Jouw zoekopdracht heeft 571 resultaten opgeleverd

a-z index van de titels
  • 1917-10

Filters

Publicatiedatum
1917571

1914 illustré: revue hebdomadaire illustrée des actualités universelles

NUMERO 161 OCT. 1817 PRIX DU NUMÉRO 25 CENTIMES kdOcs Abonnassent 9 Francs. WêMmMM ADMINISTRATION : RUE SAINT-JEAN N*48 □ BRUXELLES □ PRIX DU NUMÉRO 25 CENTIMES MmmeHmt i 9 Frases REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE DES ACTUALITÉS UNIVERSELLES ON ÉVACUE LES PETITES VILLES DU TERRITOIRE DES ÉTAPES, SITUÉES DERRIÈRE LE FRONT, EN ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

Nr 11 Nagezien door de Krijgsoverheid 2 en 11 Oct. 1917 (N" 859 en 922) 1 en 15 Oktober 1917 De poperingsche Keikop- ^^eX^^PoV)e-rjitjnXcLrs i.rrt^ér ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : feQ© fr. •?•*><> Burgers fr. Verschijnt maal te maande BliHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. D 65 I H. G. Herpelinck, ...

Lloyd anversois: journal maritime emanant des courtiers de navires

Jeudi 11 Octobre 1917 Soixantième Année - No 18.041 DIRECTION ET RÉDACTION : 14, Rue Vleminckx, 14. ANVERS ABONNEMENTS : S'adresser au bureau du journa Le numéro : 10 centimes LLOYD ANVERSOIS ANNONCES: 25 centimes la petite ligne. — 50 centimes la double ligne 1 franc la ligne sur double colonne. Adresses industrielles 50 cent" Emissions ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

AtintlftiSfragÉs s -SL TKMPKRB rsklwr^ftgsvwr, 8 ïi ?ïi «* Vf», ©AiU£s8Iif Belgisch dagbîad verschijnende al de dagen der week mÊmmmmmmmmmmÊÊmmmmtBmiiam mmmmammmmammm wi iiimmmw——a—bw ■wiiiims—bup—BgMBatww—i m—m iiéi nnniii Mit i iMr^»«aawwsH«aMi 1 ê. Miom * 3 ?} rm IhM, ———————a—» ...

Kortrijks oorlogsblad

Nummer 4. MET DK T0ELATING DER MILITAIRE (WERHÊID October 1917. KORTRIJKS OORLOGSBLAD HEIL ZAL UIT LIJOEN GROEIEN w v-~ i — VAN T MOE GEMARTELD LAND ! Ailes wat uilgave en opstel betré.ft sture men aan korporaal Jet' Van de Kerekhove, I) 18, Ie K". Voor nadére inliehtingen sehrijve men aan soldaat Arlhur Van den Brotieke, 1) 1, 9e ...

De stem uit België

Ibu'CU : M 21, ROSSEIA SQUARÏ ■london, W.C # Téléphoné) gWMuseum 267 De Stem VOOR GOD EN VADERLAND. uit Belgie Abonnement : 2sh. voof 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 rnonths. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. , of 1.50 fr. Ide Jaargang, Nr. 4. (B'iz. 1655-1662.) ...

Le bruxellois: journal quotidien indépendant

4"* Année - N. 1109 - Ed. B CINQ CENTIMES Mardi 30 Octobre 191? ABONNEMENT POSTAL, ÉO. £ Bruxelles - Province - Etranger 3 mois : Fr. 4.50. - Mk. 2.60 Les bureaux de poste en Belgique * et à l'Etranger n'acceptent que des abonnements TRIMESTRIELS; ceux-ci prennent cours les 1 Janv. 1 Avril 1 Juillet 1 Octob. On peut s'abonner toutefois ...

De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 1.00 fr. Burgers 2.00 fr. Verschijnt 2 maal te maande BtHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. D 65 I H. G. Herpelinck, brank. D 195 H. A. Baert, Noordstr., 13, Pop. AAN ONZE LEZERS Ons blacl verschijnt soms met eene zeliere vertraging. Dit komt grootendeels voort door de schaarsheid van ...

Informations belges

No 481 40 Octobre 1917 ■^ % InformationsBelges Observation, importante Les difficultés inhérentes à l'état de guerre rendent actuellement impraticable le contrôle régulier des nouvelles de presse concernant la Belgique occupée ; lorsqu'il s'agit de nouvelles indirectes, il est seulement possible, en certains cas, de s'assurer de ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT Hees.238 39e {aar. C.PeGraeve,Ketelvest, 13 DE KLËiME PATRIOT Zaterdag 6 Oktober 1917. Pr]Js » eentiemen TELEGRAMMEN »©wisB3la tuasoben ïteizer wiinsia on Tsaar Nikolaaa ta hst jaar 1004-1905. (Vervolg). BERLIJN, September (halfambtelijk). — Tengevolge van den toegenomen handelsnijd der Engelsche ...

Het Vlaamsche nieuws

Het Vlaamsche Nieuws . Verschijnt r7> rimai in de week ABONNEMENTSPRIJZEN : Redaktie, Beheer en Aankondlgingen: de OPSTELRAàDi AANKONDIG'NGEN ■ fMr ma.nd 1.75 BoonFSTBUT R"'VERHULST, Dr. Aug. BOUMS, Alb. VAN DEN BRANDS Elbe medewwker s p^rsconl ik \e. i blad,_ d»n regel 1.50 MT 6 | [o'_ ' ' Met de vaste medewerking antwe«rdolijk veor ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

DE BEITEIAJIR • DE LHMDWA6HT IjSsss. 236 28e !aar. ®.DôSpa®ve9Esteàv©st,*$ DS KLEIMS PAT3Î3T OanderJîg £ Oktobsr 1911. Prîfs 3 cessfîemea ; , )9 pwn< IPMIIII IWiiLiWW.WM^'^jUiriaW. im 'Ii.j'L' ,»U- wnawt*.^ 1 juii f^KSS^t 6«u •9% gfltsr* w **9 Jairvw#"*' • ■".V£ SUITSCSE B1E1GHT1X ?an het Qroot HooMkwastler Saraîa ...

Pagina's