Votre recherche * a donné 33 résultats

a-z index des titres
  • Paderborn

Filtres

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

i LICHT en LIEFDE rarararara QiaKsraESDrararaKaoïoiEsioiraoïai Kerkelîjk Bîad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshiîfe. l=J crX-^rrsr^.XVr'.l -«-X'OCT^i. ;_- L^y^L rrs«- Rozenkrans-Gedachlen. Indien het waar is, wat door sommigen beweerd wordt, dat onder de katholieken van ons vaderland de godsdienstzin in het algemeen ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. * 28. Nommer. 1918. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchîiche Krlegshilfe. Vooroordeeîen. „ Om een goed oordeel te vormen zijn drie dingen noodig : zien, onderzoeken en oordeelen. Maar wie dit drietal roekeloos omkeert, wie eerst ziet en dan onmiddelijk zijn oordeel velt... komt tôt ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Tâaërbôfn! 22. Nommer. 1918, L1CHT EN LIEFOE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Alleluia Allcluia! Dat is de juichkreet der H. Kerk bij de verrijzenis van Chrîstus. Alléluia! z66 jubelen ook wij, christenen, in den Paaschtijd. Want indien Christus verrezen is, dan is Hij ook God; indien Christus, h et ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 18. Numraer. 1918» LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Op weg naar 't licht van Bethlehera's stal. Heilzaam Licht, gegroet van verre, Gij die in den winternacht Als een neergedaalde sterre Wenkt en minzaam op ons wacht! Ja wîj komen, hoe ons voeten Moe voorttrekken langs de ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderboro. 32. Nummer. 1918» LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshiife, Het Rozenkransgefced. Door Maria tôt Jezus, A!s in een kort bestek is heel de geschie-denis van Christus' verlossingswerk, lijden en zegepraal vervat in het overwegend bidden der vijftien geheimen van den rozenkrans. Het ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderfoorn. 27. Nummer. 1918» S LICHT en LIEFDE £ m Kerkeîljk Blad voor de Vîamingen. j 'k Uftgegeven door de Kirchliche KriegsMîfe. fi|t _ ' —xjL ^IT * □ Y Gdooven. IL Wij waren dus t'akkoord hierin : „Ik gclooi maar wat ik genoeg-zàam bewezen zie!" En elkeen zal bekennen dat zuiks vérstandig is. De genoegzame bewijzen, daar ligt ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 33. Nummer. 1918. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Allerzielen. Dit is een dag vol hoop, vol weedom en vol troost, vol zuchten en gebeden. Ons vroom gemoed peinst aan de velen die togeri ten eeuwigen leven, wier lichamen neergelegd, stijf en roerloos, in den droeven kuil, ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 7. Nummer. 1917. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Pinkstervuur. Heden wordt wederom de voorzegging van onzen goddelijken Zaligmaker vervuld : „Ik heb het vuur op aarde gebracht, en wat wil Ik dan dat het ontvlamme". (Luc. XII, 49.) Hier is natuurlijk spraak van het vuur ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 17. Niimmèr. 1917. LIGHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen» Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. ^7: Oud Vlaamsch Kerstlled. (15e eeuw.) 1 1. 2 ] O 4 O 2 j 1. 1 1 ! 5. 4 ; 3. 3 <C\2 j 1. ' 1 4. 2 | » j 4. 3 2. 3 5. ! 5 3J 4 3 3 3 2 \J. 1 Ons is gheboren eetr-kindekijn noch clacrre dan die sonne, dat sal ons aile ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 14. Nummer. 1917. LiCHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Krîegshilfe. Trein-Idylle. In het jaar 1917 onzes Heeren, 6630 sind de Juliaansche tijdre-kening, 2693 sinds de Olympiade, 2670 van de stichting van Rome, 1334 van de Hegira trot ik in de monumentale restauratie van een station, dat wegens ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 12. Nummer. 1917. LICHT EN LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Leven en dood. Nog altijd woedt de brand van den wereldoorlog; dagelijks worden nog wele jonge mannen midden uit het ruwe soldatenleven plotseling weggerakt door den dood. Vrienden, gij hebt misschien zeli meegemaakt: het ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

PaderfeatG.* 26. Nu m mer. 1918» LICHT EN LIEFDE Kerkeîljk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Klrchîiche Krîegshllfe. Gelooven. L Laten we eens dat onderwerp bespreken ! !t Is een punt dat de stof opievert tôt weinig stichtende gesprekken zoowat overal ; evengoed rondom de tafels. waar de gevangenen den geraeenzamen pot aardappels ...

Pages

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...