Jouw zoekopdracht heeft 408 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-07

Filters

Publicatiedatum
1916408

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

-D1HEER EN OPSTELRAAD 13, PAKHUISLAAN, 13 : Brussel — A BONNEMENTSPRIJS : Per Jaar. . Fr. 6.50 ( Vtricndingtkostcn nut mbegrtpm) PRIJS : 15 CENTIEMEN VI44HSCII LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad ïnhoud In eene loopgraaf rond Verdun (plaat) . . . 497 Hoe staat het met den Oorlog ? Ons algemeen overzicht der Krijgsgebeurtenissen, ...

Het Vlaamsche nieuws

fti&andag 3 Juli Tweed® jmarg. j Nr 183 Prîjss 6 Gentlemen d@©r geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Meuwsbiad van Beîgië. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRLÎZEN : <■ Per masrod 1.75 Per 6 inaaroden 18.— f Par 3 laa&adan 5.— Per jaar 18.— 1 AFGEVA ARDIGDEN VAN DEN OP9TELRAAD: ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GERITEiïAAft • Di£ LANDWACHT Oyitscha berîchteii fa® het Groot Heoldkwartïei*» Westelijk kriigstooneel. BERLIJN, 10 Juli. — Aaa beide kanten der Somme duurt het zware gevecht voort. Immer sagen onze dappere troepen den aanvaller in zijna Ibestormstellingen terug, en daar waar zij zijne àicht opeenvolgende aanvalsgolven.voorbijgaand ...

De stem uit België

2de Jaargang.—Nr. 43. Oplage: 13,000. VRIJDAG, JULI 14, 1916. voor Holland, i fl. ; voor Frankri fr.cts ; Price lld. OE OFFENSIEF DUURT OVERAL VOORT. DUITSCHLAND WORDT BEKOMMERD. NOTA VAN DEN UITGEVER. —De oproep om steun, verleden week gedaan, is reeds door velen gehoord geworden. Hartelijken dank aan allen die gifter en abonnementen ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile briefwisselœgen vraeht» vrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgevervoordenaart)l. maatsch. «Drukkerij Het Volk», Meereteeg, n° 16, Qent. Bureel voor West-Vlaand«rçn» Gaston Bossuyt, Recolletten-itraat, 14, Kortrijk. HET VOLK in».-" ■« Men schrljft In : Op aile postkantoren aan 10 f t% per jaar. Zes maanden îr. 5.00. Crie ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Œrffe 2(u$aa6e (A) - - , ' _ v-o< fftrëlglO pfennig Belgilcher Kurier ï»rUffeïets ^0Mjeituna £<t SeEg'.fqe Sttïîe- eiidjeini in Sifiîfeï iïïglid) (oui) Sonntagê) jtoeimat anijet 3Jîoniag Oormittag. '£it <2 r ft e SI u 8 g a 6 e (A) tridjeint jebett Sîatf) œiitag. 2>ie 31® « i * e SI u 3 g a 6 e (B) erjdjtint ...

De Belgische standaard

2** Jaar Nr i 5 i iao2\ Vijf Gentlemen hei nummer Vrijdag 7 Jttli 1916 DE BELGISCH STANDAARD sAmomunk» *a^-* ' • J o C. <p:r"% ■ ■i : -/K/ Stichtêr-Bestuuràer i Ildefons PEETERS ; Fnsfe Utfddlers : M, E. Bklpairb, L, Dottibri, Pi Bzktkanb Va m nsit Schuijikm. Dr Van db Pbkke. I> I. Van de Woistynb. Jubl ...

Belgisch dagblad

^ X le Jasirg-aiig- YRIJDAG 14 JULI 1916. No. 255t ; ABONNEMJBNTEN. fer 3 maandga voor Holland 12.50 franco per post Lossè iummers: Voor Holland B cent toor Buitenla^d Vh cent. Den Haag, Prinsegracht 09, Tfllef. Red. i Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. _ , Hoofdredacteup : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 ...

Le claque à fond: journal belge des tranchées

...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3me Anm - N. 650 - Ed. B C1HQ CENTIMES 1Q I..S1W 101 ABONNEMENT POSTAL, ÉD. § Bruxcltes - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - JVlk. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les IJaxv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob On peut s'abonner toutefois pourîes deux ...

Revue de Saint-Louis en campagne

JUILLET 1916 Revue de Saint-Louis en Campagne Qui ViVe ? Belgique et ...

Syndikaal mededeelingsblad: van de Algemeene Federatie der Vakbonden van...

ZATERDAG 29 Juli 1916 zde fAARGANG nr gbis SYNDIKAAL MEDEDEELINGSBLAD van de Algemeene Federatie der Vakbonden van Antwerpen De redaktie behoudt zich voor, ingezonden stukken al of niet te plaatsen VERSCHIJNT BIJ GELEGENHEID Redaktie en Administratie : Plantijnlei West, 66, Antwerpen AMSTERDAM EN ANTWERPEN Het is onze bondsleden reeds lang, uit ...

Pagina's