Jouw zoekopdracht heeft 551 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1918-10

Filters

Publicatiedatum
1918551

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT Num. 217. 49*iaar. G.Ds Graeve, Kotel/eïMî OS KLEINS PATRIOT Danisrdag 19 Okto'jar 1918 Pr'Ss » centième® Belooninfl. De Belgr Arthur Naeyaert, u dea 5 Oktober in Geotopde vl :cht gagaan. Lengte lmS8 tôt lm70; fezicht lasg, half road ; gelaa'skleur gezond; Tooiboofd rond, normaal ; oogen bruia ; aeus Uaj, tamelijk ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

PRIX DES ABONNEMENTS : £ mois (noT.-&ccaib.), 19.00; 1 mois (dot.), 5.00. Les demandes d'abonnement sont reçues exclusivement ;>ar les bureaux et U -s facteurs des postes. — Les réclamations cojicernant les abonnements doivent Cire adressées exclusivement aux bureaux de poste. ADMINISTRATION ET REDACTION Monta ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Belgîseh dagblad verschijnende aile dagen der week îM&Cïïiui J v inutsi* Pcr irnaml lielgle 1(T> Frunkpijk *'.»& Engeland-Uollaiiii 3.50 l'or (!"îti>p»1er » 6.4ii> » 0.5O » 10.00 VVeekiii«ebrl|ving«n 0^5 fr. of 5 eentiemen por nu m mer REChT DOOR, YfD EN VRANK VOOR GOD EN VOLK EN LAND Stic ters : J. BHEeKELHNDT en ...

De Belgische standaard

Jaar - IV «08 <,0?9> Dins 1 m£ 1 October ABA6 M ÂB0HHSMÏT1K pj Vtor Soldâtes X miumd 1,35 fr. ■ a mauidM a,50 ' S maande» $,75 Ri«t Soldâtes - In 'i l&ad imitad fr. x,75 ; a mundeo 3,50 jmiudn s^i * Bnitcn'tlMd x maand ir. 3,50 9 maandea 5,00 3 maaadca 7,50 .—fi— V *4. DE BELGISCHE STAnDAARD Opstil en Beheer Vill* Les ...

Het Vlaamsche nieuws

ZATERDAG 12 OKTOBBR 1M8 tflJS 7 CENTIEM VOOR VLMNDEREN en WALLONIE VTPDnR îÀ ADT. ATS3 — Nr 277 ABONNEMENTSPRÏJZEN : Voor een maand 1.7 Voor 3 maand 5.0 Voor 6 maand 10.C Voor één jaar 18.0 Aile klachten nopeoa omegelmatifc heden in de bestelling der post&bonm menton zijn UITSLUITEND te riel ton aan het BESTELLEND POS1 BCJ REEL, en niet ...

Vrij België

VRIJBEGIE . onder leidinq van FRANS VAN CAUWELAERT en JULJUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 12£ cent. ENGELAND 3 pence. BF.LGIË EN ANDERE LANDEN . . 0.30 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / ! 50 ENGELAND . 2 sh. 9 d. BELGIË EN ANDERE LANDEN , . 3 75 fr _» , —J : —! *— i \LLE STUKKEN BETREFFENDE ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Belgisch dagbiad verschijneade aile dagen der week INSCHBIJVimeElV *er 15:«r.ti«( i:c!g!e 4.T5 Frankrijk S.Z5 En^eland-HoUaBd 3.50 »er trlmester » b.OO » <i.50 » iU.OO tt'eefeiusclirlj vingcn 0,35 fr« ot & octitleiueu por nummer RECHT BOCK, VEIJ W VRANK | VOOR GOD Eli V4LK M LAND \ . m .. — 4 Sticaters : J. BALEeKELftNDT en ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

rht NewpapT for Belgian» LA METROPOLE IONE PENNY m». dix centimes muande': vuf cent Shent;: dix centimes PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bvreau : 43, Ckancery Luc, W.C.2 — Téléphoné : Htlkon 212. (3 moi» 9 «tu é moU t7 ah, «I|m ja **»i 26"" ANNEE JEUDI 17 OCTOBRE 1918 X«fMr«l M Om O. r. O. m m Mimipmpu. No. 290 LA GRANDE ...

Het Vlaamsche nieuws

ABONKEMENTSPRTJZEN : V* Voor een maand 1.70 Voor 3 maand 5.00 Voor 6 maand 10.00 Voor één jaar 13.00 IAIie irlachten nojieii» onregoimatig-in de bestelliug <ter postaboime men,ten zijn UITSLUITEND te rieh-ten aan het BESTELLEND PQST BUREEJL, en niet aan het heheer van het blad. DJtNSDAG 22 OKTOBER 1916 VRIJS 7 CENTIEM VOOR VLAANftEREN en ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Beîgiseh dagblad verschij lende alîe dagen der week IAI8CHRMVlN6Ëni le.» iiuttinil lielgic l.'ÏS Frankrljk S.8S5 Engelantl-HoUaiul 3.5() [<-» trluiratcr » 5.(M1 » 0»50 » 10.00 k>e';fnsehriiTinsen 0.35 IV. of & ecntieinen per namœep EFCHT OÛOR, VR1J EN VEÂNK | VOCE GOD EH VOIE EN iAND ! Stic ters ï J. BRESKEL/S ) . finv-re ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

...

La chronique: gazette quotidienne

...

Pagina's