Jouw zoekopdracht heeft 367 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-11

Filters

Publicatiedatum
1915367

Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

— 4305 — Gesetz- und Verordnungsblatt UitgegeTen door de politieke afdeeling bij den Generaal gouverneur in België. Gedrukt in de drukkerii van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche 6traat40. . , Het Wet- en Verordeningsblad is in Belgié verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buiteniand bij ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

" LA METROPOLE,7 the inSuential Belgian news-paper now enjoying the hospitality of Of îëtttîi&arJ» was removed to this country after the destruction by the Gex*mans of its Antvverp offices. Through its appearance in conjunction with this paper thousands of refugees from Antvverp and other parts of Belgium are able to obtain the Iatest ...

Vooruit: socialistisch dagblad

— •———r==.- Orokstar-ljUgcefste» lasîMaaîschappij H El UCIHSÎ bcstutîrd«r> S». DE VtSCH. Ledcberg-Ocirt . . REDACTÎE . . ADMINISTRATES HOOGPOORT. 29. OEN'Ï VOORUIT A30NNEMENTSPRIJ3 BELGIE Drie rnsartde». . . , . »r. 3.2flf Zea tr.aandea » . . . . fr. 6 50 Cen jaer ....... fr. !2.50 Mto abounecri zich op aile postburedt* ...

L'indépendance belge

L''INDÉPENDANCE SOYAUWSE.UN1 î ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE s 5 CENTS.) IToMINISrHATION ET REDACTION : , BUR^U A PARIS: ix-k rmq o qtttt t fntp «! 1 Idoe fiottl^or fc^' loxdon. e c. TCI cn,. ( 311-57 et LONDRES, LUNDI 1 NOVEMBRE 1915. abonnements: 16 mois! 17 shillings! [ Conservation par le Progrès. f TELEPHONE: CITY ...

De Belgische standaard

Door TaaJ «0 VoLk PAQflLAD ^oor God an Haard an *«ad Ab>jDneT»«niff}>J'-'i# "£'ocr 50 Bwnnera (M mk*aâéMi bij »oor«ltktt*Uttx 1 Vocr d* aoMatej» : H.tO ti. V,91 de nhrt-«ioM*t« - la 't 1m** 9.60 tr, { kaitoa t U»4 : ».00 tr. ledlen aseer cxempUreo *«n elk m»m« worâen f«Tfâ«çd, wordt d« abonnera est» prija tniader. ...

L'indépendance belge

SSçjnc stases, No. 267 L'INDËPENDANCE ROYAUME-UN! s ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTIMES. (HOLLANDE s 5 CENTS.) ADMINISISATION ET REDACTION : BUREAU A PARIS : l'UDOR HOUSE. TUDOR ST., LONDON, E.C. "• 1LACE DE LA BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: j 238-11. LONDRES, JEUDI 11 NOVEMBRE 1915. (3 MOIS, 9 SHILLINGS. ) ABONNEMENTS: " ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de jaargang, Nummer 14. Prijs : 5 Centien November-nummer igi5 (B). ANTWERPEN BOVEN VERSCHIJNT OM DE Orgaan der GROENINGERWAGHTEN VEERTIEN DAGEN van Antwerpen en Omstreken Men zegt dat 't Vlaamsch te ncet zal gsan.... 't En zal ! Ailes voor Vlaanderen Geen rijker kroon Dan eigen schoon. ABONNEMENTSPRIJS : Voor Antwerpen en onmiddellijke omgeving ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

272 un .LAiNDlKJU wmt. 24 iNovemner 191&. ongeschikte gcslachte dieren, wordt bepaald, dat als inriclitingen voor krengbenuttiging voorsliands geldea de vilderijen te : Scliooten bij Antwcrpen, Deurne bij Diest, Sint-Pieters-Jette bij Brussel, Blaton, provincie Hencgouw, Cliâtelet bij Cliarleroi, Libramont, provincie Luxembarg, Andenne, ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

I Mffite oaar&ang wo. ^ondag, 7 November S9I5 A Cent. DE VLMMSCHE STEM I fan volk zal niet vergaan! ALGESViEEN BELGISCH DAGBLAD Eendracht maakt mscht. IDIRECTIE EN REDACTIE: PALEISSTRAAT 31. bovtnhuis, AMSTERDAM. Telofoon No. 9922 Moord. Onder lelding van Dr. RENE DE CLERCQ en Dr. A. JACOB. ABONNEMENÏSPBXJS (t>ij vooruitbetaling): Voor ...

Vooruit: socialistisch dagblad

m 1 Drukstcr-U itgeefster 6*m: Maatschappij H ET LICHT bestuurder t ». DE VISCH. Ledeberg-Oeirt . . REDACTIE . . ADMIN1STRATIE H003P00RT. 29. GENT Or gaan der Betgische Werkliedeiipartif. — Verschjjnende aile dagen. ABONNEMENTSPI^jS BELGIE Drie rrtaandca. . . , , fr. 3.29 Zes maanden fr. 6.30 Eenjaar. ...... fr. I2J0 Meo abonneert zich op aile ...

Het Vlaamsche nieuws

■Oinsdag 30 November 1915, Eerste Jaarg. Nr 319 Préjs : 5 Centiemen door gehee! Belyië Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest ver^preid Nieuwsblad van Beigië. - Verschijnt 7 maai per week ABONNfcMENTSPRIJZEN Per week 0.35 Fer S maanden 3.75 Per maand 1.25 Per 6 maanclca 7.88 Per jaar 14.— AFGEVAAJRMGDEN VAN DEN OPSTEL&AAD D' ...

L'indépendance belge

SCêms aimée. No, 262 L'INDEPENDANCE ROYAUME-UNIS ONE PENNY BELGE. CONTINENT : 15 CENTÎMES. (HOLLANDE : 5 CENTS.) ADMINISTRATION ET REDACTION: BUREAU A PARIS: TUDOR HOUSE. TUDOR ST., LONDON, E.C. u- PJ'ACE.J3E LA BOURSE. TELEPHONE: CITY 3960. TELEPH.: I 238I75. r — „ , . — tOXDRES, VEXDRED1 5 NOVEMBRE 1915. ABONNEMENTS: t 3 MOIS, 9 ...

Pagina's