o. SÏ60. ^BûKNJEMiîlNTEN. j>er 3 m»»n<ien voor Nederlsnd I <> 50 £r»nco per post. Losse tommerB. Voor Nederland 5 cent. '*Toor Buitenl&nd 7'/i ceat. pan Haag, Prinsegraoht 16. rr.i„,nnTi Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Eîrsweishage, elken ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

45Jde Jtt f ï s-g;» xi g. — « 1 î^î--'î, 6>le Jaarg;ang. — X. lî^î-'-î. SPi-ijas : O Centiem Maandag S Juli 1 £->*8 < ABONNEMENTSPRIJS : i binnenlaiid (Eti|>et;ebicct uit.'ezonderd), li <.50 j .ici iiwarta^'.., i,AU.a KOSTEN INBEUKCHKNi «en wende zich tôt de postlianturen. Ongevraagtie «tuKJi.cn «ronlcn in gcva) ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

NS VADERLAND ETtCRTI88: I. iseeketssdl es JL ïtmpft?» Belgîsch dagblad verscEijnende op al .de dagen der week Splsf *a Seheïr : I.J SAECXELANST J 95, ïsa Wsisïë, CALAIS ixscHRumoEn « Pes* maa.Eid Stelgîeâ.'ïS ïfr*i(«ïîrïjSc iÈJÎS Eeg'cIcii£2--SïoïIaiîsî 8.5© P«r trlmeater » 5»00 » ®.SO » iS0«0® KECHT DOOE, VRU El ...

Pagina's