Jouw zoekopdracht heeft 386 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-06

Filters

Publicatiedatum
1916386

s Konings klaroen: lucht-bijvoegsel aan de 'Libre Belgique

N« 3. Juin 1916. LE CLAIRON DU ROI Supplément aérien de la " LIBRE BELGIQUE" " Un seul devoir nous reste : la résistance opiniâtre Discours du Roi Albert (4 août 1914). Situation générale» — Les Allemands continuent à perdre des divisions devant Verdun, sans aucun résultat. Leurs réserves stratégiques sont entamées, ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

Het Rood Kruis Das Rote Kreuz La Croix Rouge Offizielle Zeitschrift des Belgischen Roten Kreuzes Officieel Tijdschrift van het Rood Kruis van België Uitgever — Herausgeber — Éditeur: Prof. Dr. Pannwitz. Redaktion: Dispensaire social Bd. Bischoffsheii Bulletin officiel de la Croix Rouge de Belgique n. Het Rood Kruis dient alleen de belangen ...

Het Vlaamsche nieuws

/.atefcUg .24 Juni 1916» Tweëde Jâ&rg. Mr 174 Prijft 2 6 Gentlemen door gehgiei België Het Vlaamsche Nieuws Het best Ingellcht en meest verspreid I^ieiiwsblad van België. » Verschijnt 7 maal per week s .e KHfitMit- liiiiin i '«lia III > «illfiiM il i 'Tffffgy: ABONNEMENTSPRIJZEN : Per maand 1.75 Pot 6 maanden 10.— Pee 3 maanden ...

Het Vlaamsche nieuws

Dondercag 29 Juni 1916, Tweecte Jaarg. K r 179 Prljs: 6 Ceqtiemea door g-eheei Beigië Het Vlaamsche Nieuws - —~ ukc»** «raxo» «ères» 4&&E* «PrSfiSS*. sSfe ^ TiTi Het best ingelicht en meest verspreid ï^ieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maaî per week ABONNEMENTSPRIJZEN : Pur maaiid 1.75 Par 6 mâaudea 10.— • fc» Per 3 ...

Vooruit: socialistisch dagblad

32e faas» — KL 167 Priis t>er wnnmei : voor België 8 oentiomen. ?ooi don V reemde 5 centiemen 1 eJeï©ffl« ï Redacti© 247 » Adsisinistratie 2845 Zalerca , % 2 «J&ifii >918 iTl'rf'MSr'gQja'3K%m ME! fJKL.1 m Ornî:ster-Uitgeeî»ter la®: Meatschappij H ET LICKT bestmireSer r P. DE VISCSi. Ledebcfg-Cî*nt . . REDACTI E . . ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT 38e faar Ultgever G* De Graevo» Oent, Ketelvest, i 6. 3DJB BXBIITB PATRIOT Zalerdag 17 Juni 1916. Num. 115 De papiernood. ■ ■ Dé Kôln. Zeitung schrijft « De rs-geling lier esonomische vernouuing in tet Duitsche rijk strekt zich in den huidigan tijd ook uit tôt het verbruik van drukpapier. Het ▼erbruik wordt ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GEHTENAAR - DE LAHDWIICHT 33e jaa iîgever G. De Graeve, Geitî, Keteîvest, 16, IOIES K1LBI3STS3 PATEIOT Woensdag 7 Juni 1913. Nusn. a s# Ouitsche faerichtea Iran iiet Groot HooMkwarîteft» Westelljk krljgsîooneel. BERLIJN, 5 Juni, 's middags. — Gisteren avond hebben de Engelschen, tegen de stellingen, welke zij ten Zuid-Oosten van ljperen ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers ultgegeven onder medewerking van hot Duitsch Generaaî Gouvernement in België. B«lgl«oh» bladen mogan ult < D» Landbouwar > nisti ovtrncmsn, zsndsr tslkens d« bron ta varmaldsn. Nr 16. Opstelraad en vcrzendinç : Keizerl. Duitsch Bestuar, afdeei. VII, JN'amenstraat, !0. 1 Drukkerij : ...

L'indicateur - De aanwijzer

41ma année. — 11 Juin 1916. N° 23. 41ste jaargaiig.— 11 Juni 1916. L'INDICATEUR DE AANWIJZER Téléphone :26i Bureau : VIEILLE BOURSE, 39, Anvers. Bureel : OUDE BEURS, 39, Antwerpen Telefoon : 261. Dienstregeling Spoor- en Buurtspoorwegen Post- en Telegraafverkeer ZIE 4'1» BLA.DZIJDE Onze Tc-areelen. zxjin. open van. S tôt 1 ■u.ia.r ...

De stem uit België

IDe Stem ËïjBelgte Bureel : 21, Russell Square, W.C. Abonnement : ls. 9d. voor drie maanden. Subscription : ls. 9d. for three months. 2de Jaargang.-Nr. 40. VRIJDAG, JUNI 23, 1916. Abv^ S?'; Price Bd. DE RUSSEN IN OOST-POLEN EN Mlflll DE EINDOORLOG MAKEND ? De vierde trimester van onzen tweeden jaargang. Met Nr. 40 zetten we den vierden ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

ANVERS, Mardi 6 Juin 1916 Le numéro 10 centimes Cinquante-neuvième Année - N° 17.633 DIRECTION & REDACTION : 14, RUE VLEMINCKX, 14 ANVERS Téléphone 3761 LLOYD ANVERSOIS Annonces : 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne Adresses industrielles 50 centimes Émissions et Annonces ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

LE XX SIECLE $»" — L_J~gg« RÉDACTION &ADMINISTRATION ^ tir ma ds II Bourse — LE H4YRS Téléphone : Le Havre n' 14,05 Directeur : FSRHÀHD NSURA? Tczitts tes communications concerna4 la rédaction doivent être adresseg^ a8u',rue de la Bourse,Le Havre* L.ONDON OFFICE: 21, Panton Street si i^uuun juih s •>iu ABONNEMENTS FVarro® ...

Pagina's