Jouw zoekopdracht heeft 553 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-08

Filters

Publicatiedatum
1918553

L'indépendance belge

L'INDÉPENDANCE CONSERVATION PAR LE PROGRÈS BELGE ROYAUME-UNI: 1 PENNY LE NUMERO CONTINENT. . 15 CENTIMES HOLLANDE 5 CENTS ADMINISTRATION ET REDACTION : TUDOK HOUSE. TUDOR ST.. B.C. 4 TÉLÉPHONE: CITY 3960 BUREAU A PARIS: U. PLACE DE LA BOURSE TÉL.: 311-67 et 238-75 SAMEDI 3 AOUT 1918 En vente à Londres à 3 h. le vendredi 2 ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

laamsch leven Derde Jaarging 3 4 «OfiST \W | Z- -3 Nr 44 I ZELFSTAND1Q VLAAMSCH QEILLUSTREERD WEEKBLAD Bureelbn : Noordlaan 104 BRUSSEL Bbs itll rdkr en hoofdops l'f.ller i Willem GIJSSELS Prijs : 20 Cektieii fa jswr': fv. T.ôO'zliirr verzeidiigs-koatcn._P»5tab<t»<c«ie»t lr. 2lso'perilîVartaaI. INHOUD : Hoe staat het met den Oorlog ? ...

De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

1»te jaargang — Nr 10 — 1 PENNY Registered at the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 17 Augustus 1918 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD. VOORLOOPIG TE LONDEN AANKONDIGINQEN Per regel > • • 1 sli Groote volgens overeenkems beheer en opstelraad : 28, victoria street, s.w.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMEIMTEN f.en jaar . 6 sh. Buitenland 10 ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Noodig» m«ati*eg*lM Door het bevel der Fert-Centrale van Brussel, waœrbv, door iwa/re papiercritù, aile in België gedrvite bladen: a) den maandag Blet me» *ogea W- schijncn, b) hua papierverbrmk met 5G % m oc-ter. verminderen, hebben vjj de wlgcudê mkikkingtn modem treffen: 1. den dvrudag en tondaff vertchyœ» Wf op het formaat van heden; ...

Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

5de Jaargang;. — N. âl6. r Prijs s lO Centiem 2jondag 11 Augustus IB18 _ , ■ ■ ■■ a Gazet van Brussel ABONNEMENTSPRUS : Bioneniand (Etapegebied uitgezonderd), h. fc50 per kwartaal. (ALLE kosten 1nbeqrepen) «en wende zich tôt de postkantoren. Ongcvraagde «tuftkes worden In gevai van ci*t- opneming enkel ttruggezonden zoo ei fc«t ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

PRIJS : iO CENTIEME!^ «AANBAG, 58 «UGUSTUS 19(3 ONS VADERLAND : I SïlGHTERS : J. Batckelandi en A. Tempere Belgisch dagblad verschijnende al de dagen der week Gpstel en Beh er : i. BAECKtLAEiDT 91, rue 1su n, ru* AÏS s gr " ~ - IIVSCIIHIJVIIVGKIV Per tisaand lîeSg-Sc 1.75 Franki'ljk 2.Ï5 Eiig;elan(l-IIolland 3.50 Per trluiesier » 5.00 ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher Rurier V « &?rtiffeïets €Tàae®%eitnua »M S«l«i1#i !••<!« •» «eSPel tagilA (oeti loonmi) itoeimol «afcn Eîonfao TA» 9'&* • ■ t f « » ♦ (A) <tf(î);ial (tOt# SJadjntîttag. Ui* g » e t « < 'A u il 9 a fc t (3) ttfgclnt noigint Sieltnbungtn îlnïi a» «a bis SsitriitUitisng, a i â) t an ...

De Belgische standaard

4dc Jaar N1 161 'I03^ I Wi'J» • ' - -'Tjy'^g W T-.v r^-.»itoaacftKfigTCg: DlnSdag 6 Oogst iôië — S V«or Sol dit en p X maand 1,35 fr. "f, a maandes 3,50 !jf 3 miandec 3,7$ I | Niet Soldâtes ?.. in'tlaad >. £ 1 maand fr. 1,75 ' ^ amaanden 3,30 3 maanden 5,a5 —0— Buiten 't laod î z maand fr. a,50 a maanden 5,00 3 malades 7,50 ...

Bree aan den Yzer

WO OA Augustus-S eptember 191A. B R E E a a n d e n Y Z E R Oorlogoblaadje voor de soldaten van BREE en omstreken Tcegelaten door de Censuur den 9/9/1918, n°1356 Opetel : Aalm. CLYSTERS, 1. Z 323 NIEUWS uit BREE De eetwaren zijn zeer duur : zoo kost het varkensvleesch 25 irs de kilo, runds 12 frs, kalfs 13 frs, de eieren 90 centiemen 't stuk. To ...

Informations belges

N° 785 19 Août 1918 INFORMATIONS BELGES Observation importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle regulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de l'exactitude de ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

PRIX DES ABONNEMENTS: 1 mois (Septembre), tr. 3,9°' La denumac* d'abonnement *mt w la bureaux « la racvmrs da ?>«"• - les réclamations concernant ^*ab°n1*^\. VQSZ £ adressée* exclusivement au* bureaux cb posta. ADMINISTRATION ET REDACTION •v-hos.Potanèroa, 31, Bruxollos PRIX DES ANNONCES : Pet. annonces, la ligne, lr. i.ÙG. — ...

Door arbeid en volharding ter zege - Duffel

w n f» n p a u u v> t jîi y iit/oi ,tp h (& W v n ri!iY!l>lu 1 Ji> un V PDIil!& TER ZËClE-PUf lLL 7752- — — ■_ - - Ooâ'stïiUTîBser t° 29 Do or de Krijgsoverheid toegelaten publicatie. (400 Exempl, ) Ni e v'.vvs u:lt Duffel., Op 27 Mei 1918 is Zuster Agnes, in het gasthuis overleden, in den ouderdom van 73 jaren, ~i a ...

Pagina's