Jouw zoekopdracht heeft 647 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-06

Filters

Publicatiedatum
1914647

Het Kortrijksche volk: katholiek volksgezind weekblad

JL ' Tiende jaarg-ang". — Nf 26 Katholiek Volksgezind Weekblad Zondag 28° Juni 1914 IXSCHRI.FVIIVG \ in stad, 2.50 fr. w | in stad, 1.50 fr. VOOR EEN JAAR , VOOR EEN HALF JAAR I buiten stad, 3 fr. ( buiten stad, 1.75 fr. Prjjs per nummer : 5 cent. Qesticht BOEK- & STEENDRUKKERIJ Gewone en Praehtuitgaven J. VERMAUT, drukker-uitgever ...

Gazette van Gent

247e JAAR. — Nr 130 B Mil——"T^myTT""' 5 CENTIEMEN ZATERDAG, 6 JUNI 1914 GAZETTE VAN GENT IJTSOBEttlJTTIlîGSPBIJB : VOOR GENT : VOOR 6EHEEL BELGrIE : jçeu jaar fi". 52-93 Een jaar fr. 65-00 6 masndan > 6«S0 6 maanden » 7-7S 3 mû&nueii..... > 350 | 8 raaano/en..... > 4 00 Voor Holland : 5 frank pcr 3 maanden. ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LUTJUl 22 JUTF9 1914. L'UNION DANS L'AGTSQPi VINGTIEME ANNEE —ÎT3 " ABONNEMENTS Pour toute la Belgique Un an. ...... fr. 9.0Q Six mois ....... 4.60 Trois mois • -, . . . . 2.33 Gr.-Duché de Luxomb, 20.00 limas poitalo « 10.0Q Directeur : Fernand NEURAY Edition (6 h. soir) 5 Edition 10 h. soir) Edition if (minuit) LE XXe SIÈCLE ANNONCES ...

La Flandre libérale

40* Innée — Mercredi 10 Juin 1914 QUOTIDIEN. -10 CENT. I. 161 — Mercredi 10 Juin 1914 LA FLANDRE LIBÉRALE A.130IVTVEMEIVTS 1 mois. I mois. I moli. 9 es. BELGIQUE ï Fr» 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE s Fr. 3.75 9.00 18.00 36.00 9n s'abonna an huraan du Journal e( dans tous lis bureaux da posta RÉDACTION, ADMINISTRATION ET IHPRIMEBK ...

Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

6 Juni 1914 Nr 23 37e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen I.\X€HaiJVL\G»PIUJS9 Yoor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt ...

Het volk: christen werkmansblad

Vier-ea-Twioligste Jaar, - B. 149 ÉWÉifttftaÉwwMtiWfc .. _^—-.... — —r T[. -, f ntifi „, | GoMiensî — Muisgezln — Eigesta Zondag, 28, en Maaadag, 20 Juni 1014 — ■■ ■ ■ '■"■■■ " ■ ■■ .■■ ■■■*%> Aile briefwisselingen vracht-ffrij te zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naarnl. ...

L'immobilier: wekelijksch aankondigingsblad voor de stad en provincie...

. r r- A M ivr Û C a .Tnin 1 ^14- - N°23 - 6 Juni 1914. — Vier-en-twintigste J aargang V 1 11 VJ i v 1 v * " ;G|MCE DE Ventes et Locations L'IMMOBILIER AGENTSCHÂP , AN Verkoopinger\ EN 1 Verliu^ingp.n É ^ ■HH HH W ■■■- WBmSm" • —hM HBœi — un—s i h»» -«sa ORGANE DE PUBLICITE HEBDOMADAIRE T~n7Z~T WEKELIJKSCH ...

Het morgenblad: volksdagblad

J?W8anfl-. l. ir rro mnstiap 30 Jruni ft?T4 9 p.finîifii.5M».n hef niH»R3Ar HET MORGENBLAD Jtanteondigingerç g blt-dzijde. — per kleinen regel fr. 0.30 t nanciëele, » » * » 1.00 .Yiadsnieuws, per grooten regel » 2.03 J^clamen, » » % » 1-00 "egraienisberichfç * 5.00 VQL.KSDAGBLAD jLîîe meôedeelipgen te zenden aan M." J. ...

La chronique: gazette quotidienne

Oimariclie*: juin IOI4U = Elition A. * CINQ CENTIMES L"B NUNiERÏJ POUR TOUTE L'A' BELGIQUE 4î'o année. » R!» 1Î5-4 LA CHRONIQUE f 5 et 7, Galerie du Roi'(Passage Saint-Hubert) GAZETTE QUOTIDIENNE Administration: N« Vssie " Rédaction: N- 1408l I ABONNEMENTS : FONDATEDR : RÉDACTEUR EN CHEF : ANNONCES . 4« page : 30 cent, la pelile ...

Het nieuws van den dag

Berïlgs'e Jaargang Hr 138 2 centiemen per nummer Brassai, Donderdag II JusiS 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG ^SONNEMENTEN I ■««len: 4 iraok. Pkrj^. ^8 frank. E;!rfere landen van het postverbond ». 20 - BESTUUR EN OPSTEL: Zandstmt, 16, Brassel TELEFOON A 171 DAGBLAD G-esticht door Jan HTJYGHB 1 BUREEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Zandstraat, 6, ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSCTT RTT VTNCiFPR! JS België : 5 fr. 's jaa.ru Nederlanri : 3 p-nlden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantqren Losse nummers . 10 centiemen. à AANKONDIGINGEN : o.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. HOOGER LEVEN Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Ratholicke Viamingen Briefwisselaars gelieven ...

Het nieuws van den dag

Oîr'!g?*e Jaargang Hr 132 2 centiemen per nummer Bfuss»!. & J;:n! (914 HET NIEUWS VAN DEN DAG Iasonnementen : Uramden: 4 franï. * Psbjaab. 8 Jraak. Llofeffll » . 11 — Jj aitee landen van het postverbond ». 20 ~ BESTUUR EN OPSTEL ! Zaadstraat, 16, Brassai TELEFOON A 171 DAGBLAD Gesticht door Jan HTJYGHE BURHEL DER KLEINE AANKONDIGINGEN : ...

Pagina's