Jouw zoekopdracht heeft 305 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1914-12

Filters

Publicatiedatum
1914305

L'écho de la presse internationale: journal belge quotidien d'informations

INTERNATIONALE PRIX : Bruxelies et faubourgs 5 centimes le numéro JOURNAL QUOTIDIEN PRIX : Provinces 10 centimes le numéro Adresser les lettres et conimuniqués à la Rédaction. Les annonces et demandes diverses à l'Administration. RÉDACTION ET ADMINISTRATION : 20, ru® du Canal, Bruxelles ANNONCES : La petite ligne ou l'espace équivalent . ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

S cents (tO Centimes) Vendredi 18 Décembre 1934 L'ECHO BELGE t'Uninn fait la Force. Journal Quotidien du matin paraissant à Amsterdam, Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées «m bureau de rédaction: NZ. VOOHBUHGWAL 234-240. Téléphone : 2797. Rédacteur en Chef : Gustave Jaspaers. ( Charles Bernard, Charles ...

L'écho de la presse internationale: journal belge quotidien d'informations

L'ECHO DE LA PRESSE INTERNATIONALE PRIX : Bruxelles et faubourgs 5 centimes le rfuméro JOURNAL, QUOTIDIEN PRIX : Provinces 10 centimes le numéro Adresser les lettres et communiqués à la Rédaction. Les annonces et demandes diverses à l'Administration. RÉDACTION ET ADMINISTRATION : 20, rue du Cavml, Bruxelles !La petite ligne ou l'espace ...

Vooruit: socialistisch dagblad

-i aar " 5*' Knis per nnmmer : voor Belgie 4 centiemen, voot den • rcemde à caotiemcr. Yqlotëon s riedactie *47 - tdmsnistratie «845 2als '«là* 19 ttecemher 1î»l4 Qyyjkster-Uitgeeïster Sam: WschappiJHET LICHT bestuurder: p f/E VISCH. Lsdebsrg.Qenl . . REDACTÎE . . ADMINISTRATIE HOOCPOORT, 29, GENT VOORUIT Or gaan der> Belgisahe ...

L'écho d'Anvers

No. 68. Jeudi 17 décembre 1914. L'ECHO D'ANVERS Organe officiel des réfugiés belges en Hollande. Paraît 2 fois Direction=I\éclaction * ARTHUR. OE GILR.S- Paraît 2 fois A midi et 6 heures. Bureaux : Bergen-0p»Z00m, Boschstraat 68. A midi et 6 heures. EDITION DE MIDI. Payement des employés des chemins de fer belges. Le jeudi 17 décembre ...

Vlaamsch leven: wandelknapenblad

3e JAARGANG Nr 2 DECEMBER igif : . VLAAMSCH LEVEN WANDELKNAPENBLAD f Ops'teller : Karel Resself.r. Prijs: s centiemen per nilumer. -o- Bu re el van uitgave: -o- 0,85 fr. per jaargangvfranco THUIS. Lange Nieuwstr., 48, Antwerpen. Aankondigingenbij ovIreenkomst. é v "" * jl . . t_! i ÎKwf' Oorlogsuitgave «1 DECEIBER1315 IIHOÏÏD *In ...

Het volk: antisocialistisch dagblad

Yier-en-Twintigste Jaar, - J. 304 Eoêsfast — Hnîspzln — EiSBnâom Diasdag, 29 December 1014M ABe briefvTisseîingen vracht-♦rij te zenden aan Aug. Van îseghem, uitgever voor de naaml. knaatscïb « Drukkerij Het Volk % Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen s ©aston Bossuyt, Gilde der A m. wa-chten, Kortrijk Telefoon 523 ...

Het Belgisch volk

HetBelgisch Volk BESTUURDER A.. Francois-Fol Appelmarkt, 3, Veuj'ne. Vefsehijnende dën Dinsdtg, Dondefdag en Zatefdag van iedepe week. «Zij wilden wat was recht en wonnen wat zij wilden» Generaal Léman Ganeraal Léman, de koene verde-diger van Luik, is een man vol wils-kracht en energie, hard voor zijn zelven en hard voor zijn volk. Hij is ...

Le XXe siècle: journal d'union et d'action catholique

20ANNnE. Série nouvelle N° 50 Le numéro: 10 Centimes Jeudi 31 Décembre 1914 PRIX DE L'ABONNEMENT 3 Francs par mois (à envoyer par mandat postal) Envoyer les demandes à L'ADMINISTRATEUR DU JOURNAL 28 te, ras de la Boorsa — LE HAYRE Directeur : FERNAND NEURAY LE XXe SIÉCLE Quotidien Deige paraissant au Havre PETITE ...

Het volk: christen werkmansblad

Yier-efl'Twinliçste Jaar, - N. 287 ËoMteist — Huisplû — Elgiiiom Woeasdag, 0 December 1914 Aile briefwîsselingen vracht-ïrij ta zenden aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor denaaml. maatsoh. 4 Drukkerij Het Volk », ileersteeg, n° 16, Gent. Bureel van West-Vlaanderen : Gaston Bossuyt, Gilde der Am-Lachten, Kortrijk. Telhfoom 523 Bureel van ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

LE BRUXELLOIS abonnements ; journal QïiotidLien. Indépendant annonces ; 6 mois . 12 fr! Rédaction, Administration, Publicité: £*lts Diver» ligne . . . > 2 |r. _ „ r __ JNècroiogifi • » • • i **• ?mols » r- 45, RUE HENRI MAUS, 45, BRUXELLES || Petites annonces » . » • * 0.80 1 mois 3 fr, * 7 28' Liste officielle et ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschsjnende Dit blad is VOOR DE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien Fransclie en tien Nederlandsclie exemplaren. Duitschlands Aartsvijand De Duitschers beijveren zich meer en meer, om de ver a ntwoord elijkheid van don oorlog op anderen te werpen, geesel die op al de volkeren ...

Pagina's