Jouw zoekopdracht heeft 385 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1915-12

Filters

Publicatiedatum
1915385

Het Vlaamsche nieuws

Woensdag 22 December 1915. E@r»fce Jaarg. Nr 341 I ■■■■■ I — Frf s : 5 CmUemm door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad ^an België. - Verschljnt 7 maaî per week ABONNEMENTSPRIJZEN Fer week 0.36 Par 3 maanden 3.75 Par maand 1.26 Per 6 siaanden 7.60 P«r jaar 14.— — m. » — ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de jaargang, Nummer 16. Prijs: 5 Centiemen. December-nummer igi5 (B). ANTWERPEN BOVEN VERSCHIJNT OM DE Orgaan der GROENINGERWACHTEN VEERTIEN DAGEN van Antwerpen en Omstreken Men zegt dat 't Vlaamsch te ncet zal gaan — t En zal ! Ailes voor Vlaanderen Geen rijker kroon Dan eigen schoon. On détruira peu à peu l'élément germanique ...

Het Vlaamsche nieuws

Woensdag 29 December 1915. Berste Jaarg. Nr 348 Prijs: s Gentlemen door gebeel België Het Vlaamsche Nieuws Het best iïigelieht en meest verspreid Niëuwsbl&d van België. - Verschijnt 7 m&al per week abonnementsprijzen Ter week 0.35 Per 3 maanden 3.7S Per maaiid 1.25 Per 6 maaa4Bfc& 7.68 Per jaar 14 AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD ...

Belgisch dagblad

fiaft» .Tnnvfra îior BONDERDAè: S DECEMBER 1915 BTo. 67 <r » ABONNEHENTEN. 3?er 8 maanden voor Holland 12.50 franco per post. Losse nummers : Yoor Holtand 5 cent Voor Bnttenland Th cent. DenHaag. Prinsegracht _ 39, BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBiET. Hoofdredacteur : L. DU CAST1LL0N. ADVERTENTIEN: Van 1—5 regela f ...

De Belgische standaard

1* Ja&r — N* 238 Vijf centiemen het nummer Donderdag 23 Decemfce? 19 i 5 De Belgische Standaard Door Tuai «a Vol* ' »^«3WMLuPyJ3 „ , Voor Gtod «a H»«rd m Land -—»—s— —■ 1 — — ——— •—■ -,bb»-p»m Voor aUe mededeeliagen »ch wenden ot î A.h»nn*ai>nlgïTiii> voor 50 nummtra (S ...

Het volk: christen werkmansblad

îPea-TwiEîigsle te. — S. 318 GîMisast—Msgezia — Bjetiae ^ Woensdag, ï Deeember 1915 A!)« fcrfefwsEelhtgen vraeïst-rrîj 1« eenden ann Aug. Van Irrpl-t-tri, uitpfvc-i' voor dp es ami. ma&tech-. «Drukkerij Het Voik», Mtorrteeg, n° 16, Gcut. Fureel voor West-VJaanaoren» Ocsitoii Bc.sroyt , Recoileïkfca-pttMi, 34, îiortr^fc. ...

Het volk: christen werkmansblad

flff-en-TwmlîgsIe te -H. 32 Msiftet — ÏÏBfeffôzia — Ifssnlûin Woeasda*. 8 Deeember 19 ASIe brïefwïsselfîigen vrac te «enden «an Aog. V &«ighem, uitgfcver voor âu n&w Êted*. « DrtikherSj Het Vol rsitccg, n° 16, G eut. i?ar*el voor West-Vîéanden Qacton BoEsuyt, Becollett< K&e&t, 14, Kortrijk. Btireel van ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Orakstcr-U itgeeîster Sam: Meatscheppij H ET L!CMT bestunrdcr > P. DE VJSCH. Ledcbcrg-Qent . . REDACT5E . . ADMÎNSSTRATÎE HOOGPOORT, 29, GENT VOORUIT ABGMN EMENTSPRÎJSA BELGIE f>r!e «nsandeo. . . , . fr. ^3.2i Zco maandeo » , , , . fr. 6 51, Ecn jaar ....... fr. 12.5S Met) aîjonaecrî zich op aile posftiiredes DEN VREEMDE Drie maanden ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Zondag 5 December 1915 5 OEisrTiEnvEEiisr Tweede Jaargang Nr 3 QEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLAWD 30, Antwerpen, Abonnement : 2.50 fr. het jaar Aankondigingen : 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Pinancieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg.1.00 Begrafenisbericht 5.00 Dit nummer bestaat uit ZES BLADZIJDEI DADEN EU ZABCEN ...

Het Vlaamsche nieuws

Dinsdag 7 December 1915. Eerste Jaarg. Nr 32^ Frijs : 5 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws I Het best ingelicht en maest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maal per week . _ IABONNEMENTSPRIJZEN Par week 0.36 Per 3 maanden 3.75 Par maand 1.25 Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD Dr Aug. ...

De Belgische standaard

1* Jaar — N* »\l 9 V|jf centiemen het nummer Woensdag 1 Decem^er 181# De Belgische Standaard Door TâLêd &n WoLk OAGB3LAXI Foof Ood an Hmmrd m rMnd Abs^amasni^rije ?oor 60 aasaïaeMi {* XL***d<t*)] bi] voornitbaUUBg i Vas? de saMalea : S,& 0 ît. Vosr 4c aiet-soMafem — îa 'S tesd S.50 tri { baltes 't l*aé : S.00 fr. |g4J«a ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

1427 — Gesetz- und Verordnunasblatt for die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsblad voor de bezette slrekcn van België. Bulletin oilieicl des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, ...

Pagina's