Jouw zoekopdracht heeft 548 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-12

Filters

Publicatiedatum
1917548

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

* The Newspaper for Belgians LA MÉTROPOLE ONE PENNY fflOHT 1 CINQ CESTIBB 30LLAKDEI TUF CEUT S0IT1HEMT I DIX CEHTIKM PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43, Chancery Lane, W.C.2 — Téléphoné : Holborn 212. ABONNEMENTS 1 mois 3 sh. ; 3 mois, 9 sh. 2 4MB ANNEE JEUDI 20 DECEMBRE 1917 No. 354 LA GRANDE GUERRE L'Ukraine en ...

Belgisch dagblad

3<I^ • * aargaiijgf. ZATEEDAG 33 ère ZONDA» 23 DECEMBER 1917. r^o. ssm psi ABONNEMENT EN, Par 3 maanden voor Nederland I 2.50 franco per post. Losse ttnmmers. Voor Nederland 5 cent. Toor Buitenland 7'/s cent, Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Werschijnend te 's-Gravenhage, eiken werkdag te 12 ure ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND BBBBr.V^rCéSuu. Belgisch dagb!ad vèrschijn nde op ai de dagen der week ABONNEMENTEIV Per maaud Bclgle i<50 FraBkrlJk S^OO Ëu^oland-Hollànd 3.00 Per trlméstc 4?s£îO >■** £>«50 » 8#00 5 Men r-çl*x*$*ye % « 0«» VaderJancS » 1% r*ae «2e VSc, C&I&3& Eechî door, vrij en vrank voor God en volk en ...

Vooruit: socialistisch dagblad

la «ast-VMna as ia Fraakrijli Bit Duitscli© br$JB. GROOT HOOFDKWARTIER, 11 Dec. -Westclyk oorlogsterrein: Legergroep van kroonprins Rupprecht: In Vlaanderen en van de Searpe tot de Somme ontwikkelden zich 's namidda-gs rneermaals levendigo ar-tilleriegevechten.Legergroep duitsche kroonprins: De vuur-werkmg was op het gansche front levendig. Met ...

Belgischer Kurier: belgische Ausgabe des Deutschen Kurier

Belgifcher kurier iSruffeîesv D«t B fintii ttfôclnf In SStfiîîtl iâgUA (anA 6o88tag9) Stotltna! mtti Visatag MtnUlaa Su 8 c fl • a a • 9 • S « (A) ttiditlai |«6«B Raftmittaa SU 8 ® ' " * 0 0 • 0 » b « (B) •rldlttoi mttfltn* <5<afrnZ>anaco Ont nui an Me GdjrifttcUuttQ, o<4* an etajelut (Itrlotun |> rtdii» ...

La métropole d'Anvers: paraissant provisoirement à Londres

LA MÉTROPOLE ONE PENNY .•«OUÏ : CINQ CEirriMtt ÏÛLLAUDE : VIJF CENT COMTIWEHT ! DIX CENTISM PARAISSANT PROVISOIREMENT A LONDRES Bureaux : 43, Chancery Lane, W.C.2 — Téléphoné : Holborn 212. ABONNEMENTS mois 3 sh. ; 3 jmois, 9 sta. 2 ANNEE DIMANCHE 9 ET LUNDI 10 DECEMBRE 1917 Nos. 343-344 GRANDE GUERRE La situation en Italie Armistice ...

Vooruit: socialistisch dagblad

Euronne Mog to Wesi-viztsâereB h la Fraakrljk Uit Duitsche bror». GROOT HOOFDKWARTIER. — Avond-bsricht van 16 December (Officieel) : A an de oorlogstooneelen niets nieuws. GROOT HOOFDKWARTIER, 17 Decem-bar. — (Officieel) : Westelij-k oorlogsterrein. LegergToep kroonprins Rupprecht: Op den Zuid-oever van de Searpe en in enkele sekbQrs ten ...

Het Vlaamsche nieuws

À»0NNEMENTSP*1JZEK ! Voor ééû masnd 1.7® Voor 3 masJttd I — Voor 6 maand s#.— Voor één jaar J8.~ RedaUtie, Bcheer es Aankoudigingea : 44, ROODESTRA AT, 44 ANTWERPBN Dinsdag 4 Dec. 1017 - 3de Taarsr. Nr wz 4-<******1 1^3 rr*< | ÀÀN&ONDIGSNGËH 1 | Tweede blsd, den regel 2.50 Derde id, id • •— Vier&e id. id 0.50 | ...

De Belgische standaard

Iktf • N'87 8 83a) " v * 7 ne5ember 1917 _ ■ ■-■«.— ^^,-A. . ». .' .-^ ..-> .. ..^X<&.:SS£œ^&2^£&S3^^ ff Y-r, Iliiwniu ■lllOTn^ — SÛ î I^HOnn ; I Vv_ I f I u^si &> s»«S I I '* , „ ... -'-I u;ît»8 »>3* fe I %n ^ I -«■"» S l^goldatM £ ju'tlWMl! S I liai fr. ï.?S g I itf.i<* ...

Vooruit: socialistisch dagblad

le WisHtata §1 In Frgiikrijk Dit Duitsche bror Wcstclijk oorîogslerrein ; GRÔOT HOOFDKWARTIER^ S December. — Officieel: Legergrpop ' Kroonpiihs Rupprêéht : ' Op' tièt Vlaaaderselie trechter-veld„tTissèbén West-'Jioo&ebeke en Beoelaere aisook ten' Nôordon van'Warneton, lag in don namiddag levèndig vuur. Ton Zuiden van de Searpe' ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

i b | S 1 f? 1 Aan onze dappere Jongens van 't Kanton Herenthais, een Zaligen Kerstmis en een Zalia Nieuwiaar î ci! een Ldiiy iticuwjddi s Dat is de inirige wensch die Herenthals ait aan al zijne Lezers-Soldaten ! Moge de Heer al (lie moedige zonen van 'l duurbaar Kémpenland zegenen en bewaren ! En goede vrienden, in 'l jaar dat haast begint, is ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISGHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederiandsche exempLaren. OOREOGSNACHTEN II % al de slaap dan nîmmer komen ? Rasteloos wentel ik mij op nrijn leger. Zalib >00 deu morgend blij ven wachten ...

Pagina's