Jouw zoekopdracht heeft 398 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1916-05

Filters

Publicatiedatum
1916398

Ons Vlaanderen

Twoede Jaar. — N*1 14. EDITION HEBDOMADAIRE Zonaag 28 Mei 1916. ONS VLAANDEREN Door^Eendracht Sterk VEKSCHIJNT ELKEN ZATERDAG Liever Dood dan Duitsch! Inschrijvingsprijs : Voor Frankrijk : per jaar 4.00 fr. per zes maand 2.25 » Buileu Frankrijk : per jaar 6.00 » IBureelen der Redactie : te Gent : 24, Wellinckstraat. — te Parijs : 181,rue de ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

ftteîtip 1îtot)înv7îaff)dff)fett. y. î'cv .v.arh ;u iBarentme roirb oort ©lûgbdn&lern ans Siiiticf) unb ©xûffel geiabeju iï6exfd>toeimnt, bie aile ©uttex su 6 ^tanfen baê Silo unb bie Giex mit 6,50 fyx. biê 7 Tyx. fut baê ©iextçlf auffaitfcn. SDie Sajtblente finb natiixlid) fefjr jufrieben, bie ^>auëfrauen bagecjcit ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Dimanche 14 Mai 1913 A. E* C JOITBl'TAL QUOTIDIEj^ — iL<3 JSTuméro : ÎO Centimes 3m* Année. -N* 54ki LA BELGIQUE PEÎX DES AB031ÏEHEITS 2 mais (mai, juin), fr. 4.63 | | mais (mal), fr, 2.33 tes ÉCE£aiuî«B é^biiaîWîscaî senî reçues EXCLUSIVE*/! EZNT bhs frnlcfccte des tiurc;;six de ros:fe« ADMINISTRATION ET RÉDACTION 03, ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

...

De Belgische standaard

Abonnementsprijs ; Voor soidaten : Voor i mutai h - v>, - V««r -a wmriai fr. a. ta — Vaor n tsaanden fr. t.75 1 ftist soWatfcn in 't land i Vodr t nâVanii ir. 1,55 — Voor 9 maanden fr. — Vôor 3 «ugrarv. 5,15 Niet soidaten buiteo 't land : Voor x aiaand ir. 3,50 - Voor a maaaden fr. 5,00 — Vcot 3 maanden fr. 7,50 AankondSfiinffien : ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

3"" Anne N° 584 là. B CINQ CENTIMES V^nrlrAfli 19 Mai 1Q1A nuu.niLiiii.iH r UOIML, CU, Q Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mit. 3.60 Les bureaux de poste en Belgique et à l'Etranger n ; eepte/it que des abonnements TINMES l KîELS; ceux-ci prennent cours les 1 Jaxv. 1 Avml 1 Juillet 1 Octob On peut s'abonner toutefois ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

» Phb. Vont Schwurgericht tn Ostvlandern. Bas Sehwur-gerieht liât ktirzlich eincn gewissen Edmond D. wegen Not-zucht zu 10 «Tahren Zuchthaus verurteilt. Ferner wurde der Môrder Corryn wegen Mords, begangen in Lierde-St.-Marie, mit 12 .Tahren Zwangsarbeit bestraft. Die nachste' Periode v> ird am 22. Mai beginnen und 5 Prozesse mnfassen. Phb. ...

Het Vlaamsche nieuws

Mjdag 19 Mei 1916 Tweede Jaarg. Nr 139 Prijs : û Centie^nen door geheel Beigië r -i-ffl,m, —,^T-r-—n—rrrht—mir-rvmrnum wé i hwi i «m Het Vlaamsche Nieuws I Het best ingelieht en raeest verspreid Mieuwsblad van Beigië » Verschijnt 7 maai per week l|l m--111 .Mil» 11 —r>.a*xgiMrag*»»*gCT«M<irw ■ mw imiih ttn i m■■ ...

Vooruit: socialistisch dagblad

|32e iaffiî* ■ , r. 148 Pnis ner ncramer : tooi Beigia Jâ centiernen, voor den v roemdo 5 centiBmen 1 alaaoow i ëtsdacSpe '£A1 - A«gmi«iisig>aiie Zaies*»a*« 27 ftilsEs 1316 IOfckstcrUitgecïsîe» ;Maatschappij H ET LICH1 btsiuanSer » p, peVISCH. Ledeberg-Genl .. REDACTSE . . ADMINI5TRAT1E (jOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT Dpgaan der ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 57. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen 3? Heï 1916 Zij die helpen.. Met uitgestoken hand gaan zij rond; kijken met klare wijde oogen om zich heen ; neigen naar aile smarten zorgvol neder; hopen tegen aile hope in; van zelfzucht vrij, draaien zij het hoofd niet om als ze langs verlompte menschen voorbij wandelen. ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT ■ S§s laar. BnreeJen I® fent, Ketelvest. 16. — JDJEl J^TX^IE3"0>T13Î y? A_T «ŒOT — Donderdag «5 Mel 1916. Num. 195 fee Kssicg van Spasja en as Trsàa. ■ De teiegrammen die koning Alfons XIII, van ■Epanja, wvsselde met de staatsoverheden en Kindefe jnvloe îrijke pera-jnen der oorlogvoerende Mànden, ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Lundi 8 P/lai 1916 à R fi Ï1 JOURNAL QUOTIDIEN J. ~7\e 3S*améro : lO Centimes 3m" Anne, - N" .PRIX DES ABONNEMENTS administration et rédaction r. Petites annonces . ; . ; j lalign», fr. 0 40 j i.ioij (mai, juin), fr. 4.60 | I mois (mai), fr, 2.3Q 3^ Montaffue-aux-Herbes-Fotaçfères, BttUXK'CI-KS | Réclame avant les annonces . tes ...

Pagina's