Votre recherche * a donné 33 résultats

a-z index des titres
  • Paderborn

Filtres

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn, 19. Nommer. 1918. LICHT EN LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de KirehHehe KrîegshHfe. Broeder Lazarus. (LEGENDE VOOR KERSTMÎS.) Een heilig man was nionnlk Lazarus.... Wanneer hij door de gangen van het klooster of langs de paden van den stillen tuin zijn uren las of ?t rozenhoedje bad, vooral, wanneer hij mis ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 7. Nummer. 1917. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Pinkstervuur. Heden wordt wederom de voorzegging van onzen goddelijken Zaligmaker vervuld : „Ik heb het vuur op aarde gebracht, en wat wil Ik dan dat het ontvlamme". (Luc. XII, 49.) Hier is natuurlijk spraak van het vuur ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 18. Numraer. 1918» LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Op weg naar 't licht van Bethlehera's stal. Heilzaam Licht, gegroet van verre, Gij die in den winternacht Als een neergedaalde sterre Wenkt en minzaam op ons wacht! Ja wîj komen, hoe ons voeten Moe voorttrekken langs de ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 17. Niimmèr. 1917. LIGHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen» Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. ^7: Oud Vlaamsch Kerstlled. (15e eeuw.) 1 1. 2 ] O 4 O 2 j 1. 1 1 ! 5. 4 ; 3. 3 <C\2 j 1. ' 1 4. 2 | » j 4. 3 2. 3 5. ! 5 3J 4 3 3 3 2 \J. 1 Ons is gheboren eetr-kindekijn noch clacrre dan die sonne, dat sal ons aile ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 21. Nummer. 19Ï8. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Schuldbesef. Als men de fundamenten van een huis verniehgt, dan zal het onvermijdelijk in elkaar storten. Als men den voet van een beeld verbrijzelt, dan kan het niet overeind blijven staan, maar moet omver vallen. Aïs men de ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 20. Nommer. 1918, LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven dqor de Kirchîiche Kriegshilfe» Karel de Groote. — „ Jezus nam brood, en aïs hîj gezegend had,brak hîj het m gaf het hun en zeide : „ Neemt en eet, dit is mijn lichaam. ■ En hij nam den drsnkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, en zij ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderboro. 32. Nummer. 1918» LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshiife, Het Rozenkransgefced. Door Maria tôt Jezus, A!s in een kort bestek is heel de geschie-denis van Christus' verlossingswerk, lijden en zegepraal vervat in het overwegend bidden der vijftien geheimen van den rozenkrans. Het ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 3. Nummer. 1917. LICHT EN LIEFDE |l Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Il >)jj Uitgegeven door de Kirdiliche Kriegshilfe. Paschen. Van aile hooge torentransen hebben de klokken het zalig Paasch-îeest ingeluid. Onze Moeder de H. Kerk lag gebogen onder den last der treurnis, maar bij dezen klokkenklank rijst zij op uit haren rouw, en ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 16. Nummer. 1917. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgôgeven door de Kirchllche Kriegshilfe. Kerstmis. Denk ailes rond u heel stil, In 't stàdje Bethleëm is aile bedrij-vigheid stil gevallen, aile gerucht weggestorven. De rnaan laat stil hare zilveren stralen glijden over daken, heuvelen en dal ; 't windeken ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 33. Nummer. 1918. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Allerzielen. Dit is een dag vol hoop, vol weedom en vol troost, vol zuchten en gebeden. Ons vroom gemoed peinst aan de velen die togeri ten eeuwigen leven, wier lichamen neergelegd, stijf en roerloos, in den droeven kuil, ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. * 28. Nommer. 1918. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchîiche Krlegshilfe. Vooroordeeîen. „ Om een goed oordeel te vormen zijn drie dingen noodig : zien, onderzoeken en oordeelen. Maar wie dit drietal roekeloos omkeert, wie eerst ziet en dan onmiddelijk zijn oordeel velt... komt tôt ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

^ÎTJTTTÎÎITMTîx^TT^^ LICHT EN LIEFDE / Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchîiche Kriegshilîe. Het menschelijk Opzîcht. (HEiLIG SAKRAMENTSDAQ.) Weder is 't de Zondag van de H. Sakramentsprocessie. Herinnert gij u allen die schoone feestelijkheid, ginder in uw geboortedorp of uwe vaderstad? Muziek in top, de kleurige ...

Pages

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...