Jouw zoekopdracht heeft 398 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-05

Filters

Publicatiedatum
1916398

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT ■ S§s laar. BnreeJen I® fent, Ketelvest. 16. — JDJEl J^TX^IE3"0>T13Î y? A_T «ŒOT — Donderdag «5 Mel 1916. Num. 195 fee Kssicg van Spasja en as Trsàa. ■ De teiegrammen die koning Alfons XIII, van ■Epanja, wvsselde met de staatsoverheden en Kindefe jnvloe îrijke pera-jnen der oorlogvoerende Mànden, ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR -DE LANDWACHT 38= faar. Uifàever G» De Graeve, Geat, Ketelvest, l«. DD15 PATBIOT Zoadag 28 ea Maindag 22 Me! !9ï& Nuïïs. f'«S iifficiëa!e Putschs banchten 165. VEROfiOENING m mmt ■» ■ » »w vas » m w - - m V waarbij 3e wetgeving? In reoTit-Ètre jksohe balaeCin^on wordt g-ewljziff&-• De wetgeving in zake ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 33° jaap. — S'jfeelsn t© Gent» -îeîslïesîi 13. — DE SILEi]Sr3 PA.T-BÎOT — Dinsdag 9 Mei 1910. Nuri. tll Gebedsnlasnd voor den Vreda. 1° De Alpemeene Kommunie zal naar gewoonte pl.,a's h< bben in de Mis van 8 ure, welke zai opgediagen worden tôt het bekomen van d^n vrrde; Den Woensdag 10 Mei in de kerk ...

L'indépendance belge

No. 110 0m annee, L'INDPÉNDANCE ROYAUME-UNI : ONE PENNY BELGE. CONTINENT: 15 CENTIMES (HOLLANDE: 6 CENTS) Eadministration et redaction: bureau a paris: lEriirtB H «MAI 4Q1C f, „mc, ornutrer-? > )0r hocse. tudor st., londox, e.g. u. place de la bourse JEUDI 11 MAI 1916. _ abonnements : l s 17'iffimil } conservation par le progrès. ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

rrklîirfc u. a.. 'daB m Holland der HerseTnif-z schlecht organi-siert sei: er ist zu sehr Ortsangelegenheit und von einf-m Zu sammenwirken soi wffliig zu spiireit. Mehrere Herren ans dem Haag. Breda, Deventer, Middelburg usw. wurden als Vorstand erwghlt. Der Sitz des neuen Tiersehutzvereins ist der Haag, Die kiinigliehe Genehmigung der Statuten ...

Vooruit: socialistisch dagblad

32* |sas* "■ ^ 38 Priis per nummer j tooi Belgiâ 3 oentiemen, roor den Vresmda 5 contiamen Tefôfoon t Rsdactie 247 - Adminisiratie 2343 VHgdaq "S19î<S mBŒ!mcs^vmœt!m8s*3œ&xs^.*uiix&s?vvzmuK!eti& Dntkster-UîtgeeTstc» 5^n: Maatschappij H ET L1GSÎ besluurder » f. DE VISCH. Ledeberg-Qerot .. REDACTSE . . ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT »: faar. — tëureeien ve ueai» Rcaeivesij «e- — ^3. j. jc*^. w — c«aivruau m nm» h» a ""' — "■'■ » mu»» Il II I aM.-n«J" Il ■■■■■» FJBaaratrtBKCtrgai LANDBOÏÏWERSBOHD van OOST-VLÂÂMDERENt Vergadering van ig Met. ^ M. Maenhauï1 deelt mede : Dat M.T)e Caluwa taar ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

geme Année I\°. 5S3 i ■ i n ■■■■■ ' ■ III II l i «l I PI S cents flO Centimes) 2S mal 59 s L'ECHO BELGE L'Union tait la Forcer Journal quotidien du n^atin paraissant en Hollande Belge est notre nom de Famille. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. Z. VOORBURGWAL 234—240, AMSTERDAM. Téléphone: ...

Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

2133 - Gesetz- und Verordnungsblatt Jflr die okkupierten Gebiete Belgiens.,- Uitgegeven door de politieke afdeeling bi) den Generaalgou-yernéur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche strâât 40» Het Wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij fcovengenoemde drukkerij. in ...

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

geweest is, kan het dus de ziekte enkel in het huis zelf opgedaan hebben. En ziet nu eens, bij de familie X (men noemt hier een bekende familie) spuwde de grootvader altijd op den grond en weldra stierf de kleine Helena aan borsthuidontsteking en de kleine Emiel aan hersenontsteking. Wanneer de kin-deren ouder zijn, ongeveer 5 tôt 8 jaar, dan ...

L'écho belge: journal quotidien du matin paraissant à Amsterdam

gème Annee N®., 55» 8 cents (ÎO Centimes) Mercredi 3 mal J9!6 L'ECHO BELGE L'Union fait ta Forcer •Journal Quotidien du iratin paraissant en Hollande £e/#e es/ notre nom de Famiiie. Toutes les lettres doivent être adressées au bureau de rédaction: N. Z. VOOHBURGWAL 234-240, AMSTERDAM. Téléphone: 2797. Rédacteur en Chef: Gustave ...

De legerbode

den Ditisdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELiGISGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagriie, escadroii of batterij ontvang't tien. oi vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. HET BELGISCHE ANTWOORD op liet Duitsche Witboek TOSi den " FranktireursoQrlog" in Sslglë (Vervolg.) Het is niet mogelijk nog den ...

Pagina's