Jouw zoekopdracht heeft 939 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-01

Filters

Publicatiedatum
1914939

De klok: orgaan der christene beroepsvereenigingen en maatschappelijke...

Door plicht en recMÎ Tôt liefde en rechtvaardjgheid. Door vereeniging tôt macht! Door macht tôt vrede ! "Orgaan der Kristelijke Sociale AVerking in het Land van Waas" iu1., aaral an Verschijnende om de 14 dagen | en meer als 't noodig blijkt . m ■ Cliristene UST a,a,S"tenliefcle LEEST en VERSPREIDT Uw Volksblad ■»!« Il ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

JOURNAL DE GAND abonnements : REDACTION & ADMINISTRATION : annonces i BELGIQUE : 16 tranoa par an; 7-50 francs pour aix mois; 4 franc* pour trois moif. 8, RUS DB FLANDRB, 8, GAND „ , . t .. . , , , .. , , Pov/ Vétranaer Uvortmiw Volr le tarif au ba" d® la «mière page du journal. ' ^ TftLÉPHOm 666 Une nation qu'on étrangle • Il ...

Het morgenblad: volksdagblad

7* jaargarnj. N 23 Vrïjdag 30 januari I9T4 2 cetitieroen nei nummer HET MORGENBLAD f-" ' Aankondïginsien : § 4e bladzijde. — per kleitven regel fr. 0.30 ïFinanciëele, * B * » 1.00 IStadsnieuws, per grooten regel » 2.00 SÉReclaraen, » » » » 1.00 yBegrafenisbericht, » .5j0_ VOLKSDAGBLAD All« mededeelingen te zenden aan M. J. ...

De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche...

" &NTIEMEN HET NUMMER VIBRDE JAARGANG N' 5. — ZATERDAG, 31 JANUARI 1914 ^ ANNONCES : Opstel en Administratie "\ZolksWis t> ,8, KechelscKestraat .JABONNEMENT:lanti.jaari| —hroi^ besbikknmo^eTi^or Ûinsd4g&t/o7va ittgezonden Worden.. f 1. t » portearCcii'a.^r)ljj kdorn^j Door vakorga-nisatie n a a r meer recht «n ...

L'indépendance belge

liO Gemimesl CN BELGIQUE ET A PARIS 35° ANNEE Dimanche, "5 janvier 1914 ADMINISTRATION-ET REDACTION 1 T., rue des 8ablei, Bruxelles BUREAUX PARISIENS : 11, place de la Bourse ABONNEMENTS: ÉDITION QUOTIDIENNE BELGIQUE. Un sa 20 Ir. C mois 10 fr. 3 mois. 5 fr. tUXEMBOSRÊ(Br.-Dj •-> 58 fr » 5 Ir. » 3 fr. ETBÂHCES » 40 tr. = 22 fr. » ...

Le matin

"M^di 27 Janvier 1914 DIX PAGES - CI,\Q CENTIMES " 21me Année ir 27 rédaction où VIE'llE BOURSE, 39 f39' a.^er8 Téléphone Rédaction i «l* .Koaaemeiits s itlnaa . • • -fr' 1S-®° . . . . «s.sso I (ton®? / Trois mois . » « • 3 so Un an,. ..... Ig-gO ir^^Kiois : : : : »•«» |^.'B5î»iS=«3R SiS'Si- I t»n»ement se ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

—*" 1 1 "''' !„„ -" ' _ . f i..i mmmm 3cr englifcbe Kreujcr ,,£jcrmes" tntrb burdj etn beutfcbes llnterfeeboot in î>cn ©ruttb geboljrf. Le croiseur anglais „Hermes" détruit par un sous-marin allemand. The English cruiser „Hermes" whtch was sunk by a German submarine. De Engelsche kruiser „Hermes" ...

La chronique: gazette quotidienne

LA CHRONIQUE BUREAUX 5 et 1, Galerie du Roi'(Passage Saint-Hubert) • RUXEL.LM AB ON NEMEN' TÉLÉPHONES Administratiou : N* TSSIl Rédaction : N* a GAZETTE QUOTIDIENNE ABONNEMENTS : FONDATEUR : RÉDACTEUR EN CHEF : ANNONCES : \<> page ; 30 cent, la pclitc ligne. — Réclames (après les spectacles), \ fr, la ligne. — Fa îts-divcrs ...

Le crédit public belge: finance, industrie, commerce, assurance

NEUVIEME ANNEE. — N. 2. DIMANCHE 11 JANVIER 1914. LE CREDIT PUBLIC BELGE FINANCE - IKDUSTBIE - COMMERCE TELEPHONE A 11695 JOURNAL HEBDOMADAIRE TELEPHONE A 11695 Belgique, un an . . . fr. 10.— ABONNEMENTS J hollande, luxembourq . 12.50 ( Union postale .... 15.— ADMINISTRATION ET REDACTION : 71, Rue Frédéric Pelletier, 71, ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

î Vaor Beigii 5 ceaiièmen, voor Merland 5 cent kt auamer i VIJFTIENDE JAAR WoenscSag- 7 Januari 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN 1 jaar 6 maand J m Belgii* vraehtvry fr. 14,00 7,50 4,00 Nederland, > » 20,0/) 10,80 5,50 Andere landen > 52,00 46,00 8.00 Men kan mschrijven op aile postkantoren 2>* inschrijvert voor een ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

HET TWINTIGSTE DRIEJAARLIJKSCH VERSLAG OVER ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS. (1909-1910-1911). Onze heeren volksvertegenwoordigers nebben deze dagen een vrij ontzagelijken peperkoek, in den vorm van bovengenoemd verslag, mogen voegen bij de talrijke kilogram papier, welke de questuur hun jaarlijks ter hand stelt. Ik vrees dat weinigen dit document — ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Zater-sn £pdag 17-13 Januari 1914 Prtjs par numma; : 5 Gentleman 45e |aarf Num. 14 Teieloon 694 FONDSENBLAD Telefoon •04 MSKmuiCIISGE»' s Vooï alle[aaakondigingen wende men àch ten bureele ▼an' net blsd. KETELVEST, Num. 10, te GENT. VLAAMSCH LAND Handel, Nijverh.eid, Taal en Q-odsdienst VERSCHIJNENDE ALLE WERKDAGEN R'V ...

Pagina's