Your search * has 319 results

a-z index of titles
  • Gazette van Gent

Filters

Series or title

Gazette van Gent

Y?* — |247b JAAE. — - Nr 50. B 5 CENTIEMES MÀANDAG, 2 MAAET 1914 GAZETTE VAN GENT ISSCIÏEÏJTIÎÎCISPKIJS : VOOR GENT : YOOR GEHEEL BELGIE : } fr. S2-00 Eea jaar fr. S5-C0 <*• Ljuh, .... » 6-50 S maandea » 7-75 anJeu » ®-5S 3 maaudeu..... » 4-QO Yôot Eolland : 5 frank par 8 maanden. Yoor de andere landen : fr. 7-50 per 3 ...

Gazette van Gent

247 JAAR. - Nr 1. 5 CENTIEMES VEIJDAG-, 2 JANUARI 1914 GAZETE VAN GENT ïïlîfi^HRÏJ¥ÏW«ÏSl»H.Ï.ÏS > VOOR (TT^NT : Een jaar fr. Î2-Q.Q 0 rnaandan » 6-BO 3 maanden » 3-50 VOOR OiïlTTRF.T, RFT i'îTF! • £sn jaar fr. £5-00 6 maanden » 7-75 3 maanden > 4*130 Voor Ilolîand : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. ...

Gazette van Gent

247" JAAR. - Nr 2. 5 CENTIEMEN ZATERDAG, 3 JANUAEI 1914 GAZETTE VAN GENT IKSCHfiHVIÎÎGSPMJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Eon ianr fr. 12-00 Een jaar fr. »S-00 6 mannden » S"50 6 maanden » 3 maanden » 3-30 3 maanden » «-B4I Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, HANDELS- ...

Gazette van Gent

247'-JAAB. - Nf 3. a—Bflgama- y ^v—m - —^ 5 CENTXEMEN r ^ whi wvcv^sa ^wsyrrgaMgmpiaHaawMw^pwi MAANDAG, 5 JANUARI 1914 GAZETTE VAN GENT IïïgeimiJrVÏ]$kT«SPR3JS ï VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Eon jaar fr. Î2-09 Ben jaaV &. 15-00 (i maanden > S=S0 6 maanden » 7-75 'S maanden » 3-50 8 maanden Voor Rolland : 5 frank per 3 ...

Gazette van Gent

KJUHIWHII uiiiKwmiw^LMHuufci. , I I ■'» ——~—-T—7rr-y-TrrTrr^-'1■ .:^r^rrrrr" —-r?— ~ , - . , , ■■ ■ . , n ... —.-..w— 247e JAAR. — Nr 4. 5 CENTIEMEN DINSDAG, 6 JANUARI 1914 GAZETTE VAN GENT IWSCHRIJVIXGSPRIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Eon j.iar fi'- 52-09 £on janr fr. J5-SÎ0 6 maanden » 6-50 6 ...

Gazette van Gent

2478 JAAR. — Nf 5. 5 CENTIEMEN WOENSDAG, 7 JANUAEI 1914 GAZETTE VAN GENT IKg€i2I£ï3rVlâT«!SFKIJS : VOOR GENT : VOOR GEIIEEL BELGÎE : tf„n }„ar . , , fr. S 2-00 Een jaar fr. «15-00 ,«nto > S-50 « maanden » 7 75 3 maanden » 3"5a 3 Jnaandea » 4-00 Voor Hoïîand : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 ...

Gazette van Gent

GAZETTE VAN GENT 247e JAAR. — N" 6. 5 OENTIEMEN DONDEKDAG, 8 JANUARI 1914 USt'HEIJVIJi'CÎSFK.Ï.ÏS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : I Een iaar fr. Een jaar . . . . . fr. 15-00 §6 «maillon > 6-53 6 maamien » 7-75 i maanden. .... » 3-50 •> maauden » 4-00 Voor Holland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andcre landen : fr. 7-50 ...

Gazette van Gent

247° JAAB. N' 7. 5 CENTIEMEN VRIJDÂG, 9 JANUABI 1914 GAZETTE VAN GENT ISSCHBÏJVISGSPRÏJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Eeniaar . . . fr. S2-B0 Een jaar fr. S5.-00 6 maandon > 6-50 6 maanden » 7-75 S maanden > 3"50 S maanden » 4-00 Voor Holland : S frank per 3 maanden. Voor de andcre landen : fr. 7-50 per 3 maanden. NIEUWS-, ...

Gazette van Gent

247° JAAE. — Nr 8. 5 CENTIEMEN ZATERDAG, 10 JANUARÏ 1814 GAZETTE VAN GENT ISS € SI fl IJ VIX C S P RI J S : Y00R GENT : VOOR GEIIEEL BELGIE : I Ean i'iar fr. Ken jaar fr. 15-00 I g' inftànJon » |-S0 6 nuwi.d#n » 7-75 ■ 3 maanden » 350 3 maamien Voor Ilolland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landcn : fr. 7-50 per 3 ...

Gazette van Gent

247e JAAR. - Nr 9. 5 CENTIEMEN maandagr, 12 jânuaei 1914 GAZETTE VAN GENT ISTSCnpIJTTIXGSFBIJS : YOOR GENT : YOOR GEHEEL BELGIE : ■ Een jaar ^r- 22-00 Een jaar fr. I5-GS3 I 6 maanden > 6-50 6 maanden » 7-75 ■ 3 maanden » 3-50 3 maanden » 4»OU Yoor Hoïïancl : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 ...

Gazette van Gent

247° JAAR. — Nr 10, 5 OENTIEMEN DIMSDAG, 13 JANXJARI 1914 GAZETTE VAN GENT HSSCHSÏJYIKGSPBIJS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Eon ianr ..... fr. 52-00 Ken jaar fr. 15-0© 6 maanden > S-5S3 6 maanden » 7-75 3 maanden > 3-50 3 maanaen » 4-00 Voor Eolland : 5 frank per 3 maanden. Voor de andcre landen : fr. "7-50 per 3 ...

Gazette van Gent

247° JAAR. — Nr 11. 5 CENTIEMEN WOENSDAG, 14 JANUAîlI 1914 GAZETTE VAN GENT llfSCHItXXTINOSPBIjrS : VOOR GENT : VOOR GEHEEL BELGIE : Tien jaar ft'- 53-îïG Een jaar ..... fr. 85-00 (5'maanden > ©"50 6 maanden » 7-75 ;; maanden » 8-50 3 maanden » Voor Hoïïand : 5 frank per 3 maanden. Voor de andere landen : fr. 7-50 per 3 ...

Pages